Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lubię swoją szkołę” Konferencja podsumowująca 18 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lubię swoją szkołę” Konferencja podsumowująca 18 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 „Lubię swoją szkołę” Konferencja podsumowująca 18 grudnia 2012 r.

2 Materiały sprawozdawczo – informacyjne o realizacji projektu edukacyjnego „Lubię swoja szkołę” w Gminie Biecz

3 Konferencje projektowe 14 stycznia 2011 - konferencja promocyjna, inaugurująca projekt w Gimnazjum Nr 1 w Bieczu 16 stycznia 2012 – konferencja informacyjna w Gimnazjum w Rożnowicach 18 grudnia 2012 – konferencja podsumowująca w Gimnazjum w Libuszy

4 Projekt edukacyjny realizowany w Gminie Biecz dofinansowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

5 Historia projektu październik 2009 - przygotowanie wniosku o dofinansowanie - grudzień 2009 projektu edukacyjnego luty 2010– złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, listopad 2010 – akceptacja wniosku i podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie,

6 styczeń 2011 – rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego styczeń 2011-– realizacja projektu edukacyjnego grudzień 2012 grudzień 2012 – zakończenie realizacji projektu edukacyjnego

7 Celem głównym projektu była poprawa szans edukacyjnych gimnazjalistów Gminy Biecz poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

8 Celami szczegółowymi projektu były: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów, podniesienie jakości kształcenia uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych gimnazjalistów, pomoc uczniom w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

9 Ogólna charakterystyka projektu Projekt edukacyjny „Lubię swoją szkołę” to program rozwojowy kompleksowo odpowiadający zdiagnozowanym potrzebom dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym gimnazjów Gminy Biecz, był odpowiedzią na ich problemy. Działania realizowane w ramach projektu problemy te rozwiązywały i na trwale przyczyniły się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół, do ich rozwoju oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej i co ważne także zapewne po jego zakończeniu. Realizacja założonych celów i tak systemowego programu nie byłaby możliwa bez pomocy środków Unii Europejskiej. Projekt powstał zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Biecz oraz priorytetami strategii Powiatu Gorlickiego.

10 Grupy docelowe – realizatorzy projektu: Grupę docelową w projekcie stanowiło 623 gimnazjalistów Gminy Biecz w specyficznym wieku, kiedy kształtują się pozytywne nawyki, podejmowane są wybory rzutujące często na całe życie. Wsparciem w ramach projektu objętych było 429 uczniów z następujących gimnazjów: Gimnazjum nr 1 w Bieczu – 105 uczniów Gimnazjum nr 2 w Bieczu – 70 uczniów Gimnazjum w Binarowej – 42 uczniów Gimnazjum w Libuszy – 84 uczniów Gimnazjum w Rożnowicach – 89 uczniów Gimnazjum w Strzeszynie – 39 uczniów

11 Działania podejmowane w projekcie zarządzanie projektem przez zespół monitorujący, promocja projektu, konferencje informacyjne, zebrania środowiskowe z rodzicami uczniów, rekrutacja uczniów do projektu, zajęcia projektowe prowadzone w każdej szkole, monitoring i ewaluacja projektu, raport z audytu i ewaluacji.

12 Rodzaje zajęć prowadzonych w projekcie Dostęp do każdego typu zajęć był równy dla dziewczynek i chłopców w każdej szkole proporcjonalnie do stanu demograficznego. zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia edukacyjne rozwijające uzdolnienia artystyczne, zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności językowe, zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania przedmiotowe, zajęcia edukacyjne wyrównujące wiedzę i umiejętności, zajęcia edukacyjne z terapii psychologiczno pedagogicznej, warsztaty z zakresu Podstaw Przedsiębiorczości, warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty z zakresu edukacji informatycznej.

13 Rezultaty twarde projektu 429 uczniów otrzymało wsparcie edukacyjne podczas realizacji projektu, 132 uczniów uzupełniło zaległości programowe poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, 146 uczniów rozwinęło swoje umiejętności językowe, 82 uczniów poszerzyło wiedzę i umiejętności informatyczne,

14 132 uczniów rozwinęło zainteresowania przedmiotowe i specjalistyczne, 174 uczniów otrzymało wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, 75 uczniów wykształciło swoje praktyczne umiejętności przedsiębiorcze, 47 uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi otrzymało wsparcie psychologiczno – terapeutyczną.

15 Wskaźniki projektu 50 uczniów uczestniczyło w 7-dniowych zagranicznych i krajowych wakacjach językowych, 61 uczniów uczestników zajęć wyrównawczych poprawiło ocenę końcowo – roczną o jeden stopień, 418 uczniów deklaruje bardzo duże zadowolenie z efektów zajęć i warsztatów tematycznych oraz wzrost swoich umiejętności

16 6 szkół gimnazjalnych realizowało programy rozwojowe, w tym 4 na obszarach wiejskich, przeprowadzając ogółem: 3934 godzin warsztatowych z uczniami, 1554 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z uczniami, 791 godziny indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego, 740 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami o szczególnych wymaganiach, 1332 godzin zajęć artystyczno – sportowych,

17 Ponadto przepracowanych zostało: 52 godzin szkolenia równościowego, 152 godziny spotkań z podróżnikami-globtroterami, 108 godzin spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz Powiatowego Urzędu Pracy, 172 godziny kursu ECDL.

