Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Norma, przepis i system prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Norma, przepis i system prawa"— Zapis prezentacji:

1 Norma, przepis i system prawa
Prawo Norma, przepis i system prawa

2 Norma prawna Ius plus quam perfectum – prawo więcej niż doskonałe
Ius prefectum – prawo doskonałe Ius minus quam perfectum – prawo mniej niż doskonałe Ius imperfectum – prawo niedoskonałe

3 Przepis prawa Forma normy Część składowa aktu normatywnego
Przepis nie zapis

4 Norma a przepis Jeden przepis jedna norma Jeden przepis kilka norm
Jeden przepis część normy Jeden przepis części kilku norm Jeden przepis jedna norma + część innych norm Kilka przepisów jedna norma

5 Norma a przepis Art. 6a ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych:  „Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”

6 Norma a przepis Art. 171. § 1 Kodeksu karnego:  „Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

7 Norma a przepis Ustawa o finansach publicznych.
Art. 74 ust. 1. Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 75. (…) Art. 75 ust. 1. Na wniosek Rady Polityki Pieniężnej, Skarb Państwa może zaciągnąć średnioterminowe pożyczki i kredyty od Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich w celu wsparcia bilansu płatniczego. 2. Na wniosek Rady Unii Europejskiej, Skarb Państwa może uczestniczyć w udzieleniu pożyczki na wsparcie bilansu płatniczego innego państwa członkowskiego, na zasadach określanych w ustawie budżetowej. Art. 76. Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 74 ust. 1 i art. 75 ust. 1, nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie budżetowej.

8 Norma a przepis Przepis bez normy
Przepis blankietowy (przepisy obowiązujące) Przepis odsyłający (przepisy przyszłe) Przepis programowy

9 Przepis blankietowy Art. 163 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „Powszechną taksację nieruchomości przeprowadza się okresowo. Termin rozpoczęcia oraz zakończenia powszechnej taksacji nieruchomości, a także źródła jej finansowania, określi odrębna ustawa.”

10 Przepis odsyłający Art. 10 ust. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
„Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

11 Przepis programowy Art. 70 ust. 4 Konstytucji:
„Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.”

12 Budowa aktu normatywnego
Część Tytuł Księga Dział Dział Rozdział Rozdział Oddział

13 Budowa aktu normatywnego
Artykuł - art. Paragraf § Ustęp – ust. Paragraf § Ustęp – ust. Punkt - pkt Punkt - pkt Litera – lit. Litera n- lit. tiret tiret

14 Budowa aktu normatywnego
Art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. 1) tiret 2 § 3 ust. 2

15 Budowa aktu normatywnego
Art. 45a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne:  „Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej: 1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące: a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych: - wskazania ciepłomierzy, - wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, - powierzchnię lub kubaturę tych lokali”

16 Budowa aktu normatywnego
Rozporządzenie o opłatach za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. § 14. 2.  Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 1) w pierwszej instancji:   a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,   b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego zł,   c) w innej sprawie zł;  

17 Budowa aktu normatywnego
Język prawniczy jednoznaczny wyraża uprawnienia i obowiązki Dyrektywy techniki legislacyjnej jednolitość pojęć definicje legalne przepisy krótkie i ułożone w logicznej kolejności

18 System prawa Uporządkowany zbiór elementów prawnych, między którymi nie powinny istnieć sprzeczności

19 System prawa Elementy sytemu prawa:
normy prawne – wynikające bezpośrednio ze źródeł prawa normy prawne – wyprowadzane z innych norm instytucje prawne zasady gałęzi prawa zasady całego prawa zasady sytemu prawa

20 System prawa Podział zasad Zasady sytemu prawa zasady opisowe
zasady dyrektywalne Zasady sytemu prawa zasada hierarchiczności zasada sprzeczności zasada zupełności

21 System prawa – zasada niesprzeczności
Porządek hierarchiczny Porządek czasowy Porządek treściowy (lex specialis derogat lex generalis)

22 System prawa – zasada zupełności
Luki w prawie Analogia: analogia z normy analogia legis analogia iuris niedopuszczalność stosowania luki nieusuwalne


Pobierz ppt "Norma, przepis i system prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google