Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYPRUS – THE IDEAL TAX PLANNING LOCATION, ADVANTAGES OF THE CYPRUS TAX SYSTEM CYPR – IDEALNE MIEJSCE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO, ZALETY CYPRYJSKIEGO SYSTEMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYPRUS – THE IDEAL TAX PLANNING LOCATION, ADVANTAGES OF THE CYPRUS TAX SYSTEM CYPR – IDEALNE MIEJSCE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO, ZALETY CYPRYJSKIEGO SYSTEMU."— Zapis prezentacji:

1 CYPRUS – THE IDEAL TAX PLANNING LOCATION, ADVANTAGES OF THE CYPRUS TAX SYSTEM CYPR – IDEALNE MIEJSCE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO, ZALETY CYPRYJSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO By Marios Efthymiou Senior Partner Dinos Antoniou & Co Ltd Certified Public Accountants Licencjonowani biegli księgowi

2 MAKSYMALIZACJA DOCHODU NETTO DZIĘKI MIĘDZYNARODOWEMU PLANOWANIU PODATKOWEMU MAXIMISATION OF NET RETURN THROUGH INTERNATIONAL TAX PLANNING MAKSYMALIZACJA DOCHODU NETTO DZIĘKI MIĘDZYNARODOWEMU PLANOWANIU PODATKOWEMU GLOBALISATION OF THE WORLD ECONOMY HAS LED TO CROSS BORDER INVESTMENTS AND HAS ENHANCED INTERNATIONAL TRADING INVESTORS/BUSINESSMEN ARE INTERESTED IN MAXIMISING NOT JUST THEIR GROSS YIELD BUT THEIR NET RETURN AFTER TAXES HENCE MINIMISING THEIR TAX BURDEN THROUGH INTERNATIONAL TAX PLANNING STRUTURES IS SOUGHT SKUTKIEM GLOBALIZACJI ŚWIATOWEJ GOSPODARKI SĄ INWESTYCJE TRANSGRANICZNE I INTENSYFIKACJA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO. INWESTORZY/BIZNESMENI SĄ ZAINTERESOWANI MAKSYMALIZACJĄ NIE TYLKO DOCHODÓW BRUTTO, ALE TAKŻE ZYSKÓW PO OPODATKOWANIU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POŻĄDANA JEST MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ FISKALNYCH, DZIĘKI ROZWIĄZANIOM W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO PLANOWANIA PODATKOWEGO.

3 INTERNATIONAL JURISDICTIONS INTERNATIONAL JURISDICTIONS JURYSDYKCJE MIĘDZYNARODOWE OFFSHORE JURISDICTIONS ( TAX HEAVENS) OFFSHORE JURISDICTIONS ( TAX HEAVENS) – British Virgin Islands – Belize – Panama – Seychelles – Delaware – And many others ONSHORE JURISDICTIONS ONSHORE JURISDICTIONS (TAX BURDEN REDUCED THROUGH COMPLICATED TAX BUSINESS STRUCTURES - HOLDING JURISDICTIONS) – Cyprus – United Kingdom – Luxembourg – Switzerland – Netherlands – Malta JURYSDYKCJE TYPU OFFSHORE (RAJE PODATKOWE) JURYSDYKCJE TYPU OFFSHORE (RAJE PODATKOWE) Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze Belize Belize Panama Panama Seszele Seszele Delaware Delaware i wiele innych i wiele innych JURYSDYKCJE TYPU ONSHORE (OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH, DZIĘKI SKOMPLIKOWANEJ STRUKTURZE BIZNESOWEJ – JURYSDYKCJE HOLDINGOWE) Cypr Wielka Brytania Luksemburg Szwajcaria Holandia Malta

