Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła, 31 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła, 31 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła, 31 maja 2007

2 WRPO – Charakterystyka * Działania realizowane w ramach programu finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środki krajowe – zarówno publiczne jak i prywatne * Cross – financing, mechanizm tzw. elastycznego finansowania * Realizacja projektów o regionalnym charakterze i znaczeniu * Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa * Pomoc publiczna

3 WRPO – Struktura i podział środków I Konkurencyjność przedsiębiorstw ( 287,110 mln € ) II Infrastruktura komunikacyjna ( 407,841 mln € ) III Środowisko przyrodnicze ( 158,590 mln € ) IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych ( 89,170 mln € ) V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego ( 147,644 mln € ) VI Pomoc techniczna ( 39,909 mln € ) OGÓŁEM : 1 130,264 mln € OGÓŁEM : 1 130,264 mln € Działania prowadzone są w ramach 6 Priorytetów:

4 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 1.6 Promocja regionalnej gospodarki 1.6 Promocja regionalnej gospodarki 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

5 WRPO, Priorytet I - podział środków 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 13,210 mln €* 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 90,435 mln € * 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,000 mln € * 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji 78,060 mln € * 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,370 mln € * 1.6 Promocja regionalnej gospodarki 3,015 mln € * 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 4,020 mln € * 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 21,000 mln € * * może ulec zmianie

6 WRPO – Projekty Kluczowe Nazwa projektuBeneficjent Koszt szacunkowy mln euro 1Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe 49,0 2Inkubator Technologiczny w Kaliszu Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 5,09 3Regionalny Instytut Transferu Technologii Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3,97 4Rewitalizacja regionalnych linii kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego (Wolsztyn-Luboń) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 20,0 5Rewitalizacja regionalnych linii kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego (Poznań Wsch.-Gołańcz) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 46,0 6Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu 84,094

7 WRPO – Projekty Kluczowe cd. 7Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Poznańskie Centrum Superkomputorowo-Sieciowe we współpracy z jednostkami samorządów gminnych, powiatowych i województwa wielkopolskiego 33,934 8Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 3,915 9Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Urząd Miasta Poznania 8,353 10Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko- udrożnieniowe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 4,385 11Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i socjalne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 4,379

8 WRPO – Projekty Kluczowe cd. 12Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 2,088 13Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 4,437 14Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 5,0 15Budowa obiektu dydaktyczno- konferencyjnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2,088 16Poprawa wykrywalności i standardów diagnostyki nuklearnej nowotworów w Wielkopolsce Wielkopolskie Centrum Onkologii 5,221 17Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 18,272

9 Cel działania: stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa Wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw, w szczególności w zakresie modernizacji parku maszynowego stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa Wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw, w szczególności w zakresie modernizacji parku maszynowego i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Typy projektów: - wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacja środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i poprawy innowacyjności przedsiębiorstwa - wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacja środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i poprawy innowacyjności przedsiębiorstwa - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

11 Typy projektów: - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP w zakresie BHP - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych dodatkowych produktów/usług - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych dodatkowych produktów/usług Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

12 Typy projektów: - zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego - zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego Istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/ usługowego) Istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/ usługowego) - budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska - budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

13 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

14 Typ beneficjentów: Mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia Mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia 2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, 2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, spełniające następujące warunki: spełniające następujące warunki: - realizowanie projektu na terenie - realizowanie projektu na terenie województwa wielkopolskiego, województwa wielkopolskiego, - działanie we wszystkich branżach (za wyjątkiem - działanie we wszystkich branżach (za wyjątkiem wykluczonych z ubieganie się o wsparcie wykluczonych z ubieganie się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: - tryb konkursowy - tryb konkursowy Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

16 Cel działania: poprawa zdolności inwestycyjnej sektora małych i średnich firm, poprzez bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane będą inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, stworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzenia działalności szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości poprawa zdolności inwestycyjnej sektora małych i średnich firm, poprzez bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane będą inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, stworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzenia działalności szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

17 Typy projektów: - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa produkcyjno/usługowego produkcyjno/usługowego - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów/usług - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów/usług - zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu - zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

18 Typy projektów: - wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej - wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP - większe zastosowanie nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT) - większe zastosowanie nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT) Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

19 Typy projektów: - inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach (wartość projektu do 200 000 PLN) Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

20 Typy projektów: - projekty w zakresie ochrony powietrza – inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie mniejszej niż 50 MW - projekty w zakresie ochrony powietrza – inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie mniejszej niż 50 MW - projekty w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami - projekty w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami i odpadami Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

21 Typy projektów: - projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - projekty w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik - projekty w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

