Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Projekt Edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Projekt Edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!”"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Projekt Edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!”
Autor projektu: Artur Becher Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Adresaci projektu: Uczniowie uczestniczący w module „Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym” (klasa II gimnazjum)

2 Cele projektu Cele* ogólne projektu:
a) zwiększenie zdolności adaptacyjnych uczniów do zmian gospodarczych i społecznych; b) promowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, opartego na wiedzy i nowych technologiach; c) wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i pracy w zespołach zadaniowych; d) umacnianie więzi koleżeńskich i rodzinnych (uczniowie szukają wsparcia swoich decyzji u kolegów i rodziców); e) przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ewentualnymi niepowodzeniami; f) promowanie działań własnych, zespołu oraz klasy (marketing). *) cele ogólne zgodne z podstawą programową wiedzy o społeczeństwie Cele projektu Cele* operacyjne projektu: a) opracowanie Regulaminu Szkolnego Inwestora Giełdowego, b) aktywne inwestowanie wirtualnych oszczędności na Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez konta elektroniczne, c) opracowanie i promocja znaku firmowego projektu (logo projektu), d) zredagowanie i wydanie Gazety Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych „Parkiet”, e) opracowanie i wydanie Raportu końcowego „Parkiecik”, f) przygotowanie prezentacji multimedialnej na Szkolne Podsumowanie Projektu, g) zbudowanie strony internetowej h) przygotowanie wizytówki projektu dla uczestników podsumowania. *) cele operacyjne projektu zgodne z jego założeniami

3 Opis projektu W ramach zajęć z WOS uczniowie uczestniczący w module „Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym” (klasa II gimnazjum) realizowali szkolny projekt edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!”. Wspomniana strategia dydaktyczna zakładała dwa obszary uczniowskiej pracy: rywalizacji inwestorów i pracy zespołowej. Od września 2006r. uczniowie „przyglądali” się Giełdzie Papierów Wartościowych jako rynkowi zawierania transakcji kupna i sprzedaży – dysponowali wirtualnymi pieniędzmi, które inwestowali według wcześniej przyjętego regulaminu. Regulamin określał zasady szkolnej symulacji gry giełdowej (min. sposoby komunikacji, składania zleceń oraz korzystania z aktualnych danych dotyczących cen spółek notowanych na giełdzie, wysokości opłat za zlecenia i prowadzenie konta). Imienne konta giełdowe założono w arkuszu kalkulacyjnym. Zespoły uczniowskie odpowiadały za przygotowanie produktów finalnych projektu: strony internetowej, znaku firmowego projektu, Gazety Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych, Raportu końcowego porównującego inwestycje giełdowe z innymi strategiami zarządzania oszczędnościami (lokata bankowa i zakup walut obcych), wizytówki projektu oraz Szkolnej Prezentacji Projektu.

4 Użyte programy komputerowe
Wykaz użytego oprogramowania na tle wybranych czynności wykonywanych w trakcie trwania projektu Lp. Wybrana czynność Użyte programy komputerowe 1 Wykonanie logo projektu Paint, Corel 2 Monitorowanie konta giełdowego Excel 3 Zarządzanie informacją elektroniczną Outlook 4 Redagowanie pism, raportu, gazety Word, Excel, Paint, Corel 5 Zredagowanie kwestionariusza ankiety, zaproszeń, listów Word, Paint 6 Opracowanie prezentacji multimedialnej Power Point 7 Założenie strony internetowej WebSite Pro Total Commander Photoshop 8 Opracowanie formularza papieru firmowego Word, Corel, Paint 9 Połączenia z Internetem, wyszukiwanie stron Explorer, Google