4 CRITERIA FOR CHOOSING AN INTERNATIONAL JURISDICTION KRYTERIA WYBORU JURYSDYKCJI MIĘDZYNARODOWEJ TAX BENEFITS AND ABILITY TO APPLY AND SUSTAIN THEM RESPECTABILITY OF THE HOLDING JURISDICTION DOUBLE TAXATION TREATIES HIGH LEVEL OF PROFESSIONAL SERVICES AND RELIABLE BANKING SYSTEM ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE COSTS KORZYŚCI PODATKOWE I MOŻLIWOŚĆ ICH UZYSKANIA RENOMA JURYSDYKCJI HOLDINGOWYCH UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA WYSOKI POZIOM I DOSTĘPNOŚĆ PROFESJONALNYCH USŁUG ORAZ RZETELNY SYSTEM BANKOWY KOSZTY ZAŁOŻENIA I UTRZYMANIA

5 CYPRUS – CHARACTERISTICS CYPR - CHARAKTERYSTYKA Third largest Mediterranean island Political system – Democratic presidential system Legal system – Based on English law Official language – Greek (English is widely spoken) Population – Around Member of the E.U. since May 2004 Most important pillars of the economy – Tourism Financial services Location – Situated at the crossroads of 3 continents, Europe, Asia and Africa Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego Ustrój polityczny – demokratyczny system prezydencki System prawny – Bazujący na prawie angielskim. Oficjalny język – grecki (angielski jest powszechnie stosowany). Populacja – Około mieszkańców. Członek UE od maja 2004 roku. Najważniejsze filary ekonomiczne – turystyka; usługi finansowe. Lokalizacja – Usytuowany w pobliżu trzech kontynentów, Europy, Azji i Afryki.

6

7

8 CYPRUS CYPR

9 CYPRUS COMPANIES – ADVANTAGES SPÓŁKI CYPRYJSKIE - ZALETY LOWEST TAX RATE IN EUROPE MEMBER OF THE EUROPEAN UNION STRATEGIC LOCATION HIGH STANDARD OF BUSINESS ENVIRONMENT TAX SYSTEM IN FULL CONFORMITY TO EUROPEAN LAW & OECD DIRECTIVES AGAINST HARMFUL TAX PRACTICES NAJNIŻSZA STOPA PODATKOWA W EUROPIE CZŁONEK UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGICZNA LOKALIZACJA WYSOKIE STANDARDY ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO SYSTEM PODATKOWY W PEŁNI ZGODNY Z PRAWEM EUROPEJSKIM I DYREKTYWAMI OECD PRZECIWKO SZKODLIWYM PRAKTYKOM PODATKOWYM

10 CYPRUS COMPANIES – ADVANTAGES SPÓŁKI CYPRYJSKIE - ZALETY PAYMENTS FROM CY COMPANIES TO COMPANIES ABROAD ARE NOT SUBJECT TO ANY WITHHOLDING TAX TRANSACTIONS WITH OFFSHORE COMPANIES ARE ACCEPTED REPUTABLE AND LONGSTANDING INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE WITH STABLE AND COMMITTED POLICY TOWARDS INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES SIGNIFICANT NUMBER OF DOUBLE TAX TREATIES PŁATNOŚCI ZE SPÓŁEK CYPRYJSKICH DO ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU U ŻRÓDŁA AKCEPTOWANE SĄ TRANSAKCJE ZE SPÓŁKAMI TYPU OFFSHORE RENOMOWANE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM FINANSOWE Z TRADYCJAMI I STABILNĄ, AKTYWNĄ POLITYKĄ WOBEC MIĘDZYNARODOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DUŻA LICZBA UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

