Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

2 Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku

3 D O C H O D Y

4 Plan dochodów został ustalony na poziomie złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o złotych.

5 Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę złotych.

6 Dochody wykonano w wysokości złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu.

7 W stosunku do 2004 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów o 3,0 %. Do kasy gminnej wpłynęło o złotych więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35,8 %. Były większe o kwotę złotych.

8 Dział 600 Transport i Łączność

9 Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpłynęło złotych. Na rachunek budżetu miasta przekazana została także kwota złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.

10 Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

11 Wykonano dochody w kwocie złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. W stosunku do 2004 roku były one niższe o 58,7 %, tj. o złotych Wykonano dochody w kwocie złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. W stosunku do 2004 roku były one niższe o 58,7 %, tj. o złotych.

12 Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne osiągnęliśmy dochody w wysokości złotych. Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %. W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8,4 %.

13 Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosiła ,62 złotych. Osiągnięcie dochodu w wysokości złotych oznacza, że uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.

14 Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu zanotowano wpływy w wysokości złotych, co stanowiło 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.

15 Z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą osiągnięto dochód w wysokości złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu o złotych mniej niż w roku poprzednim.

16 Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę złotych. Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.

17 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 73,7 % przyjętych założeń. Wyniosły one złotych i były niższe w stosunku do 2004 roku o złotych tj. o 72.3 %.

18 W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży: działek o łącznej powierzchni m 2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka, działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m 2.

19 Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej m 2 (Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosi złotych. Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

20

21 Dział 750 Administracja Publiczna

22 Dochody Działu 750 Administracja Publiczna wyniosły złotych były wyższe o złote (17,5 %) od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.

23 Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 - Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości złotych. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła złotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości złotych. - Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 500 złotych.

25 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

26 Dochody tego działu wyniosły złotych i były wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2004 o złotych (14,9 %)

27 Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej do kasy gminnej wpłynęło złotych. Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego w roku 2004 o złotych (16,9 %).

28 Z tytułu podatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochody w wysokości złotych. Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %. Osoby prawne wpłaciły złote, natomiast osoby fizyczne złote. W stosunku do 2002 roku wzrost dochodów wyniósł aż 25,7 %. Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.

29

30 Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły złotych, co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej złotych, co stanowiło realizację planu w 107,2 %. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %.

31 Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości złotych. Do kasy gminnej wpłynęło o złotych więcej (6,3 %) niż w roku poprzednim.

32 Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawne uzyskaliśmy dochód w wysokości złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę złote, co stanowiło realizację planu w 125,0 %.

33 Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie złotych, tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.

34 Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości złotych, co stanowiło 103,7 % zaplanowanych dochodów. Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o złotych (21,4 %). Nasze wpływy z powyższego tytułu po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.

35

36 Dział 758 Różne Rozliczenia

37 Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę złotych. Była ona niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 %.

38

39 Dział 801 Oświata

40 Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości złotych. Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości złotych. Dotacje

41 Dział 851 Ochrona Zdrowia

42 Dotacja w wysokości złotych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

43 Dział 852 Opieka Społeczna

44 Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg dotacji w łącznej kwocie złotych. Wykorzystaliśmy złotych, co stanowiło 96,7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o złote (41,3 %). W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły o złotrych (216,4%).

45 Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

46 Na pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich otrzymaliśmy dotację w wysokości złotych. Z kwoty tej wykorzystaliśmy złotych.

47 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

48 Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości złotych na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.

49 STRUKTURA DOCHODÓW

50

51

52

53

54 ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

55 Zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i opłat wyniosły złotych i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o złotych, tj. o 15,0 %. Stało się to przy jednoczesnym wzroście dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, które wyniosły złotych i wzrosły o złotych tj. o 6,6 %.

56

57

58 WYDATKI

59 W 2005 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości złotych. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o złotych. Wydatki wykonano w 89,3 %. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do 2004 roku o 5,8 %. Wydano o złotych więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosły aż o 33,2% i były wyższe o złotych.

60 WYKONANIE WYDATKÓW

61 Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

62 Wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wyniosły złotych i zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o kwotę złotych tj. o 22,8 %.

63 Dział 600 Transport i Łączność

64 Z tytułu realizacji usług przewozowych linią autobusową 718 i 805 na terenie miasta Marki przekazaliśmy Miastu Stołecznemu Warszawie kwotę złotych, co stanowiło realizację wydatków w 90,0 %. W stosunku do 2004 roku wydatki okazały się wyższe o 40,9 %.

65 Na utrzymanie i remonty kapitalne dróg oraz prace inwestycyjne wydaliśmy złotych. Była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o tj. o 15,2 %. W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe o złotych, tj. o 85,5 %.

