Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty, Dzień otwarty 07.05.2014 www.gis.parseta.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty, Dzień otwarty 07.05.2014 www.gis.parseta.pl."— Zapis prezentacji:

1 „Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty,
Dzień otwarty

2 Sip Związku miast i gmin dorzecza Parsęty – CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
System został utworzony w ramach projektu „Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Skala przedsięwzięcia: Projektem zostało objętych łącznie 15 gmin z 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego. gminy uczestniczące w projekcie: Bobolice, Siemyśl, Tychowo, Rąbino, Karlino, Połczyn-Zdrój, Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Gościno, Borne Sulinowo, Barwice, Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard Wartość projektu: Kwota kosztów kwalifikowanych: zł Kwota dofinansowania: zł Wkład własny: zł W wyniku doświadczeń przy Wrotach I. Pierwszy projekt informatyczny w Związku, w którym nie jesteśmy tylko biernym odbiorcą paczek produktów ale czynnym uczestnikiem i tworzącym narzędzia. Zaangażowany cały referat LOSI administartor, programista, dwóch specjalistów GIS, specjalista ds. organizacyjnych. Start – r.

3 Realizacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej – moduł planowanie przestrzenne dla administracji i decyzje architektoniczne Sprowadzenie rejestrów do postaci przestrzennej bazy danych, pozwala na implementację szeregu narzędzi geoinformatycznych podnoszących efektywność i jakość pracy referatów administracyjnych. W ramach poszczególnych modułów, funkcjonalności systemu umożliwiają: Moduł planowanie przestrzenne: Pełne wsparcie w procesie prowadzenia procedury planistycznej w zakresie MPZP i SUIZKP, Automatyczne generowanie wypisów i wyrysów, Przeprowadzanie analiz i generowanie raportów, Prowadzenie rejestrów wniosków i uwag do projektów, Integrację z platformą ePUAP, Moduł decyzje architektoniczne: Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, Prowadzenie ewidencji wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4 Pozostałe moduły SIP Moduł prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów Funkcjonalności modułu oferują pełne wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie EMUIA. Moduł środowisko – kompleksowa informacja o środowisku Moduł wspiera pracę referatów administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy dotyczących ochrony środowiska. Moduł konsultacji społecznych Dostosowanie się do sytuacji w przypadku pkt adresowych Moduł konsultacji społecznych nie ogranicza się do zgłaszania prostych uwag, lecz pozwala na czynny udział, w toczących się postępowaniach administracyjnych,

5 Moduł Środowisko – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Obecnie w końcowej fazie znajdują się prace nad zintegrowaniem funkcjonalności modułu ochrony środowiska z rejestrem publikowanych kart informacyjnych dla decyzji i pozwoleń środowiskowych, dostępnym na stronach biuletynu informacji publicznej gmin uczestniczących w projekcie. Wprowadzenie do SIP decyzji/pozwoleń środowiskowych Wygenerowanie przez system karty informacyjnej Eksport danych karty informacyjnej i publikacja na stronach BIP

6 Pozostałe moduły SIP Moduł prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
Moduł ewidencji zabytków pozwala na realizację podstawowego obowiązku gmin w zakresie ochrony nad zabytkami jakim jest prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. Moduł ewidencji dróg i obiektów mostowych Moduł ewidencji dróg i obiektów mostowych wspomaga działania referatów w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Moduł oferty inwestycyjne SIP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwala na udostępnianie, w atrakcyjny sposób, informacji o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w granicach gmin.

7 Zestawianie danych referencyjnych pozyskanych z jednostek zewnętrznych
Dane dostępne w modułach SIPu: Ewidencja Gruntów i budynków - PODGiK Kołobrzeg, Koszalin, Świdwin, Szczecinek Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu - PODGiK Koszalin Hipsometria – CODGiK Warszawa Ortofotomapa WODGik Szczecin Topograficzna Baza Danych – CODGiK Warszawa Vmap Level2 - CODGiK Warszawa BDO - CODGiK Warszawa Mapa Glebowo-rolnicza - WODGik Szczecin Mapa Sozologiczna - WODGiK Szczecin Dane dotyczące środowiska (Hydrografia, Natura 2000, Parki Narodowe, pomniki przyrody itd.) - RDOŚ Szczecin, RZGW Szczecin Dane w trakcie pozyskiwania: BDOT 10K - Baza Danych Obiektów Topograficznych - WODGiK Szczecin Ortofotomapa 2011/ CODGiK Warszawa Tereny zalewowe - KZGW Warszawa Projekty dróg S6 i S11 – GDDKiA Szczecin Geodetom Powiatowym Białogard, Koszalin