11 CYPRUS: DOUBLE TAX TREATY NETWORK CYPR: SIEĆ UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Armenia Armenia Austria Austria Belarus Białoruś Belgium Belgia Bulgaria Bułgaria Canada Kanada China Chiny Czech Czechy Republic Denmark Dania Egypt Egipt France Francja Germany Niemcy Greece Grecja Hungary Węgry India Indie Serbia Serbia Seychelles Seszele Singapore Singapur Slovak Republika Republic Słowacka Slovenia Słowenia South Południowa Africa Afryka Sweden Szwecja Syria Syria Tajikistan Tadżykistan Thailand Tajlandia Ukraine Ukraina United Wielka Kingdom Brytania United States USA Ireland Irlandia Italy Włochy Kuwait Kuwejt Kyrgyzstan Kirgistan Lebanon Liban Malta Malta Mauritius Mauritius Moldova Mołdawia Montenegro Montenegro Norway Norwegia Poland Polska Qatar Katar Romania Rumunia Russian Federacja Federation Rosyjska San Marino San Marino Note: Treaty with Israel under negotiationUwaga: Umowa z Izraelem w trakcie negocjacji

12 PHILOSOPHY & TAX BASE FILOZOFIA I ZASADY OPODATKOWANIA PHYSICAL PERSONS CYPRUS TAX RESIDENTS ARE TAXED ON THEIR WORLDWIDE INCOME NON TAX RESIDENTS ARE ONLY TAXED ON THEIR INCOME EARNED IN CYPRUS TAX RESIDENT RULE A PHYSICAL PERSON IS CONSIDERED CYPRUS TAX RESIDENT IF HE/SHE RESIDES IN THE REPUBLIC OVER 183 DAYS IN A YEAR OSOBY FIZYCZNE REZYDENCI PODATKOWI NA CYPRZE SĄ OPODATKOWANI OD ICH OGÓLNOŚWIATOWEGO DOCHODU. NIEREZYDENCI PODATKOWI SĄ OPODATKOWANI JEDYNIE OD DOCHODU POCHODZĄCEGO Z CYPRU. ZASADA REZYDENCJI PODATKOWEJ OSOBA FIZYCZNA JEST UZNAWANA ZA REZYDENTA PODATKOWEGO NA CYPRZE, JEŻELI PRZEBYWA NA TERENIE REPUBLIKI PRZEZ PONAD 183 DNI W ROKU.

13 TAX RATES FOR INDIVIDUALS SKALA PODATKOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH TAXABLE INCOME DOCHÓD TAX RATES SKALA PODATKOWA % 0 – – – – >

14 TAX INCENTIVES FOR EMPLOYMENT IN CYPRUS ZACHĘTY PODATKOWE ODNOŚNIE CYPRU INCENTIVES ARE GRANTED TO PERSONS THAT WERE RESIDENTS OUTSIDE CYPRUS AND WERE NOT CONSIDERED AS CYPRUS TAX RESIDENTS PRIOR TO THEIR EMPLOYMENT: INCOME FROM EMPLOYMENT > P.A. 50% DEDUCTION IS ALLOWED DEDUCTION IS ALLOWED FOR THE FIRST 5 YRS ZACHĘTY SĄ PRZYZNAWANE OSOBOM, KTÓRE BYŁY REZYDENTAMI POZA CYPREM I NIE BYŁY UWAŻANE ZA CYPRYJSKICH REZYDENTÓW PODATKOWYCH PRZED ICH ZATRUDNIENIEM: DOCHÓD Z ZATRUDNIENIA > P.A.; DOZWOLONE JEST 50% ODPISU; ODPIS JEST DOZOWLONY PRZEZ PIERWSZE 5 LAT.

