Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe aspekty programowania w Javie Michał Kuciapski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe aspekty programowania w Javie Michał Kuciapski"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe aspekty programowania w Javie Michał Kuciapski m.kuciapski@univ.gda.pl

2 Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych elementów składni języka programowania Java wraz z wykazaniem praktycznego ich zastosowania w tworzeniu aplikacji konsolowych, na podstawie rozbudowanego przykładu przy wsparciu ze strony technik analizy i projektowania obiektowego. Cel przedmiotu

3 Programowanie obiektowe

4 Koncepcja, korzyści i podstawowe pojęcia

5 5 z 137 Koncepcja programowania obiektowego Programowanie obiektowe zakłada tworzenie oprogramowania składającego się ze społeczności obiektów, ułożonych w hierarchiczne struktury i potrafiących komunikować się ze sobą poprzez przesyłanie wiadomości, dla realizowania celów systemu. Programowanie obiektowe czerpie swoją koncepcję z rzeczywistego świata otaczającego nas składającego się z olbrzymiej ilości obiektów, jak np.: ludzie, budynki i struktur, jak np. organizacje.

6 6 z 137 Koncepcja programowania obiektowego Model problemu Algorytm Program Tradycyjny, uproszczony proces rozwiązywania problemu proces rozwiązywania problemu Podejście obiektowe proces rozwiązywania problemu proces rozwiązywania problemu Rzeczywiste obiekty Model problemu Obiekty oprogramowania Na podstawie „Object-Oriented Programming: From Problem Solving to Java”, Charles River Media 2003

7 7 z 137 Korzyści programowania obiektowego – dlaczego? Jednolitość – jedna reprezentacja problemu Zrozumiałość – organizacja kodu (klas) zgodnie z dziedziną zastosowania Rozszerzalność – jednolitość reprezentacji dziedziny problemu ułatwia równoległe rozwijanie oprogramowania Stabilność – przejrzystość organizacji kodu i jego modularność minimalizują konieczność zmian Wielokrotny użytek – decentralizacja kodu na komponenty

8 8 z 137 Podstawowe pojęcia obiektowości PojęcieInterpretacja obiekt (ang. object) Każdy byt – pojęcie lub rzecz – mający znaczenie w kontekście rozwiązywania problemu w danej dziedzinie przedmiotowej. klasa (ang. class) Uogólnienie zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie. abstrakcja (ang. abstraction) Ignorowanie tych aspektów (cech, właściwości) przedmiotu, które nie są istotne z punktu widzenia bieżącego celu, a koncentrowanie się na aspektach właściwych. polimorfizm (ang. polymorphism) Mo ż liwo ść nadawania tej samej nazwy ró ż nym atrybutom i operacjom oraz wykonywania ró ż nych procedur i akcji przez operacje o tych samych nazwach; pozwala na redukcj ę liczby nazw atrybutów i operacji.

9 9 z 137 Podstawowe pojęcia obiektowości PojęcieInterpretacja hermetyzacja (ang. encapsulation) Różnicowanie dostępu do obiektu poprzez ujawnienie otoczeniu tylko tych informacji o jego atrybutach/operacjach, które są niezbędne do efektywnego odwoływania się do tego obiektu w systemie za pośrednictwem komunikatów. dziedziczenie (ang. inheritance) Przyporządkowanie atrybutów i operacji klasom obiektów na podstawie hierarchicznej zależności między nimi. Możliwe jest wielokrotne dziedziczenie, co oznacza, że dana klasa dziedziczy atrybuty i operacje z dowolnej liczby klas nadrzędnych. komunikat (ang. message) Specyfikacja wymiany informacji między obiektami, zawierająca zlecenia wykonania określonej operacji.

10 10 z 137 Paradygmat obiektowy Opanowywanie złożoności (dziedziny) problemu opiera się na powszechnie stosowanych zasadach: –rozróżnianie poszczególnych obiektów –tworzenie pojęć - łączenie obiektów w klasy –znajdowanie zależności między pojęciami - klasami, wyprowadzanie nowych –określanie relacji między obiektami

11 Programowanie obiektowe Klasy i obiekty

12 12 z 137 Klasa – definicja i koncepcja Klasa – opis obiektu lub obiektów z jednolitym zbiorem atrybutów i usług, zawierający opis tworzenia nowych obiektów w klasie. Klasa = wspólne własności + wspólne zachowania Klasy dla umożliwienia pisania programów tak, jak rozważany problem są zoorganizowane w struktury, co zapewnia: stabilność, przejrzystość, zrozumiałość i wielokrotną wykorzystywalność kodu.

13 13 z 137 Klasa – przykład struktury Component Container Panel Window Dialog Frame FileDialog TextArea Button Canvas Label Checkbox List Scrollbar TextField Hierarchia głównych klas pakietu AWT Reprezentacja czegoś co ma określoną pozycję i rozmiar oraz może być przedstawione na ekranie i odbierać zdarzenia Nadklasa klas zawierających komponenty. Kontener, który może zawierać obiekty innych klas i zarządzać ich rozmieszczeniem. Okno, które nie posiada obramowania Umożliwia tworzenie bardziej zawiłych form i dostosowywanie kontenerów do potrzeb. Okno posiadające obramowanie i może posiadać skojarzony z nim obiekt MenuBar Okno dialogowe, które może być modalne – odbierać komunikaty od użytkownika. Okno dialogowe, które umożliwia wybranie konkretnego pliku z systemu plików.

14 14 z 137 Definiowanie klasy – wersja uproszczona class NazwaKlasy { //pola typ_zmiennej zmienna; … // konstruktor - metoda o tej samej nazwie co klasa – wywoływana automatycznie // przy tworzeniu obiektu danej klasy NazwaKlasy (typ_argumentu nazwaAgrumentu){ treść konstruktora } // metody typ_zwracanej_wartości nazwaMetody (typ_argumentu nazwaAgrumentu [,…]){ treść metody } … } //koniec definicji klasy

15 15 z 137 Definiowanie klasy – wersja kompletna [modyfikatory] class NazwaKlasy [extends NazwaNadklasy] [implements NazwyInterfejsów] { //pola [modyfikatory] typ_zmiennej zmienna; … // konstruktor - metoda o tej samej nazwie co klasa – wywoływana automatycznie // przy tworzeniu obiektu danej klasy NazwaKlasy (typ_argumentu nazwaAgrumentu [,…]){ treść konstruktora } // metody [modyfikatory] typ_zwracanej_wartości nazwaMetody (typ_argumentu nazwaAgrumentu [,…]){ treść metody } … } //koniec definicji klasy

16 16 z 137 Definiowanie klasy – modyfikatory NazwaOpis publicKlasa jest ogólnodostępna. brakDostęp do klasy mają klasy jedynie z tego samego pliku definicji klas. Modyfikatory dostępu (widoczności) NazwaOpis abstractReprezentuje abstrakcyjną koncepcję, opisującą pewne własności wspólne dla grupy klas z niej dziedziczących, stanowiąc dla nich niejako szablon. Dla samej klasy abstrakcyjnej nie są tworzone obiekty. finalDefinicja klasy jest ostateczna i przesłanianie nie jest możliwe poprzez dziedziczenie Modyfikatory właściwości

17 17 z 137 Definiowanie klasy – abstract i final abstract jeśli final X X

18 18 z 137 Definiowanie klasy – przykłady deklaracji Public: –public class Nauczyciel {definicja} –public class Nauczyciel extends Osoba {definicja} Bez modyfikatora dostępu: –class Nauczyciel {definicja} Abstract: –abstract class FiguraPłaska {definicja} –public abstract class Osoba {definicja} Final: –public final class Math extends Object {definicja}

19 19 z 137 Definiowanie klasy – przykłady definicji

20 20 z 137 Definiowanie klasy – przykłady definicji

21 21 z 137 Definiowanie klasy – przykłady definicji public class Klient { public static int wiek; public static byte ilośćLat = 26; public static miesiąceŻycia(byte lata) { return lata * 12; } public static void main(String[] args) { wiek = miesiąceŻycia(ilośćLat); System.out.writeln(wiek); }

22 22 z 137 Klasy – dziedziczenie - definicja i koncepcja Dziedziczenie - jest operacją polegającą na utworzeniu nowej klasy na bazie klasy już istniejącej. Nowa klasa nosi podklasy (ang. subclass), a klasa z której dziedziczy nazwę nadklasy (ang. superclass). Podklasa jest uszczegółowieniem nadklasy. Dziedziczenie polega na „przejęciu” pól i metod z jednej klasy (nadklasy) przez drugą klasę (podklasę). Związek dziedziczenia można opisać słowem „jest” – np. student jest osobą. Stosowanie dziedziczenia pomaga w praktyce wykorzystywać zasadę ponownego użycia.

