Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mosty;). „Nasze” mosty Manhattan Bridge – Artur Millennium Bridge – Wojtek Akashi Kaikyo – Cypek Seto Ohaszi – Karolina Pont du Gard – Marta Sunshine.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mosty;). „Nasze” mosty Manhattan Bridge – Artur Millennium Bridge – Wojtek Akashi Kaikyo – Cypek Seto Ohaszi – Karolina Pont du Gard – Marta Sunshine."— Zapis prezentacji:

1 Mosty;)

2 „Nasze” mosty Manhattan Bridge – Artur Millennium Bridge – Wojtek Akashi Kaikyo – Cypek Seto Ohaszi – Karolina Pont du Gard – Marta Sunshine Skyway Bridge – Ola Tower Bridge – Sara Firth of Forth – Ania New River Gorge - Natalia Bayonne Kill van Kull – Iwona Pont de Normandie – Klaudia Sydney Harbor - Paulina

3 Manhattan Bridge Czas powstania 01.10.1901 - rozpocz ę cie konstrukcji 31.12.1909 - otwarcie mostu Typ Most wisz ą cy Styl architektoniczny Nowoczesny Materia ł y Niklowana stal Koszt budowy $31 millionów D ł ugo ść 6855 stóp Architekci Gustav Lindenthal

4 Opis mostu W ł a ś cicielem mostu jest miasto Nowy Jork. Koszty rekonstrukcji mostu wynosz ą ce do tej pory łą cznie 646 milionów dolarów zosta ł y pokryte przez miasto Nowy Jork oraz stan New York.Wysokie na 322 stopy wie ż e d ź wigaj ą cztery kable d ł ugie na 3 224 stopy i ś rednicy 21 1/4 cala ka ż dy (za tamtego czasu by ł y one najszerszymi kablami wykorzystanymi do podtrzymywania mostów).Prz ę s ł a maj ą odpowiednio d ł ugo ść i 725, 1470 i 725 stóp.Odleg ł o ść od powierzchni wody, wynosi 135 stóp. Przez most mog ą przechodzi ć piesi, a tak ż e mog ą przejezdza ć motory, samochody, a nawet poci ą gi. Na most sk ł adaj ą si ę dwa poziomy: dolny - zawieraj ą cy 4 pasy ruchu samochodów, po 2 w ka ż d ą stron ę, oraz 2 boczne tory dla poci ą gów; oraz górny - zawieraj ą cy ulice dla samochodów. Po dodaniu w 1940 r. 3 pasów, obecnie most zawiera łą cznie 7 pasów drogowych i 4 tory kolejowe oraz przej ś cie dla pieszych. Szacuje si ę, ż e dziennie przez most przejezdza 150 000 pojazdów. A w czasie weekendów ś rednio przejezdza przez most 276 poci ą gów, oraz oko ł o 220 tysi ę cy osób jest przewo ż onych poci ą gami dziennie.

5 Millennium Bridge Czas powstania 1998-2000 Typ Most wiszący Materiały Stal, aluminium Koszt budowy £18,2m Długość 325 metrów Architekci Sir Norman Foster