15 PHILOSOPHY & TAX BASE FILOZOFIA I ZASADY OPODATKOWANIA LEGAL PERSONS (COMPANIES) A CYPRUS TAX RESIDENT COMPANY IS TAXED IN CYPRUS A NON TAX RESIDENT CYPRUS COMPANY IS ONLY TAXED ON INCOME EARNED IN CYPRUS TAX RESIDENT RULE MANAGEMENT & CONTROL IN CYPRUS. IN PRACTICE IT IS CONSIDERED WHERE: THE MAJORITY OF DIRECTORS ARE THE MAJORITY OF DIRECTORS ARE THE PLACE WHERE THE MAJORITY OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS & SIGNIFICANT DECISIONS ARE TAKEN THE PLACE WHERE THE MAJORITY OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS & SIGNIFICANT DECISIONS ARE TAKEN OSOBY PRAWNE (SPÓŁKI) SPÓŁKA BED Ą CA REZYDENTEM PODATKOWYM NA CYPRZE PODLEGA TAM OPODATKOWANIU. SPÓŁKA NIEB Ę D Ą CA REZYDENTEM PODATKOWYM NA CYPRZE JEST OPODATKOWANA JEDYNIE OD DOCHODU UZYSKANEGO NA CYPRZE. ZASADA REZYDENCJI PODATKOWEJ ZARZĄDZANIE I NADZÓR NA CYPRZE W PRAKTYCE UZNAJE SIĘ ŻE JEST TAM, GDZIE: ZNAJDUJE SIĘ WIĘKSZOŚĆ DYREKTORÓW; MA MIEJSCE WIĘKSZOŚĆ SPOTKAŃ ZARZADU I ZAPADAJĄ ZNACZĄCE DECYZJE.

16 TAX RATES SKALA PODATKOWA Main rate Cyprus Tax resident Cos Główna stawka dla spółek b ę d ą cych rezydentem podatkowym na Cyprze 10% Main rate Non - Cyprus Tax resident Cos Główna stawka dla spółek nieb ę d ą cych rezydentami podatkowymi na Cyprze 0% Ship owning – Cyprus flag Posiadanie statków – Cypryjska bandera 0% Ship owning (foreign flag ships), ship management & ship chartering Posiadanie statków (obce oflagowanie statków), zarz ą dzanie statkami oraz ich czarterowanie Tonnage tax Podatek tona ż owy Trusts Trusty 0%

17 EXEMPTIONS FOR LEGAL ENTITIES WY ŁĄ CZENIA DLA OSÓB PRAWNYCH THE FOLLOWING ARE EXEMPTED FROM INCOME TAX: PROFITS FROM THE SALE OF SHARES INCOME FROM DIVIDENDS INCOME FROM INTEREST WY ŁĄ CZENIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO: ZYSKI ZE SPRZEDA Ż Y UDZIA Ł ÓW; DOCHODY Z DYWIDEND; DOCHODY Z ODSETEK.

18 SALE OF SHARES SPRZEDAŻ AKCJI THE SALE OF SHARES BY CYPRUS COMPANIES ARE TOTALLY EXEMPTED FROM TAX WITHOUT ANY CONDITIONS UNLIKE OTHER COMPETITIVE JURISDICTIONS WHERE THERE ARE LIMITATIONS IN: THE PERIOD OF HOLDING THE % OF HOLDING I.E. IN UK THERE IS NO CAPITAL GAINS TAX ON THE DISPOSAL OF SHARES IN UNDERLYING SUBSIDIARIES IF AT LEAST 10% OF THE SUBSIDIARY CO. IS HELD FOR 2 YEARS SPRZEDA Ż AKCJI PRZEZ CYPRYJSKIE SPÓ Ł KI JEST CA Ł KOWICIE WY ŁĄ CZONA Z PODATKU, INACZEJ NI Ż JEST TO PRAKTYKOWANE W KONKURENCYJNYCH JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH OBOWI Ą ZUJ Ą OGRANICZENIA W POSTACI: CZAS TRWANIA HOLDINGU; POSIADANY PROCENT HOLDINGU. NP. W WIELKIEJ BRYTANII NIE POBIERA SI Ę PODATKU OD ZYSKÓW KAPITA Ł OWYCH ZE SPÓ Ł EK ZALE Ż NYCH, JE Ś LI POSIADA SI Ę CO NAJMNIEJ 10% JEJ UDZIA Ł ÓW PRZEZ OKRES 2 LAT.