66 Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2005 roku łącznie złotych i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 31,9 %. Inwestycje drogowe: pętla autobusowa przy ul. Dużej w Markach, nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, Wyspiańskiego i Jagiełły, Pułaskiego i Szczęśliwej o łącznej powierzchni m 2, w ykup gruntu pod przyszłą budowę dróg.

67 Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

68 Wydano kwotę złotych, tj. 82,5 % planu. Była to kwota wyższa w stosunku do 2004 roku o złotych (137,4 %) oraz wyższa o złotych (31,4 %) w stosunku 2002 roku. Najważniejsza inwestycja - budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli.

69

70 Dział 710 Działalność Usługowa

71 Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę złotych, Prace geodezyjno-kartograficzne zlecone na potrzeby gospodarki gruntami pochłonęły kwotę złotych.

72 Dział 750 Administracja Publiczna

73 Na administrację publiczną wydano złotych (94,4 % planu). Wydatki te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,8 %.

74 Na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej wydano kwotę złotych (96,0 % planu). Wydatki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 23,6 %. Przyczyną zwiększonych wydatków było zatrudnienie od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.

75 W ramach zadań realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przekazaliśmy kwotę złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie. W ramach powyższych środków przeprowadzone zostały badania mammograficzne mieszkanek naszego miasta.

76 Na utrzymanie Rady Miasta wydano złotych. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o złote tj. o 18,7 %.

77 Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej wyniosły złotych. Wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0 %.

78 Na początku 2005 roku w Urzędzie Miasta Marki zatrudnionych było 80 pracowników (77,8 etatu). W trakcie 2005 roku liczba zatrudnionych osób wzrosła do 84 pracowników (82,3 etatu). Nowe stanowiska w Urzędzie Miasta Marki: audytor wewnętrzny, inspektor ds. kontroli wewnętrznej, młodszy referent ds. księgowości, inspektor ds. inwestycji, referent ds. zarządu dróg, inspektor ds. obywatelskich

79 Na zakup materiałów i wyposażenia wydano złotych. Była to kwota niższa o złotych od wydatków roku Na zakup energii wydano kwotę złotych, która okazała się niższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o złotych Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę złotych. Jest ona wyższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o złotych. Środki zostały przeznaczone na remont elewacji Urzędu Miasta. Na zakup usług pozostałych wydano złotych i była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o złotych. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę złotych. W 2004 roku wydatki te pochłonęły złotych.

80

81 Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztów administracji: wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy (od 2000 roku dochody wzrosły o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34,3 %), wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy (od 2000 roku dochody wzrosły o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34,3 %), wzrost liczby mieszkańców (od 1990 roku liczba mieszkańców Marek wzrosła o 40%), wzrost liczby mieszkańców (od 1990 roku liczba mieszkańców Marek wzrosła o 40%), zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy obszar), zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy obszar), wzrost zakresu zadań. wzrost zakresu zadań.

82 Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

83 Rozdysponowanie środków uzyskanych z dotacji: na aktualizację rejestru wyborców wydano złotych, na aktualizację rejestru wyborców wydano złotych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotych wydano złotych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotych wydano złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano złotych

84 Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

85 Na rachunek Komendy Stołecznej Policji przekazaliśmy łączną kwotę złotych. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Markach oraz na utrzymanie dodatkowych etatów Policji w KP Marki. Nastąpił wzrost wysokości przekazanej dotacji w stosunku do 2004 roku o złotych.

86 Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

87 Na pobór opłaty targowej oraz sprzedaż znaków opłaty skarbowej wynagradzane w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów wydaliśmy kwotę złotych.

88 Dział 757 Obsługa długu publicznego

89 Na obsługę długu publicznego wydaliśmy środki w wysokości złotych. Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły złotych. W stosunku do roku poprzedniego obniżyły się o 50%. Koszt obsługi emisji obligacji komunalnych wyniósł złote. Łączna wysokość środków przeznaczonych na ten cel wzrosła w stosunku do roku 2004 o złotych, tj. o 4,4 %. W stosunku do 2002 roku środki te uległy zmniejszeniu o złotych tj. o 30,2 %.

90 Dział 801 Oświata i Wychowanie

91 Środki pochodzące z subwencji oświatowej pozwoliły na pokrycie 54,7 % kosztów związanych z utrzymaniem placówek edukacyjnych. Na zadania z zakresu oświaty wydaliśmy kwotę złotych. Była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o złotych, tj. o 6 %.

92

93

94

95

96 W ubiegłym roku niepubliczne przedszkola otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości złotych. Jest to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o (27,3 %).

97 Dział 851 Ochrona Zdrowia

98 Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydaliśmy kwotę złotych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie wydatków o złotych, tj. o 9,6 %.

