Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recykling Metoda Odzysku. Recykling - jedna z metod ochrony ś rodowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zu ż ycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recykling Metoda Odzysku. Recykling - jedna z metod ochrony ś rodowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zu ż ycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie."— Zapis prezentacji:

1 Recykling Metoda Odzysku

2 Recykling - jedna z metod ochrony ś rodowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zu ż ycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilo ś ci odpadów. Zasad ą dzia ł ania recyklingu jest ponowne wykorzystanie tych samych materia ł ów, z uwzgl ę dnieniem minimalizacji nak ł adów na ich przetworzenie, przez co chronione s ą surowce naturalne, które s ł u żą do ich wytworzenia oraz surowce s ł u żą ce do ich pó ź niejszego przetworzenia.

3 chro ń ś rodowisko naturalne poprzez selekcj ę odpadów. Papier Metal Plastik Szk ł o kolorowe Szk ł o bezbarwne Elektro- ś mieci

4 A jak to jest w Polsce Polskie prawo nakłada obowiązek selektywnego zbierania wielu rodzajów odpadów na samorządy gminne i przedsiębiorców wprowadzające towary na rynek. Obowiązek recyklingu jest realizowany zazwyczaj w formie procentu (opakowania, baterie czy bioodpady) lub masy (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), który w danym roku ma zostać poddany recyklingowi. Samorząd lub przedsiębiorca są wówczas odpowiedzialne za spełnienie celu.

5 Żrodła: pl.wikipedia.org/wiki/Segregacja_odpadów pl.wikipedia.org/wiki/Segregacja_odpadów www.national-geographic.pl www.national-geographic.pl www.national-geographic.pl www.recykling.pl www.recykling.pl www.recykling.pl www.recykling.pl wiedza.ekologia.pl wiedza.ekologia.pl

6 Czy wiesz ż e… Materia ł y, które nadaj ą si ę do ponownego wykorzystania, bywaj ą opatrzone kodem recyklingu. 340 miliardów butelek i puszek nie podlega co roku recyklingowi 1 butelka Pet rozk ł ada si ę 450 lat!!! 1 butelka podczas produkcji wymaga zu ż ycia wody 5 razy przewy ż szaj ą cej jej pojemno ść !

7 Posegreguj ś mieci Posegreguj śmieci, nie pozwól aby nasz świat wyglądał tak:

8 Posegreguj ś mieci nie pozwól aby nasz ś wiat by ł jedn ą wielk ą bomb ą biologiczn ą. Posegreguj ś mieci niech nasz ś wiat b ę dzie nadal tak pi ę kny!!!

9 Dzi ę kuj ę za uwag ę ! Stasiak Olaf


Pobierz ppt "Recykling Metoda Odzysku. Recykling - jedna z metod ochrony ś rodowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zu ż ycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google