23 23 z 137 Klasy – dziedziczenie - założenia Dziedziczenie w języku Java: Jest możliwe wyłącznie jednokrotne – wyłącznie jedna nadklasa; Podczas dziedziczenia są uwzględnione modyfikatory dostępu i właściwości: –Niemożliwe jest dziedziczenie z klas o modyfikatorach: private, final –Pola i metody o modyfikatorze dostępu private nie są dziedziczone; Podczas dziedziczenia są uwzględnione typy klas – niemożliwe jest dziedziczenie z klas lokalnych czy wewnętrznych

24 24 z 137 Klasy – dziedziczenie - deklaracja [modyfikatory] class NazwaKlasy [extends NazwaNadklasy] extends – słowo kluczowe wskazujące, że klasa dziedziczy pola i metody innej klasy NazwaNadklasy – nazwa klasy, z której klasa dziedziczy pola i metody Przykłady: –public class Student extends Osoba –class Analiza extends Applet

25 25 z 137 Klasy – dziedziczenie - przykłady

26 26 z 137 Klasy – dziedziczenie - przykłady

27 27 z 137 Klasy – dziedziczenie - przykłady Pola i obwody figur płaskich Gra RPG

28 28 z 137 Typy klas NazwaOpis wewnętrznaKlasa zdefiniowana w miejscu, w którym może wystąpić definicja pola danych lub metody. Klasy wewnętrzne, w odróżnieniu od zewnętrznych, mogą mieć modyfikator static, wskazujący że, klasa wewnętrzna ma takie same właściwości jak klasa zewnętrzna. lokalnaZdefiniowana w bloku programu Javy. Klasa taka może odwoływać się do wszystkich zmiennych widocznych w miejscu wystąpienia jej definicji. Klasa lokalna jest widoczna, i może zostać użyta, tylko w bloku w którym została zdefiniowana. anonimowaKlasa bez nazwy i konstruktora, definiowana za pomocą wyrażenia w klamrach znajdującego się w konstruktorze nadklasy.

29 29 z 137 Typy klas – przykłady – klasa wewnętrzna public class Test { private int m_nLiczba = 0; private Licznik licznik; public static void main(String args[]) { Test test = new Test(); test.licznik = test.new Licznik(); test.licznik.dodaj(); System.out.println("Licznik = " + test.licznik.wez()); } class Licznik { public int wez() { return m_nLiczba; } public void dodaj() { m_nLiczba++; } }// koniec definicji klasy wewnętrznej Licznik }// koniec definicji klasy zewnętrznej Test

30 30 z 137 Typy klas – przykłady – klasa lokalna public class Test { private int m_nLiczba = 0; public static void main(String args[]) { final Test test = new Test(); class Licznik { int wez() {return test.m_nLiczba; } void dodaj() {test.m_nLiczba++; } }; Licznik licznik = new Licznik(); licznik.dodaj(); System.out.println("Licznik = " + licznik.wez()); } }

31 31 z 137 Typy klas – przykłady – klasa anonimowa public class Test { private int m_nLiczba = 0; private Licznik licznik; public static void main(String args[]) { Test test = new Test(); test.licznik.dodaj(); PrintWriter stdout = new PrintWriter(System.out, true); stdout.println("Licznik = "+test.licznik.wez()); } Test() { this.licznik = new Licznik() { public int wez() {return m_nLiczba; } public void dodaj() {m_nLiczba++; } }; } }

32 32 z 137 Klasy – pakiety – definicja i koncepcja Pakiety są zbiorem klas wydzielonych ze względu na wspólną tematykę i ułożonych hierarchicznie. Organizacja klas w ten sposób umożliwia lepsze ich zarządzanie i jest odpowiednikiem bibliotek w językach proceduralnych. Organizacja klas w pakiety ułatwia znacząco ich wykorzystanie przy definiowaniu nowych. Możliwe jest tworzenie własnych pakietów jak i dodawanie definiowanych klas do już istniejących. Umieszczenie klas w pakiecie jest analogiczne do umieszczenia klas w strukturze katalogów.

33 33 z 137 Klasy – pakiety – przykłady PakietOpis java.langZawiera podstawowe klasy Java automatycznie importowane do każdej klasy. java.applet Klasy związane z tworzeniem appletów. java.awt(AWT - Abstract Window Toolkit) zawiera klasy dla tworzenia interfejsu graficznego użytkownika oraz grafiki. java.ioZawiera klasy zarządzające wejściowym i wyjściowym strumieniem danych. java.utilZawiera szereg dodatkowych klas narzędziowych. java.net Zawiera klasy sieciowe dla podstawowych protokołów stosowanych w Internecie: FTP, HTTP, SMTP, NNTP oraz TCP/IP.

34 34 z 137 Wykorzystanie poprzez wyrażenie: import ścieżka_do_pakietu(ów); import java.io.*; import java.util.*; Definiowanie poprzez wyrażenie: package ścieżka_umieszczenia_pakietu; package figury; package figury.płaskie; Instrukcje związane z pakietami są umieszczane na początku definicji klasy. Klasy – pakiety – wykorzystanie i definiowanie Przykład

35 35 z 137 Klasy – pola – definicja i nazewnictwo Pola danych są atrybutami klasy, pełniącymi rolę analogiczną do zmiennych lub stałych, z tą różnicą, że są widoczne co najmniej w obrębie całej klasy. Pola danych są one deklarowane na tych samych zasadach, co zmienne lokalne, ale bezpośrednio po deklaracji klasy. Dla rozróżnienia nazw pól od pozostałych zmiennych należy stosować podczas deklaracji nazwy zgodnie z przyjętą konwencją. Najczęściej używa się przedrosków, jak pol czy atr, np.: polImie, atrImie.

