Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 7-8 października 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 7-8 października 2010"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 7-8 października 2010
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT II REALIZOWANYCH W POLSCE Grupa Robocza NODUS Urząd Miasta Katowice WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

2 NODUS Informacje wstępne

3 URBACT II GRUPY ROBOCZE SIECI TEMATYCZNE NODUS

4 PARTNERZY PROJEKTU

5 PRZEDMIOT PROJEKTU NODUS „Linking Urban Renewal with Regional Spatial and Strategic Planning” Powiązanie miejskich polityk odnowy z ponadlokalnym planowaniem przestrzennym i strategicznym Jak zapewnić koordynację między miejskimi politykami rewitalizacji z przestrzennym i strategicznym planowaniem na poziomie ponadlokalnym? /WARSTWA PROGRAMOWA Jak wyznaczać obszary zdegradowane (jaki poziom administracyjny i jakimi narzędziami, jak programować w nich działania, jak je monitorować i ewaluować?/ WARSTWA NARZĘDZIOWA

6 CZAS TRWANIA I BUDŻET PROJEKTU
Rozpoczęcie projektu: 1 listopada 2008 Zakończenie projektu: 30 czerwca 2010 Łącznie czas trwania projektu: 20 miesięcy Budżet projektu: € w tym: Budżet dla KATOWIC: zł (wkład własny zł oraz dofinansowanie z EFRR zł)

7 ORGANIZACJA PRAC W PROJEKCIE
NODUS LOKALNA GRUPA WSPARCIA ZESPÓŁ ROBOCZY LOKALNY PLAN DZIAŁANIA

8 KATOWICKA LOKALNA GRUPA WSPARCIA

9 SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Katowice, maj 2009

10 Teoretyczne prace w projekcie

11 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
ETAP I ADMINISTRACYJNE I PLANISTYCZNE UWARUNKOWANIA POLITYKI REWITALIZACJI ETAP II IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ETAP III ZAKRES INTERWENCJI W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH ETAP IV MONITOROWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FUNKCJONOWANIA INTERWENCJI

12 ETAP I ETAP I ADMINISTRACYJNE I PLANISTYCZNE UWARUNKOWANIA
POLITYKI REWITALIZACJI PROBLEM: znalezienie optymalnego ponadlokalnego poziomu administracji odpowiedniego do rozwoju, koordynacji i integracji polityk rewitalizacji miejskiej i planowania przestrzennego ROZWIĄZANIE PROBLEMU: zewnętrzne studium eksperckie – „Analiza kompetencji poszczególnych poziomów administracji samorządowej w zakresie polityk planowania przestrzennego i rewitalizacji”

13 ETAP I W studium eksperckim wskazano, że biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne oraz społeczno - ekonomiczne, województwa śląskiego poziomem ponadlokalnym, który mógłby dać administracyjne podstawy dla integracji projektów rewitalizacji miejskiej z regionalnymi politykami planowania strategicznego i przestrzennego wydaje się być obszar metropolitalny w granicach co najmniej obecnej Metropolii Górnośląskiej (14 miast tworzących GZM).

14 Do głównych zadań takiej jednostki ponadlokalnej należałoby m.in.:
ETAP I Do głównych zadań takiej jednostki ponadlokalnej należałoby m.in.: 1. unowocześnienie planowania przestrzennego polegającego na: Integracji terytorialnej i problemowej planowania, bieżącym monitorowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych konsekwentnie budowanej bazie informacji i statystyki (mierniki, wskaźniki itp.), formułowaniu wytycznych lub założeń programowych dla formalnego planowania przestrzennego w jednostkach samorządowych obszaru metropolitalnego i regionie; 2. zdynamizowanie odnowy miast (programów rewitalizacji) polegające na: ocenie opracowanych i wdrażanych programów, analizie skali oddziaływania programów w relacjach miejskich, między-gminnych, metropolitalnych i regionalnych, i opracowywanie różnorodnych instrumentów interwencji, odpowiednich (użytecznych) dla miast, regionu lub sektora prywatnego, podejmowanie funkcji „kierownika projektu” na życzenie grupy miast (gmin) OM lub regionu, dla zarządzania procesem odnowy (programami rewitalizacji) lub wybranymi projektami takich programów.