6 OPIS MOSTU Most Milenium Bridge jest przeznaczony wy łą cznie dla pieszych, wisi on nad rzek ą Tamiz ą łą cz ą c dzielnic ę Bankside z dzielnic ą City of London. Trzy g ł ówne prz ę s ł a mostu o d ł ugo ś ciach odpowiednio: 81, 144 i 108 metrów podtrzymywane s ą przez 8 lin no ś nych. Liny te s ą w stanie oprze ć si ę sile 2 tysi ę cy ton. Szeroko ść mostu wynosi 4 metry, za ś jego wysoko ść w najwy ż szym punkcie si ę ga 13 metrów. Projekt mostu wykona ł a firma Foster and Partners, zosta ł a ona wy ł oniona spo ś ród 227 prac z ca ł ego ś wiata oraz 6 prac fina ł owych. Rze ź biarstwem zaj ął si ę Sir Anthony Caro, za ś konstrukcj ą firma Ove Arup Engineering. Warto tak ż e wspomnie ć, ż e konstrukcje stalowe mostu by ł y wykonywane w wielu cz ęś ciach Europy, w tym w Polskiej firmie Mostostal Zabrze. Otwarcie obiektu nast ą pi ł o dnia 10 czerwca 2000 roku, jednak ze wzgl ę du na zbyt silne wibracje spowodowane du żą liczb ą pieszych, ju ż trzeciego dnia postanowiono zamkn ąć most. Ponowne otwarcie nast ą pi ł o 22 lutego 2002 roku ju ż po ostatecznej jego przebudowie wartej ponad £5m. W dniu pierwszego otwarcia mostu przekroczy ł o 90 000 osób, w ka ż dym momencie by ł o na nim oko ł o 2 000 pieszych.

7 Akashi Kaikyo Czas powstania 1998 r. - zakończenie budowy Typ Most wiszący Materiały Stal Koszt budowy 4,3 miliarda dolarów Długość 3 910 metrów (12 828 stóp) 1990 metrów (6 527 stóp) - najdłuższe pojedyncze przęsło Architekci Honshu-Shikoku Bridge Authority

8 OPIS MOSTU Most Akashi Kaiyko jest nietylko bardzo d ł ugi, lecz tak ż e wysoki, jego dwie wie ż e maj ą ce po 282 metry s ą wy ż sze ni ż jakiekolwiek wie ż e innego mostu.Cie ś nina Akashi jest bardzo ruchliwym portem dlatego architekci musieli zaprojektowa ć most tak aby nie blokowa ł ruchu. Poza tym musieli uwzgl ę dni ć zmienn ą pogod ę, silne wiatry, du ż e opady, huragany, tsunami i trz ę sienia Ziemi. Mi ę dzy innymi zbudowali wie ż e z kratowymi wi ą zaniami, co usztywni ł o konstrukcj ę i pozwoli ł o aby wiatr przep ł ywa ł mi ę dzy kratami. Most jest w stanie wytrzyma ć napór wiatru wiej ą cego z pr ę dko ś ci ą 180 mil na godzin ę, oraz trz ę sienie Ziemi o wielko ś ci 8,5 stopnia w skali Richtera. D ł ugo ść wszystkich kabli u ż ytych do budowy mostu wynosi 300 000 kilometrów, wystarczy ł o by to na okr ąż enie Ziemi siedem i pó ł razy. Do mostu nale żą trzy rekordy, jest ona najd ł u ż szym, najwy ż szym i najdro ż szym mostem wisz ą cym ś wiata. Most mia ł pierwotnie d ł ugo ść 12 825 stóp, lecz 17 stycznia 1995 roku wielkie trz ę sienie Ziemi rozci ą gn ęł o go i obecnie jest on d ł u ż szy o 3 stopy.

9 Seto Ohaszi Czas powstania 10 kwietnia 1988 roku - data otwarcia Typ Most Materiały Stal Koszt budowy Bilion jenów (ok. 2,5 mld złotych) Długość 1100 m - pojedyncze przęsło

