Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Komitetu Sterującego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Komitetu Sterującego"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Komitetu Sterującego
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej Spotkanie Komitetu Sterującego r.

2 Plan prezentacji Przebieg Prac nad ZIT - baza projektów.
Omówienie głównych części Strategii ZIT: Diagnoza Konstrukcja Strategii ZIT - Cele, Priorytety, Działania Założenia dotyczące wdrażania ZIT Budżet. 3. Omówienie dodatkowych dokumentów powstałych w wyniku realizacji projektu: Diagnoza obszaru Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Analiza obszaru Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 4. Dyskusja. 5. Podsumowanie i zakończenie.

3

4

5 SYNTETYCZNA DIAGNOZA OBSZARU WSPARCIA
SYNTETYCZNA DIAGNOZA OBSZARU WSPARCIA Diagnoza zostanie omówiona w ramach prezentacji opracowań powstałych w ramach projektu

6 Cele rozwojowe - cel główny
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostanie ważnym ośrodkiem wzrostu województwa wielkopolskiego, która dzięki współpracy jednostek samorządu terytorialnego, rozwiąże istniejące problemy gospodarcze i społeczne oraz stworzy trwałe podstawy zrównoważonego rozwoju.

7 Priorytet 1 . Dynamiczna i nowoczesna gospodarka
Priorytety Strategii ZIT AKO Priorytet 1 . Dynamiczna i nowoczesna gospodarka Działanie 1.1. Promowanie przedsiębiorczości na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Działanie 1.2. Samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

8 Priorytet 2. Przyjazne środowisko
Działanie 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze ZIT AKO. Działanie 2.2. Promocja strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie Aglomeracji. Działanie 2.3. Poprawa infrastruktury, służącej poprawie efektywności gospodarki wodnej, dostosowania jej do wymogów prawa unijnego na obszarze Aglomeracji.

9 Działanie 2.5. Promocja bioróżnorodności na terenie ZIT AKO.
cd. Działanie 2.4. Realizacja potrzeb Aglomeracji w zakresie gospodarki odpadami. Działanie 2.5. Promocja bioróżnorodności na terenie ZIT AKO.

10 Priorytet 3. Aktywne, twórcze i wykształcone społeczeństwo
Działanie 3.1. Rozwój i ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, występujących na terenie Aglomeracji. Działanie 3.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynią się do rozwoju Aglomeracji i zmniejszą nierówności w zakresie stanu zdrowia. Działanie 3.3. Aktywne i zdrowe starzenie się w ZIT AKO.

11 cd. Działanie 3.4. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji. Działanie 3.5. Włączenie społeczne. Działanie 3.6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

12 Priorytet 4. Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi
Działanie 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e – usług. Działanie 4.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na zapewnienie odporności na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi. Działanie 4.3. Łączenie węzłów drogowych drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T w celu rozbudowy systemu komunikacji w ramach Aglomeracji.

13 Priorytet 5. Pomoc techniczna

14 Założenia dotyczące wdrażania ZIT
Komitet Sterujący ZIT AKO (funkcje decyzyjne) Biuro ZIT AKO (funkcje administracyjne) Komitet Monitorujący RPO WW 2014 – 2020 ZIT AKO RPO WW – 2020 Instytucja Zarządzająca RPO WW 2014 – 2020 Rada ZIT AKO (funkcje opiniodawcze i doradcze )

15

16 Dokumenty dodatkowe powstałe w wyniku realizacji projektu
Diagnoza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej służąca określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego. Analiza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej Analiza określająca granice lub różne warianty zasięgu obszaru funkcjonalnego.

17 Diagnoza społeczno- gospodarcza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
W 2012r. na obszarze Aglomeracji funkcjonowało łącznie: 32 879 podmiotów gospodarczych zaliczanych do sektora prywatnego, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 2 174 spółki prawa handlowego, 289 spółek z udziałem kapitału zagranicznego .

18 Diagnoza społeczno-gospodarcza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
W stosunku do 2004r. liczba podmiotów sektora prywatnego zwiększyła się, a wskaźnik dynamiki wyniósł 108. Wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dynamika 1055), a także liczba spółek (dynamika 157), w tym liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 122). Tempo wzrostu było w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wolniejsze niż w całym regionie, gdzie powyższe wskaźniki dynamiki osiągnęły następujące wartości: 116 (podmioty sektora prywatnego), 111 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), 171 (spółki), 137 (spółki z udziałem kapitału zagranicznego).

