Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria kosztów."— Zapis prezentacji:

1 Teoria kosztów

2 Plan zajęć: Klasyfikacja kosztów produkcji Koszty całkowite
Koszty przeciętne Koszty krańcowe Koszty w długim okresie czasu

3 Koszty produkcji Ogół wydatków pieniężnych, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo dla wyprodukowania odpowiedniej ilości dóbr.

4 Klasyfikacja kosztów według rodzaju:
Osobowe – płace pracowników za pracę, Materiałowe – wydatki na materiały, energię i paliwa, Amortyzacja – zużycie majątku trwałego.

5 Koszty indywidualne Inaczej nazywane prywatnymi;
Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, określane także mianem kosztów własnych

6 Koszty społeczne Są to oprócz kosztów prywatnych również tzw. Koszty zewnętrzne, ponoszone przez osoby trzecie, nie związane z daną działalnością produkcyjną.

7 Koszty alternatywne czynników wytwórczych
Są równoważne przychodom, jakie mógłby uzyskać ich właściciel z alokacji tych czynników w inne przedsięwzięcie, najkorzystniejsze spośród pozostałych dostępnych dla niego. W przypadku kapitału ich rozmiary najczęściej określane są przez wysokość odsetek, jakie otrzymałby jego właściciel z lokaty bankowej.

8 Koszty utopione Inaczej historyczne;
Są poniesionym wydatkiem, którego nie można odzyskać

9 Koszty stałe Koszty niezależne od rozmiarów produkcji. Występują w przedsiębiorstwie rozpatrywanym w krótkim okresie, a więc przy założeniu, że jego rozmiary, poziom techniczny i organizacja procesów technologicznych nie zmieniają się. Zwiększenie lub zmniejszenie produkcji nie wpływa na wielkość tych kosztów.

10 Koszty zmienne Koszty, które zmieniają się w zależności od rozmiarów produkcji danego przedsiębiorstwa. Są one funkcją rozmiarów produkcji.

11 Koszty w przedsiębiorstwie
C - koszty Q - produkcja FC - koszty stałe VC - koszty zmienne TC - koszty całkowite MC - koszt krańcowy AFC - koszt przeciętny stały AVC - koszt przeciętny zmienny ATC - koszt przeciętny całkowity

12 Koszty względem produkcji w krótkim okresie
TC = FC + VC C C C TC VC VC FC FC Q Qmax Q Qmax Q

13 Koszt krańcowy (MC)   TC TC’ = ( FC + VC )’ TC’ = FC’ + VC’ C
TC’ = VC’ VC  TC  VC MC = =  Q  Q Qo Qmax Q

14 Koszt krańcowy (MC)  b Qo Qmax C Q MC VC Q1 Qmax C Q MC VC Q2 Qmax VC
min MC C Q MC punkt przegięcia funkcji kosztów  > 

15 Koszt krańcowy (MC) cd. g   b g C Q MC VC Q3 Qmax C Q MC Qmax Q4 VC
Qo Q1 Q2 Q3 Qmax Q4 C Q MC b g VC  >  > 

16 Koszt przeciętny stały (AFC)
b C Q AFC FC QB FC AFC = Q FC Q AFC QA Q  > 

17 Koszt przeciętny stały (AFC) cd.
b g C Q AFC FC QB QC QA FC AFC = Q FC g Q AFC QC Q  >  > 

18 Koszt przeciętny zmienny (AVC)
Qmax C Q AVC b Q7 Q6 Qmax C Q AVC VC Q AVC = a  >  Q5

19 Koszt przeciętny zmienny (AVC) cd.
Q AVC =  >  >  g Q8 Qmax C Q AVC a b Q7 Q6 Qmax C Q AVC Q5 g Q8

20 Koszt przeciętny całkowity (ATC)
Q TC = FC + VC : Q TC FC VC = + Q Q Q ATC = AFC + AVC AVC ATC C C C AVC AFC AFC Q Q Q

21 Funkcje kosztów w krótkim okresie
MC ATC AVC min ATC min AVC min MC Q2 Q8 QT Qmax Q QT - optimum techniczne

22 Funkcje kosztów w krótkim okresie
SATC1 SATC5 LATC SATC2 SATC4 SATC3 Korzyści skali Niekorzyści skali Qo Q

23 Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych
Składa się z najniższych kosztów przeciętnych dla coraz to większych rozmiarów produkcji. Każdy punkt na tej krzywej pokazuje najbardziej efektywne lub najmniej kosztowne technologie dla poszczególnych wielkości produkcji. Punkty powyżej krzywej i na krzywej są dostępne dla firmy przy danej technologii i cenach nakładów. Punkty poniżej krzywej nie są osiągalne.

24 Korzyści / niekorzyści skali produkcji
Korzyści skali (rosnące przychody ze skali produkcji, ekonomie skali) to dodatnie efekty produkcyjne notowane w długim okresie przy zwiększaniu rozmiarów produkcji, przejawiające się w spadku przeciętnych kosztów produkcji Stałe korzyści skali (stałe przychody ze skali produkcji) występują wówczas, gdy LAC nie zmieniają się wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) pojawiają się wtedy, gdy wzrostowi rozmiarów produkcji towarzyszy wzrost długookresowych kosztów przeciętnych.

25 Korzyści i niekorzyści skali
Wewnętrzne – dla zakładu Zewnętrzne – dla gospodarki

26 Źródła wewnętrznych korzyści skali
Zatrudnienie większej ilości osób umożliwia specjalizację pracy i zwiększa wydajność Możliwość lepszego wykorzystania wiedzy technicznej Większa siła przetargowa


Pobierz ppt "Teoria kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google