Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Równać Szanse” W 2000 roku Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności przeprowadziła badania na temat barier edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ich konsekwencją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Równać Szanse” W 2000 roku Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności przeprowadziła badania na temat barier edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ich konsekwencją."— Zapis prezentacji:

1 „Równać Szanse” W 2000 roku Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności przeprowadziła badania na temat barier edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ich konsekwencją było powstanie w 2001 roku Programu „Równać Szanse”, którego administratorem od początku jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Naszym wspólnym celem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

2 Chcemy, żeby młodzież: Była aktywna! Nie bała się realizować swoich marzeń. Była dumna z miejsca, w którym mieszka. Uwierzyła w swoje możliwości. Aktywnie i odważnie planowała własną przyszłość!

3 Misją Programu „Równać Szanse” jest: wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast

4 Chcemy, aby młody człowiek żył w przyjaznym środowisku i mógł o sobie powiedzieć: MAM dużo pomysłów na przyszłość WIEM na co mnie stać i co potrafię dobrze robić do kogo mogę się zwrócić o wsparcie że jestem wiele wart ZNAM swoje ograniczenia ludzi i organizacje, które mogą mi pomóc

5 Chcemy, aby młody człowiek żył w przyjaznym środowisku i mógł o sobie powiedzieć: UMIEM pracować w grupie panować nad sobą w sytuacji publicznej zaplanować swoje działania dyskutować i przekazać innym swoje zadania szukać nowych rozwiązań JESTEM dumny z miejsca, w którym mieszkam otwarty i aktywny

6 Pozyskanie grantu z programu „Równać Szanse 2009” Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Nazwa projektu: Strzał w 10-tkę. Liczba uczestników: min. 25 osób z 3 sekcji. Termin realizacji: 1 marca – 15 czerwca 2010 r. Wartość projektu: 8 850,00 PLN

7 Główny realizator projektu CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO W RAKOWIE UL. OGRODOWA 1, 26-035 RAKÓW TEL. 041 35 35 098 Partnerzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie... (lista otwarta)

8 Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości… jest jej tworzenie.

9 Cel realizacji projektu nabywanie przez młode osoby umiejętności współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, rówieśnikami, nabywanie umiejętności komunikowania się z dorosłymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nabywanie umiejętności koncentracji i uwagi, tolerancji, zasad „fair play”,

10 Cel realizacji projektu c.d. odkrywanie indywidualnych umiejętności organizacyjnych i nabywanie umiejętność dostrzegania pewności siebie w grupie przy realizacji wspólnego celu, nabywanie umiejętności precyzowania i przewidywania wydarzeń, potrzeb oraz zmierzania się z zadaniem autoprezentacji promującej swoją dyscyplinę sportu, nauczenie się systematyczności, planowania oraz oceny swoich słabych i mocnych stron.

11 Problem do rozwiązania brak otwartości młodzieży z terenu gminy Raków we współpracy z instytucjami przekładającej się na podejmowanie samodzielnych działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej

12 Poprawie powinny ulec kwestie aktywizacja i integracja młodzieży Rakowskiej, zmniejszenie dystansu we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, nabycie umiejętności samodzielnego generowania i realizacji działań, nabycie umiejętności autoprezentacji poszczególnych dyscyplin sportowych przez nich uprawianych, m.in. łucznictwo, zapasy, piłka nożna poprzez stworzenie optymalnie przyjaznych warunków dla ich rozwoju we współpracy z przedstawicielami instytucji, sympatykami i darczyńcami.

13 Uczestnicy projektu pn. „Strzał w 10 - tkę” podmioty instytucjonalne funkcjonujące w obszarze kultury, w tym przede wszystkim samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury fizycznej, trenerzy, instruktorzy poszczególnych dyscyplin sportowych, rodzice młodzieży uczestniczącej w projekcie, młodzież w wieku 13 - 17 lat uczestnicząca w projekcie, rówieśnicy. Każda z tych grup charakteryzuje się właściwymi jej cechami, każda będzie partycypować w projekcie, chociaż w różnym stopniu i z różnym nastawieniem.

14 Opis przewidywanych działań Projekt będzie stanowiła seria kreatywnych warsztatów dla młodych ludzi w Rakowie, których celem będzie zdobycie przez nich umiejętności o charakterze zarządczym, na które składać się będzie wiedza dotycząca definiowania własnych projektów z dziedziny kultury i rekreacji oraz zdobycie kwalifikacji ułatwiających, a nawet umożliwiających ich realizację. Znaczna część pracy z młodymi ludźmi poświęcona będzie przekazaniu wiedzy na temat postaw otwartych, twórczych, samodzielnych a tym samym umożliwiających przedsiębiorcze radzenie sobie w rzeczywistości.

