Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Projekt przyjęty uchwałą Nr 7/221/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r.

2 Zaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Fundusz Zaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 72% Europejski Fundusz Społeczny 28% RAZEM 100%

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
    Osie priorytetowe EFRR w euro EFS w euro % alokacji Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu ,45 24% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region ,54 2% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie ,84 14% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku ,48 6% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu ,86 11% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ,07 13% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,21 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy ,41 9% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo ,98 7% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja ,97 Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,39 3% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna ,01 ,45 ,77 100%

4 Priorytet Inwestycyjny 1.1 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) Priorytet Inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspierania ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Priorytet Inwestycyjny 1.2    

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) – cd. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3.1 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Priorytet Inwestycyjny 3.2 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Priorytet Inwestycyjny 3.3 wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Priorytet Inwestycyjny 3.4    

6 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.2 Cel szczegółowy: wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i innowacje. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: działania na rzecz badań i innowacji w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. Wsparcie to będzie obejmować cały cykl innowacji, począwszy od fazy badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, koszty prowadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia rozumianego jako uruchomienie pilotażowej (testowej) produkcji (np. stworzenie demonstracyjnej linii technologicznej), aż po etap polegający na komercyjnym wykorzystaniu nowego rozwiązania na skalę przemysłową, finansowanie zakupu oraz wdrożenia wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MŚP), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

7 Priorytet Inwestycyjny 3.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.1 Cel szczegółowy: wzrost przedsiębiorczości. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw, umożliwiające im wejście na rynek oraz zapewniające odpowiedni poziom konkurencyjności w początkowych fazach rozwoju, działania wspierające zakładanie i rozwój nowych przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie, działania związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich), uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w media oraz budową lub modernizacją układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego kampanie promocyjne.    

8 Priorytet Inwestycyjny 3.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.1 Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.    

9 Priorytet Inwestycyjny 3.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.2 Cel szczegółowy: wzrost umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z regionu. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi i/lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania na określonych rynkach, wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych), wsparcie działań przygotowujących przedsiębiorstwa do eksportu, w tym potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu czy certyfikację i logistykę), dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą, wzmocnienie wizerunku regionu i jego gospodarki, obejmujące m.in. projekty związane z promocją gospodarczą i turystyczną regionu, w wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym.

10 Priorytet Inwestycyjny 3.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.2 Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.    

11 Priorytet Inwestycyjny 3.3
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.3 Cel szczegółowy: zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw (w tym w obszarze TIK). Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne w MŚP z preferencją dla projektów zgodnych z regionalnymi specjalizacjami, wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i sprzęt produkcyjny. W ramach priorytetu rozwijane będą instrumenty inżynierii finansowej zapewniające dostęp do finansowania na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw (a uzupełniająco w formie instrumentów dotacyjnych w wybranych branżach i na określonych obszarach geograficznych, na których występuje deficyt przedsiębiorczości), umożliwiając tym samym realizację inwestycji rozwojowych przez przedsiębiorstwa.    

12 Priorytet Inwestycyjny 3.3
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.3 Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry.    

13 Priorytet Inwestycyjny 3.4
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.4 Cel szczegółowy: zwiększenie możliwości wsparcia procesów wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: wspólne projekty i przedsięwzięcia instytucji otoczenia biznesu (np. sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji). Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe.    

14 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet Inwestycyjny 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Priorytet Inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; Priorytet Inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Priorytet Inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.    

15 Priorytet Inwestycyjny 4.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.1 Cel szczegółowy: wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w regionalnym bilansie zużycia energii. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne, inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej, inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, inwestycje w zakłady wytwarzające urządzenia OZE, instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, administracja rządowa; państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe; inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.    

16 Priorytet Inwestycyjny 4.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.2 Cel szczegółowy: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem: działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej przedsiębiorstw w regionie, a tym samym zmniejszeniem energochłonności gospodarki regionu, działania prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody w przedsiębiorstwach, w tym poprzez m.in. systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany procesów technologicznych, nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa.    

17 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
. Wykorzystanie instrumentów finansowych Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. Zlecona w lutym br. „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ” Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych.

18 – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Pomoc publiczna Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata Od r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.    

19 Dziękuję za uwagę Małgorzata Chojnacka Biuro Programowania RPO
Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google