Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Tomaszów Mazowiecki."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

2 Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega pan w gminie? Czy powstały jakieś nowe instytucje np. biblioteka, czy były jakieś rozbudowy? Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega pan w gminie? Czy powstały jakieś nowe instytucje np. biblioteka, czy były jakieś rozbudowy? Mo ż e zaczniemy od bardzo wa ż nej dziedziny jak o ś wiata na przyk ł adzie waszej placówki w 1994 roku, jako wójt zasta ł em obiekt g ł ówny waszego budynku w stanie surowym, nawet nie przykrytym. Bez okien, sali gimnastycznej, łą cznika. By ł a tylko stara cz ęść budynku. I w pewnym momencie tam te ż dokonali ś my wyburze ń. O innych zadaniach trzeba przede wszystkim powiedzie ć ze pocz ą tki by ł y dosy ć trudne. W sensie zaopatrzenia miejscowo ś ci w budow ę wodoci ą gów i dróg nie by ł o zbyt dobrze. To by ł a podstawa i tu zrealizowano na prze ł omie 20 lat ok. 150 km sieci wodoci ą gowych wraz z przy łą czami do wszystkich miejscowo ś ci na terenie gminy. Inwestycje nie dotyczy ł y tylko samych sieci wodoci ą gowych i przy łą czy, ale równie ż budowa studni g łę binowych. By ł y to studnie o g łę boko ś ci ok. 70- 80m. Wspomn ę tak ż e o drogach. Do niedawna spotykali ś my bardzo du ż o tzw. dróg szlakowych. Natomiast dzi ś trzeba przyzna ć ze we wszystkich miejscowo ś ciach zrealizowano kilkadziesi ą t km dróg o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej. Wszystkie miejscowo ś ci maj ą wyjazd ze swoich miejscowo ś ci drogami asfaltowymi. Nie zapomnijmy te ż o realizacji budowy chodników. Zosta ł o ju ż zrealizowanych kilkana ś cie kilometrów chodników. Rozpocz ę li ś my równie ż budow ę kanalizacji na terenie gminy. Je ż eli by ł a mowa o drogach to wa ż nym punktem przy drogach by ł y mosty. Od 1990 roku zrealizowano ich 4, w tym 3 na piasecznicy. Mo ż e zaczniemy od bardzo wa ż nej dziedziny jak o ś wiata na przyk ł adzie waszej placówki w 1994 roku, jako wójt zasta ł em obiekt g ł ówny waszego budynku w stanie surowym, nawet nie przykrytym. Bez okien, sali gimnastycznej, łą cznika. By ł a tylko stara cz ęść budynku. I w pewnym momencie tam te ż dokonali ś my wyburze ń. O innych zadaniach trzeba przede wszystkim powiedzie ć ze pocz ą tki by ł y dosy ć trudne. W sensie zaopatrzenia miejscowo ś ci w budow ę wodoci ą gów i dróg nie by ł o zbyt dobrze. To by ł a podstawa i tu zrealizowano na prze ł omie 20 lat ok. 150 km sieci wodoci ą gowych wraz z przy łą czami do wszystkich miejscowo ś ci na terenie gminy. Inwestycje nie dotyczy ł y tylko samych sieci wodoci ą gowych i przy łą czy, ale równie ż budowa studni g łę binowych. By ł y to studnie o g łę boko ś ci ok. 70- 80m. Wspomn ę tak ż e o drogach. Do niedawna spotykali ś my bardzo du ż o tzw. dróg szlakowych. Natomiast dzi ś trzeba przyzna ć ze we wszystkich miejscowo ś ciach zrealizowano kilkadziesi ą t km dróg o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej. Wszystkie miejscowo ś ci maj ą wyjazd ze swoich miejscowo ś ci drogami asfaltowymi. Nie zapomnijmy te ż o realizacji budowy chodników. Zosta ł o ju ż zrealizowanych kilkana ś cie kilometrów chodników. Rozpocz ę li ś my równie ż budow ę kanalizacji na terenie gminy. Je ż eli by ł a mowa o drogach to wa ż nym punktem przy drogach by ł y mosty. Od 1990 roku zrealizowano ich 4, w tym 3 na piasecznicy. Niedziałkowskim Wywiad z Ignacym Niedziałkowskim