10 OPIS MOSTU Most Seto Ohaszi ma dwa poziomy, dla ruchu kolejowego i drogowego. Górnym poziomem biegnie wielka autostrada nr 30 z 11 przystankami, a dolnym przeje ż d ż aj ą poci ą gi, w tym ekspresowe. W sk ł ad Seto Ohaszi wchodz ą : trzy mosty wisz ą ce, dwa liniowe, jeden kratowy i pi ęć wiaduktów. Obydwa mosty liniowe s ą najd ł u ż szymi mostami tego typu na ś wiecie, maj ą one d ł ugo ść 792 metry ka ż dy. Po ł udniowy most Bisan, najd ł u ż szy z wisz ą cych, ma prz ę s ł o g ł ówne d ł ugo ś ci 1100 m i zajmuje pod tym wzgl ę dem 5. miejsce na ś wiecie. Jego dwie g ł ówne wie ż e stalowe (194 m wysoko ś ci) s ą wy ż sze od Wielkiej Piramidy i maj ą 2/3 wysoko ś ci Wie ż y Eiffla. Liniami u ż ytymi do jego zbudowania mo ż na by trzykrotnie opasa ć kul ę ziemsk ą. Podczas przyp ł ywu most wznosi si ę 65 m ponad lustrem wody. Przy budowie mostu pracowa ł o maksymalnie 5 tysi ę cy osób, z czego 17 osób zgin ęł o. Specjalna konstrukcja mostu czyni go odpornym, na trz ę sienia ziemi nawet o mocy 8,5 stopnia w skali Richtera, n ę kaj ą ce ten rejon. Przejazd mostem Seto Ohaszi jest p ł atny, na 12 kilometrowej drodze mi ę dzy Karashiki na Honsiu i Sakaide na Sikoku most łą czy pi ęć ma ł ych wysepek. Most Seto Ohaszi do 1998 roku by ł najd ł u ż szym wisz ą cym mostem ś wiata, do czasu gdy zdystansowa ł go inny japo ń ski most Akashi Kaikyo.

11 Pont du Gard Czas powstania Od 15 r. p.n.e. do 14 r. n.e. Typ Akwedukt Rzymski Styl architektoniczny Antyczny Rzymski Materiały Kamień Długość 275 metrów Architekci Agrypa

12 OPIS MOSTU Znajduje si ę w Nimes we Francji. Akwedukt nad rzek ą Gard ma 49 metrów wysoko ś ci i 27 metrów szeroko ś ci. By ł cz ęś ci ą 48-kilometrowego akweduktu, który zaopatrywa ł miasto Nimes w wod ę. Ró ż nica w wysoko ś ciach tego akweduktu na obu ko ń cach wynosi zaledwie 17 metrów. Du ż a cz ęść akweduktu znajduje si ę pod ziemi ą. Akwedukt by ł bardzo starannie i dok ł adnie zbudowany, mia ł niewielki spadek, 1 metr na 3 km d ł ugo ś ci, aby woda mog ł a sp ł ywa ć. Szacuje si ę, ż e dziennie Pont du Gard zaopatrywa ł 50-tysi ę czne miasto Nimes w 400 litrów wody na osob ę. Na pierwszym poziomie znajduje si ę droga, na drugim przej ś cie dla pieszych, a trzecim poziomem, wysokim na 1,8 m, szerokim na 1,2 m i nachylonym pod k ą tem 0,4%, transportowano wod ę. Na pierwszej kondygnacji znajduje si ę 6 ł uków, na drugiej 11, a na trzeciej 35. Trzy poziomy budowane by ł y z kamienia, bez zaprawy. Podczas budowy bloki podtrzymywane by ł y przez rusztowania. Tylko jeden z sze ś ciu dolnych ł uków łą czy brzegi rzeki, ł uki poszczególnych kondygnacji nie s ą identyczne. Most nie przecina rzeki pod k ą tem 90°, ale biegnie lekko ukosem, pod pr ą d wody.

13 Sunshine Skyway Bridge Czas powstania Kwiecień 1987 r. - ukończenie budowy 10 maj 1980 r. rozpoczęcie budowy Typ Most kablowy Styl architektoniczny Nowoczesny Materiały Stal, beton Koszt budowy 244 miliony dolarów Długość 8 851,4 metra Architekci Figg & Muller Engineering Group

