Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt boiska sportowego obok szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt boiska sportowego obok szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Projekt boiska sportowego obok szkoły
mgr inż. Urszula Utnicka Klasa I C Rok szk / 2007

2 Cele projektu Uczeń potrafi:
Zbierać, przekształcać i opracowywać dane pochodzące z różnych źródeł (wywiad, ankieta, Internet) z wykorzystaniem programów Word i Excel Zrobić zdjęcia i zmodyfikować je w programie graficznym GIMP (kadrowanie, zmiana rozmiaru, modyfikacja kolorów) Wykonać zrzut ekranowy z zastosowaniem programu GIMP Wykonać przybliżony kosztorys inwestycji z zastosowaniem programu Excel Zaprojektować boisko sportowe z użyciem programu A9CAD Wykonać konwersję formatu pliku z użyciem przeglądarki graficznej XnView Przygotować prezentację PowerPoint ilustrującą realizację projektu i jego efekty

3 Opis projektu Głównym celem projektu było stworzenie projektu boiska w formie numerycznej. Uczniowie mieli także m.in. zebrać informacje na temat wybranej dyscypliny sportu, wykonać kosztorys oraz wytyczyć boisko w terenie. Projekt zawierał wszystkie etapy tworzenia i realizacji prawdziwego projektu inżynierskiego m.in. wywiad ze zleceniodawcą (nauczyciel WF) i pozyskanie map terenu. Ważnymi elementami projektu były spotkania z ekspertami i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjum Zastosowano w praktyce umiejętności matematyczne uczniów takie jak zbieranie i opracowywanie danych, obliczanie objętości prostopadłościanu, badanie własności wielokątów, wykonywanie działań na liczbach Podział na grupy zadaniowe pozwolił dobrze dopasować działania uczniów do ich możliwości i zainteresowań W dużym zakresie wykorzystano Internet i narzędzia komputerowe (IE, Google, Word, Excel, PowerPoint). Uczniowie poznali i nauczyli się stosować nowe rodzaje oprogramowania. Były to: program do projektowania CAD (A9CAD), przeglądarka graficzna (XnView) oraz program do obróbki grafiki (GIMP). Wszystkie trzy są programami typu Freeware

4 Narzędzia i programy komputerowe (1)
Narzędzia Internetowe Internet Explorer: przeglądanie stron internetowych Google: odszukanie stron z informacjami o siatkówce plażowej oraz sprzęcie i materiałach potrzebnych do jego wykonania GoogleEarth: znalezienie mapy terenu wokół szkoły kontakt między uczestnikami i konsultacje z nauczycielem Pakiet MS Office Word: zredagowanie treści ankiety dla uczniów, przygotowanie artykułu o siatkówce plażowej Excel: zestawienie i opracowanie wyników ankiety (tabela i diagramy), wykonanie przybliżonego kosztorysu boiska PowerPoint: przygotowanie końcowej prezentacji

5 Narzędzia i programy komputerowe (2)
GIMP Wykonanie zrzutów ekranowych (jednego okna lub całego ekranu) Zmiana rozmiaru zdjęcia Kadrowanie zdjęcia Modyfikacja kolorów zdjęcia (Poziomy kolorów, jasność, kontrast) A9CAD Wykonanie projektu boiska sportowego w formacie .dwg Połączenie w/w projektu z istniejącą mapą terenu z uwzględnieniem odpowiedniej skali Określenie długości odcinków potrzebnych do tyczenia m.in. długości przekątnej prostokąta XnView Konwersja pliku w formacie .dwg do formatu .jpg Inne Zeskanowanie fragmentu mapy zasadniczej