3 Co pana zdaniem trzeba zrobić w najbliższym czasie? Co pana zdaniem trzeba zrobić w najbliższym czasie? W najbli ż szym czasie trzeba przede wszystkim dokona ć sanitacji miejscowo ś ci. Je ż eli tego nie zrobimy, a w s ą siedztwie mamy m.in. Zalew, to degradacja ca ł ego ś rodowiska wodnego i otoczenia b ę dzie post ę powa ł a bardzo szybko. Zu ż ycie wody jest coraz wi ę ksze i w zwi ą zku z tym woda zanieczyszczona przedostaje si ę do rzek, dlatego jest to konieczne. Równie ż w tym roku rozpoczniemy rozbudow ę obiektu szkolnego w Smardzewicach. W najbli ż szym czasie trzeba przede wszystkim dokona ć sanitacji miejscowo ś ci. Je ż eli tego nie zrobimy, a w s ą siedztwie mamy m.in. Zalew, to degradacja ca ł ego ś rodowiska wodnego i otoczenia b ę dzie post ę powa ł a bardzo szybko. Zu ż ycie wody jest coraz wi ę ksze i w zwi ą zku z tym woda zanieczyszczona przedostaje si ę do rzek, dlatego jest to konieczne. Równie ż w tym roku rozpoczniemy rozbudow ę obiektu szkolnego w Smardzewicach. Czy w naszej gminie jakość środowiska naturalnego zmieniła się? Czy wprowadzono jakieś pojemniki do segregacji śmieci? Czy w naszej gminie jakość środowiska naturalnego zmieniła się? Czy wprowadzono jakieś pojemniki do segregacji śmieci? Wy jako m ł odzie ż powinni ś cie to zauwa ż y ć. Zanieczyszczenie jest, szczególnie po zimie. Ale dba ł o ść ze strony gminy jest du ż a. To jest podstawa i mo ż na powiedzie ć, ż e mieszka ń cy bardzo pomagaj ą w tym, aby ś rodowisko nie by ł o zanieczyszczone. Pojemniki do segregacji odpadów znajduj ą si ę na terenie gminy i w ka ż dej szkole. Wy jako m ł odzie ż powinni ś cie to zauwa ż y ć. Zanieczyszczenie jest, szczególnie po zimie. Ale dba ł o ść ze strony gminy jest du ż a. To jest podstawa i mo ż na powiedzie ć, ż e mieszka ń cy bardzo pomagaj ą w tym, aby ś rodowisko nie by ł o zanieczyszczone. Pojemniki do segregacji odpadów znajduj ą si ę na terenie gminy i w ka ż dej szkole. Wywiad z Ignacym Niedziałkowskim

4 Wspólne zdjęcie z wójtem gminy Tomaszów Mazowiecki - Ignacym Niedziałkowskim

5 Wywiad z sołtysem Zaborowa  Jakie zmiany dostrzega pan w naszej gminie na przestrzeni 20 lat?  Przede wszystkim zostały przebudowane i odnowione szkoły. Oprócz tego poprawił się stan komunikacji miejskiej. Na terenie Komorowa i Zaborowa powstał chodnik. Zostały także zmodernizowane drogi oraz założono instalacje linii telefonicznych. We wsi Komorów wybudowano bibliotekę publiczną, która w najbliższym czasie zostanie przebudowana. Umożliwiono w niej korzystanie z Internetu. W zeszłym roku w Komorowie został wybudowany most na rzece Piasecznicy. Powstała również stacja paliw. W 2005 roku po śmierci Jana Pawła II została odnowiona kapliczka, która została mu poświęcona.  Jakie są plany na najbliższy czas?  Planujemy poszerzenie dróg oraz budowę drogi dla rowerzystów. Myślimy także nad wykupieniem działek pod parking koło biblioteki. Wywiad z Jerzym Polakiem

