Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie
Konstytucja Uczniowska „GDZIEKOLWIEK PRZESTAJE DZIAŁAĆ PRAWO, TAM ZACZYNA SIĘ TYRANIA”

2 Rozdział Pierwszy: Prawa i Obowiązki

3 Uczeń ma prawo: 1.Reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 2.Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 3.Wyrażać własną opinię i wątpliwości dotyczące sposobu nauczania. 4.Przedstawiać swoje problemy pracownikom pedagogicznym szkoły. 5.Do poszanowania własnej godności przez innych i pracowników szkoły

4 Uczeń ma Prawo: 6.Korzystać z pełnego wypoczynku w czasie przerwy.
7.Jawnie wyrażać opinie dotyczące życia szkoły. 8.Należeć do wybranych przez siebie organizacji: wychowawczej, lub wychowawczo- społecznej, a także do organizacji działających poza szkołą.

5 Uczeń ma prawo: 9.Do pełnego wypoczynku podczas ferii i przerw świątecznych. 10.Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 11.Do jawnej i na bieżąco przeprowadzanej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności. 12.Do oceny z zachowania zgodnej z wewnętrznym regulaminem oceniania.

6 Uczeń ma prawo: 13.Po powrocie z wycieczki klasowej, oraz co najmniej trzech dniach wolnych od nauki do zwolnienia z klasówki i odpytywania. 14.Powiadomienia z cztero dniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu obejmującego materiał powyżej jednej godziny lekcyjnej. 15.Do korzystania z totolotka szkolnego, lub kuponu na nie pytanie z gazetki szkolnej UFO’S. 16.Otrzymywać dodatkową pomoc nauczyciela, kiedy nie jest w stanie opanować materiału.

7 Uczeń ma prawo: 17.Rozstrzygać sprawy dotyczące obowiązków uczniów w obecności Komisji Wychowawczej, trzech przedstawicieli Samorządu i rodzica. 18.Zdawać egzamin komisyjny zgodnie z zasadami zawartymi w Dzienniku Urzędowym. 19.Do dwóch braków pracy domowej i jednego nie przygotowania w semestrze, oraz jednego braku pracy domowej i nie przygotowania w przypadku jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. 20.Do skreślenia jednej dowolnej oceny w semestrze z wyjątkiem ocen ze sprawdzianów.

8 Uczeń ma prawo: 1.Do obchodów Dnia Ucznia, Republiki Uczniowskiej, Obrad Parlamentu szkolnego, wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 22.Do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, a pozostałych ocen po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem. 23.Do najwyżej trzech, zapowiedzianych, sprawdzianów w tygodniu. 24.Odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia w przypadku łamania postanowień konstytucji.

9 Uczeń ma obowiązek: 1.Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę. 2.Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych. 3.Rozszerzać swą wiedzę i umiejętności. 4.Szanować nauczycieli oraz pracowników szkoły. 5.Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

10 Uczeń ma obowiązek: 6.Dbać o honor i tradycje szkoły.
7.Zachowywać się godnie i kulturalnie. 8.Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: -przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności szanować poglądy i przekonania innych ludzi. 9.Przestrzegać zastrzeżeń nauczyciela oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego.

11 Uczeń ma obowiązek: 10.Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. 11.Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 12.Pisemnie usprawiedliwiać nieobecności najpóźniej do końca miesiąca, w którym był nieobecny. 13.Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.

12 Rozdział drugi: Nagrody i Kary

13 Uczeń nagradzany jest:
Świadectwem z biało-czerwonym paskiem Uroczystym wręczeniem świadectwa z wyróżnieniem przez władze szkoły Nagrodami książkowymi Wyróżnieniem na szkolnym apelu Wpisem do kroniki szkolnej Dyplomem imiennym

14 Uczeń nagradzany jest:
Listem pochwalnym do rodziców. Nagrodami materialnymi. Przyznaniem tytułu i nagrody. Wnioskiem rady pedagogicznej o przyznanie stypendium i Nagrody Prezydenta Miasta.

15 Uczeń nagradzany jest za:
Rzetelną naukę i pracę społeczną Wzorową postawę Wybitne osiągnięcia Dzielność i odwagę Wysoką kulturę osobistą.

16 Społeczność szkolna, za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły karze:
Upomnieniem wychowawcy na forum klasy Rozmową z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy Upomnieniem dyrektora szkoły Pisemnym poinformowaniem rodziców w obecności wychowawcy, dyrektora i rodziców ucznia.

17 Społeczność szkolna, za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły każe:
Zakazem uczestniczenia w wycieczkach klasowych Wykluczeniem z uczestnictwa w zabawach szkolnych Pracą na rzecz szkoły Rozmową ostrzegawczą w obecności wychowawcy, dyrektora i rodziców ucznia

18 Postanowienia Końcowe
Sprawy sporne wymagają współdziałania z dyrektorem, Radą pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, wychowawcami klas i powinny być rozpatrzone przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Uczniowie,którzy występują w obronie praw uczniowskich, nie mogą być za to negatywnie oceniani. Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim powinien pzrzynajmniej razw semesrtze organizować spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

19 Postanowienia Końcowe.
Wszystkie zmiany i nowości muszą być wprowadzane do regulaminu po przedyskutowaniu podczas sesji Parlamentu Szkolnego i zatwierdzeiu przez Rade pedagogiczną. Przedstawiciele rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w spotkaniach Rady Pedagodicznej.

20 Postanowienia Końcowe.
Kandydatów do nagrody za dzielność i odwagę opiniuje RSU. Powinien on często stawać w obronie inych uczniów, przeciwstawiać się wulgarności i agreszji i pełnić role mediatora miedzy uczniami a nauczycielem. Sam nie może być agresywny w stosunku do innych. W szkole funkcjonuje instytucja Rzecznika praw Ucznia, którą sprawuje zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.

21 Spis treści: Rozdział pierwszy- „Prawa i obowiązki”
Rozdział drugi- „Nagrody i kary” Rozdział trzeci- „Postanowienia Końcowe”

22 Przygotowanie: Anna Sowa Magdalena Zawiślak Iwona Ł adosz Kacper Durda
Adam Krawiec


Pobierz ppt "Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google