19 DIVIDENDS RECEIVED OTRZYMANE DIWIDENDY LEGAL ENTITIES DIVIDENDS RECEIVED BY A CYPRUS RESIDENT COMPANY FROM ANOTHER CYPRUS RESIDENT COMPANY ARE EXEMPTED FROM ANY TAXATION DIVIDENDS RECEIVED BY A CYPRUS COMPANY FROM A COMPANY ABROAD IS ONLY TAXED IF BOTH OF THE BELOW CONDITIONS ARE MET (WHICH IS VERY RARE): THE COMPANY PAYING THE DIVIDENDS ENGAGES MORE THAN 50% IN ACTIVITIES THAT LEAD TO INVESTMENT INCOME AND THE FOREIGN TAX BURDEN ON THE INCOME OF THE COMPANY PAYING THE DIVIDENDS IS SUBSTANTIALLY LOWER THAN THE TAX BURDEN OF THE COMPANY IN CYPRUS PHYSICAL PERSONS DIVIDENDS RECEIVED BY PHYSICAL PERSONS ARE TAXED AT 17% DEFENCE TAX ONLY IF THE RECIPIENTS ARE CYPRUS TAX RESIDENTS OSOBY PRAWNE DYWIDENDY OTRZYMYWANE PRZEZ SPÓŁKI BEDĄCE REZYDENTAMI NA CYPRZE OD INNYCH CYPRYJSKICH SPÓŁEK BĘDĄCYCH REZYDENTAMI NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU DYWIDENDY OTRZYMYWANE PRZEZ CYPRYJSKIE SPÓŁKI OD SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ SĄ OPODATKOWANE JEDYNIE, JEŚLI OBA PONIŻSZE WARUNKI ZOSTANĄ SPEŁNIONE (CO ZDARZA SIĘ RZADKO): SPÓŁKA WYPŁAJĄCA DYWIDENDĘ SKUPIA CO NAJMNIEJ 50% DZIAŁALNOŚCI W CELU UZYSKANIA DOCHDÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ; OBCE OBCIĄŻENIA PODATKOWE DOCHODÓW SPÓŁKI PŁACĄCEJ DYWIDENDY SĄ ZNACZNIE NIŻSZE NIŻ OBCIĄZENIA PODATKOWE SPÓŁEK NA CYPRZE. OSOBY FIZYCZNE DYWIDENDY OTRZYMYWANE PRZEZ OSOBY FIZCZNE SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM OBRONNYM 17%, WYŁĄCZNIE, JEŚLI ODBIORCY SĄ REZYDENTAMI PODATKOWYMI NA CYPRZE.

20 INTEREST RECEIVED OTRZYMANE ODSETKI NON TRADING INTEREST IS EXEMPTED FROM INCOME TAX BUT IS TAXED AT 15% DEFENCE TAX ON THE GROSS AMOUNT TRADING INTEREST IS TAXED AT 10% INCOME TAX AFTER DEDUCTING INTEREST EXPENSE AND ALL OTHER COMPANY EXPENSES ODSETKI NIEPOCHODZ Ą CE Z DZIA Ł ALNO Ś CI HANDLOWEJ S Ą WY ŁĄ CZONE Z OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM, ALE OPODATKOWANE STAWK Ą 15% PODATKU OBRONNEGO OD KWOTY BRUTTO. ODSETKI Z DZIA Ł ALNO Ś CI HANDLOWEJ S Ą OPODODATKOWANE PODATKIEM DOCHODOWYM WED Ł UG STAWK I 10%, PO POTR Ą CENIU KOSZTÓW ODSETEK I WSZYSTKICH INNYCH WYDATKÓW SPÓ Ł KI.