6 Wywiady z mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki Jakie zmiany w naszej gminie dostrzegają państwo na przestrzeni 20 lat?  Na przestrzeni 20 lat znacznie zwiększyła się liczba mieszkańców. Gmina zaczęła dbać o wygląd naszego środowiska. Mieszkańcy Tomaszowa częściej osiedlają się w Komorowie i Zaborowie. W tym momencie aż 43% powierzchni naszej gminy zajmują lasy. Na ten czas liczba mieszkańców naszej gminy przekroczyła 10 tys. osób. Tak duży przyrost spowodował rozwój budownictwa.  W ciągu 20 lat wygląd naszej gminy zmienił się radykalnie. Przyjrzyjmy się np. naszej szkole. Została znacznie rozbudowana. Powstało nowe boisko. Inne placówki również zmieniły się pod względem wyglądu.  Mnie najbardziej podobały się zmiany dotyczące poprawy komunikacji. Drogi szlakowe zostały zmienione na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną. Cieszy mnie też to, że na rzece Piasecznicy powstały trzy nowe mosty, które umożliwiły lepszą komunikację.

7 Zdjęcia z mieszkańcami naszej gminy

8 Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Teraz...

9 Kiedyś…

10

11 Zespoły Szkół w Smardzewicach, Zawadzie i Wiadernie Zespół Szkół w Smardzewicach Zespół Szkół w Smardzewicach Zespół Szkół w Wiadernie Zespół Szkół w Zawadzie

12 Zespoły Ludowe na terenie naszej gminy W Gminie Tomaszów Mazowiecki niezwykle duża wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji i walorów kultury regionalnej. W ciągłym dążeniu do nowoczesności wieś zmienia swoje wewnętrzne i zewnętrzne oblicze. Odchodzą w przeszłość wytwory tradycyjnej kultury społecznej i duchowej, a wśród nich obrzędy i zwyczaje, muzyka i śpiew. Współczesna obrzędowość polega, więc głębokim przemianom a pozostałe w pamięci starszego pokolenia zwyczaje kultywują zespoły ludowa. To dzięki nim młodsze pokolenie zapoznaje się z ginącą kulturą swoich przodków. Działacze wiejscy zapaleńcy rozmiłowani w kulturze swojego regionu, chcą poprzez folklor muzyczny i słowny zachować własne cechy kultury, a także zaprezentować swoje umiejętności. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają amatorskie zespoły ludowe: Zespół Folklorystyczny „SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic Zespół Folklorystyczny „SAMI SWOI” z Twardej Zespół Pieśni i Tańca „CIEBŁOWIANIE” z Ciebłowic Dużych Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „SAMI SWOI” z Twardej Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „MALI SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic Ponadto działają dwie orkiestry dęte: w Smardzewicach oraz w Zwadzie. Dużą rolę w życiu społecznym gminy odgrywają Koła Gospodyń wiejskich. Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki aktywnie działa 12 Kół Gospodyń Wiejskich.

13 Zdjęcia zespołu ludowego „Mali Smardzewianie”

14 Zdjęcie grupowe

15 Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Paulina ZbojnaKatarzyna Wojtkiewicz 1995 rok, 664878119, II gim.1995 rok, 509869915, II gim. Izabella WędrakAneta Marcińczak 1995 rok, 511875444, II gim.1995 rok, 501855547, II gim. Aleksandra SobierskaPaulina Kryczka 1995 rok, 507312630, II gim.1995 rok, 517523849, II gim. Opiekun: Bernadeta Skadłubowicz 505928803 W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. św. Huberta w Komorowie Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Tomaszów Mazowiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google