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Opis: W projekcie brali udział wszyscy uczniowie klasy I C Gimnazjum w Krempachach Uczniowie podzielili się według własnego uznania i zainteresowań na 5 grup zadaniowych liczących od 3 do 6 osób. Były to: grupa sportowa (5 osób), projektowa (6), kosztorysowa (6), koordynacyjna (3) i Archiwum X (6) Członkowie grup wybrali spośród siebie lidera, który odpowiadał za przebieg i terminowość wykonania prac Członkowie grupy koordynacyjnej zostali przypisani do grup zadaniowych; brali udział w pracach tych grup, dokonywali bieżącej oceny, byli łącznikiem między grupami i nauczycielem W każdej grupie była przynajmniej 1 osoba z dostępem do Internetu Szczegółowe zadania i działania grup zostały omówione na kolejnych slajdach

7 Rola nauczyciela W zakresie stosowania narzędzi komputerowych
Wybrałam programy wykorzystywane w projekcie Przygotowałam płyty z w/w programami, by każdy uczeń mógł je zainstalować na swoim komputerze Przygotowałam prezentację w/w programów w czasie 2 lekcji Służyłam pomocą w zakresie korzystania z programów A9CAD, GIMP, XnView oraz Excel i PowerPoint Kontaktowałam się z uczniami poprzez pocztę ; nauczyłam ich m.in. jak otworzyć i dodać załącznik, co robić z dołączanymi reklamami W zakresie koordynacji działań uczniów Zaprosiłam na spotkanie z uczniami panią architekt Umówiłam spotkanie uczniów z geodetą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Zachęcałam i motywowałam uczniów do pracy Przygotowałam narzędzia i materiały potrzebne do tyczenia: tyczki, paliki, młotek, taśmę mierniczą, przymiary 3 m i 5 m, trociny Aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniach do publicznej prezentacji: przygotowałam salę, ustalałam wraz z uczniami scenariusz prezentacji, uczestniczyłam w próbach, konsultowałam treści wystąpień uczniów Uzgodniłam termin prezentacji projektu

8 Działania uczniów (1) Grupa sportowa
Przeprowadziła wywiad z nauczycielami wych. fizycznego w celu ustalenia rodzaju projektowanego boiska (zdjęcie) Wyszukała w Internecie informacje n/t wybranej dyscypliny sportu (siatkówka plażowa) i zebrała je w dokumencie Word Przekazała informacje n/t boiska grupie projektowej i kosztorysowej Zredagowała w Wordzie ankietę dla uczniów o ulubionej dyscyplinie sportu Przeprowadziła w/w ankietę wśród 172 uczniów naszej szkoły (5 klas) opracowała wyniki ankiety p.t. „Twoja ulubiona dyscyplina sportu” z podziałem na chłopców i dziewczyny Zebrała wyniki ankiety w tabeli Excela i wykonała diagramy Wykonała zrzut ekranowy z Worda z użyciem programu GIMP

9 Działania uczniów (2) Grupa projektowa
Podczas spotkania z architektem zdobyła szczegółowe informacje jak wykonuje się projekt inżynierski i co jest do tego potrzebne (zdj.1) Uzyskała mapę terenu wokół szkoły dzięki wizycie w PODGK w Nowym Targu Zrobiła zdjęcie o wysokiej rozdzielczości w/w mapy oraz ją zeskanowała; do prac projektowych wybrano obraz lepszej jakości Wykonała obróbkę pliku graficznego z mapą w programie GIMP: kadrowanie, modyfikacja poziomów kolorów, kontrast Wykonała projekt boiska w programie A9CAD Zrobiła konwersję pliku z formatu .dwg do formatu .jpg z użyciem programu XnView Wykonała projekt wykonawczy w programie A9CAD w celu wytyczenia boiska w terenie oraz określiła potrzebne miary i długość przekątnej Wykonała zrzuty ekranowe z programów A9CAD (zdj.2) i XnView z wykorzystaniem programu GIMP