21 NON TRADING INTEREST – EXAMPLE ODSETKI NIEHANDLOWE - PRZYKŁAD A company is involved in the trading of securities and it also gave out a loan to a third party. Spółka jest zaangażowana w obrót papierami wartościowymi i udziela pożyczek stronie trzeciej. Profit from the trading of securities Zysk z obrotu papierami wartościowymi – Interest on loan receivable 5%) Odsetki od pożyczki (100 5%) – Corporation tax computation Obliczenie podatku od osób prawnych Defence tax computaion Wyliczanie podatku obronnego Accounting profit for the year Zysk księgowy za rok Less: Income not taxable Minus: Dochód nieopodatkowany ( ) Taxable profit Zysk podlegający opodatkowaniu 0 Interest on loan Odsetki od pożyczki Defence tax on 15% Podatek obronny od odsetek 15% 750

22 TRADING INTEREST – EXAMPLE ODSETKI HANDLOWE - PRZYKŁAD A company is involved in financing activities. Spółka jest zaangażowana w działalność finansową. Loans receivable 5.5% interest rate) Pożyczki należne ( stopa odsetek 5,5%) – Loans payable ( % interest rate) Pożyczki płatne ( stopa odsetek 4,75%) – Corporation tax computation Accounting profit Zysk księgowy Taxable profit Zysk podlegający opodatkowaniu Tax for the 10% Podatek 10% za rok 3.750

23 PROFIT MARGINS FOR RAISING AND GRANTING LOANS FROM AND TO ASSOCIATED COMPANIES WSKAŹNIKI ZYSKU Z OTRZYMYWANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK OD POWIĄZANYCH SPÓŁEK I POWIĄZANYM SPÓŁKOM LEVEL OF LOAN POZIOM POŻYCZKI PROFIT MARGIN WSKAŻNIKI ZYSKU % < 50 M0,35 50 – 200 M0,25 > 200 M0,125

24 TAX ADVANTAGES IDEAL FOR HOLDING COMPANY EXEMPTION FROM TAX ON PROFIT GENERATED FROM THE SALE OF SECURITIES EXEMPTION FROM TAX ON DIVIDEND RECEIVED WHEN CERTAIN CONDITIONS ARE MET EXEMPTION FROM TAX ON THE PROFITS THAT ARISE FROM A PERMANENT ESTABLISHMENT ABROAD NO WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS RECEIVED FROM A EUROPEAN SUBSIDIARY COMPANY LOWER WITHHOLDING TAX ON INCOMING DIVIDENDS PAID BY A NON EU COMPANY WITH WHICH CYPRUS HAS A DOUBLE TAX TREATY WYŁĄCZENIA Z PODATKU OD ZYSKU ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYŁĄCZENIA Z PODATKU OD OTRZYMANYCH DYWIDEND, PRZY SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WARUNKÓW WYŁĄCZENIA Z PODATKU OD ZYSKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE STAŁYM KIEROWNICTWEM ZA GRANICĄ BRAK PODATKU OD DYWIDEND OTRZYMANYCH OD EUROPEJSKICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIŻSZY PODATEK U ŹRÓDŁA OD PRZYCHODZĄCYCH DYWIDEND PŁACONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ Z KRAJU NIENALEŻĄCEGO DO UE, KTÓRY PODPISAŁ UMOWĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z CYPREM TAX ADVANTAGES IDEAL FOR HOLDING COMPANY IDEALNE ZALETY PODATKOWE DLA FIRM HOLDINGOWYCH

25 LOSSES LOSSES CARRIED FORWARD CAN BE SET OFF AGAINST PROFITS WITHOUT LIMITATION IN TIME LOSSES INCURRED ABROAD CAN BE SET OFF AGAINST THE COMPANYS PROFITS LOSSES OF ONE CO IN THE GROUP CAN BE SET OFF AGAINST PROFITS OF ANOTHER CO STRATY Z OKRESÓW PRZYSZŁYCH MOGĄ ZOSTAĆ ROZLICZONE Z ZYSKAMI, BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH. STRATY PONIESIONE ZA GRANICĄ MOGĄ ZOSTAĆ ROZLICZONE Z ZYSKAMI SPÓŁKI. STRATY JEDNEJ SPÓŁKI W GRUPIE MOGĄ ZOSTAĆ ROZLICZONE Z ZYSKAMI INNEJ. LOSSES STRATY