19 Diagnoza społeczno- gospodarcza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Przedsiębiorczość mieszkańców mierzona liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wskaźnik ten w 2012 r. wynosił i był niższy od średniej krajowej (1032) oraz analogicznego wskaźnika dla Wielkopolski (1121). W latach 2009 – 2012 niniejszy wskaźnik rósł w Aglomeracji szybciej niż w kraju i w regionie.

20 W ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej tylko w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu wskaźnik przedsiębiorczości był wyższy niż w Wielkopolsce. W gminie Opatówek jest on zbliżony do średniej w kraju. Najniższy poziom aktywności gospodarczej mieszkańców wykazują gminy: Mycielin (wskaźnik 415), Szczytniki (537), Lisków (582), Sośnie (606), Koźminek (642), Ceków-Kolonia (645), Brzeziny (651) i Nowe Skalmierzyce (654).

21 Podsumowanie: Pod względem poziomu przedsiębiorczości najgorsza sytuacja występuje w gminach: Odolanów, Ceków-Kolonia, Opatówek, Sieroszewice, Lisków i Mycielin. Na obszarze powyższych gmin niski jest zarówno wskaźnik przedsiębiorczości jak i jego dynamika. Niską dynamikę wykazują również miasta Kalisz i Ostrów Wielkopolski, a także gminy Raszków i Przygodzice.

22 Diagnoza społeczno-gospodarcza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Wskaźnik bezrobocia mierzony jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym był w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej niższy niż w Wielkopolsce i w 2012 r. wyniósł 6,0% (w regionie 6,7%). W stosunku do 2004 r. sytuacja w Aglomeracji uległa poprawie, wówczas wskaźnik bezrobocia wynosił 12,4% i był wyższy od regionalnego (10,8%). We wszystkich gminach tworzących Aglomerację Kalisko – Ostrowską wskaźnik bezrobocia w latach 2004 – 2012 zmniejszył się. Największy postęp w niniejszym zakresie odnotowały gminy: Ceków-Kolonia, Stawiszyn i Żelazków.

23 Diagnoza społeczno-gospodarcza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Konkluzja W największym stopniu problem na rynku pracy występuje w gminach: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie. W gminach tych wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy niż średnia w Aglomeracji, a tempo spadku bezrobocia wolniejsze od średniej dla Aglomeracji.

24 Aktywność społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców jest w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wyższa niż Polsce (30) i kształtuje się na poziomie regionalnym (31). Jednak wzrost ten w stosunku do 2005 r. jest w Aglomeracji wolniejszy niż w kraju i w regionie.

25 Najwięcej organizacji pozarządowych, w stosunku do potencjału demograficznego, funkcjonowało w gminach: Blizanów (41), Sośnie (41), Brzeziny (39), Przygodzice (39) i Raszków (37). W najgorszej sytuacji znajdują się gminy: Nowe Skalmierzyce (14), Stawiszyn (21) i Szczytniki (21).

26 Na przestrzeni lat 2004 – 2012 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej pozostał w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na zbliżonym poziomie. W 2012 r. wyniósł on 90,3%. Zwiększyła się natomiast dostępność do sieci kanalizacyjnej z 24,2% do 35,5%. Nadal jednak podstawowe wskaźniki dostępności do omawianych mediów kształtują się poniżej średniej w regionie, nie można również stwierdzić aby dystans ten uległ zmniejszeniu.

27 W najtrudniejszej sytuacji w zakresie dostępności do infrastruktury wodociągowej są gminy: Stawiszyn, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, gw. Ostrów Wielkopolski, Żelazków, Mycielin, Sośnie, Szczytniki. Dodatkowo w trzech ostatnich gminach dynamika zmian jest niższa od średniej w Aglomeracji.

28 W najmniejszym zakresie sieć kanalizacyjna rozwinięta jest na obszarze gmin: Mycielin (7,4%), Sośnie (9,7%), Szczytniki (10,4%), Godziesze Wielkie (12,1%), Odolanów (13,2%) i Sieroszewice (18,1%). Największy dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadają gospodarstwa domowe w najważniejszych miastach: Ostrowie Wielkopolskim (90,8%) i Kaliszu (88,4%). W pozostałych gminach dostępność do sieci kanalizacyjnej kształtuje się na poziomie od 28% (gmina Lisków) do 45,4% (gw. Ostrów Wielkopolski).