5 Zarys organizacji pracy uczniów w obszarze „rywalizacja inwestorów giełdowych”
Oceniane umiejętności Podejmowane działania Efekt podejmowanego działania Składanie zleceń kupna bądź sprzedaży akcji Uczeń w oparciu o rzeczywiste notowania spółek giełdowych składa zlecenie kupna bądź sprzedaży akcji Uczeń potrafi znaleźć potrzebne informacje w Internecie, przetworzyć je i przesłać pocztą elektroniczną Poprawność składanych zleceń Interpretowanie danych tabelarycznych dotyczących notowań spółek giełdowych Uczeń potrafi wybrać i wykorzystać interesujące go dane tabelaryczne dostępne na stronie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Liczba zrealizowanych zleceń Aktywne inwestowanie posiadanych środków Uczeń systematycznie śledzi notowania spółek i podejmuje stosowne inwestycje Procent skuteczności inwestora (procent zrealizowanych zleceń) Efekt ekonomiczny przedsięwzięcia (inwestora giełdowego) Uczeń podejmuje ryzyko inwestowania środków finansowych; uczy się odpowiedzialności za podejmowane decyzje

6 Zarys organizacji pracy zespołów zadaniowych
Zespół zadaniowy Zadania do realizacji Produkt finalny „Co można zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi?” (grupa I – 6 osób) Pozyskiwanie informacji nt. lokowania oszczędności. Wizyty w bankach. Wizyty kantorach. Przygotowanie Raportu końcowego „Parkiecik” „Giełda Papierów Wartościowych” (grupa II – 7 osób) Zbieranie informacji do prezentacji multimedialnej. Stworzenie szablonu prezentacji z wykorzystaniem znaku firmowego projektu. Przygotowanie koncepcji wykorzystania zebranych informacji. Opracowanie prezentacji multimedialnej na Szkolne Podsumowanie projektu „Parkiet” – Szkolna Gazetka Giełdowa (grupa III – 7 osób) Zbieranie informacji do gazetki. Stworzenie szablonu gazetki z wykorzystaniem znaku firmowego projektu. Przygotowanie koncepcji wykorzystania zebranych informacji. Opracowanie Gazety Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych „Parkiet” Promocja projektu „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” (grupa IV – 7 osób) Opracowanie znaku firmowego projektu. Pozyskiwanie osób wspierających projekt. Promocja projektu w środowisku szkolnym. Zbieranie informacji do strony internetowej. Logo projektu Strona internetowa projektu Wizytówka projektu Szkolna Prezentacja Projektu „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” (grupa liderów – 4 osoby) Przygotowanie koncepcji, przydziału czynności i ról na Szkolną Prezentację Projektu Przeprowadzenie Szkolnej Prezentacji Projektu

7 Rola nauczyciela w realizacji projektu
W zakresie indywidualnej pracy uczniów: zredagowanie z uczniami Regulaminu Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych, zaprojektowanie kont inwestorów giełdowych w arkuszu kalkulacyjnym i bieżący nadzór nad korzystania z nich, omówienie organizacji witryny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, kontrola poprawności składanych zleceń giełdowych, pomoc w zakresie prowadzenia kont inwestorskich, konsultacje za pośrednictwem konta elektronicznego. W zakresie prac zespołów uczniowskich: szkolne konsultacje zespołowe, konsultacje za pośrednictwem konta elektronicznego, pomoc w wyselekcjonowaniu informacji do Gazety, Raportu i Strony Internetowej, bieżący nadzór postępów prac poszczególnych grup zadaniowych, pomoc w redagowaniu oficjalnych pism, pomoc w przygotowaniu Szkolnej Prezentacji Projektu. Zmiany w projekcie wprowadzone przez uczniów Ważne decyzje podjęte przez uczniów: zbudowanie strony internetowej, samodzielne prowadzenie Szkolnej Prezentacji Projektu, opracowanie wizytówki projektu.

