Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja efektów zakończonego projektu JESSICA 4 CITIES (Poznań)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja efektów zakończonego projektu JESSICA 4 CITIES (Poznań)"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja efektów zakończonego projektu JESSICA 4 CITIES (Poznań)
Natalia Madajczyk Biuro Koordynacji Projektów Urząd Miasta Poznania

2 Projekt JESSICA for Cities podstawowe informacje
JESSICA 4 Cities, Grupa robocza nr 3 (WG 3) Okres realizacji projektu: faza przygotowania: 21 kwietnia sierpnia 2008 faza wdrażania: 26 września maja 2010 Wartość projektu: dla całego partnerstwa: EUR dla Poznania: EUR (potem EUR) Problematyka projektu: Inicjatywa JESSICA oraz Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (Urban Development Funds) Projekty miejskie, a Zintegrowane Plany Trwałego Rozwoju Obszarów Miejskich (Integrated plans for sustainable urban development)

3 J4C - Partnerstwo Lider (Lead Partner)- Region Toskanii
PP1- Association Greater Manchester Authority (Wielka Brytania) PP2 - Massy (Francja) PP3 - Porto Vivo, SRU–Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A. (Portugalia) PP4 - Brasov Metropolitan Association (Rumunia) PP5 - Municipality of Athens Development Agency (Grecja) PP6 – Miasto Poznań (Polska) PP1 PP6 PP2 PP4 PP3 LP PP5

4 Co to jest JESSICA? JESSICA to:
“Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich” Inicjatywa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wspólnie z Bankiem Rozwoju Rady Europy Nowe procedury umożliwiające Państwom Członkowskim wykorzystanie części środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na dokonanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich Preferencyjne wsparcie finansowe w postaci trwałych inwestycji w celu ożywienia zdegradowanych obszarów miejskich Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) Inwestycje w formie instrumentów zwrotnych (pożyczek, gwarancji, kapitału właścicielskiego) są dokonywane na projekty za pośrednictwem Funduszy, dzięki czemu te same środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane FROM to fundusz inwestujący w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju obszarów miejskich FROM musi wykazać się odpowiednimi kompetencjami i niezależnością zarządzania, posiadać całościowy plan biznesowy i budżet na realizację kwalifikowanych projektów.

5 Model funkcjonowania JESSICA źródło: prezentacja EBI
Komisja Europejska Fundusze Strukturalne Dotacja Inni inwestorzy (publiczni i prywatni) Kraj Członkowski Reprezentowany przez Instytucję Zarządzającą Komitet inwestycyjny Miasta Inwestycja (kapitał, kredyt lub gwarancja) Fundusz Powierniczy opcjonalnie Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Banki Projekty będące częścią zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich

6 Projekty w ramach JESSICA
Projekty, które mogą korzystać z finansowania w ramach JESSICA muszą wykazać zintegrowane podejście – preferencyjne wsparcie finansowe w formie instrumentów zwrotnych może być przeznaczone dla projektów w następujących dziedzinach: Infrastruktura miejska (transport, woda, ścieki, energia, itd.) Dziedzictwo kulturowe (dla turystyki i innych trwałych celów) Rozwój nieużytków poprzemysłowych (w tym czyszczenie i dekontaminacja terenów) Przestrzeń biurowa dla sektora MŚP, technologii informacyjnych i sfery badań i rozwoju Budynki uniwersyteckie, w tym specjalistyczne instalacje wydziału medycyny, biotechnologii i innych wydziałów Usprawnienia efektywności energetycznej

7 Dlaczego Miasto Poznań w projekcie dot. JESSICA?
Rola miast we wdrażaniu Inicjatywy JESSICA jest kluczowa, bo to miasta: rozwijają strategie i zintegrowane plany trwałego rozwoju obszarów miejskich identyfikują i tworzą projekty oraz plany, w ramach których będzie można skorzystać z funduszy JESSIKI i wdrażają projekty i inwestycje wspierane w ramach Inicjatywy Celem Grupy Roboczej jest określenie, w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, członkami Lokalnych Grup Wsparcia i Władzami Wdrażającymi jak w praktyce miasta europejskie mogą osiągnąć najlepsze korzyści z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich jak JESSICA powinna być zbudowana aby, uwzględniając istniejące przepisy dot. Funduszy Strukturalnych najlepiej dostosować ten instrument do potrzeb miast przyspieszenie procesu wdrażania JESSIKI i FROM wspierających zrównoważony rozwój miejski