36 36 z 137 Klasy – pola - deklaracja [modyfikatoryPola] TypPola NazwaPola; NazwaOpis modyfikatoryPola Określają tryb dostępu (np. private) i właściwości pola (np. static) TypPola Specyfikuje typ pola danych; NazwaPola Określa nazwę deklarowanego pola. Przykłady: private boolean atrPracuje = true; BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); static double atrPI = 3,14; protected String polNazwisko; double oceny[] = new double[10];

37 37 z 137 Klasy – pola - przykłady public class WyswietlInformacje { private int iloscZnalezien = 0; // dalsze instrukcje public int[] wyszukiwanieOsoby(ArrayList parOsoba, String parSzukania[], String parTyp) { int[] pozycjeWyszukane = new int[10]; if (parTyp.equals("nauczyciel")) { // dalsze instrukcje if (nauczyciel.imie.equals(parSzukania[0]) && nauczyciel.nazwisko.equals(parSzukania[1])) { // dalsze instrukcje iloscZnalezien++; // dalsze instrukcje } } } Pole Zmienna Wykorzystanie atrybutu

38 38 z 137 Klasy – pola - modyfikatory dostępu NazwaOpis publicWszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public. privateDostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody tej samej klasy. protectedMetoda lub pole danych protected lub może być używana jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej klas pochodnych. packageJest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być używane przez inne klasy danego pakietu. Są wspólne dla pól danych i metod

39 39 z 137 Klasy - pola i metody – modyfikatory dostępu

40 40 z 137 Klasy – pola - modyfikatory właściwości NazwaOpis finalOznacza, że wartość może dla tego pola zostać zainicjonowana wyłącznie podczas tworzenia obiektu i nie może być później modyfikowana. Pole danych jest stałą. staticPole danych odnosi się klasy a nie obiektu, co oznacza, że dla wszystkich obiektów danej klasy pole statyczne ma tę samą wartość. transientNie jest trwałą częścią obiektu i nie zostanie zachowane przy archiwizacji obiektu. volatileMoże modyfikowane asynchronicznie, przez konkurencyjne wątki w programach wielowątkowych.

41 41 z 137 Klasy – pola - przykłady class Pole { private int prywatne; protected int chronione; public int publiczne; final int finalne = 0; static int statyczne; int pakietowe; } public class Test { int poleFinal; Pole pole1 = new Pole(); void testujPola() { pole1.prywatne = 1; pole1.chronione = 1; pole1.publiczne = 1; poleFinal = pole1.finalne; pole1.finalne = 1; pole1.statyczne = 1; pole1.pakietowe = 1; }

42 42 z 137 Klasy – pola - przykłady class Pole { static int statyczne = 0; } public class Test { Pole pole1 = new Pole(); Pole pole2 = new Pole(); void testujPola() { System.out.println("Wywołanie poprzez klasę:" + Pole.statyczne); System.out.println("Wywołanie poprzez obiekt:" + pole1.statyczne); pole2.statyczne = 2; System.out.println("Wywołanie poprzez obiekt:" + pole1.statyczne); Pole.statyczne = 100; System.out.println("Wywołanie poprzez obiekt:" + pole2.statyczne); }

43 43 z 137 Klasy – metody – definicja i nazewnictwo Metoda jest zbiorem instrukcji (blokiem kodu) przypisanych do jednej przestrzeni nazw mającej właściwość wielokrotnego wykorzystania. Celem metod jest umożliwienie wielokrotnego wywołania tego samego fragmentu kodu poprzez podanie jego nazwy. Metody mogą być definiowane w dowolnym miejscu klasy. Metody nie zwracające wartości noszą nazwę procedur, a metody zwracające wartości noszą nazwę funkcji. Metodą od której rozpoczynane jest wykonywanie aplikacji jest: public static void main (String args[]) { }

44 44 z 137 Klasy – metoda - deklaracja [modyfikatory] TypZwracanejWartości nazwaMetody([Parametry]) { //treść metody } NazwaOpis modyfikatoryPolaOkreśla tryb dostępu (np. private) i właściwości metody (np. static) TypZwracanejWartościSpecyfikuje typ zwracanej wartości przez metodę – void jeśli metoda nie zwraca wartości. NazwaMetodyOkreśla nazwę deklarowanej metody. ParametrySą zmiennymi przekazywanymi do metody wykorzystywanymi przez jej instrukcję

45 45 z 137 Klasy – metody - modyfikatory dostępu NazwaOpis publicWszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public. privateDostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody tej samej klasy. protectedMetoda lub pole danych protected lub może być używana jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej klas pochodnych. packageJest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być używane przez inne klasy danego pakietu. Są wspólne dla pól danych i metod

46 46 z 137 Klasy - pola i metody – modyfikatory dostępu

47 47 z 137 Klasy – pola - modyfikatory właściwości NazwaOpis finalOznacza, że definicja metody jest ostateczna i nie jest możliwe jej przesłanianie podczas dziedziczenia. staticMetoda odnosi się klasy a nie obiektu, co oznacza, że metodę można wywoływać dla klasy bez konieczności tworzenia obiektów tej klasy. abstractDefinicja metody zawiera jedynie deklarację, wskazując, że każda dziedzicząca klasa musi posiadać jej implementację. synchronizedWykorzystywany w programach wielowątkowych, zapewniający wykonanie wszystkich metod dla jednego wątka oznaczonych tym modyfikatorem przed dostępem do nich kolejnego wątka. nativeMetoda jest napisana w innym języku niż Java.

48 48 z 137 Klasy – metody - przykłady public Nauczyciel dodaj() throws IOException { PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych(); tym.dodajNauczyciel(); if (tym.czyPracuje.equals("")) return new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek); else return new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek, tym.pracuje, tym.pensja); } Słowo kluczowe po którym podajemy zwracaną przez funkcje wartość

49 49 z 137 Klasy – metody - przykłady public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli) throws IOException { FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt"); Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray(); String dane; for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++) { Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i]; dane = nauczyciel.przygotujInformacje(); plikNauczyciele.write(dane); } plikNauczyciele.close(); }

50 50 z 137 Klasy – metody - przykłady public void usuwanieOsoby(ArrayList parOsoba, int parPozycjeWyszukane[]) throws IOException { PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych(); if (tym.czyUsunac() == true) { for (int i = 0, wielkoscZmniejszenia = 0; i < this.iloscZnalezien; i++, wielkoscZmniejszenia++) { parOsoba.remove(parPozycjeWyszukane[i] - wielkoscZmniejszenia); } System.out.println("Pozycje skasowane"); }

51 51 z 137 Klasy – metody - przeciążenie Przeciążanie metod polega na definiowaniu metod o tych samych nazwach, rozróżnianych na podstawie ilości lub typów parametrów. Umożliwia to wywołanie odpowiedniej metody w zależności od parametrów wywołania. Nie możliwe jest rozróżnianie metod na podstawie zwracanych przez nie typów wartości. Przeciążanie umożliwia posiadanie definicji szeregu metod wykonujących różne instrukcje, ale posiadające tą samą nazwę. Znacząco ułatwia to programowanie i poprawia przejrzystość kodu.

52 52 z 137 Klasy – metody – przeciążenie Przykład public Prostokąt(double parBok1) { atrNazwa = "Kwadrat"; atrBokLubPromień = parBok1; } public Prostokąt(double parBok1, double parBok2) { atrNazwa = "Prostokąt"; atrBokLubPromień = parBok1; atrBok2 = parBok2; }

53 53 z 137 Klasa – konstruktor – definicja Konstruktor jest metodą wywoływaną w trakcie tworzenia obiektu, służącą głównie inicjalizacji wartości pól obiektu. Konstruktor posiada identyczną nazwę z nazwą klasy i podobnie jak pozostałe metody może być przeciążany.

54 54 z 137 Klasa – konstruktor – definicja Konstruktor jest metodą wywoływaną w trakcie tworzenia obiektu, służącą głównie inicjalizacji wartości pól obiektu. Konstruktor posiada identyczną nazwę z nazwą klasy i podobnie jak pozostałe metody może być przeciążany.

55 55 z 137 Klasa – konstruktor – założenia Gdy klasa nie posiada zdefiniowanego konstruktora wykonywany jest domyślny konstruktor nadklasy. Za pomocą słowa kluczowego super możliwe jest wywołanie konstruktora nadklasy. Słowo kluczowe this oznacza odwołanie do aktualnego obiektu.