8 Działania uczniów w związku z przygotowywaniem produktów finalnych
Produkt finalny Poznanie podstawowych funkcji programów Word i Excel, zbieranie informacji nt. uczniowskich inwestycji, opracowanie tabel zbiorczych (liczba zleceń, wskaźnik skuteczności, liczba zrealizowanych zleceń), zbieranie dokumentacji – ofert bankowych dotyczących lokat terminowych, monitorowanie cen walut obcych, wykonanie wykresów, konsultowanie wypracowanych materiałów z koordynatorem projektu, pozyskiwanie informacji od innych grup zadaniowych i wspieranie ich działań, skład raportu i jego próbny wydruk, korekta raportu, wydruk i przekazanie grupie liderów. Przygotowanie Raportu końcowego „Parkiecik” Poznanie podstawowych funkcji programu Power Point, poszukiwanie stron internetowych z clipartami, przygotowanie szablonu slajdu, gromadzenie materiału tekstowego, wykresów oraz rysunków, przygotowanie koncepcji prezentacji, konsultowanie wypracowanych materiałów z koordynatorem projektu, pozyskiwanie informacji od innych grup zadaniowych i wspieranie ich działań, przygotowanie wstępnej projekcji slajdów i zebranie uwag, przygotowanie ostatecznej wersji prezentacji multimedialnej i przekazanie jej grupie liderów. Opracowanie prezentacji multimedialnej na Szkolne Podsumowanie projektu

9 Działania uczniów w związku z przygotowywaniem produktów finalnych (c
Działania uczniów w związku z przygotowywaniem produktów finalnych (c.d.) Działania uczniów Produkt finalny Poznanie podstawowych funkcji programu Word, zbieranie informacji nt. uczniowskich dokonań – redagowanie informacji, konsultowanie wypracowanych materiałów z koordynatorem projektu, pozyskiwanie informacji od innych grup zadaniowych i wspieranie ich działań, skład raportu i jego wydruk, poszukiwanie stron internetowych z clipartami, gromadzenie materiału tekstowego i rysunków, przygotowanie składu gazety i jej próbny wydruk, korekta, wydruk gazety i przekazanie go grupie liderów. Opracowanie Gazety Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych „Parkiet” Ogłoszenie konkursu na wykonanie logo projektu i jego rozstrzygnięcie, promocja znaku firmowego w środowisku szkolnym, zainteresowanie działaniami lokalnych mediów, pozyskanie osób wspierających projekt, poznanie podstawowych funkcji programów Web Site Pro, Total Commander, Photoshop, Word, redagowanie materiałów do strony internetowej, pozyskiwanie materiałów od innych grup zadaniowych, budowa strony internetowej i „zwieszenie jej w Internecie, opracowanie wizytówki projektu, bieżące informowanie o efektach prac koordynatora projektu i grupy liderów. Logo projektu Strona internetowa projektu Wizytówka projektu

10 Rezultaty pracy uczniów
Produkty finalne projektu: Logo Projektu Gazeta Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych „Parkiet” Raport ze Szkolnego Projektu Edukacyjnego „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” – „Parkiecik” Prezentacja multimedialna Wizytówka projektu Papier firmowy Strona internetowa Inne dokumenty wytworzone w projekcie: Konta inwestorów giełdowych Zaproszenia Ankieta „Jak lokują oszczędności mieszkańcy Gminy Podedwórze” Gadżety na Szkolną Prezentację Projektu Podziękowania Certyfikaty uczestnictwa w projekcie

11 Papier firmowy z dokumentem projektu
Rezultaty pracy uczniów (c.d.) Znak firmowy projektu został wyłoniony w drodze konkursu. Towarzyszył szkolnej i pozaszkolnej promocji projektu. Papier firmowy z dokumentem projektu Wizytówka projektu promowała szkołę i projekt. Zawierała adres oficjalnej strony internetowej projektu.