8 System informacji Przestrzennej ZMIGDP a koncepcja budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (SDI) SIP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwala gminom wypełnić obowiązki w zakresie utworzenia i publikacji metadanych oraz udostępniania usług danych przestrzennych, zapewniających innym podmiotom dostęp do posiadanych zbiorów danych. System realizuje tym samym wymagania w zakresie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi węzłami infrastruktury informacji przestrzennej. Tym samym System w pełni wpisuje się w koncepcję tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, jest w pełni dostosowany i umożliwia wymianę danych z innymi węzłami IIP (podmiotami rządowymi i samorządowymi) oraz zapewnia synchronizację baz danych przestrzennych z wykorzystaniem usług danych przestrzennych. Zbiory i usługi danych przestrzennych udostępniane przez SIP ZMIGDP zostały zgłoszone do Ewidencji Zbiorów i Usług prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. Usługa wyszukiwania metadanych (CSW) dla zbiorów i usług danych przestrzennych została zaimplementowana przez GUGIK i podpięta pod serwer katalogowy Geoportalu Krajowego i Inspire.

9 Aspekty techniczne – „know how”
W ramach projektu budowy SIP ZMIGDP wypracowanych zostało szereg rozwiązań technicznych , które dzięki pełnej skalowalności, mogą być „z miejsca” wykorzystane do obsługi kolejnych jednostek gminnych w ramach regionalnej platformy GIS. Na wspomniane zagadnienia techniczne składają się m.in. takie elementy jak: wypracowany model danych dla obsługi opracowań planistycznych, wypracowany standard techniczny i wytyczne, w zakresie tworzenia projektów opracowań planistycznych zasilających bazę danych systemu, pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, opracowane modele przypadków użycia systemu, w odniesieniu do wsparcia procedury planistycznej, wypracowane ergonomiczne założenia dla interfejsów użytkownika – zapewniające sprawną komunikację i obsługę systemu. Implementacja gotowych rozwiązań generuje znaczące oszczędności w wymiarze finansowym jak i w zakresie czasu niezbędnego dla ich wdrożenia.

10 SIP Związku miast i gmin dorzecza Parsęty - pilotaż dla województwa zachodniopomorskiego
Charakterystyka zrealizowanego projektu i zasięg przestrzenny pozwalają potraktować System Informacji Przestrzennej ZMIGDP, jako pilotażowe rozwiązanie w zakresie budowy ponadlokalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej, dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Specyfika Systemu obsługującego jednocześnie 15 jednostek samorządu terytorialnego i założenie pełnej skalowalności, odnoszące się do wypracowanych rozwiązań, zarówno funkcjonalnych jak i organizacyjnych, stanowią podstawę dla ich wykorzystania w kontekście utworzenia regionalnej węzła GIS. Insert a picture of one of the geographic features of your country.

11 Charakterystyka wytworzonych rozwiązań SIP
Dzięki przyjętym na etapie tworzenia założeniom, zastosowane w systemie rozwiązania charakteryzuje: Pełna skalowalność – pozwalająca na rozbudowę systemu, w zakresie liczby obsługiwanych gmin, poprzez możliwość włączania kolejnych jednostek samorządu terytorialnego. Modułowość– pozwalająca na kompleksową realizację zadań własnych gmin, Insert a picture of an animal and/or plant found in your country.

12 Koncepcja utworzenia regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej – warianty wykorzystania gotowych rozwiązań Sip ZMIGDP Utworzenie regionalnego węzła IIP w oparciu o rozwiązania SIP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty może zostać zrealizowane w jednym z wariantów: Rozbudowa istniejącego Systemu Transfer i implementacja gotowych rozwiązań „Know How” Pełna skalowalność zastosowanych rozwiązań pozwala rozszerzyć istniejący System o obsługę kolejnych gmin Województwa Zachodniopomorskiego ,w oparciu o wykorzystywane środowisko ESRI Zastosowanie wypracowanych rozwiązań technicznych (Know How) i organizacyjnych poprzez osadzenie ich na dowolnym środowisku np moduł SDI

13 Dziękuję


Pobierz ppt "„Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty, Dzień otwarty 07.05.2014 www.gis.parseta.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google