Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1

2 Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku
Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO - przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym (rynek ASO na platformie Bond Spot ruszy do końca 2009 roku). Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

3 Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych. Głównymi instrumentami na nowej platformie, zorganizowanej przez GPW i BondSpot (MTS-CeTO) są obligacje komunalne i korporacyjne.

4 Segmenty Rynku Catalyst rynki hurtowy i detaliczny
rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu (ASO) 

5 Zasady obrotu Rynki prowadzone przez GPW
Zasady obrotu na rynkach regulowanym i alternatywnym prowadzonych przez GPW w ramach Catalyst są prawie identyczne.

6 Zasady obrotu Harmonogram notowań ciągłych jest następujący zarówno w przypadku rynku regulowanego jak i ASO: godz – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) godz. 9:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) godz. 9:00 – 16.20 Faza notowań ciągłych godz – 16.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) godz Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) godz – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

7 Zasady obrotu Identyczne na ASO i RR są między innymi:
1. Jednostki transakcyjne – jedna obligacja 2. Zasady przekazywania na GPW tabel odsetkowych 3. Zasady przekazywania, konstrukcja, realizacja i rodzaje zleceń maklerskich 4. Zasady przekazywania członkom ASO kart umów 5. Algorytmy stosowane do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia 6. Zasady anulowania transakcji 7. Maksymalne odchylenie wahań kursu - 3 punkty procentowe 8. Dla wszystkich nominałów obligacji dokładność określania kursu wynosi - 0,01 punktu procentowego 9. Cykl rozliczeniowy T+2

8 Zasady obrotu Transakcje pakietowe:
Na rynku regulowanym transakcje pakietowe można zawierać od 8.00 do (maksymalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10%). Istnieje możliwość zawierania transakcji pakietowych po zakończeniu sesji w godz W takim przypadku maksymalne odchylenie kursu transakcji od średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami jest nie większe niż 40%. Na ASO transakcje takie można zawierać jedynie w godz a gdy transakcja ma być rozliczona w dniu jej zawarcia – w godz – ( brak możliwości zawierania transakcji po zakończeniu notowań). Minimalna wartość transakcji pakietowej wynosi 100 tys. zł. Maksymalne, dopuszczalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10% dla rynku regulowanego i 3 punkty procentowe dla alternatywnego systemu obrotu.

9 Zasady obrotu Rynek prowadzony przez BondSpot
Główne cechy obrotu na Catalyst w segmencie organizowanym przez BondSpot, które są odmienne od zasad obowiązujących w segmentach prowadzonych przez GPW są następujące: Brak ograniczenia wahań cen, Nie jest określany kurs otwarcia na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem dnia obrotu, Jednostka transakcyjna, czyli minimalna liczba papierów wartościowych, którą można kupić/sprzedać musi mieć w segmencie hurtowym wartość co najmniej 100 tys. zł. Notowania ciągłe trwają od godziny 9:00 do 16:00. Po zamknięciu obrotu oferty tracą ważność i są usuwane z rynku (są składane na każdą sesje przez Dom maklerski do czasu ich zakończenia lub realizacji). Dopuszczalna wartość transakcji pakietowej to co najmniej 100 tys. zł. Możliwość zawierania transakcji negocjowanych

10 Pierwsza oferta publiczna (IPO)
W przypadku, gdy sprzedaż na rynku pierwotnym realizowana jest w formule oferty publicznej, procedura przydziału może być przeprowadzona przez firmę inwestycyjną lub z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy. Główną zaletą tego drugiego rozwiązania jest umożliwienie uczestnictwa w ofercie dużej liczbie nabywców – wszystkim tym, którzy są klientami członków giełdy. 

11 Pierwsza oferta publiczna (IPO)
Sprzedaż pierwotna obligacji z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy jest najkorzystniejszym i najbardziej bezpiecznym sposobem sprzedaży (przydziału) obligacji, które będą notowane na Rynku Regulowanym i ASO. Sprzedaż obligacji z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy zapewnia emitentowi i Oferującemu wiele dodatkowych korzyści.