12 Rezultaty pracy uczniów (c.d.)
„Parkiet” to Gazeta Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych. Na jej pierwszej stronie przybliżono założenia projektu oraz opisano pozaszkolną promocję projektu w lokalnych mediach oraz na antenie TVN24. W „Parkiecie” zamieszczono również Regulamin Szkolnego Inwestora Giełdowego oraz Słownik Pojęć Giełdowych „Co każdy inwestor wiedzieć powinien” (str. 2). Uczniowie zdecydowali się również na upublicznienie swoich wypowiedzi na temat projektu (str. 3-4). „Parkiet” - wielkość czcionki: 11 punktów - typ czcionki: Times New Roman - objętość: 6 stron formatu A4.

13 Rezultaty pracy uczniów (c.d.)
„Parkiecik” to Raport ze Szkolnego Projektu Edukacyjnego „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” Przybliża on opinii szkolnej badawczą część przedsięwzięcia. W „Parkieciku” uczniowie ukazali efekty ekonomiczne wynikające z różnych strategii zarządzania pieniędzmi (inwestycji giełdowych, lokat bankowych i zakupu walut obcych). Analizy słowne wzbogacono wykresami, ukazującymi rentowność wybranych form lokowania oszczędności. W raporcie omówiono również efekty edukacyjne projektu. „Parkiecik” - wielkość czcionki: 11 punktów - typ czcionki: Times New Roman - objętość: 8 stron formatu A4.

14 Rezultaty pracy uczniów (c.d.)
Strona internetowa zawiera podstawowe informacje o projekcie. UWAGA! Zamieszczony link kieruje błędnie na inną witrynę. Proszę o ręczne wpisywanie adresu naszej strony. Za utrudnienia przepraszam.

15 Prezentacja publiczna projektu
Szkolnego Podsumowania Projektu dokonali sami uczniowie podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Grupy zadaniowe przedstawiły multimedialną prezentację uczniowską w następujących obszarach: 1) Informacje wstępne o projekcie; 2) Założenia projektu; 3) Część badawcza projektu; 4) Efekty edukacyjne projektu; 5) Produkty finalne projektu; 6) Skutki promocji projektu. Uczniowie podziękowali sponsorom projektu oraz przedstawicielom mediów.

16 Prezentacja publiczna projektu (c.d.)
Program Szkolnej Prezentacji Projektu: Otwarcie Szkolnej Prezentacji Projektu przez Dyrekcję Szkoły Prezentacja rezultatów uczniowskich działań Wystąpienia zaproszonych gości Wystąpienie koordynatora projektu Podsumowanie – wręczenie nagród i certyfikatów Szkolnego Inwestora Giełdowego Symboliczne zakończenie I Edycji Projektu „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” Prezentacja publiczna projektu (c.d.) Wypowiedzi zaproszonych gości Obecny na Szkolnej Prezentacji Projektu Starosta Parczewski podkreślił, że „po dzisiejszym pobycie w Podedwórzu zupełnie inaczej będzie postępował ze swoimi oszczędnościami”. Dyrektor lokalnego oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej stwierdził, że „środki finansowe przekazane Gimnazjum w ramach umowy sponsorskiej trafiły w wyjątkowo dobre ręce”. Wójt Gminy rozstrzygnął swój dylemat: „patrząc na dokonania uczniów, wiem gdzie szukać informatyków do Urzędu Gminy”. Dyrekcja Szkoły zauważyła, że „praca metodą projektu ujawniła niezwykły uczniowski potencjał, który rozkwitł mimo, że dzisiaj dopiero pierwszy dzień wiosny”. Uczniowie wręczyli widzom wizytówki projektu oraz gazetki „Parkiet” i „Parkiecik”.

