Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 GENEZA I NIECO HISTORII
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ankieta lato 2012 r. Jak oceniacie państwo dotychczasową realizację zasady partnerstwa w ramach wdrażanej perspektywy finansowej UE na lata ? W myśl art. 11 Rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 „…każde państwo członkowskie wyznacza najbardziej reprezentatywnych partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska naturalnego lub w innej sferze…”. Tymczasem w przypadku Polski zabrakło strategicznego podejścia do partnerstwa, co skutkowało tym, że reguły partnerstwa kształtowały się w oparciu o precedensy/praktykę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Ankieta lato 2012 r. Brak systematycznego angażowania partnerów spoza administracji na etapie przygotowywania dokumentów, w tym programowych (brak harmonogramu prac/ identyfikacji tematów do dyskusji/ najważniejszych kwestii problemowych). Udział partnerów był zapewniony przede wszystkim poprzez konsultacje ad hoc i konsultacje masowe dokumentów, których kształt był w dużej mierze zdeterminowany ustaleniami na wcześniejszych etapach prac. Partnerstwo traktowane było raczej jako „wypełnienie zapisu ustawowego” niż rzeczywistej potrzeby konstruktywnej konsultacji, czego odzwierciedleniem było zbyt krótkie wyznaczane terminy konsultacji, częsty brak upubliczniania stanowisk poszczególnych partnerów, jak również zdawkowe lub pozbawione uzasadnienia odrzucanie tych stanowisk. Takie podejście skutkowało wśród partnerów poczuciem iluzoryczności pracy nad danym dokumentem, a także zniechęcenia do jej wykonywania; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Ankieta lato 2012 r. Założenia dla przyszłej perspektywy (zgodnie z zasadą: Kto?, Co?, Kiedy?): Ustalenie zasad określania kompetencji, praw i obowiązków, potencjału, zasięgu oddziaływania (w tym lokalnego, regionalnego, krajowego) partnerów, wraz ze sposobem i kryteriami ustanawiania ich udziału w pracach nad realizacją perspektywy finansowej Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów nakłada na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania współpracy z a) właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, b) partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz c) podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości i niedyskryminacji. Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych - elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa - DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 KOMITET MONITORUJĄCY 2007-2013
ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko 6 17 4 9 / 30 PO Innowacyjna Gospodarka 19 11 / 34 PO Kapitał Ludzki 7 15 18 14 / 47 PO Rozwój Polski Wschodniej 22 8 13 / 43 PO Pomoc Techniczna 3 14 6 / 26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 KOMITET MONITORUJĄCY RPO 2007-2013
ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD woj. małopolskie 8 4 15 12 / 31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 KOMITET MONITORUJĄCY RPO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 KOMITET MONITORUJĄCY RPO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 KOMITET MONITORUJĄCY RPO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 DECYDUJĄCE STARCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 TEORIA – Projekt Rozporządzenia Ogólnego
Efektywne wdrażanie zasady partnerstwa wymaga współpracy z partnerami począwszy od etapu opracowania umowy partnerstwa Artykuł 5 projektu rozporządzenia ramowego przewiduje włączanie partnerów w zarządzanie funduszami, i to już w fazie opracowywania umowy partnerstwa i raportów nt. poczynionych postępów, jak również w opracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ewaluacji PO. Uwzględnienie zasady partnerstwa na wszystkich etapach zarządzania daje gwarancję uczynienia partnerstwa procesem dynamicznym, ułatwiającym dialog przy podejmowaniu decyzji a także w realizacji i ewaluacji działań. Należy pamiętać, że zasada ta wymaga porozumienia się partnerów na etapie definiowania celów programów operacyjnych na daną perspektywę finansową. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 W latach realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA
REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Podział alokacji na krajowe programy operacyjne
KWOTA ALOKACJI (mln EU) PO Infrastruktura i Środowisko 27 513,9 PO Inteligentny Rozwój 8 614,1 PO Wiedza Edukacja Rozwój 4 419,3 PO Polska Cyfrowa 2 117,2 PO Polska Wschodnia 2 255,6 PO Pomoc Techniczna 700,1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 GRUPA ROBOCZA 2014-2020 PO Infrastruktura i Środowisko 39 19 4 43 / 66
ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko 39 19 4 43 / 66 PO Inteligentny Rozwój 23 24 6 28 / 58 PO Wiedza Edukacja Rozwój 15 28 22 / 56 PO Polska Cyfrowa 22 30 3 25 / 58 PO Polska Wschodnia 16 18 12 23 / 53 PO Pomoc Techniczna 1 14 17 3 / 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Podjęte działania Analiza udziału Partnerów w GR