56 56 z 137 Klasa – konstruktor – przykład public class Student extends Osoba { public Student (String parImie, String parNazwisko, int parWiek, int parNrIndeksu, double parSrednia) { super(parImie, parNazwisko, parWiek); this.nrIndeksu = parNrIndeksu; this.srednia = parSrednia; }

57 57 z 137 Klasa – konstruktor – przykład public abstract class Osoba { protected String imie; protected String nazwisko; protected int wiek; public Osoba () { } public Osoba (String parImie, String parNazwisko, int parWiek) { this.imie = parImie; this.nazwisko = parNazwisko; this.wiek = parWiek; }

58 58 z 137 Obiekt – definicja i koncepcja Obiekt jest abstrakcją czegoś w dziedzinie problemu, odzwierciedlającą zdolności systemu do przechowywania informacji o tym, interakcji z tym czymś, lub obie te rzeczy. Obiekt programistyczny jest modelem rzeczywistego obiektu, np.: student czy nauczyciel. Jest swego rodzaju nowym typem danych. Obiekt jest generowany na podstawie wzorca klasy, będącej abstrakcją grupy obiektów o podobnej charakterystyce. Obiekt = (identyfikakacja) - nazwa + stan (pola) + zachowanie (metody)

59 59 z 137 Obiekt - klasyfikacja Obiekty interfejsu użytkownika –Użytkownik programu kontaktuje się bezpośrednio z nimi –Nazywane są czasami widgets (window gadgets) –Przykłady: przyciski, listy wyboru, listy przewijane Obiekty środowiska operacyjnego –Są kontrolowane przez system operacyjny –Udostępniają usługi innym obiektom Obiekty zadaniowe –Dokumenty –Multimedia –Obiekty dziedziny przedmiotowej – np.: faktura, konto, pracownik

60 60 z 137 Obiekt – deklaracja, inicjalizacja, definicja Deklaracja –TypObiektu NazwaObiektu; –Przykład: Nauczyciel nauczyciel1; Inicjalizacja –NazwaObiektu = new NazwaObiektu(ParametryKonstruktora); –Przykład: nauczyciel1 = new Nauczyciel(” Jan”, ”Adamski”, 29); Definicja –TypObiektu NazwaObiektu = new NazwaObiektu(ParametryKonstruktora); –Przykład Student student1 = new Student(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek, tym.nrIndeksu, tym.srednia);

61 61 z 137 Obiekt – odwołanie do pól i metod Odwoływanie do pól i metod obiekty następuje za pomocą operatora „.” Przykłady: imie = parImie; this.imie = noweDane.imie; tym.czyPracuje.equals(""); UzupełnijAtrybuty(); System.out.println(wyswietlanyTekst); tym.wiek = Integer.parseInt(dane); OperacjePlikowe.wczytajDaneNauczycieli(nauczyciele); nauczyciele.add(dodawany.dodaj()); daneNauczycieli.add(new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek, tym.pracuje, tym.pensja));

62 62 z 137 Związki pomiędzy obiektami i klasami Bardzo rzadkie są przypadki, aby obiekty funkcjonowały zupełnie niezależnie od siebie Można wyróżnić 2 rodzaje związków pomiędzy nimi. Asocjacja Związek o charakterze strukturalnym Wskazuje, które obiekty wzajemnie się „znają” Przykład: OperacjePlikowe.wczytajDaneNauczycieli(nauczyciele);

63 63 z 137 Związki pomiędzy obiektami i klasami Kompozycja Związek o charakterze całość-część Ma mocniejszy charakter – jeden z obiektów nie może istnieć bez drugiego Obiekty wzajemnie wiedzą o swoim istnieniu Można opisać ten związek słowem „ma” class Samochód { Podwozie podwozie = new Podwozie(); Koło[] koło = new Koło[4]; Karoserja karoserja = new Karoserja(); void złóż() { //instrukcje }

64 64 z 137 Obiekty i klasy - polimorfizm Polimorfizm to możliwość nadawania tej samej nazwy różnym atrybutom i operacjom oraz wykonywania różnych procedur i akcji przez operacje o tych samych nazwach; pozwala na redukcję liczby nazw atrybutów i operacji. Polimorfizm umożliwia rozróżnianie operacji dla poszczególnych obiektów klas będących specyfikacjami nadklasy, gdy są wykonywane jako obiekt nadklasy. Polimorfizm umożliwia podstawianie pod obiekt nadklasy obiektów podklas.

65 65 z 137 Obiekty i klasy – polimorfizm - przykład public abstract class FiguraPłaska { protected String atrNazwa; FiguraPłaska() { this.atrNazwa = "Nieznana"; } public double obwód() { return 0.0; } public class Koło extends FiguraPłaska { public double obwód() { return 12.8; } public class Kwadrat extends FiguraPłaska { public double obwód() { return 4.9; }

66 66 z 137 Obiekty i klasy – polimorfizm – przykład c.d public class Wyświetl { public static void wyświetlInf(FiguraPłaska parFigura) { System.out.println(parFigura.atrNazwa); System.out.println(parFigura.obwód()); } public class Program { public static void main (String args[]) { Koło koło = new Koło(); Kwadrat kwadrat = new Kwadrat(); Wyświetl.wyświetlInf(koło); Wyświetl.wyświetlInf(kwadrat); }

67 67 z 137 Obiekt - usuwanie Java nie wymaga definiowania destruktorów. Jest tak dlatego, że istnieje mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią (ang. garbage collection). Obiekt istnieje w pamięci tak długo, jak długo istnieje do niego jakakolwiek referencja w programie, w tym sensie, że gdy referencja do obiektu nie jest już przechowywana przez żadną zmienną obiekt jest automatycznie usuwany a zajmowana przez niego pamięć zwalniana. W Javie zautomatyzowane istnieje możliwość deklaracji specjalnej metody finalize, która będzie wykonywana przed usunięciem obiektu z pamięci. Deklaracja takiej metody ma zastosowanie, gdy nasz obiekt np.: ma referencje do urządzeń wejścia-wyjścia.

68 68 z 137 Obiekt – usuwanie - przykład protected void finalize () throws Throwable { if (m_plik != null) { m_plik.close(); m_plik = null; }

69 69 z 137 Obiekty – rzutowanie – definicja i składnia Rzutowanie (ang. casting) polega na skonwertowaniu zmiennej do pożądanego typu. Możliwe jest jedynie rzutowanie określonych typów na inne np.: double na int i odwrotnie. W przypadku tworzonych obiektów możliwe jest jedynie rzutowanie nadklasy na podklasę (najczęstszy przypadek) i na odwrót. W drugim przypadku następuje utrata pól i metod niezdefiniowanych w nadklasie.

