Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanse dla biznesu Fundusze unijne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanse dla biznesu Fundusze unijne"— Zapis prezentacji:

1 Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013
Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Konferencja: „Szanse dla biznesu” Piła, 31 maja 2007 r.

2 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015
Szanse i wyzwania dla Polski i regionów Strategia Rozwoju Kraju (SRK) - podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w latach Cel główny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Priorytety 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

3 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe Współfinansowanie krajowe
Finansowanie rozwoju Polski Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,9 17,1 EF Rybacki 0,7 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* 85,5 108 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)

4 Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013 Cele i programy operacyjne
85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy) na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

5 Szanse i wyzwania dla Polski i regionów
Polityka spójności w Polsce Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Tworzenie warunków dla inwestycji – infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (PO IiŚ) Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacjyjnośći Polski i regionów – 11% środków (PO IG) oraz średnio 25% środków RPO na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poprawa jakości kapitału ludzkiego – 13% środków (PO KL) Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Sprawny system realizacji – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytety
Alokacja ogółem - 9, 7 mld EUR, tym 8,3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki
Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności Wsparcie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Wsparcie projektów B+R realizowanych na rzecz przedsiębiorstw Wsparcie wdrożeń nowych technologii Dwuetapowe wsparcie inicjowania działalności innowacyjnej Wsparcie budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami Wsparcie doradcze - internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw Wsparcie ochrony patentowej przedsiębiorstw Wsparcie rozwoju usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz na zewnątrz

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Beneficjenci

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety
Alokacja ogółem – 36,4 mld EUR, w tym 21,5 mld EUR z Funduszu Spójności

10 Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki Duże przedsiębiorstwa: Systemy zarządzania środowiskowego Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych Przedsiębiorstwa: Zwiększenie efektywności energetycznej - modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieplnych Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki GDDKiA, PKP PLK S.A. Jednostki administracji rządowej Państwowe szkoły wyższe Kościoły i związki wyznaniowe Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Instytucje naukowe Instytucje kultury Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytey Alokacja ogółem - 11,4 mld EUR, w tym 9,7 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego Komponent krajowy - 39% (4,5 mld EUR) - działania horyzontalne 1. Zatrudnienie i integracja społeczna 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 3. Wysoka jakość systemu oświaty 4. Szkolnictwo wyższe i nauka 5. Dobre rządzenie 6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld EUR) 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 8. Regionalne kadry gospodarki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 11. Pomoc techniczna

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety Cele
Środki finansowe dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw - 1,5 mld EUR (EFS) Środki finansowe na wsparcie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia mln EUR ( EFS) Ogółem dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości - 25% alokacji POKL Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki • Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Transfer wiedzy Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Beneficjenci Instytucje rynku pracy Instytucje szkoleniowe Jednostki administracji rządowej i samorządowej Jednostki administracji centralnej Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego Inne podmioty

16 Regionalne Programy Operacyjne Alokacja środków wg priorytetów (w %)

17 Polityka spójności w Polsce Zasady DOBREGO RZĄDZENIA
Warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce funduszy unijnych i związanej z nimi szansy wsparcia przemian gospodarczych i społecznych do 2015 roku jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce, w tym zwłaszcza: Umocnienie systemu instytucjonalno-regulacyjnego Utworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych i organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, a także lokalnym Przygotowanie kadr, zwłaszcza pracowników administracji publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i realizacji programów i projektów (w tym informatyki) Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i dynamicznych wspólnot samorządowych na poziomie regionów i lokalnym Oznacza to stosowanie się do zasad DOBRERGO RZĄDZENIA

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasady DOBREGO RZĄDZENIA
Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie zasad DOBREGO RZĄDZENIA W realizacji polityki spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA Służy temu: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Przygotowywane przez MRR regulacje i procedury dotyczące systemu wdrażania programów operacyjnych Nadzór i kontrola nad tworzeniem odpowiednich struktur organizacyjnych Przewidziane w programach operacyjnych środki na finansowanie projektów służących realizacji celu pierwszego Narodowej Strategii Spójności – poprawie jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowie mechanizmów partnerstwa

19 Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art indywidualne systemowe z konkursu powyżej 25 mln EUR sposób przeprowadzania konkursów powołanie ekspertów do oceny projektów tryb odwoławczy nadzór wojewody instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca Art Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący

20 Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. zapewnia Przepływ informacji między poszczególnymi podmiotami Łatwy dostęp do informacji Jawność i przejrzystość wszelkich procesów Jasne kryteria procedury Włączenie w proces przygotowań i wdrażania ekspertów, różnych instytucji rządowych pozarządowych, a także organizacji społecznych

21 Wdrażanie programów operacyjnych
Instytucje Program operacyjny Instytucja zarządzająca Liczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji pośredniczących II stopnia PO Infrastruktura i Środowisko MRR/Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 6 instytucji pośredniczących 28 instytucji pośredniczących II (w tym 3 instytucje spoza sektora finansów publicznych) PO Innowacyjna Gospodarka MRR/Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 instytucje pośredniczące 10 instytucji pośredniczących II stopnia (w tym 5 instytucji spoza sektora finansów publicznych) PO Kapitał ludzki MRR/Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 21 instytucje pośredniczące 33 instytucje pośredniczących II stopnia (wszystkie należą do sektora finansów publicznych)

22 Wdrażanie programów operacyjnych
Instytucje Program operacyjny Instytucja zarządzająca Liczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji pośredniczących II stopnia PO Rozwój Polski Wschodniej MRR/Departament Koordynacji Programów Regionalnych 1 instytucja pośrednicząca - RPO Urzędy Marszałkowskie 13 instytucji ( w tym 9 spoza sektora finansów publicznych) RAZEM 21 44 71 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotuje do końca kwietnia br. dla Rady Ministrów raport nt. stanu przygotowania instytucji do pełnienia powierzonych im funkcji

23 Instytucja zarządzająca
Rola MRR Instytucja zarządzająca Regulacje i procedury Rozporządzenia MRR, w tym m.in.: przyjęcie programów operacyjnych i ich uzupełnień, pomoc publiczna, kontrola realizacji projektów i programów, powoływanie ekspertów do oceny projektów Wytyczne Ministra - Wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.: szczegółowy opis priorytetów, zasady wyboru projektów, płatności i rozliczenia, sprawozdawczość, system informatyczny, kontrola realizacji programów operacyjnych, kwalifikowalność kosztów Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych - czerwiec 2007 - Wytyczne dotyczące zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych - wrzesień 2007 Zalecenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych

24 Zwiększenie potencjału administracyjnego
Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach (przyjęty przez RM dnia ) Utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla realizacji programów operacyjnych - zapewnienie operacyjności jednostek: w krajowych programach operacyjnych - do końca maja 2007 w regionalnych programach operacyjnych - do końca czerwca 2007 Osiągnięcie odpowiedniego stanu zatrudnienia w administracji publicznej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych Osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania struktur i pracowników administracji publicznej do wykonywania przewidzianych zadań: szkolenia, informatyzacja zarządzania, rozwój sieci współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi, partnerami społeczno - gospodarczymi Wspomaganie procesu przygotowania projektów kluczowych

25 Wdrażanie programów operacyjnych
Aktualne prace MRR Negocjacje z Komisją Europejską programów operacyjnych Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt) Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe) Przygotowywanie schematów pomoc publicznej Opracowywanie Rozporządzeń i Wytycznych Ministra Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

26 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/


Pobierz ppt "Szanse dla biznesu Fundusze unijne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google