Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie budżetu państwa:  plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie budżetu państwa:  plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej,"— Zapis prezentacji:

1

2 Pojęcie budżetu państwa:  plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej, sporządzany na okres jednego roku oraz zatwierdzany przez władzę ustawodawczą;  jedyna ustawa do podpisania której Prezydent RP jest zobligowany;

3 Podstawowe funkcje budżetu państwa:  funkcja fiskalna – gromadzenie dochodów umożliwiających wydatki na realizację określonych zadań;  funkcja redystrybucyjna;  funkcja stymulacyjna – oddziaływanie dochodów i wydatków budżetowych na życie gospodarcze i społeczne obywateli.

4 Polityka fiskalna:  zestaw celów polityki społeczno-gospodarczej realizowanych za pomocą narzędzi gromadzenia i wydatkowania środków budżetowych;  polega na takim kształtowaniu dochodów i wydatków budżetu państwa, aby osiągnąć podstawowe cele w sposób optymalny, czyli maksymalizując tempo wzrostu gospodarczego przy zachowaniu niezbędnej równowagi finansowej;  bardzo istotną kwestią, z punktu widzenia celów polityki fiskalnej, jest właściwe prognozowanie rozwoju sytuacji gospodarczej.

5 Zasady polityki budżetowej:  rocznego budżetowania;  zupełności – żadna z dziedzin finansowej działalności państwa nie może być pominięta;  jedności;  jawności (tworzenia, uchwalania, wykonania, kontroli);  równowagi budżetowej.

6 Dochody budżetu państwa:  najważniejszym źródłem dochodów budżetowych państwa są podatki. W 2006 roku ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł w Polsce 88,5%;  do głównych źródeł niepodatkowych dochodów budżetu zaliczamy przede wszystkim dochody jednostek budżetowych i dywidendy.

7 Dochody ogółem budżetu państwa w 2006 roku:

8 Wydatki budżetu państwa (1):  wydatki tradycyjne (administracja, wymiar sprawiedliwości, obrona narodowa);  wydatki gospodarki mieszanej (przedsięwzięcia wspierające bezpośrednio sektor prywatny);  wydatki państwa dobrobytu (niwelacja różnic pomiędzy obywatelami wynikających z ich różnej sytuacji dochodowo – majątkowej).

9 Wydatki budżetu państwa (2):  wydatki budżetowe charakteryzują się znaczącym stopniem inercji – ograniczenie ich absolutnych rozmiarów czy zahamowanie tempa ich wzrostu oznacza w praktyce „śmierć polityczną”;  udział wydatków sztywnych w ogóle wydatków budżetowych (muszą być poniesione aby państwo mogło w ogóle funkcjonować).

10 Deficyt budżetowy:  w projekcie budżetu przedstawionym przez rząd parlament nie może zwiększyć deficytu;  konstytucja zabrania finansowania deficytu przez dodrukowywanie pieniądza;  w budżecie musi być podane źródło finansowania deficytu;

11 Tab. 1.2. Wynik budżetu centralnego w Polsce w latach 1991-2006 (w % PKB) 199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 2006 -3,8-6,0-2,8-2,7-2,6-2,5-1,3-2,4-2,0-2,3-4,3-5,0-4,6-4,7-3,1 -2,4 Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata.

12 Deficyt budżetowy a dług publiczny  deficyt budżetowy jest nadwyżką wydatków państwa nad jego dochodami;  dług publiczny stanowią wszelkie zobowiązania państwa wobec banków, obywateli i zagranicy, powstałe w wyniku finansowania deficytu budżetowego drogą pożyczek

13 Dług publiczny w Polsce w latach 1991-2006 RokDług publiczny (w mld zł) Koszty obsługi długu (w mld zł) Dług publiczny (w % PKB) Koszty obsługi długu (w % PKB) Dług publiczny per capita (w PLN) 199165,81,281,41,41722 199297,93,585,23,02556 1993134,05,886,03,73489 1994146,29,269,54,43797 1995160,714,156,24,94163 1996204,317,753,04,65293 1997227,617,448,53,75881 1998137,410,324,81,93541 1999264,29,642,91,66843 2000280,518,040,92,67341 2001302,121,740,22,97908 2002353,824,045,13,19231 2003408,624,150,23,010697 2004432,322,748,92,611316 2005443,525,047,32,711609 2006505,027,847,72,713082 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

14 Wydatki publiczne (1)  budżet centralny (w Polsce określany jako budżet państwa ) jest uznawany za rdzeń finansów publicznych, ale prawie w każdym państwie poza nim funkcjonują budżety samorządowe, fundusze celowe i inne fundusze publiczne (jednostek finansów publicznych niebędących jednostkami budżetowymi);  przyczyną tworzenia funduszy wyodrębnionych z budżetu są restrykcyjne, choć konieczne, zasady funkcjonowania budżetu, które w przypadku części funduszy okazują się nieracjonalne.

15 Wydatki publiczne (2)

16 Wydatki publiczne a poziom rozwoju

17 Struktura wydatków publicznych

18 Polityka fiskalna aktywna  polega na podejmowaniu takich decyzji dotyczących zmian dochodów i wydatków budżetowych, które pozwolą osiągnąć zamierzone w danej sytuacji cele społeczno- gospodarcze poprzez zmiany stawek i struktury podatków oraz zmiany wydatków na roboty i inwestycje publiczne;  każdorazowe wykorzystanie wymaga dodatkowej odrębnej decyzji państwa.

19 Polityka fiskalna pasywna (1)  opiera się na założeniu, że określone elementy dochodów i wydatków budżetowych cechuje tendencja do automatycznego reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej (tzw. automatyczne stabilizatory);  automatyczne stabilizatory (regulatory) pojawiają się w gospodarce gdy zapadnie określona decyzja państwa, po uruchomieniu działają samoczynnie (problem konstrukcji systemu monitorowania);

20 Polityka fiskalna pasywna (2)  po stronie dochodów dotyczy podatków uzależnionych od poziomu aktywności gospodarczej (podatki progresywne od dochodu, podatki pośrednie od sprzedaży);  po stronie wydatków dotyczy transferów uzależnionych od sytuacji materialnej jednostek (zasiłki z tytułu bezrobocia, pomoc społeczna, subsydia dla rolnictwa);

21 Polityka fiskalna pasywna (3)  automatyczne stabilizatory powodują tendencje do powstawania nadwyżki budżetowej w okresach ożywienia gospodarczego i deficytu w okresie recesji;  automatyczne stabilizatory nie są w stanie oddziaływać na strukturę gospodarki i dostarczać bodźców do zmiany sytuacji w gospodarce.


Pobierz ppt "Pojęcie budżetu państwa:  plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google