70 70 z 137 Obiekty – rzutowanie – przykład public class Koło extends FiguraPłaska { // wcześniejsze instrukcje double pole() { return 34.1; } public class Wyświetl { public static void wyświetlInf(FiguraPłaska parFigura) { Koło koło = new Koło(); //wcześniejsze instrukcje koło = (Koło)parFigura; System.out.println(koło.pole()); }

71 71 z 137 Obiekty – podstawowe typy NazwaOpis Object Klasa znajdująca się na szczycie hierarchii, obiektowi typu Object może być przypisany dowolny obiekt. String String imię = new String(”Antoni”); Imie.equals("Koło"); Integer, Double Integer dniUrlopu = new Integer(17); iRok.toString() ; Integer.parseInt(br.readLine()); Date Date data = new Date(2006, 1, 14); Date dziś = new Date(); dziś.getYear();

72 72 z 137 Obiekty – podstawowe typy – String - metody NazwaOpis equals (Object object)Porównuje napis do obiektu. indexOf(String str, int fromIndex) Zwraca pozycję pierwszego znalezionego napisu rozpoczynając szukanie od podanego indeksu. length()Zwraca długość napisu. replace(char oldChar, char newChar) Zwraca nowy tekst z zamienionymi wszystkimi wystąpieniami oldChar na newChar. substring (int beginIndex, int endIndex) Zwraca nowy napis który jest fragmentem wcześniejszego od indeksu początkowego do końcowego. toLowerCase() toUpperCase() Konwertuje wszystkie znaki napisu na małe/duże. trim()Kopiuje napis z pominięciem początkowych i końcowych spacji. http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/String.html

73 73 z 137 Obiekty – podstawowe typy – String - przykład public class StringTest { public static void main(String[] args){ String dane = " Arkadiusz Radomski "; System.out.println("Dane: " + dane); System.out.println("Dane z małej litery: " + dane.toLowerCase()); System.out.println("Nazwisko na pozycji:" + dane.indexOf("Radomski")); System.out.println("Znaki od 5 do 12:" + dane.substring(5,12)); System.out.println("Długość napisu" + dane.length()); System.out.println("Napis bez początkowych i końcowych spacji: " + dane.trim() + "****"); }

74 74 z 137 Obiekty – podstawowe typy – Date - metody NazwaOpis after(Date when) before(Date when) Sprawdza czy data znajduje się po/przed wyspecyfikowanej dacie. compareTo(Date anotherDate) Sprawdza dwie daty pod kątem sortowania. equals(Object obj)Sprawdza daty pod kątem identyczności. getDate() getDay() getHours() getMinutes() getMonth() getSeconds() getTime() getYear() Zwraca odpowiednio: datę / dzień / godzinę / minuty / miesiąc / sekundy / czas / rok. Metody te oprócz getTime() są zamienione przez metodę get klasy Calendar – np. Calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) setDate(int date), …, setTime(long time) Umożliwiają ustawienie odpowiedniego parametru daty. Analogicznie jak wcześniej są one zamienione przez metodę klasy Calendar – np. Calendar.set(Calendar.SECOND, int seconds) toString()Przekształca datę na napis. http://http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Date.html

75 75 z 137 Obiekty – podstawowe typy – Date - format http://http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Date.html Za format daty jest odpowiedzialna klasa DateFormat. Podstawowe style w zależności od długości prezentacji daty: –SHORT - np. 12.13.52 or 3:30pm –MEDIUM - np. Jan 12, 1952 –LONG – np. January 12, 1952 or 3:30:32pm –FULL – np. Tuesday, April 12, 1952 AD or 3:30:42pm PST. Metoda getInstance() umożliwia pobranie lokalnego profilu wyświetlania daty. Metoda format(Date date) umożliwia przeformatowanie daty zgodnie z przyjętym profilem.

76 76 z 137 Obiekty – podstawowe typy – Date - przykład import java.util.*; import java.text.DateFormat; public class TestData { static Date data = new Date(1997,12,05,14,45,32); public static void main(String args[]) { System.out.println("Wprowadzona data: " + data.toString()); System.out.println("Rok: " + data.getYear()); System.out.println("Czas: " + data.getTime()); data.setYear(27); System.out.println("Nowa data: " + data.toString() ); DateFormat formatDaty = DateFormat.getInstance(); System.out.println("Data pokazana zgodnie z profilem lokalnym:\n" + formatDaty.format(data)) ; formatDaty = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL, DateFormat.FULL); System.out.println("Data pokazana zgodnie z profilem \"najdłuższym\":\n" + formatDaty.format(data)); }

77 77 z 137 Pakiet java.util zawiera dwie klasy związane z datą i czasem systemowym: Calendar GregorianCalendar Obiekt reprezentujący kalendarz z aktualną datą i czasem można więc utworzyć na dwa sposoby: Calendar calendar = Calendar.getInstance(); GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar (); Pobranie daty i czasu umożliwia metoda get(): int dzien = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); int miesiac = calendar.get(Calendar.MONTH)+1; int rok = calendar.get(Calendar.YEAR); int godz = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); int min = calendar.get(Calendar.MINUTE); int sek = calendar.get(Calendar.SECOND); Obiekty – podstawowe typy – Date - pozostałe klasy

78 78 z 137 Interfejsy - definicja Interfejsy są szablonami klas wyrażającymi jedynie, że klasa która je implementuje musi zaimplementować wszystkie metody wyrażone w interfejsie. Dzięki temu wymuszają ich określoną składnię - zawieranie określonych procedur i funkcji przez klasę. Każdy interfejs i klasa może implementować dowolną ilość interfejsów. Interfejsy definiuje się podobnie do klas.

79 79 z 137 Interfejsy – definiowanie i wykorzystanie Deklaracja: [modyfikatory] interface NazwaInterfejsu { //deklaracje metod } Przykład: public interface Uruchamianie { int przykładowaMetoda(int y); } Wykorzystanie: Deklaracja_klasy implements nazwa interfejsu Przykład: class Animacja extends Applet implements Uruchamianie { }

80 Programowanie obiektowe Kolekcje

81 81 z 137 Kolekcje - definicja Kolekcje umożliwiają przechowywanie i zarządzanie w pamięci obiektami dowolnego typu. Są one kontenerami – elementami umożliwiającymi przechowywanie wielu obiektów. Kolekcję są elementem zbliżonym funkcjonalnie do tablic z dwoma zasadniczymi różnicami: –Mogą przechowywać obiekty różnego typu –Automatycznie zarządzają wielkością kolekcji Celem kolekcji jest umożliwienie dynamicznego dodawania i usuwania obiektów bez konieczności „zarządzania pamięcią im przydzielaną” – są „automatycznie dopasowującą się do zawartości tablicą”.

82 82 z 137 Kolekcje – struktura - interfejsy Collection Set SortedSet List Queue Map SortedMap Interfejs Collection reprezentuje grupę obiektów nazywanych elementami. Wszystkie kolekcje implementują ten interfejs określający sposób przekazywania kolekcji i manipulowania nimi. Kolekcja, która nie może zawierać duplikatów elementów. Przykłady użyć: poker, plan studentów, procesy uruchomione na komputerze. Ułożona kolekcja (nazywana sekwencją), mogąca zawierać duplikaty elementów. Przykłady: kolekcja palet produktów przychodzących do magazynu, rejestracja wejść osób do kabiny z bankomatem. Kolekcja wykorzystywana do przechowywania wielu elementów przed ich przetworzeniem. Posiada dodatkowe operacje: dodawania, wyciągania i inspecji. Przykład - kolejka zadań do wykonania. Kolekcja mapująca klucze (identyfikatory) do wartości. Każdy klucz musi być unikalny i może mapować jedynie do jednej wartości. Koncepcja zbliżona do Hashtable. Kolekcja utrzymująca posortowane rosnąco elementy. Przykład: lista słów w słowniku. Analogicznie jak SortedSet jest to kolekcja utrzymująca posortowane rosnąco pary klucze/wartości. Przykład – książka telefoniczna, lista pracowników.

83 83 z 137 Kolekcje – przykładowe implementacje List Vector ArrayList Implementuje kolekcję (listę) jako tablicę automatycznie dopasowującą swoją wielkość do zawartości. Obiekty mogą być pobierane analogicznie jak w tablicach za pomocą indeksu. Vektor jest klasą kontenera, która umożliwia dostęp synchroniczny – wielowątkowy. Implementuje kolekcję (listę) podobnie jak klasa wektora (Vector), z tą różnicą, że dostęp do kolekcji jest asynchroniczy (czyt. nie ma wsparcia dla dostępu synchronicznego). Dostęp do kolekcji typu ArrayList przez kilka wątków nie jest bezpieczny.

