Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAN OSWIATOWYCH 2009/2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAN OSWIATOWYCH 2009/2010"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAN OSWIATOWYCH 2009/2010
W GMINIE KARCZEW

2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczew w roku szkolnym 2009/2010
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczew w roku szkolnym 2009/2010 wynika z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. I. Zadania oświatowe Gminy Karczew Wynikają w szczególności z postanowień: 1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz ze zmianami/ 2.Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 256,poz.2572 ze zmianami/ 3.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr97,poz.674 ze zmianami/ oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

3 W art.7.ust.1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspokajanie potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji należy do zadań własnych gminy. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: 1.zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów 2.zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności 3.zabezpieczenie kadry pracowniczej w tym administracji i obsługi W Ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań Gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1.stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 2.wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym

4 II. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Karczew była organem prowadzącym dla: 1.Zespołu Szkół: a w nim – L.O., Technikum Samochodowe, Szkoła Zawodowa Placówka l.oddz l.ucz. Kl Zespół Szkół 10 170 /10 Gimnazjum 18 407 /18 Szkoła Podst.Nr 2 22 507 /22 SP Otwock Wielki 6 57 /6 SP Sobiekursk 7 145 /7 SP Glinki 85 GP Otwock Wielki 2 41 /2 GP Sobiekursk 1 25 /1 GP Nr 1 5 127 /5 GP Nr 2 141 /5 GP Nr 3 4 100 /4 Razem 86 1778 /86 2. Gimnazjum 3. Czterech Szkół Podstawowych 4. Pięciu Przedszkoli Tabela Nr1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku 2009/2010

5 Placówka l.oddz. l.ucz. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 7 40 Tabela Nr 2. Stan organizacji niepublicznych placówek oświatowych W roku szkolnym 2009/2010 sieć przedszkoli i szkół nie uległa zmianie w porównaniu do roku 2008/2009. Sieć szkół i przedszkoli w pełni zabezpieczyła aktualne potrzeby mieszkańców miasta i Gminy. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli korzystała z opieki ościennych placówek, co było wynikiem uwarunkowań rodzinnych, związanych z pracą rodziców. Z przedszkoli niepublicznych usytuowanych poza granicami naszej Gminy w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało 29 dzieci.

6 1. Zespół Szkół w Karczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
III. Baza do działalności oświatowej 1. Zespół Szkół w Karczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Powierzchnia terenów zielonych m2 Pomieszczenia: sale lekcyjne - 6 - sale gimnast. - brak - boisko szkolne - trawiaste - prac. komputer - 1 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 1 - stołówka - brak zapotrzebowania

7 2. Publiczne Gimnazjum w Karczewie im. Bolesława Prusa
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 19 - sale gimnast. - 1 - boisko szkolne - ze sztuczną nawierzchnią - prac. komputer - 2 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 1 - stołówka - wydaje obiadów - świetlica - korzysta - 58 uczniów

8 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie im. Bohaterów Westerplatte
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 17 - sale gimnast. - 1 - boisko szkolne – asfaltowe do gier zespołowych - prac. komputerowe - 2 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 1 - stołówka - wydaje - 94 obiady - szkoła korzysta z boiska Miejskiej Hali Sportowej na zajęcia wf oraz duże imprezy szkolne - świetlica - korzysta uczniów

9 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki Gminne Przedszkole w Sobiekursku Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 8 - sale gimnast. - 1 - boisko szkolne - trawiaste - prac. komputer - 1 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 0 - stołówka - wydaje obiadów - świetlica - korzysta - 88 uczniów

10 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 11 - sala gimnast /z klasy/ - boisko szkolne - trawiaste - prac. Komputer - 1 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 0 - stołówka - wydaje - 76 obiadów - świetlica - korzysta - 0 uczniów

11 6. Szkoła Podstawowa w Glinkach im. Batalionów Chłopskich
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 9 - sala gimnast /z klasy/ - boisko szkolne - trawiaste - prac. komputer - 1 - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - stołówka - brak / nie ma zapotrzebowania/ - świetlica - korzysta 38 uczniów

12 7. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Powierzchnia terenów zielonych m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 5 - sala gimnast. - brak - ogródek przedszkolny - jest - biblioteka na - 0 woluminów - gabinet lekarski - 0 - przedszkole wydaje posiłków

13 8. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie
im. Tęczowa Kraina Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Powierzchnia terenów zielonych m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 5 - sala gimnast. - brak - ogródek przedszkolny - jest - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 0 - przedszkole wydaje posiłków

14 9. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Powierzchnia terenów zielonych m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 4 - sala gimnast. - jest - ogródek przedszkolny - jest - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 0 - przedszkole wydaje - 97 posiłków

15 10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż - placówka niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu
Powierzchnia nieruch.-gruntowej m2 Powierzchnia terenów zielonych m2 Pomieszczenia: - sale lekcyjne - 6 - sala gimnast. - brak - ogródek przedszkolny - jest - biblioteka na woluminów - gabinet lekarski - 0 - szkoła wydaje - 0 posiłków

