Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Celowe przemieszczanie ludzi i przedmiotów za pomocą środków, zwanych środkami transportu  Umożliwia wymianę dóbr i współprace między jednostkami gospodarczymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Celowe przemieszczanie ludzi i przedmiotów za pomocą środków, zwanych środkami transportu  Umożliwia wymianę dóbr i współprace między jednostkami gospodarczymi."— Zapis prezentacji:

1

2  Celowe przemieszczanie ludzi i przedmiotów za pomocą środków, zwanych środkami transportu  Umożliwia wymianę dóbr i współprace między jednostkami gospodarczymi oraz oddzielnymi regionami kraju, przyczyniając się do ich rozwoju

3

4  Transport lądowy  Transport wodny  Transport lotniczy

5  Pojazdy szynowe  Pojazdy samochodowe  Pojazdy jednośladowe

6  Śródlądowy  Morski

7

8  Typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu.

9  Obniżka kosztów transportowych  Zapewnienie szybkiego i terminowego dostarczenia ładunku zwłaszcza w przewozie międzynarodowym  Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru  Zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu większej partii ładunku  Podniesienie dostępności i jakości usług transportowych  Wzrost liczby możliwych sposobów przewozowych  Możliwość zastosowania różnych sposobów załadunku i rozładunku.

10  Konieczność użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (np. suwnic, dźwigów, samojezdnych maszyn)  Konieczność wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe.

11  Poprawa bezpieczeństwa drogowego, jest to cel priorytetowy.  Zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne.  Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki wprowadzeniu w życie idei stworzenia jednego.  Wspieranie praw pasażerów.  Zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług transportowych.  Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych.  Radzenie sobie w warunkach globalizacji.  Otwarcie międzynarodowego rynku kolejowego transportu towarowego.

12  liberalizacja warunków transportu międzynarodowego między państwami członkowskimi.  zwiększenie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu  poprawa jakości przewozów poprzez rozwój zintegrowanego systemu połączeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii  lepsza ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez transport  wspólne normy pracy i jednolite warunki zatrudnienia dla pracowników gałęzi transportowej  zwiększenie spójności gospodarczej Unii Europejskiej poprzez stworzenie transeuropejskiej sieci transportowej  ułatwienie wspólnotowym przedsiębiorcom dostępu do rynków zagranicznych

13 Traktat rzymski 1957Traktat z Maastricht 1992Traktat amsterdamski 1997

14  koszty eksploatacyjne środków transportu,  skrócenie czasu podróży,  przesunięcia międzygałęziowe w transporcie (wzrost popytu na jedne a spadek popytu na inne środki transportu),  zmiany wartości nieruchomości,  wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany realizacją  przedsięwzięcia

15  Fundusz Spójności  Program „Infrastruktura i Środowisko”  SPOT – Sektorowy Program Operacyjny Transport (2004 – 2006)  ISPA (do 2003)

16  Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej

17  Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

18 Beneficjentami Funduszu Spójności są:  w sektorze transportu: PKP PLK S.A., GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury;  w sektorze środowiska: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego oraz NFOŚiGW.

19

20

21

22

23  Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

24

25  Określał on kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu

26

27

28

29

30 Jej zadaniem jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania rynku oraz do realizacji celów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

31

32 W 2010 r. transportową sieć transeuropejską tworzyć będzie:  75 200 km dróg, z czego 2/3 stanowić mają autostrady  79 400 km linii kolejowych, w tym 28 900 km linii dużych prędkości  430 lotnisk  270 międzynarodowych portów morskich  210 portów śródlądowych

33  Hiszpania europejskim liderem w rozwoju transportu drogowego i kolejowego.  Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie budowy i zarządzania drogami.  Dopuszczenie prywatnego sektora przedsiębiorstw do inwestycji drogowych.

34

35  Rekordowy czas budowy – 471km w 6lat  Budowa pociągów ze zmiennym rozstawem kół  Planowane 10 000km trakcji szybkiej kolei do 2020.

36 Zalety centralnego położenia Polski w Europie:  Dogodne połączenia: drogowe, kolejowe, lotnicze z UE oraz z państwami sąsiadującymi.  Trzy główne porty morskie zapewniają połączenie z najważniejszymi portami na świecie.

37 Transport lotniczy.

38 Transport drogowy.

39 Transport kolejowy.

40 Transport śródlądowy i morski.

41


Pobierz ppt " Celowe przemieszczanie ludzi i przedmiotów za pomocą środków, zwanych środkami transportu  Umożliwia wymianę dóbr i współprace między jednostkami gospodarczymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google