15 Najważniejsze planowane działania 1. przygotowanie projektu: potwierdzenie rozpoznanych potrzeb wśród młodzieży rakowskiej uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przez Centrum na spotkaniu organizacyjnym, powołanie koordynatora projektu i zespołu zadaniowego, zorganizowanie spotkania z rodzicami młodzieży w celu zaprezentowania im koncepcji projektu,

16 Najważniejsze planowane działania 2. wdrożenie projektu: zorganizowanie cyklicznych spotkań z młodzieżą w formie warsztatowej przygotowujących do umiejętnego rozpoznawania potrzeb i wdrażania ich w formie projektów partnerskich od 1 marca 2010 r. do 15 czerwca 2010 r., zorganizowanie trzech Dni Otwartych Sekcji w dniach 27,28,29 maja 2010 r., zorganizowanie „Turnieju Nabytych Umiejętności” 1 czerwiec 2010 r.,

17 Najważniejsze planowane działania 3. Podsumowanie projektu: zorganizowanie ogniska integracyjnego z udziałem młodzieży i innych osób realizujących projekt wraz z podsumowaniem efektów i wyciągnięciem wniosków na przyszłość.

18 Najważniejsze działania zaangażowanie w tworzenie projektów młodzieży samodzielnie precyzującej pomysły, cele do realizacji, wdrażanie budżetu zadaniowego; włączenie młodzieży do podjęcia współpracy z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych, sponsorów, rówieśników z sąsiednich miejscowości.

19 Najważniejsze działania pozyskiwanie sponsorów - przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami lokalnych firm, zaangażowanie rodziców- zachęcenie do wzięcia aktywnego udziału w „Turnieju Nabytych Umiejętności” planowanym z okazji Dnia Dziecka - zorganizowanym według scenariusza stworzonego przez młodzież i prowadzonego przez przedstawicieli młodzieży( przez 3 osoby co najmniej- po jednej osobie z poszczególnej sekcji- tj. zapaśniczej, łuczniczej i piłki nożnej), zaangażowanie rówieśników – kolegów nie uczestniczących w projekcie do wspólnej zabawy, rozgrywek, udziału w konkursach.

20 Zespół realizujący projekt Koordynator projektu – kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, Zespoły pracowników zadaniowych powoływane do realizacji ściśle określonych działań – (trenerzy oraz pracownicy Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego), Członkowie poszczególnych sekcji wyłonieni w ramach rekrutacji- (minimum 25 osób- planuje się udział ok.40 uczestników).

21 Harmonogram działań spotkanie organizacyjne z udziałem trenerów poświęcone omówieniu zasad i sposobów rekrutacji uczestników projektu, rekrutacja – 15 - 19 luty 2010 r., zawarcie umów: z koordynatorem, trenerami oraz przyjęcie propozycji harmonogramu spotkań cyklicznych planowanych z młodzieżą w okresie 3,5 miesięcy- 15 - 19 luty 2010 r., spotkanie z rodzicami dzieci – uczestników projektu informujące o celach i planowanych działaniach do realizacji – 1 – 7 marzec 2010 r.,

22 Harmonogram działań realizacja spotkań warsztatowych z udziałem młodzieży wyłonionej w procesie rekrutacji- teoretycznych i praktycznych zakończonych stworzeniem albumu przez uczestników projektu a także rozmowy z przedstawicielami instytucji, organizacji, darczyńcami prowadzące do zawarcia porozumień partnerskich 1 marzec 2010 r.- 15 czerwiec 2010 r. organizacja i prowadzenie połączone z zachęcaniem rówieśników do udziału w zajęciach poszczególnych dyscyplin – Dni Otwartych Sekcji oraz festynu pn. „Turniej Nabytych Umiejętności” 26,27,28 maj 2010r. oraz 1 czerwiec 2010 r., organizacja ogniska integracyjnego połączonego z podsumowaniem projektu- 19 czerwiec 2010r. rozliczenie projektu – sporządzenie sprawozdania końcowego – 20 – 30 czerwiec 2010 r.

23 Źródła finansowania Podstawowym źródłem finansowania realizacji projektu będą: środki finansowe pozyskane w ramach dotacji grantowej z Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w kwocie 6300 złotych, środki własne Centrum w kwocie 1 850 zł, środki pozyskane od darczyńców w kwocie 700 zł.

24 Kluczowe korzyści 1.nowa wspólnie realizowana inicjatywa wpłynie na poprawę współdziałania młodzieży w grupie - młodzież nabędzie umiejętność wypracowywania i formułowania wspólnego stanowiska, 2.młodzież zdobędzie umiejętność autoprezentacji i Promocji swojej dyscypliny, 3.nauczy się ponoszenia odpowiedzialności za powierzony etap organizacji przedsięwzięcia, 4.wypracuje skuteczną metodę nawiązywania kontaktów z przedstawicielami instytucji, organizacji, darczyńcami- świadczącymi pomoc w organizacji, 5.nawiąże kontakt z rówieśnikami nie uczestniczącymi w zajęciach sportowych mającymi inne zainteresowania, 6.młodzież dowie się jak skutecznie przygotować projekt, zrealizować i podsumować planowane efekty.

25 P ROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” 2007-2013 Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Program rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Bazuje na doświadczeniach jego wcześniejszych edycji: Programów MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

26 Opracowanie prezentacji Agnieszka Zwierzyńska Izabela Kuchniak Dariusz Jóźwik

27 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„Równać Szanse” W 2000 roku Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności przeprowadziła badania na temat barier edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ich konsekwencją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google