Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Prezentacja dla uczniów klas 1 realizuj ą cych zaj ę cia artystyczne wg programu „Kraina muzyki”.  Zeszyt ć wicze ń „ Ś wiat d ź wi ę ków”: - Modu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Prezentacja dla uczniów klas 1 realizuj ą cych zaj ę cia artystyczne wg programu „Kraina muzyki”.  Zeszyt ć wicze ń „ Ś wiat d ź wi ę ków”: - Modu."— Zapis prezentacji:

1

2  Prezentacja dla uczniów klas 1 realizuj ą cych zaj ę cia artystyczne wg programu „Kraina muzyki”.  Zeszyt ć wicze ń „ Ś wiat d ź wi ę ków”: - Modu ł 1 „S ł yszalne – nies ł yszalne.” - Projekt artystyczny uczniów: „So-na-ti-na z codzienno ś ci”.  Autor: Karolina Szurek

3

4 1. Funkowo-gitarowo 2. Beat-box 3. Hip-hop 2 Praca domowa ć w. 1: Zapisz tytu ł y nagra ń z p ł yty „Bank muzyki cz. 2”. Pos ł uchaj ich i uzupe ł nij tabelk ę. np. : spokój, zaciekawienie, napi ę cie, oczekiwanie Nazwij d ź wi ę ki, które sk ł adaj ą si ę na to nagranie [np. g ł os, smyczki, szmer] np. g ł o ś no, cicho, nag ł e zmiany, stopniowe zmiany

5  Przeczytaj tekst.  Skre ś l ć w. 3.

6  W tym module b ę dzie du ż o nagrywania i obróbki d ź wi ę ku. Mo ż na to robi ć np.  dyktafonem  Telefonem [aplikacja ringdroid]  Program AUDACITY jest najlepszy i dost ę pny za darmo. 15 sek- 1 min.

7  https://www.youtube.com/watch?v=XHR https://www.youtube.com/watch?v=XHR  https://www.youtube.com/watch?v=Osr3 GTe9IP4 L6lu1qs4 https://www.youtube.com/watch?v=Osr3 GTe9IP4 L6lu1qs4

8 Ka ż dy odcinek zakre ś l jednym kolorem

9 http://www.youtube.com/watch?v=o_nNeAj6ghU

10 Przeczytaj bardzo dok ł adnie budow ę formy sonatowej bo tak ą form ę ma mie ć TWÓJ UTWÓR zrobiony jako projekt „so- na-ti-na”

11 Zadanie:  Stworzy ć utwór skomponowany z ró ż nych nagra ń i odg ł osów.  Mo ż na u ż y ć gotowych podk ł adów i odg ł osów z p ł yty, albo nagra ć w ł asne. [mo ż na doda ć jedno zdj ę cie]  Uko ń czony utwór to: - plik mp3 lub wav - lub nagranie puszczone na lekcji np. z komórki, dyktafonu.  Termin: ……………… 1-4 od 30 sek. do 2 min.

12  „Burza mózgów” w grupach Sk ą d si ę wzi ął Wasz tytu ł ? Odpowiedz na str. 19.

13 Pkt. 3-7 skre ś lamy Polecam program: Audacity  Projekt mo ż na zrobi ć na dwa sposoby: 1) puszcza ć muzyk ę i nak ł ada ć na ni ą odg ł osy, i wszystko to nagrywa ć np. telefonem 2) mie ć nagrane odg ł osy i muzyk ę i łą czy ć je w edytorze d ź wi ę kowym  Uwaga: czysto ść nagrania nie jest najwa ż niejsza. Liczy si ę pomys ł owo ść i staranno ść Napotykasz trudno ś ci? Zanotuj je na str. 20

14 Jakie d ź wi ę ki „wrzucicie” do ka ż dej cz ęś ci Waszej sonatiny? Tu zanotuj DOK Ł ADNY PRZEBIEG UTWORU, s ł ownie lub w formie wykresu. Eine kleine+zgrzytanie Szum wody + d ź wi ę k harfy Nakładaj ą ce si ę d ź wi ę ki Eine, zgrzyty, woda, harfa, wszystkie trwaj ą ce po 2 sekundy Str. 18 Zgrzyty Eine harfa woda Ko ń cówka „Eine kleine” i jeden gło ś ny zgrzyt.

15  Skre ś lamy polecenie na str. 18  Puste pole mo ż na wykorzysta ć do notatek lub wykresów  Str. 19 – krótko wyja ś nij tytu ł Zgrzyty Eine harfa woda

16 wyst ę p = utwór


Pobierz ppt " Prezentacja dla uczniów klas 1 realizuj ą cych zaj ę cia artystyczne wg programu „Kraina muzyki”.  Zeszyt ć wicze ń „ Ś wiat d ź wi ę ków”: - Modu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google