18 Produkty projektu 20 certyfikatów ECDL, 135 certyfikatów językowych, 1 folder turystyczny o Bieczu w trzech językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 1 mapa dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Biecz, 1 raport ewaluacyjny, 16 przedstawień artystycznych.

19 Rezultaty miękkie projektu u 384 uczniów nastąpił wzrost samooceny, motywacji, chęci do nauki i pokonywania poczucia bezradności, u 342 uczniów nastąpił rozwój zainteresowań i wzrost kreatywności, u 300 uczniów nastąpiło zwiększenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

20 u 384 uczniów nastąpił rozwój umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji i aktywnego wypoczynku, u 384 uczniów nastąpił wzrost zdolności do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, u 342 uczniów nastąpił wzrost świadomości potrzeby uczestnictwa w kulturze.

21 Wartość dofinansowania ogółem 1.406.909,44 zł Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO realizowany przez GMINĘ BIECZ

22 Wydatki poniesione na realizacje projektu w okresie 1.01. 2011 – 31.12.2012 wydatki ogółem 1.406.909,44 w tym : wydatki personelu prowadzącego zajęcia 887.306,01 wydatki na pomoce naukowe146.306,01 wydatki na wyjazdy edukacyjne 210.002,00 wydatki inwestycyjne 67.772,62 wydatki inne związane z realizacja projektu 95.046,07

23 Zespół Zarządzający Projektem „Lubię swoją szkołę” realizowanym w Gminie Biecz 1. Kierownik projektu Stanisław Kalisz 2. Asystent ds. merytorycznychAleksander Kalisz 3. Specjalista ds. rozliczeń finansowych Iwona Czeluśniak 4. Specjalista ds. sprawozdawczości Anna Pelczar – Kozłowska 5. Księgowy Jolanta Tumidajewicz 6. Koordynatorzy szkolni: a) Zespół Szkół Nr 1 w BieczuAnna Kędzior–Puszkariow b) Zespół Szkół Nr 2 w BieczuJerzy Kamiński c) Zespół Szkolno – Przedszkolny Jolanta Małczak w Binarowej d). Zespół Szkolno – Przedszkolny Agnieszka Kapusta w Libuszy e) Zespół Szkolno – Przedszkolny Czesław Łukaszyk w Rożnowicach f). Zespół Szkolno – Przedszkolny Anna Lipa w Strzeszynie

24 Zalety i wartości projektu edukacyjnego projekt edukacyjny był wielka szansą dla promocji poszczególnych gimnazjów i ich uczniów w bliższym i dalszym środowisku, projekt edukacyjny był bardzo wartościową promocją gminy i przyczynił się do nadania Gminie Biecz certyfikatu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2011”, projekt edukacyjny umożliwił doposażenie szkół w nowe pomoce naukowe, sprzęt szkolny, materiały biurowe i eksploatacyjne, projekt edukacyjny przyczynił się do zwiększenia integracji młodzieży gimnazjalnej wywodzącej się z poszczególnych gimnazjów Gminy Biecz, projekt edukacyjny pozwolił na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk szkolnych.

25 Ocena projektu edukacyjnego na podstawie raportu z ewaluacji projektu Ewaluacja przebiegu projektu, pod kątem kryteriów: adekwatności, użyteczności, trwałości oraz skuteczności, ukształtowała się na bardzo wysokim oraz w pełni satysfakcjonującym poziomie. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wszystkie działania projektowe, zakładane w umowie o dofinansowanie projektu.

26 Poziom realizacji wskaźników zarówno jeśli chodzi o ilość przeprowadzonych działań, liczbę beneficjentów reprezentujących poszczególne grupy adresatów projektu, jak również ocenę danych aspektów realizacji projektu, uznać należy za wysoki.

27 W toku dotychczasowego okresu wdrażania projektu nie odnotowano żadnych istotnych problemów z jego realizacją. Nie było zatem konieczności, wprowadzania jakichkolwiek istotnych działań zaradczych, czy też dokonywania zmian w głównych założeniach projektu i umowy o jego dofinansowanie.

28 Z informacji pozyskanych w trakcie badań ewaluacyjnych wnioskujemy, że: 1.Działania przewidziane w projekcie były - zgodne z potrzebami uczestników i w znaczącym stopniu cele projektu odpowiadały potrzebom uczestników oraz potrzebom społeczności lokalnej. 2.Potrzeby uczestników korespondowały z faktycznymi osiągnięciami projektu a projekt w znacznym stopniu spełnił oczekiwania uczestników. 3.Można się spodziewać, że zmiany spowodowane projektem, będą trwać po jego zakończeniu. 4.Cele i zamierzenia projektu zostały osiągnięte.

29 Podziękowanie dla realizatorów projektu

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Lubię swoją szkołę” Konferencja podsumowująca 18 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google