10 Działania uczniów (3) Grupa kosztorysowa Grupa koordynacyjna
Odszukała w Internecie i zestawiła materiały potrzebne do wykonania boiska z uwzględnieniem dostawców Obliczyła kubaturę potrzebnego piasku Wykonała przybliżony kosztorysu z zastosowaniem programu Excel Wykonała zrzut ekranowe z programów Excel z wykorzystaniem programu GIMP Grupa koordynacyjna Współpracowała i nadzorowała pracę poszczególnych grup Dokonywała bieżącej oceny w kartach pracy grup Koordynowała działania grup i kontaktowała się z nauczycielem - opiekunem projektu Archiwum X Wykonała zdjęcia dokumentujących pracę zespołów i spotkania z ekspertami Nagrała przy pomocy aparatu cyfrowego wywiad z nauczycielem wychowania fizycznego Zmodyfikowała zdjęcia w programie GIMP (rozmiar, rozdzielczość, modyfikacja kolorów) Przystosowała materiały przekazywane przez pozostałe grupy do umieszczenia ich w prezentacji PowerPoint Przygotowała prezentację PowerPoint Wykonała zrzuty ekranowe z programów GIMP i PowerPoint z wykorzystaniem programu GIMP

11 Rezultaty pracy grupy sportowej
Word Ankieta p.t. „Twoja ulubiona dyscyplina sportu” Artykuł o siatkówce plażowej (wymiary boiska, historia, zasady gry, zdjęcia istniejących boisk) Excel Zestawienie wyników ankiety z podziałem na chłopców i dziewczyny (obok) Diagramy przedstawiające wyniki ankiety Zrzut ekranowy z Worda z użyciem programu GIMP

12 Rezultaty pracy grupy projektowej
Projekt boiska (pliki po konwersji) Projekt boiska wraz z wymiarami Projekt boiska naniesiony na mapę w skali 1:1000 Projekt wykonawczy (obok) Zrzut ekranowy z użyciem programu GIMP Z programu A9CAD Z programu XnView (poniżej)

13 Rezultaty pracy grupy kosztorysowej
Arkusz Excel Zestawienie potrzebnych materiałów z uwzględnieniem ceny jednostkowej i dostawców Obliczenie kubatury potrzebnego piasku Obliczenie przybliżonego kosztorysu, bez kosztów transportu i robocizny (poniżej) Zrzut ekranowy z Excela z użyciem programu GIMP

14 Rezultaty pracy Archiwum X
Dokumentacja Film i zdjęcia pokazujące działania grup i klasy m.in. wywiad z wuefistą, spotkanie z architektem, tyczenie boiska Zdjęcia z dokumentacji przetworzone w programie GIMP Prezentacja PowerPoint Zrzut ekranowy z programu GIMP (obok) i PowerPoint z użyciem programu GIMP

15 Wytyczenie boiska – efekt pracy wszystkich grup
Etapy tyczenia boiska Wyznaczenie przy pomocy tyczek geodezyjnych przedłużenia boku istniejącego boiska Odmierzenie 22 m dłuższego boku tyczonego boiska wzdłuż w/w prostej Odmierzenie 14 m krótszego boku tyczonego boiska równolegle do istniejącego (zdj.1) Wyznaczenie czwartego wierzchołka boiska poprzez pomiar odpowiednich odległości Kontrola tyczenia: pomiar długości przekątnych prostokąta Wyznaczenie położenia wewnętrznych wierzchołków boiska w odległości 3 m od sąsiednich boków wytyczonego prostokąta (zdj.2) Obsypanie linii boiska zewnętrznego i wewnętrznego trocinami

16 Publiczna prezentacja (1)
Przebieg prezentacji: Powitanie gości przez nauczyciela-opiekuna projektu i uczniów (3’) Prezentacja PP projektu; działania i efekty pracy każdej z grup referowali jej liderzy (20’) Podsumowanie prezentacji (2’) Pytania gości (5’) Zaprezentowanie przez uczniów możliwości programów wykorzystanych w projekcie (10’): GIMP: kadrowanie zmiana rozmiaru zdjęcia, filtry, zmiana poziomów kolorów A9CAD: narysowanie koła i prostokąta oraz ich zwymiarowanie, włączenie siatki Grid, zmiana parametrów obiektów i wymiarowania, wstawianie do projektu pliku .jpg XnView: konwersja pliku z formatu .dwg do formatu .jpg