16 Powierzchnia gruntowa
Zestawienie zbiorcze Lp. Placówka Powierzchnia gruntowa Liczba sal lekcyjnych Liczba oddziałów 1. Zespół Szkół w Karczewie m2 6 10 2. Gimnazjum w Karczewie m2 19 18 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie m2 17 22 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 9.800 m2 8 7 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim m2 11 6. Szkoła Podstawowa w Glinkach 9.100 m2 9 7. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 1.808 m2 5 8. Przedszkole Nr 2 w Karczewie m2 9. Przedszkole Nr 3 w Karczewie 5.437 m2 3 10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu 2.670 m2 RAZEM m2 89 Tabela Nr 3. Zestawienie zbiorcze gruntu, liczby sal lekcyjnych oraz liczby oddziałów

17

18 IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2009/2010 w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew pracowało 214 nauczycieli oraz 116 pracowników administracji i obsługi Razem 330 osób na 279,54 etatach Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela j.n. Tabela Nr Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2009/2010

19 Tabela Nr 5. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2008-2010
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczyciele uczestniczyli w licznych kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz bardzo szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego.

20 Tabela Nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2009r.
W roku szkolnym 2009/ nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 5 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego oraz 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrową w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.

21 V. Poziom nauczania Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji , ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy, najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki sprawdzianów poszczególnych szkół na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu szkół obrazuje tabela nr 7 Tabela Nr 7. Wyniki egzaminu na zakończenie nauki w szkołach podstawowych w latach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała, iż średni wynik w szkołach podstawowych w powiecie otwockim to: 26,52 co wskazuje, iż wyniki nauczania uczniów w Gminie Karczew są na bardzo dobrym poziomie, a z roku na rok uczniowie osiągają lepsze sukcesy.

22 Aby zanalizować rozkład wyników w całym województwie mazowieckim, ustalonymi dla powiatów, posłużę się normami staninowymi w których wzięto pod uwagę liczby punktów uzyskane przez uczniów w każdym powiecie województwa mazowieckiego Powiat otwocki znalazł się w przedziale bardzo wysokim 26,5-27,3 razem z warszawskim zachodnim i piaseczyńskim. Najwyższy średni wynik w szkołach podstawowych w powiatach województwa mazowieckiego uzyskał Ursynów ze średnią 31,76 oraz Żoliborz 30,49. Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu na zakończenie nauki w Publicznym Gimnazjum w latach Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej dla powiatu otwockiego to średnia 33,18, dla województwa – 31,63. W części matematyczno przyrodniczej średnia dla powiatu otwockiego - 26,29, dla województwa -24,96 W skali staninowej dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego powiat otwocki jest w przedziale bardzo wysokim , razem z powiatem pruszkowskim-33,3 i piaseczyńskim – 33,10 Wyniki egzaminów stojące na bardzo dobrym poziomie nie mogą przesłaniać wyższych, naszych oczekiwań

23 % osób, które uzyskały co najmniej 30%
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie Egzaminy pisemne Przedmiot Poziom egzaminu % osób, które uzyskały co najmniej 30% podstawowy rozszerzony liczba zdających wynik średni w % obowiązkowy dodatkowy Biologia 2 34,00% Historia 1 31,00% Język angielski 7 44,71% 85,71% Język polski 8 51,50% 100,00% Język rosyjski 54,00% Matematyka 44,75% 87,50% ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło 8 osób świadectwa dojrzałości otrzymało 6 + 1(VIII.2010) = 7 75,00%

24 % osób, które uzyskały co najmniej 30%
Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie Egzaminy pisemne Przedmiot Poziom egzaminu % osób, które uzyskały co najmniej 30% podstawowy rozszerzony liczba zdających wynik średni w % obowiązkowy dodatkowy Geografia 4 51,50% Język angielski 5 38,00% 80,00% Język polski 9 55,00% 100,00% Język rosyjski 40,50% 75,00% Matematyka 35,33% 66,67% ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło 9 osób świadectwa dojrzałości otrzymało 2 + 2(VIII.2010) = 4 22,22%

25 W powiecie otwockim zgłoszonych do matury po raz pierwszy było 860 uczniów. Przystąpiło 835 uczniów. Otrzymało świadectwa dojrzałości 714 uczniów, co stanowi 85,5% zdawalności. W L.O. w Zespole Szkół w Karczewie do egzaminu maturalnego w części pisemnej przystąpiło 8 uczniów, świadectwa dojrzałości otrzymało 7 uczniów. W Technikum Samochodowym do egzaminu maturalnego w części pisemnej przystąpiło 9 uczniów, świadectwa dojrzałości otrzymało 4 uczniów. Największa zdawalność egzaminu maturalnego uzyskał powiat otwocki 85,5% spośród wszystkich powiatów województwa mazowieckiego.

26 rodziców oraz działających na naszym terenie, stowarzyszeń sportowych.
VI. Sukcesy uczniów Rok szkolny 2009/2010 był kolejnym okresem w którym uczniowie szkół osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania przy pomocy nauczycieli, w wielu organizowanych przez szkoły, zajęciach pozalekcyjnych. Z uwagi na wprowadzenie do szkół tzw.” Karcianej godziny” liczba zajęć dodatkowych dla uczniów znacznie się zwiększyła. Ważnym elementem życia szkoły był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej na szczeblu województwa, powiatu oraz miasta. Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli, rodziców oraz działających na naszym terenie, stowarzyszeń sportowych.