14 OPIS MOSTU Uko ń czony w 1987 roku Sunshine Skyway Bridge jest najd ł u ż szym wykonanym z betonu mostem kablowym. Jest on jednym z najpopularniejszych mostów powsta ł ych po roku 1970, mi ę dzy innymi ze wzgl ę du na jego kolor. Kable podtrzymuj ą ce konstrukcj ę s ą pomalowane na jasno- ż ó ł ty kolor, taki jaki maj ą taksówki. Most jest tak ż e znany ze swej historii. Sunshine Skyway nie jest pierwszym mostem łą cz ą cym szerokie uj ś cie zatoki Tampa. W rzeczywisto ś ci wcze ś niej w tym samym miejscu sta ł inny czteromilowy most. 9 maja 1980 r. w czasie gwa ł townej burzy frachtowiec "Summit Venture" uderzy ł w most. Ponad 250 metrów konstrukcji wpad ł o do wody, zabijaj ą c 35 motocyklistów oraz pasa ż erów autobusu. Departament Transportu Florydy rozpocz ął konstrukcj ę bezpieczniejszego mostu zaledwie dzie ń pó ź niej. Ponad 300 wcze ś niej odlanych betonowych segmentów zosta ł o po łą czonych bardzo wytrzyma ł ymi stalowymi linami. Ochrona mostu przed statkami by ł a najwa ż niejsza, wi ę c pod ka ż dym z filarów wybudowano du ż e betonowe wyspy zwane "delfinami", by absorbowa ł y niechciane uderzenia. "Delfiny" zaprojektowane przez Parsona Brinkerhoff'a na oko ł o ka ż dego wa ł u zosta ł y zaprojektowane tak, by wytrzyma ć uderzenie wa żą cego 87 000 ton statku p ł yn ą cego z pr ę dko ś ci ą 10 w ę z ł ów.

15 Tower Bridge Czas powstania 1886 - 1894 Typ Ruchomy most Styl architektoniczny Wiktoriański Materiały Stal, kamień Długość 880 stóp 200 stóp - najdłuższe pojedyncze przęsło Architekci Sir Horace Jones, Sir John Wolfe- Barry

16 OPIS MOSTU Most Tower Bridge przecinaj ą cy rzek ę Tamiz ę sta ł si ę symbolem Londynu. Jego ś rodkowa cz ęść to dwa wa żą ce po 1100 ton zwodzone prz ę s ł a mostu podnosz ą ce si ę w ci ą gu 90 sekund. Zwie ń czone pinaklami wie ż e oraz pomost kryj ą mechanizm s ł u żą cy do podnoszenia ruchomych prz ę se ł. Unoszone s ą aby umo ż liwi ć przep ł yni ę cie du ż ym statkom lub przy specjalnych okazjach. W wie ż ach mostu znajduje si ę muzeum jego historii, a z górnego pomostu, obecnie otwartego dla turystów roztacza si ę pi ę kny widok na rzek ę Tamiz ę. Szeroko ść mostu wynosi 60 metrów, a wysoko ść przy podniesionych prz ę s ł ach - 40 metrów. W swych najlepszych czasach most by ł otwierany pi ęć razy dziennie. Tower Bridge jest jedynym ruchomym mostem spo ś ród 29 na rzece Tamizie. W 1952 gdy autobus przeje ż d ż a ł przez Tower Bridge,most zacz ął si ę podnosi ć, na szcz ęś cie nikomu nic si ę nie sta ł o.

17 Firth of Forth Czas powstania 1890 r. - data otwarcia Typ Most wspornikowy Materiały Stal, beton Koszt budowy 15 milionów dolarów Długość 1,5 km 520 metrów - najdłuższe pojedyncze przęsło Architekci Benjamin Baker, John Fowler

