Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nietoperze to bardzo fascynuj ą ce i raczej nieszkodliwe stworzenia. Stanowi ą po gryzoniach, najliczniejsz ą grup ę ssaków. Znanych jest oko ł o 1100.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nietoperze to bardzo fascynuj ą ce i raczej nieszkodliwe stworzenia. Stanowi ą po gryzoniach, najliczniejsz ą grup ę ssaków. Znanych jest oko ł o 1100."— Zapis prezentacji:

1

2 Nietoperze to bardzo fascynuj ą ce i raczej nieszkodliwe stworzenia. Stanowi ą po gryzoniach, najliczniejsz ą grup ę ssaków. Znanych jest oko ł o 1100 gatunków, nale żą cych do 17 rodzin. W Polsce ż yje 25 gatunków nale żą cych do 2 rodzin.

3

4 obecność gruczołów mlecznych charakterystyczny szkielet pokrycie ciała włosami zróżnicowane uzębienie żyworodność obecność skrzydeł i błona lotna ostroga koziołek narośl na nosie Nietoperze posiadają te same cechy co pozostałe ssaki:  Nietoperze posiadają szereg cech charakterystycznych tylko dla nich:

5

6 Skrzydła zbudowane są z dwóch warstw skóry, rozpiętej na kościach śródręcza i czterech palców przednich kończyn (II-V). Kciuk jest wolny i zaopatrzony w pazur. U wielu gatunków między kończynami tylnymi, a ogonem rozciąga się błona ogonowa (stanowi pomoc przy chwytaniu zdobyczy). Krawędź tej błony to ostroga Europejskie gatunki osiągają prędkość 52-55 km/godz.

7 Tylne kończyny posiadają pięciopalczaste stopy, zakończone pazurami. Odwrócone są do tyłu o 180° i mają osobliwy, tzw. system bloczkowy – układ ścięgien powodujący, samoistne zaciskanie się palców pod obciążeniem. Błona ogonowa borowca wielkiego. A - płatek za ostrogą, B - poprzeczna chrząstka, C - ostroga, D - koniec ostrogi fot. Judy, Marfu

8 Wyposażona jest w liczne struktury. Przedstawiciele rodziny podkowców mają wokół nozdrzy mięsistą narośl. Mroczkowate nie mają na nosie narośli, choć kształt ich nozdrzy jest zróżnicowany. Zróżnicowanie kształtu koziołków nietoperzy. Koziołek lancetowany, zaostrzony: A - nocek wąsatek, B – nocek duży, C – gacek brunatny; koziołek grzybkowaty: D – borowiec wielki, E – mroczek posrebrzany; koziołek tępy, rogalikowaty: F - karlik większy fot. Judy, Marfu, Uszy u większości krajowych nietoperzy są małe, zaokrąglone lub trójkątne. Tyko u gacków są niemal równe długości przedramienia. W uchu mroczkowatych znajduje się tzw. koziołek, o nieznanej funkcji.

9 Wi ę kszo ść nietoperzy ma bardzo ma ł e oczy, albowiem organy te u gatunków pos ł uguj ą cych si ę echolokacj ą ulegaj ą uwstecznieniu. Doskona ł e oczy maj ą tylko nietoperze nie maj ą ce dobrze rozwini ę tej zdolno ś ci echolokacji, na przyk ł ad rudawkowate.

10 Większość części ciała nietoperza, z wyjątkiem uszu, części pyszczka, kończyn i błon lotnych, pokrywa gęste futro o mało atrakcyjnym ubarwieniu

11 Pod wzgl ę dem wielko ś ci cia ł a nietoperze s ą raczej zwierz ę tami niewielkimi. Najwi ę kszym nietoperzem jest kalong Pteropus vampyrus. Ta ż yj ą ca w tropikach po ł udniowo-wschodniej Azji rudawka ma rozpi ę to ść skrzyde ł ok. 1,7 m i wa ż y ok. 1.5 kg. Z kolei najmniejszym nietoperzem, a zarazem najmniejszym ssakiem, jest ż yj ą cy w Tajlandii ryjkonos malutki, ś winionosa mysz lataj ą ca (Craseonycteris thonglongyai), wa żą cy zaledwie 1,5 g, o rozpi ę to ś ci skrzyde ł ok. 10 cm.

12 Najwi ę kszy nasz nietoperz to borowiec wielki, wa ż y 40g, a najmniejszy to karlik karliczek, który wa ż y 3-8 gramów.

13

14 Nietoperz wa żą cy 20g mo ż e zje ść od 5 do 10g owadów w ci ą gu jednej nocy. Ocenia si ę, ż e kolonia licz ą ca 100 000 osobników zjada rocznie od 200 do 400 ton owadów. Jeden nietoperz potrafi zje ść w ci ą gu nocy 3000 komarów!

15

16 Co zagraża naszym nietoperzom? Zagrożeniem dla nietoperzy jest postępująca cywilizacja, która nie może obejść się bez środków chemicznych. Wycinka drzew jest jedną z następnych przyczyn zmniejszenia się liczebności nietoperzy, ponieważ pozbawia ich naturalnych miejsc lęgowych. Drogi o intensywnym oraz całodobowym ruchu pojazdów są przyczyną wybudzania się nietoperzy w czasie zimy. Remonty budynków i kościołów. Niekontrolowana turystyka podziemna. Zaśmiecanie i zasypywanie pionowych szybów.

17

18 Nietoperze nigdy nie atakuj ą ludzi, nawet chore staraj ą si ę uciec. Wszystkie przypadki ugryzienia cz ł owieka przez nietoperza by ł y spowodowane próbami brania tych zwierz ą t do r ę ki. Ka ż de dzikie zwierz ę, które widzi, ż e jaki ś "olbrzym" próbuje je pojma ć, b ę dzie si ę broni ć. Oczywi ś cie ugryzienie przez tak ma ł e stworzenie nie mo ż e cz ł owiekowi wyrz ą dzi ć istotnej, bezpo ś redniej krzywdy.

19 ZAPAMI Ę TAJ ! NIETOPERZE : NIE WKR Ę CAJ Ą SI Ę WE W Ł OSY NIE Ż YWI Ą SI Ę LUDZK Ą KRWI Ą NIE S Ą DEMONAMI I tak naprawd ę te zwierz ę ta za wiele od nas nie oczekuj ą – w zupe ł no ś ci wystarczy, je ś li pozwolimy im spokojnie zwisa ć.

20 Patrycja Czerny Magda Rzeczkowska Szymon Gotowski


Pobierz ppt "Nietoperze to bardzo fascynuj ą ce i raczej nieszkodliwe stworzenia. Stanowi ą po gryzoniach, najliczniejsz ą grup ę ssaków. Znanych jest oko ł o 1100."

Podobne prezentacje


Reklamy Google