Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja wewnętrzna w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja wewnętrzna w szkole
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Rudkach w roku szkolnym 2010/2011 przez zespół w składzie: lider- Bożena Jop Aneta Kluzek, Agnieszka Cedzyńska, Marianna Brzezińska, Grażyna Gąsior, Marek Kozłowski, Sylwester Spelak

2 Obszar ewaluacji 1.4 Respektowane są normy społeczne

3 Cele i zakres ewaluacji
Ocena respektowania norm społecznych w szkole celem doskonalenia i modyfikacji działań wychowawczych nauczycieli wzmacniających właściwe zachowania uczniów

4 Pytania kluczowe ewaluacji;
Jaki jest poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole? W jaki sposób w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Jakie działania wychowawcze podejmuje szkoła celem eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych postaw?

5 Organizacja ewaluacji
Metody badawcze: ankiety, wywiady, analizy dokumentów

6 Wyniki analizy materiału badawczego
Wszyscy uczniowie zostali zapoznani głównie przez wychowawców z zasadami bezpieczeństwa, jednak tylko 48% przestrzega ich. Najczęstszymi formami łamania przyjętych zasad jest niewłaściwe zachowanie podczas przerw, nieodpowiednie poruszanie się po korytarzu. Zdaniem rodziców do negatywnych zachowań dochodzi w szatni oraz w toalecie. Najwięcej trudności uczniowie mają z przestrzeganiem norm społecznych dotyczących wywiązywania się z obowiązków ucznia (30%). Zdaniem 55% nauczycieli uczniowie nie przestrzegają norm społecznych.

7 Duże trudności maja uczniowie także w przypadku dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz okazywanie szacunku innym( po 17%), podobne zdanie w tej sprawie mają nauczyciele oraz rodzice. Nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów, jednak aż 46% rodziców nie potrafi wskazać żadnych z form.

8 W szkole działają organizacje propagujące właściwe postawy społeczne(ZHP,SU, SKS, koła zainteresowań), wśród rodziców najskuteczniejszą z form jest wolontariat. Duże znaczenie dla rozwijania postaw uczniów są organizowane przez szkołę warsztaty terapeutyczne, prelekcje, Tydzień Ekologiczno – Zdrowotny, Tydzień Kultury Języka. Rodzice za najważniejsze uważają spotkania z ciekawymi ludźmi.

9 Wszyscy uczniowie oraz rodzice zostali zapoznani z WSO, głównie na godzinach z wychowawcą oraz na spotkaniach z rodzicami. Najczęściej oceny zachowań uczniów dokonuje się na podstawie wpisów do zeszytów uwag, obserwacji zachowań, opinii nauczycieli. Zdaniem 90 % rodziców punktowy system oceniania jest właściwy i spełnia ich oczekiwania.

10 Ocena zachowania uczniów prowadzona jest rytmicznie przez wychowawców,a kryteria są ich zdaniem sprawiedliwe. Celem właściwego diagnozowania zachowań uczniów wychowawcy prowadzą testy socjometryczne, rozmowy z uczniami, obserwacje. Za najważniejsze kryteria zachowania wychowawcy uważają kulturalne i grzeczne odnoszenie się do pracowników szkoły, umiejętne opanowanie negatywnych emocji, wywiązywanie się z obowiązków ucznia

11 96% uczniów zostało zapoznanych z prawami i obowiązkami uczniów
96% uczniów zostało zapoznanych z prawami i obowiązkami uczniów. O właściwych postawach dowiadują się najczęściej uczniowie od wychowawców (51 %), rodziców(40%). Zdaniem 100% nauczycieli system nagród i kar jest wystarczający. Najczęściej stosowane według uczniów są nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy uznania, pochwała wychowawcy wobec klasy. Najbardziej motywującymi nagrodami są: nagroda rzeczowa, dyplomy uznania, nagrody książkowe Najmniej: pochwały dyrektora wobec klasy i szkoły.

12 Według 91% uczniów szkoła stosuje kary
Według 91% uczniów szkoła stosuje kary. Najczęściej stosowanymi są: nagana pisemna wychowawcy, wpis do zeszytu uwag, indywidualna rozmowa z wychowawcą, upomnienie ustne, rozmowa z pedagogiem szkolnym. Do kar najczęściej stosowanych przez rodziców zdaniem uczniów należą: zakaz korzystania z komputera(44%), zakaz oglądania telewizji(19%), rozmowa z rodzicem(12%).