17 Efekty* edukacyjne w nawiązaniu do celów operacyjnych projektu
Wnioski Efekty* edukacyjne w nawiązaniu do celów operacyjnych projektu Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom rozwijać następujące umiejętności: zarządzanie kontem (odbieranie i wysyłanie informacji), wyszukiwanie w Internecie potrzebnych informacji i ich przetwarzanie (korzystanie ze strony Giełdy Papierów Wartościowych), uczestniczenie w inwestycjach giełdowych (składanie zleceń poprzez konto elektroniczne), komputerowe redagowanie oficjalnych pism (zaproszeń, do sponsorów, ogłoszeń, listów, podziękowań, gazetek), organizowanie badań lokalnych (ankietowanie) i ich interpretacja (wykresy, wnioski), promocję własnych działań (strona internetowa, kontakt z mediami, opracowanie znaku firmowego), tworzenie wykresów (ilustrowanie danych liczbowych), porównywanie ofert banków oraz różnych form lokowania oszczędności (obliczenia matematyczne ilustrowane wykresami, wnioski), występowanie przed publicznością z wykorzystaniem techniki multimedialnej (projektor, laptop). *) osiągnięte efekty edukacyjne uwzględniają stosowanie technologii komputerowej

18 Wnioski (c.d.) Projekt w opiniach uczniów
Projekt pozwolił mi prowadzić konto i składać zlecenia. Gdybym jeszcze raz miał lokować swoje oszczędności inaczej poprowadziłbym swoje inwestycje. To była świetna zabawa. Mateusz Analizując ceny akcji i składając zlecenia sama obracałam umownymi pieniędzmi. Często podejmując ryzyko odnosiłam straty, a także zyski. Uważam, że nasza Szkolna Giełda jest bardzo dobrym pomysłem, który przygotowuje do dobrych inwestycji w dorosłym życiu, a także jest świetną zabawą. Aneta Dzięki uczestnictwu w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych rozwinąłem swoje umiejętności informatyczne i poznałem wiele nowych rzeczy i pojęć, których wcześniej nie znałem i nie rozumiałem. Paweł Dzięki temu projektowi nauczyłem się jak można pomnażać swój kapitał. Poznałem zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych. Marcin Nauczyłem się prowadzić konto i odszukiwać stronę giełdy. Poznałem także różne techniki inwestowania i smak wygrywania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dariusz Ten projekt dał mi wiele przygód i świetną zabawę. Nauczyłem się inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poszerzyłem swoją wiedzę o Internecie i wykorzystaniu komputerów. Jarek Wcześniej nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Teraz znam wszystko ze szczegółami. Już wiem, gdzie mam szukać notowań różnych akcji. Ola

19 Wnioski (c.d.) KONIEC Co zyskałem realizując projekt?
Projekt „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” dostarczył mi refleksji w różnych obszarach: sentymentalnym, zawodowym, relacji z uczniami, samooceny. Kurs „Komputer i Internet w projektach edukacyjnych” dodał do wymienionych jeszcze inny - obszar wymianę doświadczeń poprzez „podglądanie pracy innych”, rozmowę z moderatorem kursu… Świetna zawodowa przygoda! Jak to wykorzystam w przyszłości? Opracowany przeze mnie szkolny projekt edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!” doczeka się II Edycji w roku szkolnym 2007/2008. Zgłaszają się już chętni uczniowie oraz sponsorzy! Myślę, że ta kolejna edycja będzie lepsza, dojrzalsza organizacyjnie, bo bogatsza o dotychczasowe doświadczenia! Podczas pracy nad już zakończonym projektem uczniowie sami wskazali kolejny obszar badawczy, który sformułowałem następująco: „Porównanie ofert banków: kredyty, lokaty, promocje…”. Czy jest to nazwa naszego kolejnego szkolnego projektu edukacyjnego? Z pewnością zasługuje na to młodzież, z którą przyszło mi pracować. Swoje dotychczasowe doświadczenia chciałbym przekazać na radzie szkoleniowej innym nauczycielom. Wspólne opracowanie i wdrożenie „wielkiego” interdyscyplinarnego szkolnego projektu edukacyjnego jest moim „starym” marzeniem, które organizacyjnie dojrzewa również dzięki udziałowi w niniejszym kursie. KONIEC


Pobierz ppt "Szkolny Projekt Edukacyjny „I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google