Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013. Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1) Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013. Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1) Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich."— Zapis prezentacji:

1 Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013

2 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1) Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich programów „Młodzież dla Europy” (1989 -1999), Wolontariat Europejski oraz Programu MŁODZIEŻ (2000-2006) Skupia się na kształceniu nieformalnym w wymiarze europejskim Całkowity budżet Programu na lata 2007- 2013 wynosi 885 mln EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

3 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (2) Wnioskodawca musi być organizacją typu non-profit Projekty mają charakter niekomercyjny Wkład własny niezbędny w większości projektów Uczestnictwo kraju z Unii Europejskiej Brak podwójnego finansowania

4 Młodzież w Działaniu Cele Programu Promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi, a w szczególności ich obywatelstwa europejskiego; Rozwijanie solidarności i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi, zwłaszcza w celu kształtowania spójności społecznej w Unii Europejskiej; Budowanie wzajemnego zrozumienia młodych ludzi z różnych krajów; Przyczynianie się do zwiększania jakości systemów wsparcia dla aktywności młodzieży i organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim w zakresie związanym ze sprawami młodzieży; Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży.

5 Młodzież w Działaniu Priorytety Programu Obywatelstwo europejskie; Uczestnictwo młodych ludzi ( zwiększanie udziału ludzi młodych w życiu ich społeczności lokalnej; zwiększanie uczestnictwa ludzi młodych w systemie demokracji przedstawicielskiej; zwiększanie wsparcia dla różnych form uczenia się uczestnictwa ); Różnorodność kulturowa; Włączanie młodzieży defaworyzowanej.

6 Młodzież w Działaniu Struktura Programu Akcja 1 – Młodzież dla Europy Akcja 2 – Wolontariat europejski Akcja 3 – Młodzi w świecie Akcja 4 – Systemy wspierania młodzieży Akcja 5 – Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży

7 Młodzież w Działaniu Uczestnicy Młode osoby między 13 a 30 rokiem życia, które są obywatelami jednego z krajów Programu lub kraju partnerskiego Inne podmioty aktywnie działające na polu spraw młodzieży i edukacji nieformalnej

8 Młodzież w Działaniu Kraje Programu i kraje partnerskie Kraje Programu:  Państwa członkowskie Unii Europejskiej  Państwa członkowskie EFTA/EOG  Turcja Kraje partnerskie:  Sąsiadujące kraje partnerskie  Inne kraje partnerskie świata* *Współpraca z krajami partnerskimi, które podpisały porozumienia ze Wspólnotą Europejską

9 Młodzież w Działaniu Akcja 1 Akcja 1.1 Wymiany młodzieży - dwustronne, trójstronne i wielostronne spotkania grup młodzieży z krajów uczestniczących w programie. Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - składa się z dwóch niezależnych części: · Inicjatyw Krajowych – kilkumiesięcznych przedsięwzięć młodzieży o charakterze lokalnym · Inicjatyw Międzynarodowych - działań realizowanych lokalnie przez grupy młodzieży z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie Młodzież w Działaniu. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji zachęca młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym bądź na poziomie międzynarodowym.

10 Młodzież w Działaniu Akcja 2 Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat.

11 Młodzież w Działaniu Akcja 3 Młodzi w świecie jest Akcją promującą wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich.

12 Młodzież w Działaniu Akcja 4 Akcja 4 - Systemy wspierania młodzieży Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia wymianę doświadczeń, promocję dobrych praktyk oraz zdobywa­nie nowych kompetencji. Może w niej uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi (bez względu na wiek).

13 Młodzież w Działaniu Akcja 5 Akcja 5 - Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską współpracę w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Składa się z trzech podakcji: Akcji 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową; Akcji 5.2 – Wsparcie działań mających pogłębić zrozumienie problematyki i działań młodzieżowych oraz wiedzę w tym zakresie; Akcji 5.3 – Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

14 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – kraj Termin składania wnioskuTermin rozpoczęcia projektu 1 lutego1 maja – 30 września 1 kwietnia1 lipca – 30 listopada 1 czerwca1 września – 31 stycznia 1 września1 grudnia – 30 kwietnia 1 listopada1 lutego – 31 lipca

15 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – Europa Termin składania wnioskuTermin rozpoczęcia projektu 1 lutego1 lipca – 30 listopada 1 czerwca1 listopada – 31 marca 1 września1 stycznia – 31 lipca

16 Młodzież w Działaniu Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel: 022 622-37-06; 022 628 60 14 fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17 e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl http://www.mlodziez.org.pl/

17 Młodzież w Działaniu Ośrodek Regionalny Programu w Krakowie Ośrodek Regionalny Programu działa w Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana ul. Basztowa 5 31-134 Kraków tel: 12/422 52 44 fax: 12/429 65 69 e-mail: youthcm@bci.krakow.pl koordynator: Krystyna Marcinkowska zakres działania: działalność informacyjna oraz prowadzenie konsultacji

18 Program EUROPA DLA OBYWATELI

19 EUROPA DLA OBYWATELI Cel programu Program Europa dla obywateli ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku Ogólnym celem jest aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego.

20 EUROPA DLA OBYWATELI Beneficjenci Krajami uczestniczącymi są Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Program, stawiając w centrum obywatela, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks).

21 EUROPA DLA OBYWATELI Działania Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi: konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne. Budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 215 milionów EUR

22 EUROPA DLA OBYWATELI Działania Działania te zostały podzielone na 4 grupy: Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu) Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu) Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks) Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu) Wydarzenia medialne Działanie 4 (około 4% budżetu) Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego


Pobierz ppt "Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013. Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1) Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google