99 Dział 852 Opieka Społeczna

100 Na opiekę społeczną wydaliśmy złote tj. 94,7 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2004 aż o 33,4 %. W stosunku do 2002 roku wzrost wyniósł o 124,6 % ( złote). Główną przyczyną tak radykalnego wzrostu jest realizacja obowiązków związanych z ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych.

101

102

103

104 Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

105 Na utrzymanie świetlic w szkołach wydaliśmy kwotę złotych, tj. o 13,5 % więcej niż w 2004 roku. Z tytułu wypłat stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych wypłaciliśmy kwotę złotych. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki.

106 Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

107 Wydana została kwota złotych, co stanowiło 82,7 % zaplanowanych wydatków. Wydatki te były o złotych wyższe w stosunku do roku 2004 (75,8 %) oraz wyższe w stosunku do roku 2002 o złotych (294,1 %). Zmiana wysokości wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej. W 2004 roku powyższe wydatki były zapisane w dziale 400.

108 Na budowę sieci wodociągowej przeznaczyliśmy kwotę ,03 złotych. Wybudowano ,50 mb wodociągu.

109 Przygotowania do budowy kanalizacji: projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta (częściowa płatność w wysokości ,78 złotych), projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta (częściowa płatność w wysokości ,78 złotych), projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w wysokości złotych), projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w wysokości złotych), budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości złotych) oraz roboty dodatkowe ( ,75 złotych). budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości złotych) oraz roboty dodatkowe ( ,75 złotych).

110 Utrzymanie czystości i porządku Na oczyszczanie miasta wydano złotych tj. 95,4 % planu. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2004 o tj. o 7,2 %. Na utrzymanie czystości i porządku przeznaczono także środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę złotych. Było to o złotych więcej niż w 2004 roku (7,0 %).

111 Na oświetlenie ulic wydano łącznie złotych. Kwota ta była niższa od analogicznej z roku poprzedniego o złotych, tj. o 12,6 %. Największe środki przeznaczono na zakup energii złotych (o złotych mniej niż w 2004 roku).

112 Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyliśmy złotych. Wykonano oświetlenie między innymi w ulicach Konopnickiej, Dolnej, Hallera, Zosi, Żytniej, Radnej, Lisiej, Braci Briggsów, Zielonej, Dębowej i Spacerowej. Wykonano mb linii oświetleniowej napowietrznej, 925 mb linii oświetleniowej kablowej, 76 słupów oświetleniowych oraz 114 punktów świetlnych.

113 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

114 Na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przeznaczono złotych. To kwota niższa w stosunku do roku 2004 o złotych (6,4 %). Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczono złotych. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2004 o złotych (4,3 %).

115 W 2005 roku organizowane były miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o charakterze współzawodnictwa między szkołami. Na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę złotych, co stanowiło wykonanie planu wydatków w 98,7 %. To kwota wyższa od wydatków roku poprzedniego o złotych (2,0 %).

116 Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

117 Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie złotych. Wydatki na ten cel w stosunku do roku poprzedniego były niższe o złotych (22,6 %).

118 Kultura fizyczna i sport tzw. skatepark na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej wykonano za kwotę złotych, wyposażenie placu zabaw na terenie klubu sportowego MARCOVIA za kupiono za złotych, Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000” otrzymało dotację w wysokości złotych. imprezy sportowe na terenie miasta oraz imprezy w zakresie współzawodnictwa między szkołami pochłonęły łączną kwotę złotych.

119 KREDYTY I ZOBOWIĄZANIA

120 Poziom zadłużenia miasta obniżył się. Nasze zobowiązania na koniec roku wynosiły złotych i stanowiły tylko 15,5 % wykonanych dochodów. To o 0,8 % mniej w stosunku do roku 2004, na koniec którego poziom tych zobowiązań przy niższym poziomie dochodów wynosił złotych. W roku 2002 zobowiązania opiewały na kwotę złotych i stanowiły 22,18 % osiągniętych wówczas dochodów.

121 Na obsługę zadłużenia wydaliśmy w stosunku do roku 2004 kwotę wyższą o złotych tj. o 4,4 %, natomiast w stosunku do 2002 roku obsługa zadłużenia była mniejsza o złote tj. o 30,2 %.

122 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do naszej prośby umarzając nam część z dwóch pożyczek na łączną kwotę złotych.

123

124

125 W 2005 roku nie zapłaciliśmy wykonawcom robót budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty złotych. Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w pierwszych tygodniach 2006 roku.

126 PODSUMOWANIE

127 Najważniejsze tendencje zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy (zwłaszcza podatek od nieruchomości), zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy (zwłaszcza podatek od nieruchomości), zmniejszenie zaległości, zmniejszenie zaległości, zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, mieszkania, oświetlenie uliczne). zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, mieszkania, oświetlenie uliczne).

128

129 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google