26 DTT CYPRUS-POLAND UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA (DTT) CYPR-POLSKA WITHHOLDING TAX PODATEK U ŹRÓDŁA * EU PARENT-SUBSIDIARY DIRECTIVE ** 0% IF PAID TO THE GOVERNMENT, BANK OR ANY FINANCIAL INSTITUTION * DYREKTYWA UE DOTYCZĄCA SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH I ZALEŻNYCH ** 0% JEŚLI PŁATNE RZĄDOWI, BANKOWI, INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ % DIVIDENDS DYWIDENDY 10* INTEREST ODSETKI 10** ROYALTIES HONORARIA AUTORSKIE 5

27 DTT BENEFITS KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA (DTT) POLAND POLSKA DTT % DIVIDENDS DYWIDENDY 199 SALE OF SHARES SPRZEDAŻ AKCJI 190 DIRECTORS FEES WYNAGRODZENIA DYREKTORSKIE 18 & 32EXEMPT IN POLAND WYŁĄCZENIE W POLSCE

28 DTT DIVIDENDS DYWIDENDY DTT UNDER THE DTT PROVISIONS ANY DIVIDENDS PAID BY A CYPRUS COMPANY TO A POLISH SHAREHOLDER IN POLAND ARE TAXED WITH EFFECTIVE TAX RATE 9%. THIS REDUCES SIGNIFICANTLY THE POLISH TAX THAT WOULD HAVE BEEN PAID ON DIVIDENDS RECEIVED BY A POLISH SHAREHOLDER IN POLAND (IF RECEIVED FROM A POLISH CO.) BY 10% (FROM 19% TO 9%). ZGODNIE Z ZAPISAMI UMÓW DTT DYWIDENDY PŁACONE PRZEZ SPÓŁKI CYPRYJSKIE POLSKIEMU AKCJONARIUSZOWI W POLSCE SĄ OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI PODATKOWEJ 9%. DZIĘKI TEMU POLSKI PODATEK, KTÓRY BYŁBY PŁACONY OD DYWIDEND OTRZYMYWANYCH PRZEZ POLSKIEGO AKCJONARIUSZA W POLSCE (JEŚLI OTRZYMYWANY OD POLSKIEJ SPÓŁKI), ZOSTAJE ZNACZNIE POMNIESZONY – O 10% (Z 19% DO 9%).

29 CYPRUS COS – A POWERFUL VEHICLE FOR MAXIMIZATION OF NET RETURN SPÓŁKI CYPRYJSKIE – POTĘŻNE NARZĘDZIE MAKSYMALIZACJI ZYSKU NETTO YOU ARE AN ENTERPRENEUR TRYING TO MAXIMIZE NET RETURN? THEN COMBINE THE LOWEST INCOME TAX RATE IN EUROPE AND ALL THE OTHER TAX ADVANTAGES OF THE CYPRUS TAX SYSTEM, THAT A CYPRUS COMPANY CAN OFFER YOU, AND YOU HAVE ONE OF THE MOST POWERFUL VEHICLES IN THE WORLD TO ACHIVE IT. CZY JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ STARAJĄCYM SIĘ ZMAKSYMALIZOWAĆ ZYSK NETTO? JEŚLI TAK, POŁĄCZ NAJNIŻSZĄ STOPĘ PODATKU DOCHODOWEGO W EUROPIE I POZOSTAŁE KORZYŚCI PODATKOWE SYSTEMU PODATKOWEGO NA CYPRZE, KTÓRE SPÓŁKI CYPRYJSKIE MOGĄ CI ZAOFROWAĆ, A OTRZYMASZ JEDNO Z NAJPOTĘŻNIEJSZYCH NARZĘDZI NA ŚWIECIE BY OSIĄGNĄĆ ÓW CEL.