17 Publiczna prezentacja (2)
Spostrzeżenia i wnioski gości: Ciekawy temat i imponujące wykorzystanie narzędzi informatycznych (Dyrektor) Dobry podział na grupy, w których każdy mógł się wykazać (nauczyciel techniki) Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać na lekcjach informatyki w klasie II i III (nauczyciel informatyki) Konieczna była ścisła współpraca wszystkich grup (Dyrektor) Bardzo duży wkład uczniów i zaangażowanie, choć nierówne u wszystkich (Wychowawca) Prezentacja była za krótka; pokaz możliwości programów wykorzystanych w projekcie zrobił duże wrażenie (nauczyciel techniki) Widać było wiele pracy i starań uczniów (Samorząd Szkolny)

18 Nowe wiadomości i umiejętności uczniów
Na podstawie obserwacji i wyników ankiety wśród uczniów uczestniczących w projekcie mogę stwierdzić, że uczniowie: Zapoznali się programami wykorzystanymi w projekcie; wiedzą do czego służą i w jakich sytuacjach mogą być pomocne Większość z nich wykorzystywała w/w programy w pracy nad projektem Nauczyli się stosować komputer do pracy i nauki , a nie tylko rozrywki (gry, multimedia) Nauczyli się współpracy w grupie i zauważyli wpływ tej umiejętności na ich postrzeganie przez kolegów Planowali i organizowali własną pracę oraz potrafili przedstawić publicznie jej efekty

19 Wnioski uczniów Wypowiedzi uczniów w ankiecie po prezentacji projektu
Dowiedziałem się o różnych programach, które na pewno mi się przydadzą (Paweł) Gdy mam wolny czas majsterkuję przy programach, które zainstalowałem i odkrywam nowe funkcje tych programów (Łukasz) Pracowałam w nowych programach np. Gimp i Excel (Mariola) Umiem kadrować zdjęcia i robić prezentację (Ilona) Nowe umiejętności to: zrzut z Excela, posługiwanie się Gimpem, poprawianie zdjęć (Magda) Umiem skorzystać z programów A9CAD, XnView, GIMP (Kamil) Nauczyłam się dobrze współpracować w grupie (Justyna i inni) Dowiedziałem się, że żeby grupa funkcjonowała dobrze, musi być szczególna współpraca i konsultacja wszystkich osobników grupy (Łukasz) Gdy będę robił projekt, to już będę wiedział jak to się robi (Krzysiek) Nowe umiejętności to rysowanie projektu i używanie Gimpa (Marzena) Umiem kilka nowych rzeczy związanych z prezentacją PowerPoint i programem GIMP (Dawid)

20 Wnioski nauczyciela Narzędzia komputerowe Dydaktyka
Zaczęłam wykorzystywać w kontaktach z uczniami pocztę Potrafię znaleźć w Internecie lub czasopismach np. „Komputer Świat” potrzebne oprogramowanie Nauczyłam się obsługi programów A9CAD, GIMP, XnView i stosuję je w swojej pracy Pogłębiłam znajomość programu PowerPoint Dydaktyka Nauczyłam się jak przygotować, przeprowadzić i ocenić projekt przedmiotowy Zaobserwowałam duże zaangażowanie uczniów w pracę i świadomość uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu Stwierdziłam, że metoda projektu jest świetną, choć bardzo pracochłonną i absorbującą metodą pracy z uczniami Polepszyły się relacje uczeń-nauczyciel Zwiększyła się motywacja uczniów do nauki W przyszłości zamierzam pracować metodą projektu, ponieważ dała mi mnóstwo satysfakcji. Uczniowie są nastawieni entuzjastycznie do tego typu działań i mają pomysły na nowe projekty


Pobierz ppt "Projekt boiska sportowego obok szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google