13 W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm
W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie sami uczniowie dostrzegają potrzebę podniesienia stopnia kultury osobistej. Respektowanie norm społecznych według wychowawców w dużej mierze zależy od wsparcia domu rodzinnego, grupy rówieśniczej i autorytetu nauczyciela. W szkole opracowany jest program wychowawczy szkoły, który poddany zostaje ocenie na zebraniach rad pedagogicznych, a co trzy lata przeprowadzana jest ewaluacja programu za pomocą różnorodnych metod badawczych. Zapisy dotyczące norm społecznych stanowią fundamentalną część Programu Wychowawczego. 93 % rodziców uważa, że w domu rodzinnym respektowane są normy społeczne, jednak 44 % nie potrafi wskazać żadnych sposobów.

14 W przypadku łamania norm społecznych przez swoje dziecko rodzice stosują najczęściej zakaz lub ograniczenie korzystania z TV i komputera oraz prowadzenie rozmowy na temat zachowania. 55 % nauczycieli ocenia zaangażowanie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw na dobrym poziomie, 18 % jako niewystarczające. Na podobnym poziomie rodzice(57%) oceniają zaangażowanie nauczycieli. 23 % ocenia je na poziomie bardzo dobrym.

15 Najczęstszymi normami respektowanymi w domu rodzinnym zdaniem nauczycieli są: okazywanie szacunku innym, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie. 25 % rodziców stwierdziło, iż dzieci nie zgłaszają problemów dotyczących zachowania w szkole. Według 21% problem stanowi nadmierna agresja, przezywanie. Duża grupa rodziców w opinii nauczycieli zgłasza problemy dotyczące niechęci do odrabiania lekcji, brak posłuchu.

16 Rodzice (51%) współpracę z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem szkoły ocenia na poziomie bardzo dobrym, (43 %) na poziomie dobrym.

17 Słabe strony szkoły: Niewystarczające formy informowania rodziców o sposobach promocji przez nauczycieli właściwych zachowań uczniów. Zbyt słaba kontrola zachowań uczniów w szatniach szkolnych i toaletach podczas pełnienia dyżurów przez nauczycieli. Niewystarczająca pedagogizacja rodziców na temat zasad dotyczących respektowania norm społecznych. Niepełny przepływ informacji na temat działań podejmowanych przez szkołę na temat przeciwdziałania agresji.

18 Mocne strony szkoły: Zaangażowanie nauczycieli w kształtowaniu wśród uczniów właściwych postaw poprzez działalność organizacji szkolnych, kół zainteresowań. Zapoznanie wszystkich uczniów i ich rodziców z kryteriami WSO. Sprawdzony i dobrze funkcjonujący punktowy system oceniania. Właściwa współpraca z rodzicami, wysoko ocenione przez rodziców zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz szkoły oraz w kształtowanie postaw uczniów.

19 Organizowanie spotkań, warsztatów, prelekcji na tematy dotyczące zachowań.
Systematyczne monitorowanie zachowań uczniów,wpieranie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, organizowanie różnych form pomocy. Tworzenie różnorodnych programów profilaktyczno – wychowawczych propagujących właściwe postawy i zachowania.

20 Rekomendacje Celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów szczególnie w toaletach, szatni szkolnej należy zwiększyć czujność personelu, a także nauczycieli w zakresie sprawowania dyżurów podczas przerw. Należy konsekwentnie odnotowywać w zeszytach uwag niewłaściwe zachowania uczniów. Na godzinach z wychowawcą konieczne jest przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa i zachowania w szkole, w szczególności w toaletach i w szatni.

21 Należy przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat norm społecznych, ich znaczenia, różnych form, a także na temat systemu nagród i kar. Wzbogacić ofertę zajęć dotyczących przeciwdziałania agresji. W większym stopniu rozpropagować te działania wśród rodziców. Na stronie internetowej szkoły zamieszczać informacje o podejmowanych działaniach profilaktyczno – wychowawczych.

22 Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat norm społecznych, ich znaczenia, różnych form, a także na temat systemu nagród i kar. Wzbogacić ofertę zajęć dotyczących przeciwdziałania agresji. W większym stopniu rozpropagować te działania wśród rodziców.

23 Celem wskazywania właściwych wzorców zachowania należy zwiększyć liczbę spotkań z ciekawymi ludźmi.
Wzbogacić program profilaktyczny o zajęcia warsztatowe dotyczące savoir- vivre.


Pobierz ppt "Ewaluacja wewnętrzna w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google