12 4 KROKI CATALYST Zgłoszenie się do firmy inwestycyjnej (członka Giełdy) I IV II Sporządzenie prospektu lub memorandum Przydział obligacji i wprowadzenie na Catalyst III Przyjmowanie zapisów przez giełdę IPO przez GPW

13 Uczestnicy Catalyst: Uczestnicy rynku Działalność na rynku Catalyst prowadzić mogą podmioty posiadające status uczestnika Catalyst. Uczestnikami Catalyst mogą zostać: 1) firma inwestycyjna, 2) zagraniczna firma inwestycyjna, 3) instytucja kredytowa, 4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst. Uczestnik Catalyst może składać zlecenia i zawierać transakcje wszystkimi instrumentami wprowadzonymi do obrotu i może to robić na rachunek własny lub na rachunek klienta.

14 Uczestnicy Catalyst: Dopuszczonym do działania na Catalyst może być podmiot który: 1) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane, 2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst, 3) posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst, 4) złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst.

15 Zakres działania na Catalyst
Dopuszczenie do działania na Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst. Uczestnik Catalyst może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta.

16 Dopuszczenia do działania na Catalyst
Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów. 1. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst. 2. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot. 3. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi jednocześnie dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek określają przepisów właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku.

17 Warunki uczestnictwa – procedura uproszczona
W przypadku podmiotów będących Członkiem Giełdy, członkiem lub uczestnikiem pozagiełdowego rynku regulowanego prowadzonego przez BondSpot oraz uczestnikiem rynku MTS-Poland, są one dopuszczone do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym, z chwilą złożenia zawiadomienia o zamiarze działania na danym rynku, o ile zamierzony zakres uczestnictwa odpowiada dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu.

18 Rozpoczęcie działania na Catalyst
Rozpoczęcie działania na Catalyst następuje na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst z uwzględnieniem następujących warunków:  1) posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,  2) udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku, 3) zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.

19 Koszty Catalyst Koszty związane z procedurą wprowadzenia obligacji na Catalyst ponoszone są przez emitenta na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot S.A. oraz KDPW S.A. Można podzielić je na 2 grupy: - koszy stałe, nie uzależnione od wielkości emisji, - koszty zmienne, uzależnione od wielkości emisji. Można także wyróżnić koszty płacone jednorazowo, jedynie w pierwszym roku – np. opłata za wprowadzenie do obrotu oraz koszty ponoszone corocznie,. Najistotniejsze opłaty to: - opłata dla KDPW za uczestnictwo w Depozycie, - opłata dla KDPW z tytułu rejestracji papierów wartościowych, - opłata z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu obligacji, - opłata dla GPW/BondSpot za wprowadzenie do obrotu obligacji. W roku 2009 r. GPW nie będzie pobierała opłat za wprowadzenie do obrotu, w 2010 r. opłaty te będą niższe o połowę. W sumie są to opłaty  niższe niż prowizje, jakie pobierają np. banki z tytułu uruchamiania kredytu.

20 Rodzaje obligacji wprowadzanych na Catalyst
Pierwszym z kryteriów podziału obligacji może być sposób oznaczenia obligatariusza. Wedle tego kryterium można wyróżnić obligacje imienne i na okaziciela. Obligacje imienne wystawiane są na konkretną osobę, a przeniesienie praw z nich wynikających odbyć się musi w formie przelewu połączonego z wydaniem dokumentu (art k.c.). Obligacje na okaziciela mogą być przenoszone poprzez samo wydanie jej nabywcy przez zbywcę. Różnica tkwi w swobodzie i łatwości obrotu obligacjami, w szczególności uwzględnić należy fakt, iż emitent może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zbywania obligacji imiennych. Mówiąc o rynku Catalyst należy wskazać, że obligacje emitowane z zamiarem wprowadzenia do obrotu na tym rynku powinny być obligacjami na okaziciela.