22 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.2 Wsparcie Rozwoju MSP

23 Typ beneficjentów: 1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.), realizujący (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.), realizujący dofinansowany projekt na terenie województwa wielkopolskiego dofinansowany projekt na terenie województwa wielkopolskiego Działanie 1.2 Wsparcie Rozwoju MSP

24 Typ beneficjentów: 2. Mikroprzedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy z dnia 2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm. ), (Dz. U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm. ), które nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie które nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.1. oraz PROW w ramach działania 1.1. oraz PROW 3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mające podpisane kontrakty z NFZ podpisane kontrakty z NFZ Działanie 1.2 Wsparcie Rozwoju MSP

25 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: tryb konkursowy tryb konkursowy Działanie 1.2 Wsparcie Rozwoju MSP

26 Priorytet III – Środowisko przyrodnicze 3.1Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3.2Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.3Wsparcie ochrony przyrody Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 5.2Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 5.3Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

27 Cel działania: to tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej, która nie zawsze spełnia oczekiwania przedsiębiorstw. to tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej, która nie zawsze spełnia oczekiwania przedsiębiorstw. Celem działania jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego (mającym siedzibę na terenie województwa wielkoplskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Celem działania jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego (mającym siedzibę na terenie województwa wielkoplskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Ponadto nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na ich działalność Ponadto nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na ich działalność Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

28 Inicjatywa JEREMIE W zamierzeniu ma zachęcić Państwa Członkowskie i regiony do przeznaczenia części przyznanych funduszy na instrumenty finansowe zaprojektowane specjalnie dla wsparcia mikroprzedsiębiorstw i MSP (inżynieria finansowa). Będą one mogły być używane w sposób ciągły i odnawialny (na bazie finansowego recyclingu). Idea tej inicjatywy pozwoli na zwiększenie zakresu instrumentów finansowych, realnego budżetu oraz efektywności wsparcia sektora MSP. Ponadto fundusze te będą mogły być wsparte dodatkowymi środkami z EFI i innych międzynarodowych instytucji finansowych, a także środkami sektora prywatnego.

29 Inicjatywa JEREMIE Działania na szczeblu regionalnym będą dotyczyły instrumentów dłużnych Możliwe produkty mikropożyczki, pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane poręczenia

30 Typy projektów: - Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych poprzez ich dokapitalizowanie - Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych poprzez ich dokapitalizowanie - Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy poręczeń kredytowych poprzez ich dokapitalizowanie - Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy poręczeń kredytowych poprzez ich dokapitalizowanie - Inne instrumenty finansowe - Inne instrumenty finansowe Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

31 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

32 Typ beneficjentów: Osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które: Osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które: 1. nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe związane ze wsparciem i promocją przedsiębiorczości; 1. nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe związane ze wsparciem i promocją przedsiębiorczości; 2. uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz (pożyczkowy lub poręczeniowy) 2. uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz (pożyczkowy lub poręczeniowy) Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

33 Typ beneficjentów: 3. posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek lub poręczeń; 4. zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek lub poręczeń 4. zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek lub poręczeń Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

34 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * konkursowy * konkursowy Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

35 Cel działania: poprawa konkurencyjności gospodarki Wielkopolski poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw m.in. poprzez inwestycje w specjalistyczne laboratoria. Tworzenie i udostępnianie przedsiębiorstwom nowej infrastruktury w ramach ośrodków innowacyjności, takich jak parki naukowo- technologiczne, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości akademickiej oraz stworzenie wachlarza usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorców poprawa konkurencyjności gospodarki Wielkopolski poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw m.in. poprzez inwestycje w specjalistyczne laboratoria. Tworzenie i udostępnianie przedsiębiorstwom nowej infrastruktury w ramach ośrodków innowacyjności, takich jak parki naukowo- technologiczne, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości akademickiej oraz stworzenie wachlarza usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorców Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

36 Typy projektów: - Projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji oraz wyposażeniu nowych i istniejących proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo -technologiczne, inkubatory technologiczne oraz przedsiębiorczości akademickiej (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 40 mln PLN ) - Projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji oraz wyposażeniu nowych i istniejących proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo -technologiczne, inkubatory technologiczne oraz przedsiębiorczości akademickiej (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 40 mln PLN ) Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

37 Typy projektów: - Projekty polegające na koordynacji regionalnej polityki innowacji, w szczególności działania koordynujące Samorządu Województwa wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji - Projekty polegające na koordynacji regionalnej polityki innowacji, w szczególności działania koordynujące Samorządu Województwa wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

