Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun grupy: mgr Krzysztof Pietrzykowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun grupy: mgr Krzysztof Pietrzykowski"— Zapis prezentacji:

1 Opiekun grupy: mgr Krzysztof Pietrzykowski
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ W MARCHWACZU Opracowali: Weronika Góral Kornelia Woźniak Szymon Rodziak Adam Trepka Opiekun grupy: mgr Krzysztof Pietrzykowski

2 Postanowienia ogólne

3 Funkcjonowanie organów Zespołu Szkół w Marchwaczu szczegółowo określa
dokument zwany statutem szkoły

4 RADA PEDAGOGICZNA RODZICÓW UCZNIOWSKI W MARCHWACZU
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Marchwaczu RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W MARCHWACZU

5 Organami szkoły kieruje Dyrektor- Pani mgr Honorata Szymańska

6 2. W przypadku nieobecności Dyrektora, Zespołem Szkół kieruje społeczny zastępca – powołany przez Wójta Gminy Szczytniki. W naszej szkole jest nim – pan Wiesław Domagała.

7 3. Organem Zespołu w zakresie realizacji jego statusowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół

8 4. W Zespole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców

9 5. Uchwały podejmowane przez organy działające w Zespole nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego oraz Statutem Zespołu.

10 6. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora

11 7. Rodzice i nauczyciele współpracują na zasadzie partnerstwa z poszanowaniem swoich praw i obowiązków, wynikających z przepisów prawa i określonych w regulaminach.

12 8. Regulaminy określające działalność organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu szkoły, jak również przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

13 Dyrektor szkoły

14 powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół.
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół.

15 kierowanie i monitorowanie
2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Zespołu Szkół.

16 Zespołu Szkół na zewnątrz.
5. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu Szkół na zewnątrz.

17 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

18 6. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

19 3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą Zespołu: - przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, - sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

20 b) w zakresie spraw organizacyjnych:
opracowanie arkuszy organizacyjnych Zespołu, ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć,

21 c) w zakresie spraw finansowych:
opracowywanie planu finansowego szkół, przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, realizowanie planu finansowego,

22 d) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
- sprawowanie nadzoru na działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu, - organizowanie wyposażenia szkół, - organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,

23 e) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół,

24 Rada Pedagogiczna

25 W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna wspólna dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, stanowiąca kolegialny organ Zespołu.

26 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Zespole.

27 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą –
z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

28 4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Zespołu Szkół.

29 5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Marchwaczu.

30 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy m. in.:
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, b) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zasad systemu oceniania w Zespole, szczegółowo określonych w Statucie Szkoły, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole

31 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół, przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego Zespołu Szkół, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

32 RADA RODZICÓW

33 W Zespole działa Rada Rodziców,
która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

34 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

35 3. Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności:
wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz wyboru przedstawicieli rad oddziałowych.

36 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną - programu wychowawczego - programu profilaktyki b) opiniowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego c) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku d) delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu e) udzielanie pomocy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych

37 5. W celu wspierania działalności statutowej
Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

38 udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.
6. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

39 W celu lepszego przedstawienia pracy Rady Rodziców, zdecydowaliśmy się na rozmowę z jej przedstawicielem - Panią Lucyną Żychlińską

40 Dzień dobry. Czy mogłybyśmy zapytać o kilka spraw związanych z pełnioną
przez Panią funkcją? Tak oczywiście, nie ma problemu. Czy współpraca szkoły z Radą Rodziców przynosi wymierne korzyści? Myślę, że tak. Szkoła zyskuje nowy wygląd. Warunki nauki także ulegają ciągle znacznej poprawie. Mam nadzieję, że dzieci i młodzież chodzą do szkoły z przyjemnością. Co jest najtrudniejsze w Pani pracy? Przede wszystkim brak czasu. Mimo, że chciałabym więcej pomagać, to niestety nie zawsze mogę. Jak Pani myśli; co sprawia, że współpraca rodziców z Zespołem Szkół w Marchwaczu przebiega wzorcowo? Bardzo dużo zależy od tej drugiej strony, czyli Dyrekcji i nauczycieli, którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni i otwarci. Panuje wśród nas przemiła atmosfera. Każdy z nas chce „dobrze” dla szkoły. Dziękujemy za poświęcony czas Dziękuję.

41 Samorząd Uczniowski

42 Samorząd Uczniowski w naszej szkole z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie.

43 2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.

44 3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, c) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego, d) Członkowie Samorządu Uczniowskiego .

45 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

46 5. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych szkół i oddziałów.

47 w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun Samorządu.
6. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun Samorządu.

48 7. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

49 8. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak: prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo określonego w Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego,

50 - prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, - prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

51 W celu lepszego poznania funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego
w naszej szkole, postanowiliśmy porozmawiać z jego przewodniczącą - Justyną Bączak

52 Cześć Justyna. Czy możemy przeprowadzić z Tobą wywiad?
Pewnie. Bardzo proszę. Jakie działania przedsięwziął w tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski? No cóż, już we wrześniu zorganizowaliśmy integracyjną dyskotekę z okazji ślubowania klasy I gimnazjum. Samorząd wielokrotnie prowadził szkolne uroczystości, a poczet sztandarowy uświetniał imprezy takie jak np. Rocznica Pomordowania Mieszkańców Marchwacza. Zorganizowaliśmy akcję „Góra Grosza”, konkurs na logo szkoły itd. Jakie cechy charakteru pomagają Ci w samorządowej pracy? Hmm… Myślę, że gotowość do współpracy jest najważniejsza. Kto może sprawdzić się w pracy w Samorządzie Uczniowskim? Myślę, że każdy kto ma odrobinę chęci do pracy, cieszy się sympatią i zaufaniem kolegów i koleżanek. Dziękuję za udzielony wywiad. Dziękuję


Pobierz ppt "Opiekun grupy: mgr Krzysztof Pietrzykowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google