Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Tytuł projektu: Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ankieterów
Łódź, dnia 3 marca 2011 r.

3 Cel główny projektu Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu łódzkiego do 2012 r. poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego.

4 Cele szczegółowe projektu
Dostosowanie zasobów pracy do potrzeb gospodarki regionalnej poprzez opracowanie trendów oraz prognozy podstawowych wielkości gospodarczych i ekonomicznych rynku pracy. Podniesienie wiedzy w zakresie aktualnego stanu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego oraz ich trendów rozwojowych w przekroju zróżnicowań przestrzennych, zawodowych i płci. Zwiększenie wiedzy na temat idei równości szans kobiet i mężczyzn w regionie łódzkim. Ocena skutków napływu funduszy unijnych dla zmian w wielkości zatrudnienia i jego struktury kwalifikacyjno-zawodowej w woj. łódzkim i w poszczególnych powiatach.

5 Rezultaty twarde projektu
Zbiór instrumentów i mechanizmów zaradczych jako rekomendacje dla rozwoju KLiS woj. łódzkiego Opracowanie praktycznego modelu prognozowania poziomu i struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w regionie. Opracowanie modelu ekonometrycznego umożliwiającego projekcję skutków wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju KLiS.

6 Rezultaty miękkie projektu
Poznanie przez instytucje rynku pracy w regionie prognoz wielkości i struktury podaży pracy oraz prognoz poziomu i struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w woj. łódzkim. Podniesienie wiedzy o zasobach i znaczeniu KLiS dla spójności społeczno gospodarczej regionu łódzkiego, umożliwiające lepsze przygotowanie firm, JST, instytucji rynku pracy do zachodzących zmian. Zwiększenie świadomości na temat celów strategicznych równości płci Możliwość zastosowania w trzech najsłabiej rozwiniętych powiatach woj. łódzkiego modelowych programów naprawczych

7 Badanie składa się z III modułów:
Badanie i analiza podaży kapitału ludzkiego. Badanie ilościowe i jakościowe kapitału ludzkiego i społecznego w woj. łódzkim. Badanie ilościowe i jakościowe obejmujące instytucje pośredniczące, wdrażające, beneficjentów otrzymujących wsparcie ze środków unijnych.

8 Badanie ankietowe Obejmuje 155 podmiotów (przedsiębiorstwa, PUPy, instytucje wspierające projektodawców, instytucje pośredniczące/wdrażające, szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe) z województwa łódzkiego. Okres realizacji badania: od 3 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

9 Zespół zarządzający projektem
Dr Tomasz Dorożyński – Kierownik projektu Prof. dr hab. Janusz Świerkocki – Koordynator badania moduł III Dr Agnieszka Dorożyńska – Asystentka ds. informacji i promocji Mrg Emilia Garncarek- Asystentka ds. badań Mgr Bożenna Marciniak- asystent ds. finansowych i sprawozdawczości

10 Praca ankietera 1 1. Zakres obowiązków ankietera
Zawarty w Regulaminie pracy ankietera, który stanowi załącznik do umowy 2. Asystentka ds. badań wskazuje dane do kontaktu z badanym respondentem 3. Dokumenty do pobrania w sekretariacie biura projektu Ankieta badawcza Potwierdzenie przeprowadzonego badania – oddzielna karta dla każdego podmiotu Materiały promocyjne

11 Praca ankietera 2 4. Wypełnione dokumenty, które przekazywane są Asystentce ds. badań do zatwierdzenia: Wypełniona Ankieta badawcza Potwierdzenie przeprowadzonego badania – oddzielna karta dla każdego podmiotu Raport techniczny ankietera Raport merytoryczny ankietera

12 Materiały informacyjno - promocyjne projektu oraz wzory dokumentów
Ulotka, plakat Raport z badania – przygotowuje ankieter i przekazuje (AB) Potwierdzenie z przeprowadzonego badania – przygotowuje ankieter i przekazuje AB Karta pobrania i złożenia dokumentów dla ankietera – znajduje się w biurze projektu –ankieter poświadcza pobranie i złożenie dokumentów Raport techniczny i merytoryczny Deklaracja uczestnictwa w projekcie

13 Dane do kontaktu Biuro projektu Uniwersytet Łódzki
Łódź, ul. P.O.W. 3/5 Katedra Wymiany Międzynarodowej pok. D 315 tel. (42)


Pobierz ppt "Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google