27 VII. Remonty Razem Zespół Szkół w Karczewie Gimnazjum w Karczewie
Lp. Szkoła 2009r. kwota plan na 2010r. 1. Zespół Szkół w Karczewie wymiana drzwi zewnętrznych (3.000), remont łazienek, wykonanie specyfikacji instalacji elektrycznej w pracowni (20.000), wykonanie ogrodzenia od ul. Miziołka ( ) 128000 budowa dalszej części ogrodzenia ( ), naprawa sal lekcyjnych, naprawa rynien, naprawa wyposażenia szkolnego 122485 2. Gimnazjum w Karczewie monitoring (20.000), wymiana okien (40.000), zakup regulatora pogodowego (10.000), remont kuchni, adaptacja sali lekcyjnej na zaplecze kuchni, wymiana podłóg 136900 remont dachu sali gimnastycznej (34.677), remont parkietu sali gimnastycznej (6.760), prace malarskie w klasach i modernizacja szatni (37.000), wymiana komina kotłowni i kotła gazowego ), wymiana okien, modernizacja oświetlenia 118270 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie remont sali lekcyjnej, malowanie korytarzy 13000 generalny remont sali gimnastycznej ( ), malowanie stołówki, wymiana okien, wymiana mebli w bibliotece, farby, 189000 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku wymiana stolarki okiennej (22.000), malowanie sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, materiały do malowania, wykładzina podłogowa do szatni, zabawki na plac zabaw 34588 malowanie sal lekcyjnych, montaż drzwi do kuchni, planowana budowa klatki schodowej - wyjście ewakuacyjne (60.000) 63500 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim remont kotłowni (20.300), remont kuchni, remont sali przedszkolnej 40050 remont sali lekcyjnej, remont pomieszczeń kuchni, osłony na grzejniki, cyklinowanie, malowanie podłogi 14075 6. Szkoła Podstawowa w Glinkach wymiana okien (15.000), wymiana siatki ogrodzeniowej (10.800), wymiana lamp, malowanie lamperii, zabezpieczenie drugiej części dachu 42500 wymiana drzwi wejściowych (3.500), naprawa dachu (3.000) 6500 7. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie remont łazienek, zakup armatury, remont piaskownicy, dokumentacja remontu dachu i termomodernizacji budynku 50000 malowanie sal lekcyjnych (3.928), remont dachu - orynnowanie (6.647), malowanie ogrodzenia (5.382) 20837 8. Przedszkole Nr 2 w Karczewie ułożenie kostki brukowej, wymiana terakoty w łazience, zakup mebli do kuchni, zakup zabawek remont korytarza, zadaszenie, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zakup drzwi 18774 9. Przedszkole Nr 3 w Karczewie brak remontu, zamiana lokalu w grudniu na ul. Miziołka - usuwanie usterek powykonawczych - rynien 18000 Razem 458038 571441 Tabela Nr 9. Remonty palcówek w roku 2009/2010

28 VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku szkolnym 2009/2010 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę, środków finansowych na prowadzenie działalności w tym na wynagrodzenia pracowników, bieżącą eksploatację budynków a także środków finansowych w formie dotacji na działalność niepublicznej Szkoły Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż. Realizowaliśmy obowiązki wynikające z art.17 ustawy o systemie oświaty związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych. Tabela nr 10 przedstawia stan realizacji tego zadania. Tabela Nr 10. Dowożenie uczniów do szkół

29 Z roku na rok zwiększa się liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na realizację obowiązku nauki. Najwięcej dzieci dowozimy do Szkoły na ul. Majową w Otwocku. Dowoziliśmy również dzieci do Michalina i Mlądza. ● Zgodnie z art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty, wspomagamy uczniów pomocą materialną o charakterze socjalnym. Z tej formy wsparcia skorzystało w roku uczniów. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy, określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 27,761,13 zł

30 ● Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Z tej formy wsparcia skorzystało 41 uczniów. Na realizację tego zadania przyznano środki finansowe w kwocie 7 870,00 zł ● Zgodnie z art.70b ustawy o systemie oświaty, wykonujemy obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Rozpatrujemy wnioski pracodawców o zwrot poniesionych kosztów kształcenia młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

31 Tabela nr 11 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione wydatki.
Tabela Nr 11. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w roku 2009/2010 Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 56 565,39 zł ● W roku szkolnym 2009/2010 prowadziliśmy działalność w trybie i formach przewidzianych w Ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

32 Naczelnik Wydzialu Oświaty
IX. Finansowanie zadań oświatowych Wydatki na oświatę w roku 2009 stanowiły: 17 454 748,00 zł co stanowi 41,10 % w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek OPRACOWALA: Ewa Kwasiborska Naczelnik Wydzialu Oświaty


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAN OSWIATOWYCH 2009/2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google