18 OPIS MOSTU Do czasu otwarcia mostu Quebec w Kanadzie most Firth of Forth mia ł najd ł u ż sze prz ę s ł o na ś wiecie, wynosz ą ce 520 metrów i le żą ce 46 metrów nad wod ą. W pó ź nych latach XIX wieku inny most szkocki Firth of Tay zawali ł si ę pod wp ł ywem silnego wiatru, zgin ęł o wtedy 75 osób. By ł a to najwi ę ksza katastrofa w historii mostów. Wi ę c gdy architekci zaproponowali budow ę mostu Firth of Forth mieszka ń cy Szkocji za żą dali konstrukcji, która by ł a by odporna na silne wiatry. Firth of Forth móg ł nie by ć mostem, in ż ynierowie rozwa ż ali budow ę tunelu, lecz by ł o by to zbyt ryzykowne. Most ten by ł jednym z pierwszych du ż ych, stalowych mostów kolejowych. Do budowy mostu u ż yto 54 tysi ą ce ton stali, 177 m³ granitu, kamienia i betonu, 21 tysi ę cy ton cementu i prawie 7 milionów nitów. Trzy ogromne kesony, osadzone pod dnem rzeki i wype ł nione betonem, stanowi ą fundamenty wie ż y. Dla rozpi ę to ś ci przekraczaj ą cych 213 metrów projektanci mostu ch ę tnie stosowali elementy no ś ne o przekroju rurowym. G ł ównymi elementami trzech pot ęż nych wie ż s ą rury. Niektóre rury s ą tak wielkie, ż e zmie ś ci ł by si ę w nich poci ą g.

19 New River Gorge Czas powstania Czerwiec 1974 - 22 październik 1978 Typ Most łukowy Materiały Stal, beton Koszt budowy 37 milionów dolarów Długość 924 metry 518 metrów - długość łuku Architekci Michael Baker Company, West Virginia Department of Highways

20 OPIS MOSTU Budowa by ł a bardzo skomplikowana, najpierw wybudowano cztery 90- metrowe wie ż e, potem helikopter przeci ą gn ął 1,5 kilometra pó ł calowego kabla pomi ę dzy wie ż ami, nast ę pnie przeci ą gano coraz to grubsze kable, a ż kabel by ł tak gruby, ż e mo ż na by ł o na nim powoli przemieszcza ć stal. Szeroko ść mostu wynosi ok. 21 metrów, ka ż dy element zosta ł wykonany z tolerancj ą 1/100 cala, a najci ęż szy z nich wa ż y 184 000 funtów. Most wa ż y 88 milionów funtów, z czego równo po po ł owie stal i beton. Corocznie w trzeci ą sobot ę pa ź dziernika most jest ca ł kowicie otwarty dla pieszych, tego dnia ponad ć wier ć miliona osób przychodzi tu by ogl ą da ć ró ż ne atrakcje. Jedn ą z najwi ę kszych atrakcji jest mo ż liwo ść skoczenia na Bungee lub ze spadochronem. Dzi ę ki wybudowaniu tego mostu mo ż liwe sta ł o si ę przekroczenie rzeki w czasie krótszym ni ż jedna minuta. Przed budow ą mostu, aby dosta ć si ę na drugi brzeg trzeba by ł o jecha ć 40 mil w dó ł rzeki, do najbli ż szego mostu, co zajmowa ł o ok. 40 minut. New River Gorge jest najd ł u ż szym ł ukowym stalowym mostem na ś wiecie. Jest tak ż e drugim co do najwy ż szych mostów w Stanach Zjednoczonych, zaraz po Royal Gorge Bridge.

21 Bayonne Kill van Kull Typ Łuk stalowy Czas powstania 1.IX.1928-15.XI.1931 Długość 2400m Szerokość 24.5m Stal konstrukcyjna na moście i wiaduktach 26000t Koszt 13mln dolarów

22 OPIS MOSTU Bayonne Bridge jest rozpi ę ty ponad cie ś nin ą Kill Van Kull, łą cz ą c ą port Nowego Yorku z zatok ą Newark. Kiedy kosztuj ą cy 13 milionów dolarów Bayonne Bridge otworzono 15 listopada 1931 roku sta ł si ę najd ł u ż szym mostem ł ukowym stalowym na ś wiecie, bij ą c Sydney Harbor Bridge, który zosta ł otwarty tego samego roku, o zaledwie 60 cm. Ł uk sk ł ada si ę z 40 – stu wykonanych poza miejscem wbudowania po łą czonych segmentów kratownicy. Bayonne Bridge zosta ł zbudowany przez po łą czenie metody nawisowej (wspornikowej) i metod szalowania, dzi ę ki czemu cie ś nina Kill Van Kull by ł a otwarta dla ż eglugi przez ca ł y czas trwania budowy mostu. Sekcje pok ł adu pomostu o szeroko ś ci czterech pasów ruchu zosta ł y przetransportowane przez bark ę i podniesione do miejsca podwieszenia. D ł ugie wiadukty o 4% spadku pod ł u ż nym zosta ł y zbudowane po obu stronach g ł ównego ł uku. Podpory ż elbetowe o wysoko ś ci od 6 do 32 m podpieraj ą stalow ą konstrukcj ę pomostu.