30 ADD TO ALL THE TAX ADVANTAGES THE BEAUTIFUL WEATHER OF CYPRUS AND YOU ARE IN PARADISE DODAJ DO WSZYSTKICH ZALET PODATKOWYCH PIĘKNĄ POGODĘ NA CYPRZE I OKAŻE SIĘ, ŻE JESTEŚ W RAJU

31 THANK YOU DZIĘKUJEMY Dinos Antoniou & Co Ltd 9 VASSILI MICHAELIDES 3026, LIMASSOL-CYPRUS P.O BOX 57048, 3311, LIMASSOL, CYPRUS GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD 9 VASSILI MICHAELIDES 3026, LIMASSOL-CYPR SKRYTKA POCZTWOA 57048, 3311, LIMASSOL, CYPR TEL FAX WEB SITE:www.dinoscpa.com.cywww.dinoscpa.com CONTACT PERSONS: DINOS ANTONIOU, C.E.O. MARIOS EFTHYMIOU, Senior Partner OSOBY KONTAKTOWE: DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI SCHIZA ANTONIOU, DYREKTOR ZARZADZAJĄCY

32 14 Whilst every effort was made to ensure that the information contained in this booklet is correct and error-free, no responsibility or liability can be accepted by Dinos Antoniou & Co Ltd for any loss or damage incurred as a result of relying on information contained in this booklet. Dinos Antoniou & Co Ltd, its management and staff, any individual or legal entity that has contributed in any way to the preparation, composition or promulgation of this booklet hereby disclaim any overall liability arising from any inappropriate, improper or fraudulent use. This document is not intended to be used as a general guide to investing, or as a source of any specific investment recommendations, and makes no implied or express recommendations. This document does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it would be unlawful to make such as offer or solicitation. It is the responsibility of any person or persons in possession of this material to inform themselves of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction, including MiFID compliance. Prospective investors should inform themselves and take appropriate advice as to any applicable legal requirements and any applicable taxation and exchange control regulations in the countries of their citizenship, residence or domicile which might be relevant to the subscription, purchase, holding, exchange, redemption or disposal of any investments. No part of this material may be i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or ii) redistributed without the prior written consent of Dinos Antoniou & Co Ltd. Dinos Antoniou & Co Ltd dołożyła wszelkich starań, by informacje zawarte w prospekcie były poprawne i wolne od błędów. Mimo to w razie jakichkolwiek szkód poniesionych w rezultacie opierania się na informacjach zawartych w prospekcie, Globalserve Consultants nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dinos Antoniou & Co Ltd, jej zarząd i personel, osoby fizyczne lub prawne, która brały udział w przygotowaniu, redagowaniu lub publikacji prospektu, niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z nienależytym, nieodpowiednim lub nieuczciwym wykorzystaniem prospektu. Dokument ten, nie może być traktowany jako przewodnik inwestycyjny czy źródło zaleceń inwestycyjnych i nie może być interpretowany jako zawierający ukryte lub jawne zalecenia. Dokument ten nie stanowi oferty, nie ma na celu zachęcenia żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta czy zachęcanie nie byłoby dozwolone, ani żadnej osoby, wobec której byłoby to bezprawne. W gestii posiadaczy tego materiału leży zdobywanie informacji i przestrzeganie odpowiednich praw i regulacji w konkretnej jurysdykcji, także zgodności z Dyrektywą w Sprawie Instrumentów Finansowych. Przyszli inwestorzy powinni zdobywać wiedzę i podjąć odpowiednie kroki w celu określenia potencjalnych wymogów prawnych, rozwiązań podatkowych oraz w zakresie wymiany informacji, które mogłyby mieć zastosowanie do emitowania, sprzedaży, utrzymywania, wymiany lub obrotu jakimikolwiek instrumentami finansowymi. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może zostać i) skopiowana, skserowana czy zduplikowana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób; ii) redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody Dinos Antoniou & Co Ltd. Disclaimer - Zastrzeżenie


Pobierz ppt "CYPRUS – THE IDEAL TAX PLANNING LOCATION, ADVANTAGES OF THE CYPRUS TAX SYSTEM CYPR – IDEALNE MIEJSCE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO, ZALETY CYPRYJSKIEGO SYSTEMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google