84 84 z 137 Kolekcje – przykładowe implementacje c.d Map HashTable TreeMap HashTable implementuje mapę z kluczami typu k i wartościami typu V. Klasa definiująca klucz musi wspierać metody hashcode() oraz equals(). Ten typ kolekcji jest typem wspierającym synchroniczność – możliwy dostęp przez wiele wątków. Implementuje TreeMap(K,V) kolekcję (mapę) przechowującą klucze typu K i wartości(obekty) typu V ułożone w rosnącej kolejności.

85 85 z 137 Kolekcje – zdefiniowanie Aby móc zdefiniować zmienną typu kolekcji należy najpierw zaimportować odpowiednie klasy: –wszystkie - import java.util.*; –konkretną - import java.util.Vector; Deklaracja: TypKolekcji [ ] NazwaKolekcji = new TypKolekcji [ ](); Przykłady: ArrayList nauczyciele = new ArrayList(); Vector names =new Vector (); Map m = new HashMap ();

86 86 z 137 Kolekcje – podstawowe metody NazwaOpis containsAll Zwraca true jeśli docelowa kolekcja zawiera wszystkie elementy wyspecyfikowanej kolekcji. addAll Dodaje wszystkie elementy do kolekcji docelowej kolekcji wyspecyfikowanej. removeAll Usuwa wszystkie elementy kolekcji, które znajdują w wyspecyfikowanej kolekcji. retainAll Usuwa kolekcji wszystkie elementy, które nie są zawarte w wyspecyfikowanej kolekcji. clear Usuwa wszystkie elementy z kolekcji

87 87 z 137 Kolekcje – podstawowe metody c. d. NazwaOpis toArrayPowoduje utworzenie z kolekcji tablicy. addPowoduje dodanie elementu do kolekcji. removePowoduje usunięcie elementu z kolekcji. setUmożliwia zmodyfikowanie elementu kolekcji. getPowoduje pobranie elementu kolekcji. nextPowoduje przejście do kolejnego elementu kolekcji. searchUmożliwia wyszukanie elementu w kolekcji poprzez zwrócenie jego pozycji. sortPowoduje posortowanie kolekcji. reversePowoduje odwrócenie kolejności elementów kolekcji.

88 88 z 137 Kolekcje – przykłady wykorzystania metod s1.containsAll(s2) ; names.add(firstname); nauczyciele.add(dodawany.dodaj()); nauczyciele.clear(); studenci.next(); parOsoba.remove(parPozycjeWyszukane[i] - wielkoscZmniejszenia); Object listaStudentow[] = parStudenci.toArray(); parOsoba.get(parPozycjeWyszukane[numerOsoby - 1]); a.set(i, a.get(j));

89 89 z 137 Kolekcje - przechodzenie Przy wykorzystaniu pętli for-each możliwe jest przejście przez wszystkie elementy kolekcji oraz tablicy. Składnia: for (TypWartości zmienna : nazwaKolekcji) { //instrukcje } Przykład: for (Object o : collection) System.out.println(o);

90 90 z 137 Kolekcje – przykłady - Vector import java.util.Vector; public class PrzykładVector{ public static void main(String[]args){ Vector imiona = new Vector (); String[] imionaL = {„Adam", „Jan", „Gosia", „Patryk" }; for(String imie : imionaL){ imiona.add(imie); } for(String imie : imiona){ System.out.println(imie); }

91 91 z 137 Kolekcje – przykłady - ArrayList public void wyswietlListaNauczycieli(ArrayList parNauczyciele) { Object listaNauczycieli[] = parNauczyciele.toArray(); int licznikNauczyciele; System.out.println("\nL i s t a n a u c z y c i e l i :\n"); for (licznikNauczyciele = 0; licznikNauczyciele < listaNauczycieli.length; licznikNauczyciele++) { String wyswietlanyTekst, parPracuje; Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) listaNauczycieli[licznikNauczyciele]; wyswietlanyTekst = licznikNauczyciele + 1 + "."; System.out.println(wyswietlanyTekst); nauczyciel.wyswietlInformacje(); }

92 92 z 137 Kolekcje – przykłady - Map import java.util.*; public class Freq { public static void main(String args[]) { Map m = new HashMap (); for (String a : args) { Integer freq = m.get(a); m.put(a, (freq == null ? 1 : freq + 1)); } System.out.println(m.size() + " różnych słów:"); System.out.println(m); }

93 93 z 137 Kolekcje - definicja Kolekcje umożliwiają przechowywanie i zarządzanie w pamięci obiektami dowolnego typu. Kolekcję są elementem zbliżonym funkcjonalnie do tablic z dwoma zasadniczymi różnicami: –Mogą przechowywać obiekty różnego typu –Automatycznie zarządzają wielkością kolekcji Celem kolekcji jest umożliwienie dynamicznego dodawania i usuwania obiektów bez konieczności „zarządzania pamięcią im przydzielaną” – są „automatycznie dopasowującą się do zawartości tablicą”.

94 Programowanie obiektowe Wyjątki

95 95 z 137 Definicja i koncepcja Wyjątki (ang. exceptions) są sytuacją niestandardową (specjalną) związaną z działaniem programu, powodującą zawieszenie się lub niepoprawne wykonanie programu. Java posiada mechanizm obsługi wyjątków umożliwiający odpowiednie zareagowanie w takiej sytuacji i uniknięcie zawieszenia lub niepoprawnego wykonania programu. Przechwycenie wyjątku umożliwia przerwanie normalnego wykonywania programu i wykonanie instrukcji związanych z jego obsługą.

96 96 z 137 Przykłady sytuacji krytycznych Istnieje szereg sytuacji krytycznych głównie związanych z: Operacjami na plikach: –Próba otwarcia pliku który nie istnieje, –Próba zapisania danych do pliku, do którego nie mamy uprawnień. Niekompatybilne konwersje typów (np. ClassCastException, NumberFormatException ) Próba dostępu do elementu tablicy dalszym niż ostatni indeks (ArrayOutOfBoundsException) Brak obiektu odwołania (NullPointerException)

97 97 z 137 Struktura klas

98 98 z 137 Generowanie sytuacji wyjątkowych Generowanie (zgłoszenie) wyjątku dokonujemy poprzez throw new Exception("..."), jako utworzenie obiektu typu Exception i przerywanie wykonania bieżącej metody. Aby wskazać i poinformować JVM, że metoda może generować wyjątek typu Exception należy na jej końcu dodać słowa kluczowe throws Exception. Użycie tej frazy jest obowiązkowe, jeśli nasza metoda może generować wyjątek, np. dla metod posiadających instrukcję związane z I/O.