38 Typy projektów: - Projekty polegające na wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt badawczy laboratoriów należących do ośrodków o wysokim potencjale badawczym, działających na bazie konsorcjów naukowo- przemysłowych, w tym Centrów Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi badawcze dla przedsiębiorstw (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 4 mln PLN) - Projekty polegające na wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt badawczy laboratoriów należących do ośrodków o wysokim potencjale badawczym, działających na bazie konsorcjów naukowo- przemysłowych, w tym Centrów Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi badawcze dla przedsiębiorstw (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 4 mln PLN) Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

39 Typy projektów: - Projekty mające na celu poprawę transferu technologii do gospodarki regionalnej polegające między innymi na: - Projekty mające na celu poprawę transferu technologii do gospodarki regionalnej polegające między innymi na: - przygotowaniu szerokiej oferty usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców; - przygotowaniu szerokiej oferty usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców; - realizacji działań mających korzystny wpływ na zwiększenie transferu technologii w regionie; - realizacji działań mających korzystny wpływ na zwiększenie transferu technologii w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

40 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

41 Typ beneficjentów: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo- technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej 2. podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo- technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

42 Typ beneficjentów: 3. szkoły wyższe 3. szkoły wyższe 4. jednostki naukowe 4. jednostki naukowe 5. jednostki badawczo-rozwojowe 5. jednostki badawczo-rozwojowe 6. organizacje pozarządowe działające non-profit 6. organizacje pozarządowe działające non-profit Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

43 Typ beneficjentów: 7. wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu (między innymi centra transferu technologii) 7. wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu (między innymi centra transferu technologii) 8. sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów 8. sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

44 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * konkursowy, projekty kluczowe * konkursowy, projekty kluczowe * systemowy * systemowy Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

45 Cel działania: Wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie środowiska otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim. Realizacja działania poprawi dostęp przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie środowiska otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim. Realizacja działania poprawi dostęp przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

46 Typy projektów: - Tworzenie nowych wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, których brak wynika z przeprowadzonych badań - Tworzenie nowych wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, których brak wynika z przeprowadzonych badań - Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw - Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

47 Typy projektów: - Udoskonalanie i utrzymanie standardów świadczenia dotychczasowych i wdrażania nowych usług dla przedsiębiorców - Udoskonalanie i utrzymanie standardów świadczenia dotychczasowych i wdrażania nowych usług dla przedsiębiorców - Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości - Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

48 Typy projektów: - Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze regionalnym na rzecz przedsiębiorstw: - Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze regionalnym na rzecz przedsiębiorstw: zakup wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, zakup wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, adaptacja pomieszczeń w celu poprawy świadczenia usług dla przedsiębiorców. adaptacja pomieszczeń w celu poprawy świadczenia usług dla przedsiębiorców. Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

49 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

50 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: 1. Osoby prawne, które: 1. Osoby prawne, które: a) rozpoczynają lub wykonują działalność, polegającą na świadczeniu usług przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego a) rozpoczynają lub wykonują działalność, polegającą na świadczeniu usług przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego b) zapewniają świadczenie w/w usług przez osoby o należytych kwalifikacjach b) zapewniają świadczenie w/w usług przez osoby o należytych kwalifikacjach c) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe (między innymi: organizacje przedsiębiorców, pracodawców, izby gospodarcze, izby przemysłowo – handlowe, rzemieślnicze, agencje rozwoju regionalnego) c) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe (między innymi: organizacje przedsiębiorców, pracodawców, izby gospodarcze, izby przemysłowo – handlowe, rzemieślnicze, agencje rozwoju regionalnego) Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

51 Typ beneficjentów: 2. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i inkubatorami przedsiębiorczości 2. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i inkubatorami przedsiębiorczości 3. Konsorcja (sieci) tych podmiotów 3. Konsorcja (sieci) tych podmiotów Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

52 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * w uzgodnieniu * w uzgodnieniu Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

53 Cel działania: promocja wielkopolskiej gospodarki poprzez organizację uczestnictwa w targach i misjach międzynarodowych wielkopolskich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych promocja wielkopolskiej gospodarki poprzez organizację uczestnictwa w targach i misjach międzynarodowych wielkopolskich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

54 Typy projektów: - Promocja województwa wielkopolskiego poprzez udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach/wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą zgodnych z priorytetowymi kierunkami, na których koncentruje się promocja Wielkopolski - Promocja województwa wielkopolskiego poprzez udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach/wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą zgodnych z priorytetowymi kierunkami, na których koncentruje się promocja Wielkopolski - Tworzenie i promocja markowych produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) - Tworzenie i promocja markowych produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

