Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Konferencja: „Szanse dla biznesu” Piła, 31 maja 2007 r.

2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w latach 2007 - 2015 Cel główny SRK Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 Szanse i wyzwania dla Polski i regionów Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Priorytety 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2.Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3.Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5.Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

3 Finansowanie rozwoju Polski 2007 - 2015 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UEBudżet UE Współfinansowanie krajoweRAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne11,9 85,6 Środki prywatne6,4 EFR - ROW13,2x3,917,1 EF Rybacki 0,7x0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3*xx RAZEM85,5108

4 Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013 Cele i programy operacyjne 85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy) na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

5 Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Tworzenie warunków dla inwestycji – infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (PO IiŚ) Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacjyjnośći Polski i regionów – 11% środków (PO IG) oraz średnio 25% środków RPO na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poprawa jakości kapitału ludzkiego – 13% środków (PO KL) Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Sprawny system realizacji – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szanse i wyzwania dla Polski i regionów Polityka spójności w Polsce 2007 - 2015

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytety Alokacja ogółem - 9, 7 mld EUR, tym 8,3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności Wsparcie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Wsparcie projektów B+R realizowanych na rzecz przedsiębiorstw Wsparcie wdrożeń nowych technologii Dwuetapowe wsparcie inicjowania działalności innowacyjnej Wsparcie budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami Wsparcie doradcze - internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw Wsparcie ochrony patentowej przedsiębiorstw Wsparcie rozwoju usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz na zewnątrz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorstwkierunki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaBeneficjenci

9 Alokacja ogółem – 36,4 mld EUR, w tym 21,5 mld EUR z Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety

10 Wsparcie dla przedsiębiorstw- kierunki Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki Duże przedsiębiorstwa: Systemy zarządzania środowiskowego Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych Przedsiębiorstwa: Zwiększenie efektywności energetycznej - modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieplnych Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki GDDKiA, PKP PLK S.A. Jednostki administracji rządowej Państwowe szkoły wyższe Kościoły i związki wyznaniowe Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Instytucje naukowe Instytucje kultury Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytey Alokacja ogółem - 11,4 mld EUR, w tym 9,7 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego Komponent krajowy - 39% (4,5 mld EUR) - działania horyzontalne 1. Zatrudnienie i integracja społeczna 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 3. Wysoka jakość systemu oświaty 4. Szkolnictwo wyższe i nauka 5. Dobre rządzenie 6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld EUR) 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 8. Regionalne kadry gospodarki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 11. Pomoc techniczna

13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał LudzkiPriorytety Środki finansowe dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw - 1,5 mld EUR (EFS) Środki finansowe na wsparcie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia - 882 mln EUR ( EFS) Ogółem dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości - 25% alokacji POKL

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Transfer wiedzy Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Instytucje rynku pracy Instytucje szkoleniowe Jednostki administracji rządowej i samorządowej Jednostki administracji centralnej Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego Inne podmioty

16 Regionalne Programy Operacyjne Alokacja środków wg priorytetów (w %)

17 Warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce funduszy unijnych i związanej z nimi szansy wsparcia przemian gospodarczych i społecznych do 2015 roku jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce, w tym zwłaszcza: Umocnienie systemu instytucjonalno-regulacyjnego Utworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych i organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, a także lokalnym Przygotowanie kadr, zwłaszcza pracowników administracji publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i realizacji programów i projektów (w tym informatyki) Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i dynamicznych wspólnot samorządowych na poziomie regionów i lokalnym Oznacza to stosowanie się do zasad DOBRERGO RZĄDZENIA Polityka spójności w Polsce Zasady DOBREGO RZĄDZENIA Zasady DOBREGO RZĄDZENIA

18 Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie zasad DOBREGO RZĄDZENIA W realizacji polityki spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasady DOBREGO RZĄDZENIA Służy temu: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Przygotowywane przez MRR regulacje i procedury dotyczące systemu wdrażania programów operacyjnych Nadzór i kontrola nad tworzeniem odpowiednich struktur organizacyjnych Przewidziane w programach operacyjnych środki na finansowanie projektów służących realizacji celu pierwszego Narodowej Strategii Spójności – poprawie jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowie mechanizmów partnerstwa

19 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu —instytucja zarządzająca —instytucja pośrednicząca —instytucja wdrażająca Art. 35 Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący —indywidualne —systemowe —z konkursu —powyżej 25 mln EUR —sposób przeprowadzania konkursów —powołanie ekspertów do oceny projektów —tryb odwoławczy —nadzór wojewody Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art. 29-31 Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013

20 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. zapewnia Przepływ informacji między poszczególnymi podmiotami Łatwy dostęp do informacji Jawność i przejrzystość wszelkich procesów Jasne kryteria i procedury Włączenie w proces przygotowań i wdrażania ekspertów, różnych instytucji rządowych i pozarządowych, a także organizacji społecznych Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013

21 Program operacyjny Instytucja zarządzająca Liczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji pośredniczących II stopnia PO Infrastruktura i Środowisko MRR/Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 6 instytucji pośredniczących 28 instytucji pośredniczących II (w tym 3 instytucje spoza sektora finansów publicznych) PO Innowacyjna Gospodarka MRR/Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 instytucje pośredniczące 10 instytucji pośredniczących II stopnia (w tym 5 instytucji spoza sektora finansów publicznych) PO Kapitał ludzkiMRR/Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 21 instytucje pośredniczące 33 instytucje pośredniczących II stopnia (wszystkie należą do sektora finansów publicznych) Wdrażanie programów operacyjnych Instytucje

22 Program operacyjny Instytucja zarządzająca Liczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji pośredniczących II stopnia PO Rozwój Polski Wschodniej MRR/Departament Koordynacji Programów Regionalnych 1 instytucja pośrednicząca - RPOUrzędy Marszałkowskie 13 instytucji ( w tym 9 spoza sektora finansów publicznych) RAZEM214471 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotuje do końca kwietnia br. dla Rady Ministrów raport nt. stanu przygotowania instytucji do pełnienia powierzonych im funkcji Wdrażanie programów operacyjnych Instytucje

23 Rola MRR Instytucja zarządzająca Regulacje i procedury Rozporządzenia MRR, w tym m.in.: przyjęcie programów operacyjnych i ich uzupełnień, pomoc publiczna, kontrola realizacji projektów i programów, powoływanie ekspertów do oceny projektów Wytyczne Ministra - Wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.: szczegółowy opis priorytetów, zasady wyboru projektów, płatności i rozliczenia, sprawozdawczość, system informatyczny, kontrola realizacji programów operacyjnych, kwalifikowalność kosztów Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych - czerwiec 2007 - Wytyczne dotyczące zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych - wrzesień 2007 Zalecenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych

24 Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013 (przyjęty przez RM dnia 17.04. 2007) Utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla realizacji programów operacyjnych - zapewnienie operacyjności jednostek: w krajowych programach operacyjnych - do końca maja 2007 w regionalnych programach operacyjnych - do końca czerwca 2007 Osiągnięcie odpowiedniego stanu zatrudnienia w administracji publicznej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych Osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania struktur i pracowników administracji publicznej do wykonywania przewidzianych zadań: szkolenia, informatyzacja zarządzania, rozwój sieci współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi, partnerami społeczno - gospodarczymi Wspomaganie procesu przygotowania projektów kluczowych Zwiększenie potencjału administracyjnego

25 Wdrażanie programów operacyjnych Aktualne prace MRR Negocjacje z Komisją Europejską programów operacyjnych Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt) Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe) Przygotowywanie schematów pomoc publicznej Opracowywanie Rozporządzeń i Wytycznych Ministra Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google