Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego

2 www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl w zakładce terminy egzaminów

3 Materiały i przybory pomocnicze Matematykakalkulator prosty, linijka, cyrkiel (z długopisem) Geografialinijka, lupa, kalkulator prosty Biologialinijka Chemialinijka, kalkulator prosty Fizykalinijka, kalkulator prosty Historialupa

4 Materiały i przybory pomocnicze dostarczane przez szkołę MatematykaWybrane wzory matematyczne J. polskiSłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (min. 1 na 25 zdających) ChemiaKarta wybranych tablic chemicznych FizykaKarta wybranych wzorów i stałych fizycznych

5

6 W przypadku błędu w nr PESEL na pasku kodowym oddajesz pasek Zespołowi Nadzorującemu i wpisujesz odręcznie swój poprawny nr PESEL. Zespół Nadzorujący dopisuje kod szkoły.

7 KODOWANIE PIERWSZEJ STRONY ARKUSZA trzyznakowy kod - zdający nr PESEL - zdający naklejka z kodem kreskowym - zdający dysleksja – Zespół Nadzorujący (ZN) OBOWIĄZKOWO! Przeczytaj uważnie instrukcję dla zdającego

8 Miejsce na naklejkę z nr PESEL - zdający

9 KODOWANIE KARTY ODPOWIEDZI

10 C – odpowiedź dobra B – odpowiedź zła W przypadku gdy zmieniasz zaznaczenie poprawnej odpowiedzi i staje się ono mniej przejrzyste, wskaż strzałką, która odpowiedź jest dobra a która zła.

11 NIE UŻYWAJ OŁÓWKÓW I KOREKTORÓW! Do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem.

12

13

14 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: - wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, - stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, - zakłócenia przebiegu egzaminu, - stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

15

16 Wierzchnie ubranie zostaw w szkolnej szatni. Na egzaminy przychodź w stroju wizytowym, w stonowanych kolorach. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się o określonej godzinie, kto się spóźni, nie jest wpuszczany na salę. Miejsca są losowane, po losowaniu nie wolno Ci zamieniać się miejscami. Od momentu rozpoczęcia pisania egzaminu nie opuszczasz sali. Jakiekolwiek pytania i sprawy zgłaszasz Zespołowi Nadzorującemu przez podniesienie ręki. Nie wolno Ci wstawać i odchodzić od stolika, dopóki nie podejdzie ktoś z Zespołu Nadzorującego.

17 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania godziny na tablicy, po zakończeniu czynności kodujących. Na maturze na sali może być losowo kilka wersji pytań i odpowiedzi. Na salę nie można wnosić maskotek, napojów, kanapek itp. Przy wyjściu do toalety maturzysta zostawia na stoliku zamknięty arkusz i pod opieką członka Zespołu Nadzorującego udaje się do toalety. Po zakończeniu egzaminu maturzysta podnosi rękę i czeka na członka Zespołu Nadzorującego, który dopiero po sprawdzeniu poprawności kodowania zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Ostatnia osoba zdająca zostaje w sali i jest obecna podczas pakowania arkuszy egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert.

18 Do poniedziałku 22 kwietnia 2013 należy przynieść do sekretariatu szkoły podpisany kalkulator prosty.

19 Zdający egzamin z informatyki ma prawo sprawdzić sprzęt komputerowy przygotowany przez opiekuna (administratora) pracowni informatycznej. Jest na to przewidziana 1 godzina. Opiekun (administrator) pracowni informatycznej przygotowuje sprzęt najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu.

20 Szkoła nie jest zobowiązana zapewnić sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wykorzystania dostarczonych przez Ciebie materiałów pomocniczych do prezentacji tematu na ustnym egzaminie z języka polskiego. Sprzęt, którym dysponuje szkoła, możesz sprawdzić w Technikum w dniach 23-25 kwietnia 2013 w godz. 15.00 – 16.00.

21 Na egzamin ustny przyjdź 10 – 15 minut wcześniej. Podane w terminarzu godziny rozpoczęcia egzaminu ustnego mają charakter orientacyjny. Ramowy plan prezentacji z języka polskiego powinien być pokazany Zespołowi Egzaminacyjnemu bezpośrednio przed egzaminem. Wyniki części ustnej są ogłaszane w dniu egzaminu i są ostateczne.

22 W przypadku, gdy zdający z uzasadnionego powodu nie zgłosi się w terminie na egzamin ustny, przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ustala dla niego dodatkowy termin, o którym powiadamia bezpośrednio zainteresowanego oraz odpowiednią komisję. Warunkiem ustalenia dodatkowego terminu jest dostarczenie do przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego zwolnienia lekarskiego najpóźniej w dniu, w którym egzamin ten miał się odbyć.

23 Absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Zdający składa wówczas pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 5 lipca 2013 r.

24 Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów: 28 czerwca 2013 od godz. 10.00


Pobierz ppt "Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google