55 Typy projektów: - Promocja wzajemnej współpracy międzyregionalnej przyczyniającej się do nawiązania współpracy gospodarczej - Promocja wzajemnej współpracy międzyregionalnej przyczyniającej się do nawiązania współpracy gospodarczej - Promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych oraz realizacja kampanii marketingowych - Promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych oraz realizacja kampanii marketingowych Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

56 Typy projektów: - tworzenie i rozwój systemów poprawiających inwestorom, - tworzenie i rozwój systemów poprawiających inwestorom, przedsiębiorcom, dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie przedsiębiorcom, dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych terenach i obiektach inwestycyjnych - badania, analizy i dotyczące potencjału gospodarczego regionu - badania, analizy i dotyczące potencjału gospodarczego regionu Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

57 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

58 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: 1. mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.) prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego 1. mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.) prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego 2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 3. instytucje otoczenia biznesu 3. instytucje otoczenia biznesu 4. organizacje pozarządowe działające non-profit wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 4. organizacje pozarządowe działające non-profit wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 5. powiązania kooperacyjne (osoby prawne prowadzące klaster lub inne powiązanie) 5. powiązania kooperacyjne (osoby prawne prowadzące klaster lub inne powiązanie) Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

59 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * w uzgodnieniu * w uzgodnieniu Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

60 Cel działania: wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań o znaczeniu lokalnym i regionalnym w formie klastrów i innych powiązań między przedsiębiorstwami oraz organizacjami badawczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami poprzez inicjowanie powiązań, działania marketingowe oraz wspólne inwestycje. wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań o znaczeniu lokalnym i regionalnym w formie klastrów i innych powiązań między przedsiębiorstwami oraz organizacjami badawczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami poprzez inicjowanie powiązań, działania marketingowe oraz wspólne inwestycje. Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

61 Typy projektów: Typy projektów: - Projekty związane z inicjowaniem powiązań kooperacyjnych (wyznaczanie klastrów, tworzenie struktury organizacyjnej klastra, oraz zarządzanie nią, działania marketingowe mające na celu, między innymi, pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenie kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii) - Projekty związane z inicjowaniem powiązań kooperacyjnych (wyznaczanie klastrów, tworzenie struktury organizacyjnej klastra, oraz zarządzanie nią, działania marketingowe mające na celu, między innymi, pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenie kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii) - Projekty inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, miedzy innymi: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej - Projekty inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, miedzy innymi: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

62 Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

63 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: Animatorzy/zarządzający powiązaniami kooperacyjnymi: Animatorzy/zarządzający powiązaniami kooperacyjnymi: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2. szkoły wyższe, 2. szkoły wyższe, 3. jednostki naukowe, 3. jednostki naukowe, 4. jednostki naukowo-badawcze, 4. jednostki naukowo-badawcze, 5. organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 5. organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

64 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: 6. przedsiębiorstwa 6. przedsiębiorstwa 7. Związki w/w podmiotów 7. Związki w/w podmiotów 8. Grupy przedsiębiorców; klastry, łańcuchy produkcyjne, sieci technologiczne (przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze). Powiązanie musi być zorganizowane w formie osoby prawnej prowadzącej klaster (fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego) 8. Grupy przedsiębiorców; klastry, łańcuchy produkcyjne, sieci technologiczne (przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze). Powiązanie musi być zorganizowane w formie osoby prawnej prowadzącej klaster (fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego) Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

65 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * w uzgodnieniu * w uzgodnieniu Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

66 Cel działania: utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

67 Typy projektów: Typy projektów: - Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje o powierzchni do 60 ha. - Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje o powierzchni do 60 ha. - W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na przykład budowa bocznic kolejowych). - W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na przykład budowa bocznic kolejowych). Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

68 Wydatki kwalifikowane: Wydatki kwalifikowane: wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej pomocy publicznej Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

69 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2. jednostki organizacyjne jst, 2. jednostki organizacyjne jst, 3. spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, w których większość udziałów ma samorząd gminny, powiatowy, Województwa, 3. spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, w których większość udziałów ma samorząd gminny, powiatowy, Województwa, Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

70 Typ beneficjentów: Typ beneficjentów: 4. podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy, 4. podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy, 5. podmioty wybrane w wyniku postępowania na podstawie PZP wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST na świadczenie usług z danej dziedziny, 5. podmioty wybrane w wyniku postępowania na podstawie PZP wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST na świadczenie usług z danej dziedziny, 6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku. 6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku. Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

71 Tryb przeprowadzania naboru wniosków: Tryb przeprowadzania naboru wniosków: * w uzgodnieniu * w uzgodnieniu Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

72 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań www.wielkopolska.mw.gov.pl strategia2020@umww.pl tel. (061) 85- 41- 583, fax (061) 852-00-06


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła, 31 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google