99 99 z 137 Generowanie sytuacji wyjątkowych - przykład Przykład: public class WywolajWyjatek { static public void main(String args[]) throws Exception { Liczba liczba = new Liczba(); liczba.dziel(1); } class Liczba { int m_i = 10; int dziel(float i) throws Exception { if (i/2 != 0) throw new Exception("Liczba nieparzysta!"); if (i == 0) throw new Exception("Dzielenie przez zero!"); return (int)(m_i/i); }

100 100 z 137 Obsługa wyjątków - składnia try { //blok instrukcji gdzie może wystąpić wyjątek } catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej) { //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej jest wykonywany tylko, gdy wystąpi wyjątek typu takiego jak typ zmiennej będącej parametrem bloku catch } … finally //opcjonalnie { // ten blok instrukcji jest wykonywany przed opuszczeniem sterowania, //nawet jeśli blok try zawiera instrukcję return lub spowodował //wystąpienie wyjątku }

101 101 z 137 Obsługa wyjątków - przykład public class WywolajWyjatek { static public void main(String args[]) throws Exception { Liczba liczba = new Liczba(); try { liczba.dziel(1); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("obsługa wyjątków działa"); }

102 102 z 137 Obsługa wyjątków - przykład public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli) throws IOException { FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt"); Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray(); String dane; for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++) { Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i]; dane = nauczyciel.przygotujInformacje(); plikNauczyciele.write(dane); } plikNauczyciele.close(); }

103 103 z 137 Obsługa wyjątków - przykład import java.io.*; class WyjątekZapisz { public static void zapisz(String ścieżka) throws IOException { FileWriter plik = new FileWriter(ścieżka); String dane = "Przykładowe Dane"; plik.write(dane); plik.close(); }

104 104 z 137 Obsługa wyjątków – przykład c. d. public class Test { public static void main(String args[]) throws IOException { try{ WyjątekZapisz wyjątek = new WyjątekZapisz(); wyjątek.zapisz("c:\\aaa1\\dane.txt");} catch (IOException ioe){ System.out.println(ioe.toString()); } System.out.println("Program jest wyonywany dalej"); }

105 105 z 137 Obsługa wyjątków - przykład import java.io.*; public class WyjątekWczytaj { static File plik = new File("nieistniejacy.txt"); public static void main(String args[]) throws IOException { try { FileInputStream wczytanie = new FileInputStream(plik); int dane; dane = wczytanie.read(); wczytanie.close(); } catch (IOException ioe){ ioe.printStackTrace(); System.out.println("Blad przy otwarciu pliku " + plik.getName());} }

106 106 z 137 Obsługa wyjątków – ważne metody NazwaOpis getClass() ; Zwraca nazwę klasy wyjątku. getMessage()); Zwraca opis wyjątku. printStackTrace(); Powoduje wypisanie na ekranie ścieżki wywołań do metody, w której wystąpił wyjątek. Ważne metody dla obiektów klasy Exception: Przykład: System.out.println("Przy operacji typu \"" + wyjątki[i] + "\" wystąpił wyjątek: \n" + e.getClass() + "\n z następującą informacją: " + e.getMessage());

107 107 z 137 Definiowanie własnych klas wyjątków - koncepcja W Javie możliwe jest definiowanie własnych klas wyjątków dla obsługi sytuacji, uznawanych przez programistę za wyjątkowe. Klasa, która ma być odpowiedzialna za obsługę wyjątków w swojej definicji musi być podklasą (dziedziczyć) z klasy Exception. Aby wyjątki dla danej metody były obsługiwane przez naszą klasę wyjątków należy na końcu jej deklaracji dodać słowo kluczow throws oraz nazwę klasy obsługującej wyjątki – throws NazwaKlasyWyjątku.

108 108 z 137 Definiowanie własnych klas wyjątków - składnia class NazwaKlasyWyjątku extends Exception { NazwaKlasyWyjątku() { } NazwaKlasyWyjątku(String s) { super("\Tekst wyświetlany przez wyjątek: " + s); }

109 109 z 137 Definiowanie własnych klas wyjątków - przykład class WyjątekŚrednia extends Exception { WyjątekŚrednia() { } WyjątekŚrednia(String s) { super(s); }

110 110 z 137 Definiowanie własnych klas wyjątków – przykład c. d. class Student{ double sumaOcen = 0; int ilośćOcen = 0; double średnia = 0; void operacjeŚrednia() throws WyjątekŚrednia { try { średnia = sumaOcen / ilośćOcen; if (średnia < 2) throw new WyjątekŚrednia("Średnia nie może być niższa niż 2"); if (średnia > 5) throw new WyjątekŚrednia("Średnia nie może być wyższa niż 5"); System.out.println("Średnia ocen wynosi:" + this.średnia);} catch(Exception e) { System.out.println("Wyjątek: " + e.getClass() + " z następującym komentarzem - " + e.getMessage());} }

111 111 z 137 Definiowanie własnych klas wyjątków – przykład c. d. public class TestWyjątki { public static void main(String[] args) throws Exception { Student student = new Student(); student.sumaOcen = Double.parseDouble(args[0]); student.ilośćOcen = Integer.parseInt(args[1]); student.operacjeŚrednia(); }

112 112 z 137 Obsługa wielu wyjątków - koncepcja Istnieje możliwość obsługi wielu wyjątków odnośnie jednego fragmentu kodu try w podzieleniu na konkretne ich typy – np. zarówno błędu braku pliku (obiekt typu IOException) do otwarcia oraz jego końca podczas wczytywania (obiekt typu EOFException). W celu obsługi wielu wyjątków należy dla bloku try zdefiniować odpowiednie bloki catch z paramerami jako obiekty odpowiadające klasom wyjątków.

113 113 z 137 Obsługa wielu wyjątków - składnia try { //blok instrukcji gdzie może wystąpić wyjątek } catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej) { //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej } catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej) { //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej } …

114 114 z 137 Obsługa wielu wyjątków - przykład class NieprawidłowościŚrednia extends WyjątekŚrednia { NieprawidłowościŚrednia() { } NieprawidłowościŚrednia(int ilośćOcen, double średnia) { super(„\nNieprawidłowości średniej\n" + "Średnia wynosi zaledwie:" + średnia + "\n przy ilości zaliczonych przedmiotów poniżej minimum równemu:" + ilośćOcen); }

115 115 z 137 Obsługa wielu wyjątków – przykład c. d. class Student{ … void operacjeŚrednia() throws Exception { try { … if ((ilośćOcen < 8) && (średnia < 3.5)) throw new NieprawidłowościŚrednia(ilośćOcen, średnia); System.out.println("Średnia ocen wynosi:" + this.średnia); …

116 116 z 137 Obsługa wielu wyjątków – inna wersja public class TestWyjątki { public static void main(String[] args) throws Exception { Student student = new Student(); student.sumaOcen = Double.parseDouble(args[0]); student.ilośćOcen = Integer.parseInt(args[1]); try{ student.operacjeŚrednia(); } catch(NieprawidłowościŚrednia nś) { nś.printStackTrace(); } catch(WyjątekŚrednia wś) { wś.printStackTrace(); } }

117 Programowanie obiektowe Operacje wejścia - wyjścia

118 118 z 137 Koncepcja Operacje wejścia wyjścia (ang. Input / Output, I/O) w Javie zrealizowane są za pomocą klas zawartych w pakiecie java.io. Programy Javy używają strumieni (ang. streams) do wykonywania operacji wejścia /wyjścia, z tym, że zarówno źródłem wejściowym (ang. input source) jak i źródłem wyjściowym (ang. output source) może być wszystko, co zawiera dane: –pliki, –łańcuchy znakowe – również pobierane z klawiatury, –pamięć.

119 119 z 137 Koncepcja Począwszy od wersji Javy 1.1 zdefiniowano nowe, przeznaczone do poprawnego czytania strumienie znaków w standardzie Unicode. Klasy obsługujące operacje I/O w Javie mają model warstwowy, co oznacza, że poszczególne klasy posiadają stosunkowo ograniczone możliwości, ale możliwe jest uzyskanie ich odpowiednich właściwości poprzez dodanie wyspecjalizowanych klas. Przykładowo, klasa wejściowa InputStream nie jest buforowana (co oznacza, że jednocześnie może być pobierany wyłącznie jeden znak), ale dzięki klasie BufferedInputStream możliwe jest dodanie buforowania do klasy InputStream.

