Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Uczniowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Uczniowski."— Zapis prezentacji:

1 Samorząd Uczniowski

2 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
Są to następujące prawa: - reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów - realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków - prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy - podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją - wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli - możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

3 Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny. Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły. Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

4 Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

5 Samorząd powinien być organizacją demokratyczną
Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły. Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

6 Nasze pomysły na działalność Samorządu Szkolnego
Utrzymywanie tablic informacyjnych na korytarzach. Prowadzenie kroniki szkolnej. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych. Comiesięczne kalendarium imprez. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, której celem jest określenie stopnia świadomości swych praw i obowiązków. Broszura z propozycjami tematów na godziny wychowawcze. Zdjęcia i życiorysy kandydatów do Rady. Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia.

7 Nasze pomysły na działalność Samorządu Szkolnego
Dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia. Gazeta, biuletyn informacyjny, informator o szkole. Redagowanie działu w gazecie szkolnej lub lokalnej. Regulamin samorządu, regulamin wyborów, regulamin pracy Zarządu. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety „Czym powinien się zająć zarząd samorządu?”. Przeprowadzenie zebrania na temat praw i obowiązków. Protokoły z posiedzeń Rady Uczniowskiej. Pokazywanie w gablotach prac kółek szkolnych.

8 Nasze pomysły na działalność Samorządu Szkolnego
Założenie klubu europejskiego. Pełnienie dyżurów na korytarzach. Wydanie spisu lokalnych punktów poradnictwa dla młodzieży. Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieł, fotografii, itp. Prowadzenie skrzynki życzeń. Prowadzenie sklepiku szkolnego.

9 Nasze pomysły na działalność Samorządu Szkolnego
Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia. Prezentowanie poglądów uczniów różnym grupom dorosłych. Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych. Zorganizowanie giełdy używanych podręczników. Pomoc uczniom słabszym w nauce. Sprzątanie terenu wokół szkoły. Założenie Komisji rzecznictwa praw ucznia.

10 Jakie działania powinny zostać podjęte w samorządzie uczniowskim?

11 W jaki sposób samorząd wpływa na decyzję władz szkoły i władz lokalnych?

12 Czy posiadanie własnego budżetu usprawniłoby działalność Samorządu Szkolnego ?


Pobierz ppt "Samorząd Uczniowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google