23 Pont de Normandie Pont de Normandie znajduje si ę nad uj ś ciem Sekwany, pomi ę dzy Honfleur a Hawrem (Francja). Budowany by ł w latach 1988 – 1995, otwarcie mostu nast ą pi ł o 20 stycznia 1995r. Ca ł kowity koszt budowy wyniós ł 465mln dolarów. Do 1999r. by ł to najd ł u ż szy most wantowy na ś wiecie (przebi ł go most Tatara w Japonii – 890m). Pont de Normandie jest o 42% d ł u ż szy od swojego poprzednika, mostu Jangpu w Chinach. Masa stali konstrukcyjnej u ż ytej do budowy wynosi 5700t, stali spr ęż aj ą cej – 800t, stali zbrojeniowej – 11 600t. Ilo ść betonu u ż yta do budowy mostu to 80 000 m3. Pomost podwieszony jest do pylonów za pomoc ą 184 want o masie 2000t. Powierzchnia malowania mostu wynios ł a 16 600m2. W celu uwzgl ę dnienia kulisto ś ci Ziemi, góra pylonów jest odsuni ę ta od siebie o 2cm wi ę cej ni ż ich podstawy. Ciekawy jest sposób wykonania nurtowego prz ę s ł a mostu. W odleg ł o ś ci 116m od pylonów do ś rodka prz ę s ł a (z obu stron) pomost wykonany jest z betonu spr ęż onego, ś rodkowe 624m natomiast ze stali (w celu zmniejszenia masy).

24 Sydney Harbor Harbour Bridge po ł o ż ony jest w Sydney, w Australii. Jest on jednym z najwi ę kszych mostów ł ukowych na ś wiecie i pierwszym mostem nad portem w Sydney, który uniezale ż ni ł mieszka ń ców od przeprawy promowej. Budow ę mostu rozpocz ę to w 1923 roku. Architektem obiektu by ł John Job Crew Bradfield. Oficjalne otwarcie mia ł o miejsce 19 marca 1932 roku. Most wykonany jest ze stali, betonu i granitu. Jego d ł ugo ść wynosi 1150 metrów, natomiast g ł ówne prz ę s ł o liczy 503 metry. Ca ł a konstrukcja mostu wa ż y 52 800 ton, z czego waga ł uku to 39 000 ton. Cztery pylony o wysoko ś ci 89 metrów zbudowane s ą na fundamentach, które zosta ł y wkopane 12,2 metra w ziemi ę i wype ł nione betonem oraz specjalnie wzmocnionym granitem. Ł uk mostu zosta ł wykonany ze stali, a jego wypuk ł o ść biegnie 134 metry nad powierzchni ą wody. Harbour Bridge ma szeroko ść 49 metrów, co sprawia, ż e jest on najszerszym mostem na ś wiecie w swojej kategorii. Przez most prowadzi osiem pasów ruchu, przej ś cie dla pieszych, pas dla rowerów i podwójne tory kolejowe.

25 KONIEC !!! Wykonała-Aleksandra Czajka


Pobierz ppt "Mosty;). „Nasze” mosty Manhattan Bridge – Artur Millennium Bridge – Wojtek Akashi Kaikyo – Cypek Seto Ohaszi – Karolina Pont du Gard – Marta Sunshine."

Podobne prezentacje


Reklamy Google