120 120 z 137 Obsługa wielu wyjątków - koncepcja Jest abstrakcyjną nadklasą dla szeregu klas (np.: FileInputStream, SequenceInputStream) dostarczającą podstawowy interfejs programistyczny wraz z częściową implementacją strumieni wejściowych. Klasa InputStream definiuje metody przeznaczone do: –czytania bajtów lub tablic bajtów –zaznaczenia pozycji w strumieniu –opuszczenia części bajtów z wejścia –znajdowania liczby dostępnych bajtów do czytania i resetowania bieżącej pozycji w strumieniu

121 121 z 137 Przegląd klas strumieni - InputStream Podczas tworzenia nowego strumienia wejściowego, następuje jego automatyczne otworzenie. Strumień wejściowy zostaje zamknięty: –poprzez użycie metody close –gdy do obiektu InputSteam nie ma już żadnych referencji i jest usuwany z pamięci

122 122 z 137 Przegląd klas strumieni - OutputStream Klasa OutputStream podobnie jak klasa InputStream jest abstrakcyjną nadklasą dla wielu klas (np.: FileOutputStream, PrintStream). Dostarcza ona minimalny interfejs programistyczny wraz z częściową implementacją strumieni wyjściowych. Klasa ta definiuje metody zapisywania bajtów lub tablic bajtów. Strumień wyjściowy jest automatycznie otwierany gdy jest tworzony. Jego zamknięcie następuje: –poprzez użycie metody close, –gdy do obiektu OutputSteam nie ma już żadnych referencji i jest usuwany z pamięci (ang. garbage collected).

123 123 z 137 Przegląd klas strumieni – strumienie znakowe W wersji Java 1.1 do pakietu java.io dodano nowe klasy do czytania strumieni zawierających znaki (ang. character streams). Klasy te działają podobnie, jednak zamiast czytać i zapisywać bajty czytają i zapisują 2 bajtowe znaki Unicode. Ułatwia to pisanie programów niezależnych od standardu kodowania znaków. Strumienie znakowe nie są użyteczne tam gdzie dane są zapisywane binarnie, np.: odczytywanie plików dźwiękowych czy implementacja protokołów sieciowych.

124 124 z 137 Przegląd klas strumieni – strumienie znakowe Klasy: –Do odczytu – Reader, np.: BufferedReader FileReader –Do zapisu – Writer, np.: BuffereWritter FileWritter

125 125 z 137 Strumienie wejściowe – klawiatura InputStreamReader – umożliwia odczytanie pojedynczych znaków. Deklaracja: InputStreamReader nazwaStrumienia = new InputStreamReader(InputStream in); Przykład: InputStreamReader is = InputStreamReader(System.in); Metody: – close() – zamyka strumień – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania – read() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/InputStreamReader.html

126 126 z 137 Strumienie wejściowe – klawiatura BufferedReader – umożliwia odczytanie znaków, które są buforowane co daje możliwość odczytywania również tablic i całych linii. Deklaracja: BufferedReader nazwaStrumienia = new BufferedReader(Reader in); Przykład: BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); Metody: – close() – zamyka strumień – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania – read() / readLine() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku / całej linii http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/BufferedReader.html

127 127 z 137 Strumienie wejściowe – klawiatura - przykład BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); public void dodajOsoba () throws IOException { System.out.println(""); System.out.print("Podaj imie "); imie = br.readLine(); System.out.print("Podaj nazwisko "); nazwisko = br.readLine(); System.out.print("Podaj wiek "); wiek = Integer.parseInt(br.readLine()); }

128 128 z 137 Strumienie wyjściowe – ekran System.out.print() / System.out.println() / – umożliwiają wypisanie na ekranie znaków. Ponadto instrukcja printline powoduje przejście do nowego wiersza. Przykład: System.out.println("Jaką operację chcesz wykonać (wpisz numer):");

129 129 z 137 Strumienie wyjściowe – ekran PrintWriter – klasa umożliwiająca wypisanie na ekranie znaków. Zastępuje metody klasy System.out. Deklaracja: PrintWriter nazwaStrumienia = new PrintWriter(OutputStream out, boolean autoFlush) ; Przykład: PrintWriter pw = PrintWriter(System.out, true) ; Metody: – close() – getEncoding() – print() / println() http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileWriter.html

130 130 z 137 Strumienie wyjściowe – ekran - przykład import java.io.*; public class WypisanieDanych { public static void main(String args[]) { char[] wybór = {'1','2','3','4'}; PrintWriter pw = new PrintWriter(System.out, true); pw.print("Jaką operację chcesz wykonać (wpisz numer):"); pw.println(wybór); }

131 131 z 137 Strumienie wejściowe – plik FileReader – umożliwia odczytanie pojedynczych znaków z pliku. Deklaracja: FileReader nazwaStrumienia = new FileReader(String fileName); Przykład: FileReader fr = new FileReader(”c:\studenci.txt”); Metody: – close() – zamyka plik – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania pliku – read() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html

132 132 z 137 Strumienie wejściowe – plik - przykład public static void wczytajDaneStudentow(ArrayList daneStudentow) throws IOException { Object zapiszDane[] = daneStudentow.toArray(); BufferedReader wczytanie = new BufferedReader(new FileReader("studenci.txt")); PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych(); String dane = new String(); try { while (true) { dane = wczytanie.readLine(); if (dane == null) break; tym.imie = dane; …

133 133 z 137 Strumienie wejściowe – plik – przykład c. d. dane = wczytanie.readLine(); tym.nazwisko = dane; dane = wczytanie.readLine(); tym.wiek = Integer.parseInt(dane); dane = wczytanie.readLine(); tym.nrIndeksu = Integer.parseInt(dane); dane = wczytanie.readLine(); tym.srednia = Double.parseDouble(dane); daneStudentow.add(new Student(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek, tym.nrIndeksu, tym.srednia)); } wczytanie.close(); } catch(EOFException e) { wczytanie.close(); }

134 134 z 137 Strumienie wyjściowe – plik FileWriter – umożliwia zapisywanie danych do pliku. Deklaracja: FileWriter nazwaStrumienia = new FileWriter(String fileName, boolean append); Przykład: FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt"); Metody: – close() – zamyka plik – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania pliku – write() – zapisuje dane do pliku http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html

135 135 z 137 Strumienie wyjściowe – plik – przykład public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli) throws IOException { FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt"); Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray(); String dane; for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++) { Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i]; dane = nauczyciel.przygotujInformacje(); plikNauczyciele.write(dane); } plikNauczyciele.close(); }

136 136 z 137 Strumienie wejściowe/wyjściowe – plik RandomAccessFile – jest klasą umożliwiająca odczyt/zapis danych do pliku, począwszy od dowolnego miejsca. Miejsce dostępu określa kursor o nazwie file pointer, do którego możliwy jest odczyt/zapis danych. Służą do tego dwie metody: – getFilePointer – zwraca aktualną pozycję kursora – seek(long pos) – umożliwia ustawienie pozycji kursora Tryby dostępu: –”r” – dostęp w trybie odczytu –”rw” – dostęp w trybie zapisu –”rws” – dostęp w trybie zapisu i odczytu z wymaganiem synchronicznego zapisu danych i metadanych pliku –”rwd” - dostęp w trybie zapisu i odczytu z wymaganiem synchronicznego zapisu danych http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/RandomAccessFile.html

137 137 z 137 Strumienie wejściowe/wyjściowe – plik c. d. Deklaracja: RandomAccessFile nazwaStrumienia = new RandomAccessFile(String name, String mode); Przykład: RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile ("nauczyciele.txt”,”rw”); Metody: – close() – zamyka plik – read() / readLine() – wczytują dane z pliku – write(typ) / writeChars(String s) – zapisują dane do pliku http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html

138 Proszę o ewentualne pytania Michał Kuciapski


Pobierz ppt "Podstawowe aspekty programowania w Javie Michał Kuciapski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google