Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Śląskiej w dniu 28.01.2011 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 3.Sprawozdanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Śląskiej w dniu 28.01.2011 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 3.Sprawozdanie."— Zapis prezentacji:

1 Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Śląskiej w dniu 28.01.2011 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 3.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej za rok 2010. 4.Sprawy różne. 5.Zakończenie posiedzenia.

2 Usługi CAZ

3 Pośrednictwo Pracy Jego istotą jest zapewnienie pracodawcom odpowiednich kandydatów do pracy, a poszukującym pracy szans na pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom, możliwościom i oczekiwaniom, poprzez pozyskiwanie ofert pracy; udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy; informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

4 Ilość zgłoszonych ofert pracy Rok 2009- 810 ofert pracy (454 oferty zrealizowane) Rok 2010- 962 oferty pracy (599 ofert zrealizowanych)

5 Gmina Liczba ofert pracy zgłoszona w 2010 roku Miasto i Gmina Środa Śląska624 Malczyce52 Udanin70 Miękinia141 Kostomłoty75 Zgłoszone oferty pracy w poszczególnych gminach

6 Giełdy pracy Rok 2009- 11 giełd, w których uczestniczyło 163 osoby Rok 2010- 9 giełd, w których uczestniczyło 138 osób

7 Targi pracy Rok 2009 uczestniczyło 12 firm – targi wrzesień Rok 2010 uczestniczyło po 12 firm- targi maj i wrzesień

8 Poradnictwo zawodowe Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa to usługa prowadzona przez PUP polegająca na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, planowanie indywidualnych ścieżek kariery (IPD).

9 W roku 2010 poradnictwem zawodowym objęto: porady indywidualne: 1259 osób porady grupowe z zakresu poszukiwania pracy, określenia własnej ścieżki zawodowej i budowania IPD- 87 grup (842 osoby) informacja zawodowa: 1 grupa- 13 osób Informacja zawodowa- porady indywidualne-41 osób

10 Klub Pracy Usługi klubu pracy polegają na udzielaniu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, itp.

11 W roku 2010 Klub Pracy zorganizował szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy- 2 grupy dla 19 osób zajęcia aktywizacyjne - w których uczestniczyło 42 osoby porady indywidualne- 112 osób W wyniku podjętych działań 15 osób podjęło pracę

12 Szkolenia Szkolenia zawodowe są to pozaszkolne zajęcia, na które kierowani są bezrobotni w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

13 Szkolenia grupowe – 116 osób Szkolenia indywidualne- 121 osób Studia podyplomowe- 4 osoby

14 Lp. Tematyka szkoleń grupowych Liczba osób 1.Mała przedsiębiorczość42 2.Operator sprzętu ciężkiego10 3.Kurs florystyczny z elementami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej 10 4.Operator wózka jezdniowego15 5.Pracownik ds. kadr i płac10 6.Sprzedawca, handlowiec z obsługą kas fiskalnych10 7.Zajęcia 3- tygodniowe z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy19 OGÓŁEM116 Efektywność po szkoleniach grupowych wynosi 47,4%.

15 Szkolenia grupowe podział na gminyLiczba osób Kostomłoty 20 Malczyce 11 Miękinia 28 Środa Śląska 45 Udanin 12 OGÓŁEM116

16 Lp.Tematyka szkoleńLiczba osóbPodjęcie zatrudnienia 1.Grafika komputerowa21 2.Projektowanie stron internetowych1brak 3.Kurs kosmetyczny83 4.Kurs masażu1brak 5.Fryzjer stylista- kolorysta2brak 6.Kucharz z elementami cateringu2brak 7.Prawa jazdy kat. „B”1brak 8.Prawa jazdy kat. „C”215 9.Prawa jazdy kat. „D”11 10.Prawa jazdy kat. C/E21 11.Prawa jazdy kat. C/E z przewozem rzeczy21 12.Instruktor nauki jazdy1brak 13.Przewóz rzeczy72 14.Przewóz osób21 15.Szkolenie okresowe. Krajowy przewóz drogowy10 16.ADR + cysterny21 17.Spawanie148 18.Język obcy (angielski, niemiecki)81 19.Kurs kadr i płac50 20.Kurs księgowości komputerowej I stopnia11 21.Operator koparko- ładowarki kl. III142 22.Operator koparki jednonaczyniowej kl. III21 23.Uprawnienia SEP do 1 kV21 24.Operator wózka widłowego100 25.Obsługa kasy fiskalnej10 26.Florystyka/bukieciarstwo20 27.Kurs asystencko- sekretarski10 28.Krawiec odzieży10 29.Specjalista ds. logistyki z 8-tygodniową praktyką u pracodawcy11 30.Specjalista ds. celnych10 31.Podstawy kosztorysowania robót budowlanych11 32.Palacz CO10 OGÓŁEM12132 Efektywność po szkoleniach indywidualnych wynosi: 26,4%.

17 GminaLiczba osób Kostomłoty14 Malczyce15 Miękinia35 Środa Śląska46 Udanin11 OGÓŁEM121 SZKOLENIA INDYWIDUALNE podział na gminy

18 GminaTematyka szkoleńLiczba osób Środa ŚląskaObsługa kasy fiskalnej1 OGÓŁEM1 SZKOLENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON:

19 LpTematyka szkoleńLiczba osóbPodjęcie zatrudnienia 1.Pedagogika dla nauczycieli21 2.Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie- utrzymanie- wycena 1brak 3.Rachunkowość i podatki11 OGÓŁEM42 STUDIA PODYPLOMOWE:

20 GminaLiczba osób Kostomłoty1 Malczyce1 Miękinia1 Środa Śląska1 Udanin0 ogółem4 STUDIA PODYPLOMOWE podział na gminy:

21 Instrumenty CAZ

22 Wydatkowane środki FP na aktywne formy w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2010r. Aktywne formy KostomłotyMalczyceMiękiniaŚroda Śl.Udanin Ogółem Kwota w zł Liczba osób w programie Kwota w zł Liczba osób w programie Kwota w zł Liczba osób w programie Kwota w zł Liczba osób w programie Kwota w zł Liczba osób w programie Kwota w zł Liczba osób w programie Prace interwencyjne 23 729,52124 492,4497 061,64183 092,21208 664,206127 040,0148 Roboty publiczne 70 849,761236 969,212071 940,4215292 700,833673 690,5117546 150,73100 Staże265 761,9942274746,6941254211,2648814151,74157 297501,6 4 541906373,32342 Szkolenia86365,123473206,2226182937,9563232145,829167072,7423641727,85237 Dotacje300371,0016226074,0012655855,0336800200,8943 187087,0 0 102169587,92117 Prace społecznie użyteczne 19176,00179771,601019657,442225581,60247335,84681522,4879 Refundacja stanowiska --18458,001162863,049185000,009-1366321,0420 Badania lekarskie 50,001--55,001365,004--470,006 Studia podyplomowe 1405,271 17095,6312361,541--12267,714 ogółem767708,66135645123,431201361677,411962435599,63385 641351,9 3 1175851461,06953

23 Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez PUP w Środzie Śląskiej

24 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej od 01.01.2008-31.12.2013 realizuje projekt systemowy „Drogowskaz” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI „Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Umowa została podpisana 06.03.2008 r. Głównym celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

25 Rok 2010: III Etap Projektu „Drogowskaz” Ogólna kwota projektu wynosi: 1 467 100 zł EFS: 1 447 100 zł FP 20 000 zł

26 zadania projektuśrodki zaplanowane na zadanie Ilość osób objętych wsparciem Zadanie 1 : promocja projektu poza budżetem projektu- zadanie 2: obsługa projektu 9 154,20- zadanie 3: szkolenia 188 600,0090 zadanie 4: staże439 100,0075 zadanie 5: jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 819 400,0044 Zadanie 6 ewaluacja 10 845,80- ogółem 1 467 100,00167

27 Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej od 01.09.2009-31.08.2011 r. Realizuje projekt konkursowy „Sprawny Urząd”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1: „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.” Umowa został podpisana 16.10.2009 r. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej poprzez upowszechnienie poradnictwa zawodowego dofinansowując zatrudnienie doradcy.

29 Ogólna kwota projektu: 54 847,20 zł Kwota dofinansowania: 46 620,12 zł. Fundusz Pracy: 6 609,17 zł Budżet JST: 1 617,99 zł W ramach projektu przewidzieliśmy zatrudnienie doradcy oraz szkolenia, które podniosą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług.

30 podział środków zewnętrznych na: środki zewnętrzne pozyskane przez PUP środki pozyskane z rezerw ministra 1 749 900,00 środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego( poddziałania 6.1.3 i 6.1.2) 1 493 720,12 ogółem3 243 620,12 Środki pozyskane przez PUP w roku 2010 na projekty

31 Plan działania POKL rok 2011

32 Projekt „Drogowskaz” kwota zaplanowana na rok 2011 5 17 000, 00 zł

33 Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku 50-64 lata a co najmniej 40% z nich skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej: - staż, - przygotowanie zawodowe dorosłych, - prace interwencyjne, wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, -dotacje

34 Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych wg stanu na dzień złożenia wniosku co najmniej 40% z nich skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej: - staż, - przygotowanie zawodowe dorosłych, - prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, -dotacje

35 Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie 45%, - dla osób w wieku 15-24 lata- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%, - dla osób w wieku 50-64 lata- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, dla osób niepełnosprawnych- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% Określony powyżej odsetek uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, która przewiduje wymiar czasu pracy w wysokości co najmniej ½ etatu

36 Wskaźniki do wykonania na rok 2011 Ilość osób ogółem w projekcie- 58 z tego : 20% osoby w wieku 50-64 lata tj. – 12 osób 7,32% osoby niepełnosprawne- 5 osób Osoby w wieku 15-24 lata- 15 osób Osoby inne niż wyżej wymienione – 26 osób Efektywność zatrudnieniowa Osoby w wieku 50-64 lata- 5 osób osoby niepełnosprawne- 2 osoby Osoby w wieku 15-24 lata- 6 osób Osoby inne niż wyżej wymienione- 12 osób

37 Liczba bezrobotnych na przełomie roku 2010

38 Miesiąc dolnośląskie 2010kraj 2010Powiat 2010 styczeń 13,70%12,90%13,90% luty 14,10%13,20%14,40% marzec 14,10%13,00%14,40% kwiecień 13,60%12,40%13,70% maj 13,10%12,10%13,20% czerwiec 12,70%11,70%12,70% lipiec 12,50%11,50%11,90% sierpień 12,40%11,40%11,70% wrzesień 12,40%11,50% październik 12,40%11,50%11,90% listopad 12,50%11,70%12,10% grudzień 13,00%12,30%12,90%

39 Poziom wykształcenia grudzień 2010

40 Bezrobotni z uwzględnieniem wieku i kobiet ( grudzień 2010)

41 Bezrobotni w gminach grudzień 2010

42 Czas pozostawania bez pracy grudzień 2010

43 Bezrobotni / 18-24 lata

44 Napływ \ rejestracja bezrobotnych 2010

45 Odpływ \ utrata statusu osoby bezrobotnej 2010

46 Napływ/odpływ bezrobotnych w 2010

47 Napływ i odpływ bezrobotnych 2009

48 Rejestracja pierwszy raz/kolejny

49 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Śląskiej w dniu 28.01.2011 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 3.Sprawozdanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google