8 JESSICA w Wielkopolsce
Inicjatywa JESSICA wdrażana w regionie równolegle z procesem realizacji projektu Grupy Roboczej JESSICA for Cities Wielkopolska jest liderem w Europie w procesie wdrażania Inicjatywy JESSICA Instytucja Wdrażająca/Zarządzająca (Managing Authority) - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego JESSICA w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym: Priorytet IV „Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działanie 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalna Strategią Innowacji”, Schemat III „Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich” Całkowita wartość alokacji do wykorzystania w ramach JESSICA w Wielkopolsce to EURO

9 JESSICA w Wielkopolsce
Krótka historia wdrażania Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce: Analizy dot. prawnych uwarunkowań wdrażania Inicjatywy: wrzesień 2008 Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy UMWW, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - październik 2008 Podpisanie umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA (JESSICA Holding Fund) - pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a EBI – 29 kwietnia 2009 Opracowanie Wytycznych w zakresie opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) - wrzesień 2009 Przyjęcie kryteriów wyboru i warunków konkursowych dla FROM - luty/marzec 2010 Call for Expression of Interest – otwarty konkurs na wybór FROM w Wielkopolsce, ogłoszony przez Fundusz Powierniczy JESSICA dla Wielkopolski (EBI) - 22 marca 2010 Wybór FROM - w Wielkopolsce: Bank Gospodarstwa Krajowego (podpisanie umowy: 29 września 2010) Ogłoszenie naboru, wybór i podpisanie umów na realizację wybranych projektów miejskich - do końca 2010

10 Projekty rewitalizacji w Poznaniu: cele i przedmiot rewitalizacji
Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach: rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom...), rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego. Przedmiot rewitalizacji Przedmiotem działań rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej m.in. bezpieczeństwa, bezrobocia, ubóstwa i stanu infrastruktury. Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji W związku z opublikowaniem Wytycznych w zakresie opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) trwają prace nad uaktualnieniem poznańskiego MPR zgodnie z wytycznymi Źródło:

11 Rewitalizacja w Poznaniu - Miejski Program Rewitalizacji

12 Założenia Projektu J4C Projekt zakładał, że poprzez wspólne działania partnerów Grupy Roboczej działających na poziomie lokalnym i międzynarodowym, w ścisłej współpracy członkami Lokalnych Grup Wsparcia, krajowymi/regionalnymi Władzami odpowiedzialnymi za wdrażanie JESSICA (w przypadku Poznania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego) oraz Z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zostaną zrealizowane następujące cele: Przyspieszenie wdrażania w krajach/regionach/miastach partnerów mechanizmu finansowego JESSICA i Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (UDFs) wspierających zrównoważony rozwój miejski Identyfikacja, budowa i (jeżeli to możliwe) wdrożenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich zdolnych do zainwestowania w zrównoważoną rewitalizację miejską Identyfikacja, budowa i (jeżeli to możliwe) rozpoczęcie projektów, które mogłyby być lub będą finansowane poprzez FROMy Rozwinięcie i rozpowszechnianie zaleceń dotyczących najlepszego sposobu oceny oprocentowania i struktury JESSICA dla miast oraz przykłady dobrych praktyk i studium przypadku projektów podobnych do FROMów i JESSICA