29 Opatówek 2,19 Przygodzice 2,10 Nowe Skalmierzyce 1,59 Odolanów 0,79 Godziesze Wielkie 0,77 Brzeziny 0,64 Żelazków 0,58 Sieroszewice 0,55 Raszków 0,44 Gołuchów 0,43 Sośnie 0,37 Szczytniki 0,30 Stawiszyn 0,29 Mycielin 0,26 Blizanów 0,18 Koźminek 0,17 Lisków 0,07 Ceków-Kolonia 0,05

30 Dostępność do rdzenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ujęcie przestrzenne) Kolor niebieski wartość wskaźnika > 0,4 Kolor żółty wartość wskaźnika < 0,4

31

32 Powiązanie rdzenia Aglomeracji z pozostałymi gminami w zakresie wychowania przedszkolnego (liczba dzieci korzystających z infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej na terenie Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego) Kolor niebieski wartość wskaźnika > 0,10 Kolor żółty wartość wskaźnika < 0,10

33 Powiązanie rdzenia Aglomeracji z pozostałymi gminami w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego Kolor niebieski wartość wskaźnika > 3,0 Kolor żółty wartość wskaźnika < 3,0

34 Analiza Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

35 Analiza określająca granice lub różne warianty zasięgu obszaru funkcjonalnego Podstawowe atrybuty procesu delimitacja dla MOF – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Przyjęte zasady delimitacji administracyjne; topologiczne; spełnienia liczby minimalnych kryteriów Ilość kryteriów delimitacji 6 Przyjęte kryteria delimitacji F1, S2, S3, M1, M2, W1 Podstawowa jednostka delimitacji gmina Ilość gmin objętych badaniem 20 Dane pierwotne głównie Bank Danych Lokalnych GUS oraz inne adekwatne źródła

36 Wybrane wskaźniki delimitacji (dane za rok 2012)
F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na mieszkańców w wieku produkcyjnym powyżej 50. S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75%. S3 – udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu jako stosunek do analogicznego wskaźnika obliczonego dla rdzenia MOF (rdzeń = 100, próg refencyjny=50).

37 Miasto Kalisz - 100 Miasto Ostrów Wlkp. 110 Opatówek 69,64 90 72,16
Gmina F1 S2 S3 Miasto Kalisz - 100 Miasto Ostrów Wlkp. 110 Opatówek 69,64 90 72,16 Gw. Ostrów Wlkp. 53,44 73 61,88 Przygodzice 84,11 66,04 Raszków 63,49 72 58,83 Blizanów 77,72 74,54 Żelazków 80,54 71 50,34 Stawiszyn 103,68 68 84,78 Sieroszewice 103,77 61 49,09 Godziesze Wielkie 82,77 77,49 Odolanów 69,91 60 57,11 Nowe Skalmierzyce 49,46 58 57,61 Brzeziny 42,93 56,67 Ceków-Kolonia 52,37 52,30 Koźminek 99,31 57 57,10 Sośnie 152,52 54 60,36 Lisków 46,49 52 81,26 Szczytniki 94,15 48 61,41 Mycielin 37 69,27 Gołuchów 72,03

38 Wybrane wskaźniki delimitacji (dane za rok 2012)
M1 – gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 50%. M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 75%. W1 – średnia wartość wskaźnika powiązań z rdzeniem Aglomeracji, wartość poniżej 10.

39 Wybrane wskaźniki delimitacji (dane za rok 2012)
Gmina M1 M2 W1 Miasto Kalisz 1137,78 182,28 - Miasto Ostrów Wlkp. 1736,50 124,02 Opatówek 103,55 113,39 4,0 Gw. Ostrów Wlkp. 90,06 3,8 Przygodzice 73,01 122,44 3,17 Raszków 87,50 109,84 6,67 Blizanów 61,08 160,63 Żelazków 81,68 8,33 Stawiszyn 91,57 32,68 9,67 Sieroszewice 59,18 78,94 9,83 Godziesze Wielkie 86,30 230,31 5,33 Odolanów 105,28 85,43 Nowe Skalmierzyce 121,30 119,29 8,67 Brzeziny 45,86 108,27 11,67 Ceków-Kolonia 54,25 107,09 12,33 Koźminek 84,85 51,97 13,50 Sośnie 34,91 114,17 12,67 Lisków 70,76 58,66 14,00 Szczytniki 72,42 54,33 12,00 Mycielin 44,32 72,05 12,50 Gołuchów 114,64 313,78 7,83

40 Delimitacja MOF – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (wariant podstawowy) Kolor niebieski – rdzeń Aglomeracji Kolor żółty – gminy otoczenia tworzące Aglomerację

41 Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – wariant rekomendowany
41

42 Podsumowanie i zakończenie.
Podsumowanie i zakończenie.

43 Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękujemy Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Spotkanie Komitetu Sterującego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google