15 ETAP II ETAP II IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
PROBLEM: dostępność danych statystycznych ROZWIĄZANIE PROBLEMU: opracowanie własnej metody „jakościowo – ilościowej” - wybór 4 obszarów z LPR - rozpisanie obszarów na ulice - obliczenia i ocena jakościowa ekspertów

16 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA

17 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH KONSULTACJA EKSPERTA IVANA TOSICA

18 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH sfera społeczna/gospodarcza/przestrzenna/infrastrukturalna

19 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU WYPRACOWANE PODEJŚCIE
PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

20 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
ETAP III ZAKRES INTERWENCJI W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH PROBLEM:W jaki sposób zapewnić zrównoważony charakter interwencji? Identyfikacja prowadzonych działań Identyfikacja problemów (w odniesieniu do wskaźników) Zdefiniowanie celów Propozycja działań

21 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
21

22 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
ETAP IV MONITOROWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FUNKCJONOWANIA INTERWENCJI PROBLEM: jaki zastosować mechanizm który zapewni zrównoważone funkcjonowanie interwencji w całym obszarze oraz w szerszym aspekcie terytorialnym i funkcjonalnym 22

23 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
23

24 RAPORT KOŃCOWY

25 Podsumowanie prac teoretycznych
Zaproponowanie optymalnego poziomu administracyjnego dla integracji miejskich polityk rewitalizacyjnych z ponadlokalnym planowaniem przestrzennym Wypracowanie własnej metody identyfikacji terenów zdegradowanych „jakościowo-ilościowej” Zaproponowanie zrównoważonych interwencji do przeprowadzenia w obszarach Zaproponowanie potencjalnego zestawu wskaźników do badania skutków prowadzonych interwencji

26 Bezpośrednie rezultaty dla Katowic

27 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
Generalnym celem Lokalnego Planu Działania Katowic jest opracowanie pierwszego zintegrowanego I międzysektorowego programu rewitalizacji miejskiej dla obszaru zdegradowanego, na przykładzie Nikiszowca. Będzie to pierwszy program dla obszaru zdegradowanego, przy pełnym zaangażowaniu lokalnej społeczności i znaczącym włączeniu reprezentantów władzy regionalnej. Wypracowany model / podejście będzie wykorzystane przy przygotowywaniu zintegrowanych programów dla pozostałych obszarów wskazanych w  Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

28 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POTENCJAŁ PONADLOKALNY PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

29 OBSZAR NIKISZOWIEC Janów – Nikiszowiec Zabytkowe osiedle Nikiszowiec
DZIELNICA: Janów – Nikiszowiec OBSZAR: Zabytkowe osiedle Nikiszowiec LOKALIZACJA: wschodnia część miasta (5 km od centrum, w sąsiedztwie kopalni węgla) POWIERZCHNIA: Dzielnica – 860 ha (8,6 km2), Obszar - 19 ha LICZBA MIESZKAŃCÓW: Dzielnica , Obszar CHARAKTER OBSZARU: obszar mieszkaniowy; obszar dziedzictwa historyczno – kulturowego 29

30 OBSZAR NIKISZOWIEC 30

31 OBSZAR NIKISZOWIEC 31

32 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
Celem Lokalnego Planu Działania Miasta Katowice jest opracowanie pierwszego zintegrowanego i  międzysektorowego programu rewitalizacji miejskiej dla obszaru zdegradowanego, na przykładzie Nikiszowca. Oznacza to, że Program przygotowany będzie przy pełnym zaangażowaniu: mieszkańców Nikiszowca, lokalnych partnerów, i włączeniu we współpracę reprezentantów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wypracowany ogólny model postępowania będzie mógł być wykorzystany przy opracowywaniu zintegrowanych programów dla pozostałych obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata , z uwzględnieniem ich specyfiki. PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

33 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
33

34 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
- Kluczowe wartości / strategiczne obszary funkcjonowania z punktu widzenia dalszego rozwoju Nikiszowca - Pożądane procesy rozwojowe które z nich inicjować / kontynuować / wzmacniać? - Główni użytkownicy Nikiszowca / ich wymagania jakich partnerów zaangażować w budowanie programu? 34

35 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

36 LOKALNY PLAN DZIAŁANIA
36

37 POLA STRATEGICZNE

38 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

39 REZULTATY PRAC W PROJEKCIE
PYTANIA, JAKIE ZADANO MIESZKAŃCOM: 1. Jakich zmian oczekuje Pan/Pani w Nikiszowcu? 2. Jakie są Pana/Pani zdaniem plusy Nikiszowca? 3. Jakie są Pana/Pani zdaniem minusy Nikiszowca?

40 będzie realizowany wyłącznie przez Urząd Miasta
CO PROGRAM OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW ? Zintegrowany Program Rewitalizacji Nikiszowca wyznaczy ramy dla pożądanego kierunku rozwoju dzielnicy realizowanego przez różnych partnerów NIE będzie realizowany wyłącznie przez Urząd Miasta

41 CO PROGRAM OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW ?
Zintegrowany Program Rewitalizacji Nikiszowca zapewni możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców w planowaniu zmian jakimi objęty zostanie obszar Nikiszowca oraz poprawę dostępu do informacji o realizowanych na terenie osiedla przedsięwzięciach.

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przewodnicząca Zespołu Roboczego
Katarzyna Staś, Wydział Rozwoju Miasta Członkowie Zespołu Roboczego: Agnieszka Hajduk – Smaczniewska, Wydział Rozwoju Miasta Jadwiga Wajzer, Wydział Rozwoju Miasta 42


Pobierz ppt "Katowice, 7-8 października 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google