Oficjalne stanowisko Zespołu TK ds. Funduszy UE w sprawie reprezentacji w poszczególnych GR Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 GRUPA ROBOCZA 2014-2020 PO Infrastruktura i Środowisko 39 19 4 43 / 66
ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko 39 19 4 43 / 66 PO Inteligentny Rozwój 23 24 6 28 / 58 PO Wiedza Edukacja Rozwój 15 28 22 / 56 PO Polska Cyfrowa 22 30 3 25 / 58 PO Polska Wschodnia 16 18 12 23 / 53 PO Pomoc Techniczna 1 14 17 3 / 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 REGIONALNE PROGRAMAMY OPERACYJNE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Podział alokacji na regionalne programy operacyjne
KWOTA ALOKACJI (mln EU) dolnośląskie 2 250,4   kujawsko-pomorskie 1 901,7   lubelskie 2 228,8   lubuskie 906,1   łódzkie 2 253,9   małopolskie 2 875,5   mazowieckie 2 087,9   opolskie 944,1  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Podział alokacji na regionalne programy operacyjne
KWOTA ALOKACJI (mln EU) podkarpackie  2 112,2 podlaskie  1 212,4  pomorskie  1 863,0  śląskie  3 473,6  świętokrzyskie 1 363,2   warmińsko-mazurskie 1 726,6   wielkopolskie 2 447,9   zachodniopomorskie  1 599,7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Przedstawiciele partnerów w procesie programowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA
REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 EFEKTY DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Cel Projektu Cel główny:
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie względem okresu Realizacja projektu wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy w okresie Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Schemat działań w ramach Projektu
Analiza potencjału PARTNERÓW OPRACOWANIE STRATEGII PARTNERSTWA W RAMACH PERSPEKTYWY Ewaluacja wdrożenia STRATEGII Założenia Zasady realizacji Narzędzia (w tym informatyczne) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Rezultaty Projektu Oczekiwane efekty realizacji projektu:
Podstawowym efektem jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Uwagi Partnerów - przykład
Lp. Część dokumentu do którego odnosi się uwaga/ strona Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1.   UWAGA OGÓLNA  Dokument nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. W obecnej formie jest to luźny zbiór uwag i rekomendacji o różnym stopniu istotności dla całego systemu, okraszony przykładami z innych krajów, które to przykłady nie znajdują odzwierciedlenia w rekomendacjach dla spójnej wizji realizacji zasady partnerstwa. Przedmiotem Zapytania ofertowego miało być: przygotowanie projektu strategii realizacji zasady partnerstwa w procesie programowania i wdrażania wsparcia ze środków funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności) w ramach perspektywy finansowej (objętość dokumentu: maksymalnie 40 stron). 2.  Zbiór przykładów dobrych praktyk jest moim zdaniem zrobiony bez jakiegoś klucza, myśli przewodniej. Nie ma na przykład podziału na źródła finansowania lub przełożenia na poszczególne programy operacyjne.  Podane przykłady nie wspierają myśli przewodniej – trudno ją w ogóle zdefiniować. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 DOTYCHCZASOWA WSPÓŁRACA na poziomie centralnym
Wybrane Priorytety Inwestycyjne w PO Wiedza Edukacja Rozwój Wybrane Priorytety Inwestycyjne PO Pomoc Techniczna Wspólne stanowiska do wybranych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym Rejestr Usług Rozwojowych (PARP) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 WYZWANIA W RAMACH STRATEGII PARTNERSTWA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Kluczowe czynniki sukcesu
Kompetencje Struktury Efektywna wymiana informacji Współpraca Realny wpływ na zarządzanie Finansowanie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 PROPOZYCJE dotyczące KM (poziomy – centralny i regionalny)
KM to proces, a nie seria spotkań Powołanie KM ds. PARTNERSTWA Powołanie KM ds. PRZEDSIĘBORCZOŚCI Wsparcie informatyczne Efektywna/aktualna baza wiedzy Powołanie sektorowych Grup Roboczych Odejście od perspektywy PO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 PROPOZYCJE dotyczące udziału Partnerów w Perspektywie 2014-2020
Monitoring i ewaluacja Włączenie systemowe (PZP?) Promocja i informacja Procedury wyboru projektów (w obszarze kompetencji) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Konkurencja/ Działania własne
Kooperacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 POD ROZWAGĘ Modernizacja Polski – fundusze UE Mikro- Małe, Średnie
Przedsiębiorstwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 POD ROZWAGĘ – ZIT w RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 POD ROZWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA
REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA Grupa Robocza Komitet Monitorujący STRATEGIA/IE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Kontakt z biurem projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul
Kontakt z biurem projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Rejtana Warszawa tel. (+48 22) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google