Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka transportowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka transportowa"— Zapis prezentacji:

1 Polityka transportowa

2 Co to jest transport? Celowe przemieszczanie ludzi i przedmiotów za pomocą środków, zwanych środkami transportu Umożliwia wymianę dóbr i współprace między jednostkami gospodarczymi oraz oddzielnymi regionami kraju, przyczyniając się do ich rozwoju

3 Jak dzielimy środki transportu?

4 Jak dzielimy środki transportu?
Transport lądowy Transport wodny Transport lotniczy

5 Transport lądowy Pojazdy szynowe Pojazdy samochodowe
Pojazdy jednośladowe

6 Transport wodny Śródlądowy Morski

7 Transport lotniczy

8 TRANSPORT INTERMODALNY (kombinowany)
Typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu.

9 TRANSPORT INTERMODALNY - ZALETY
Obniżka kosztów transportowych Zapewnienie szybkiego i terminowego dostarczenia ładunku zwłaszcza w przewozie międzynarodowym Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru Zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu większej partii ładunku Podniesienie dostępności i jakości usług transportowych Wzrost liczby możliwych sposobów przewozowych Możliwość zastosowania różnych sposobów załadunku i rozładunku.

10 TRANSPORT INTERMODALNY - WADY
Konieczność użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (np. suwnic, dźwigów, samojezdnych maszyn) Konieczność wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe.

11 Cele polityki transportowej
Poprawa bezpieczeństwa drogowego, jest to cel priorytetowy. Zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne. Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki wprowadzeniu w życie idei stworzenia jednego. Wspieranie praw pasażerów. Zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług transportowych. Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych. Radzenie sobie w warunkach globalizacji. Otwarcie międzynarodowego rynku kolejowego transportu towarowego.

12 Kierunki wspólnej polityki transportowej
liberalizacja warunków transportu międzynarodowego między państwami członkowskimi. zwiększenie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu poprawa jakości przewozów poprzez rozwój zintegrowanego systemu połączeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii lepsza ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez transport wspólne normy pracy i jednolite warunki zatrudnienia dla pracowników gałęzi transportowej zwiększenie spójności gospodarczej Unii Europejskiej poprzez stworzenie transeuropejskiej sieci transportowej ułatwienie wspólnotowym przedsiębiorcom dostępu do rynków zagranicznych

13 Regulacje prawne Traktat rzymski 1957 Traktat z Maastricht 1992
Traktat amsterdamski 1997

14 Wpływ infrastruktury na rozwój gospodarki
koszty eksploatacyjne środków transportu, skrócenie czasu podróży, przesunięcia międzygałęziowe w transporcie (wzrost popytu na jedne a spadek popytu na inne środki transportu), zmiany wartości nieruchomości, wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany realizacją przedsięwzięcia

15 Narzędzia finansowe Fundusz Spójności
Program „Infrastruktura i Środowisko” SPOT – Sektorowy Program Operacyjny Transport (2004 – 2006) ISPA (do 2003)

16 Fundusz Spójności Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej

17 Fundusz Spójności – warunki pomocy
Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

18 Fundusz Spójności Beneficjentami Funduszu Spójności są:
w sektorze transportu: PKP PLK S.A., GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury; w sektorze środowiska: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego oraz NFOŚiGW.

19

20

21

22

23 Program „Infrastruktura i Środowisko”
Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

24

25 SPOT – Sektorowy Program Operacyjny Transport
Określał on kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu

26 Zakup nowego kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi relacji Warszawa- Łódź- Warszawa

27 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego

28 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 „Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny”

29 Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego

30 Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)
Jej zadaniem jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania rynku oraz do realizacji celów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

31

32 Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) w liczbach
W 2010 r. transportową sieć transeuropejską tworzyć będzie: km dróg, z czego 2/3 stanowić mają autostrady km linii kolejowych, w tym km linii dużych prędkości 430 lotnisk 270 międzynarodowych portów morskich 210 portów śródlądowych

33 Hiszpańskie know-how. Hiszpania europejskim liderem w rozwoju transportu drogowego i kolejowego. Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie budowy i zarządzania drogami. Dopuszczenie prywatnego sektora przedsiębiorstw do inwestycji drogowych.

34

35 Hiszpańskie know-how. Rekordowy czas budowy – 471km w 6lat
Budowa pociągów ze zmiennym rozstawem kół Planowane km trakcji szybkiej kolei do

36 Infrastruktura transportowa w Polsce.
Zalety centralnego położenia Polski w Europie: Dogodne połączenia: drogowe, kolejowe, lotnicze z UE oraz z państwami sąsiadującymi. Trzy główne porty morskie zapewniają połączenie z najważniejszymi portami na świecie.

37 Infrastruktura transportowa w Polsce.
Transport lotniczy.

38 Infrastruktura transportowa w Polsce.
Transport drogowy.

39 Infrastruktura transportowa w Polsce.
Transport kolejowy.

40 Infrastruktura transportowa w Polsce.
Transport śródlądowy i morski.

41 Dziękujęmy za uwagę


Pobierz ppt "Polityka transportowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google