13 Realizacja projektu - działania i rezultaty na poziomie partnerstwa
Spotkania lokalne Wizyty studyjne w miastach projektu dot. lokalnych zagadnień związanych z rewitalizacją i wdrażaniem JESSICA Wspólne formułowanie definicji i problemów związanych z JESSICA Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu - zapoznanie się z różnymi koncepcjami rewitalizacji miejskiej i zrównoważonego rozwoju miejskiego Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Udział przedstawicieli EBI w spotkaniach lokalnych projektu, "wzmocnienie pozycji" Grupy Roboczej J4C wobec Komisji Europejskiej - udział w Platformie Komisji Europejskiej dot. JESSICA Przygotowanie dokumentów projektowych Wytyczne dla oceny i kryteriów kwalifikowalności projektów miejskich zgodnie z wymogami JESSICA (Guidelines for assessment and criteria for „JESSICAbility” of projects and case studies for the application of JESSICA instrument) Rozwinięcie i rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk i studium przypadku projektów podobnych do FROM i JESSICA (Raport końcowy)

14 Realizacja projektu - działania i rezultaty na poziomie partnerstwa
Założenia projektu zostały zrealizowane w różnym stopniu przez różnych partnerów Realizacja pierwotnych założeń była trudna, bo bezpośrednio związana ze stopniem wdrażania mechanizmu JESSICA w partnerskich krajach/regionach partnerów: różne poziomy wdrażania JESSICA (krajowe / regionalne) i różny stopień zaawansowania procesu wdrażania Wielkopolska i Northwest England w trakcie realizacji projektu "wyprzedziły" pozostałych partnerów - w obu regionach powstały Fundusze Powiernicze (EBI) i zostały rozpisane konkursy na wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich Nie było to możliwe u innych partnerów – we Włoszech, Grecji, Rumunii, Portugalii na poziomie krajowym lub regionalnym (w zależności od struktury wdrażania) mechanizm JESSICA nie został jeszcze wdrożony – przeszkody prawne i systemowe Projekt JESSICA for Cities - kontynuacja?

15 Realizacja projektu – działania i rezultaty dla Poznania
Udział w spotkaniach lokalnych: Porównanie praktyk wdrażania instrumentu JESSICA i rewitalizacji w odmiennych warunkach (inne systemy prawne i kulturowe u zagranicznych partnerów) Możliwość dofinansowania opracowań i koncepcji niezbędnych do prawidłowego zaplanowania wdrożenia JESSICA („Koncepcja funkcjonowania jednostki typu Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich”) Okazja do nawiązania kontaktów dla realizacji kolejnych projektów międzynarodowych w przyszłości i promocji miasta wśród zagranicznych partnerów Lokalna Grupa Wsparcia: Zdecydowanie bardziej roboczy charakter poznańskiej LGW, ze względu na bieżące prace nad wdrażaniem JESSICA przez UMWW w regionie Partnerzy LGW przede wszystkim pracownicy odpowiednich wydziałów UMP (projekty inwestycyjne, rewitalizacja), przedstawiciele UMWW, autorzy ekspertyzy zewnętrznej itd. Lokalny Plan Działania „dopasowany” do kolejności prac UMWW nad wdrażaniem JESSICA w regionie

16 Realizacja projektu - działania i rezultaty dla Poznania
Współpraca z Władzą Zarządzającą: Intensyfikacja kontaktów i wymiany informacji z UMWW w dziedzinie wdrażania JESSICA Udział przedstawicieli UMWW w spotkaniach lokalnych - korzyść dla całego partnerstwa Rewitalizacja/ projekty: Identyfikacja projektów rewitalizacji możliwych do sfinansowania w ramach JESSICA (np. propozycja rewitalizacji terenów Starej Gazowni w Poznaniu m.in. na potrzeby kultury) Udział w projekcie Programu URBACT II Doświadczenie we wdrażaniu projektów URBACT związane z: Praktycznym zapoznaniem się z zasadami działania programu (typy działań, realizacja celów i założeń, raportowanie itd.) Poznanie zasad rozliczania kosztów projektu (First Level Control) - kwalifikowalność kosztów, dokumentacja, certyfikacja.

17 Dziękuję za uwagę Kontakt: Natalia Madajczyk Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów tel ,


Pobierz ppt "Prezentacja efektów zakończonego projektu JESSICA 4 CITIES (Poznań)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google