21 Rodzaje obligacji wprowadzanych na Catalyst
Z uwagi na kryterium przedmiotu praw ucieleśnionych w obligacjach można je podzielić na obligacje ucieleśniające wierzytelności pieniężne, niepieniężne oraz mieszane.  Generalnie, obligacje korporacyjne to obligacje ucieleśniające jedynie wierzytelności pieniężne. Z uwagi na sposób oprocentowania obligacji można podzielić je na obligacje o stałym, zmiennym i zerowym oprocentowaniu. Obligacje mogą być również emitowane z dyskontem, co znaczy że cena emisyjna, jaką obligatariusz zapłaci za obligację będzie niższa niż cena wykupu. Stanowi to substytut odsetek. Nic nie stoi na przeszkodzie oczywiście, aby obligacje z dyskontem były również oprocentowane.

22 Rodzaje obligacji wprowadzanych na Catalyst
Z uwagi na termin wykupu obligacje można podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe. Tradycyjnie przyjmuje się, iż obligacje krótkoterminowe to papiery o terminie wykupu do jednego roku, obligacje średnioterminowe to obligacje o terminach wykupu od 1 roku do 5 lat, natomiast obligacje długoterminowe to obligacje o dłuższym niż 5 lat terminie wykupu. Wedle kryterium stopnia zabezpieczenia obligacji można je podzielić na niezabezpieczone, częściowo zabezpieczone lub całkowicie zabezpieczone. Zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach emitent odpowiada całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym) za zobowiązania z obligacji, jednakże zabezpieczenie ma dać obligatariuszom dodatkową gwarancję, że ich wierzytelności zostaną zaspokojone.

23 Rodzaje obligacji wprowadzanych na Catalyst
Istotnym podziałem obligacji jest podział ze względu na sposób emisji. Co do zasady, w świetle obecnie obowiązujących przepisów możemy mówić o ofercie prywatnej – kierowanej do nie więcej niż 99 adresatów oraz o ofercie publicznej – kierowanej do nieograniczonej liczby inwestorów. 

24 Jak wprowadzić obligacje na Catalyst?
Wprowadzenie na Catalyst może polegać na: 1) Uzyskaniu autoryzacji Catalyst 2) Uzyskaniu autoryzacji Catalyst i dopuszczeniu lub wprowadzeniu obligacji do obrotu zorganizowanego – na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzacja Catalyst może zostać przyznana jeżeli: 1) wartość emisji liczona według ceny nominalnej wynosi równowartość w złotych co najmniej euro, 2) w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Przyznanie autoryzacji Catalyst następuje na podstawie wniosku składanego do Giełdy w odniesieniu do każdej emisji obligacji.

25 Wprowadzanie obligacji na Catalyst
Do wniosku należy załączyć: 1) raport o emitencie, 2) informację o otrzymanej ocenie ratingowej, jeżeli została sporządzona, wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę. Uwaga – oznacza to, że rating nie jest obligatoryjny! 3) aktualny, jednolity tekst statutu, 4) oświadczenie, że nie toczy się wobec emitenta postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 5) zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących w ramach Catalyst.

26 Wprowadzanie obligacji na Catalyst
Jeżeli z przyznaniem autoryzacji ma być połączone skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst, emitent zobowiązany jest załączyć zamiast raportu o emitencie odpowiedni dokument informacyjny. Rodzaj dokumentu będzie uzależniony od rodzaju rynku oraz sposobu, w jaki przeprowadzana była oferta (publiczna lub niepubliczna): w wypadku ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany – niezbędny będzie prospekt emisyjny, w wypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu – wymagany będzie  Dokument Informacyjny.

27 Raport o emitencie W wypadku wprowadzenia obligacji na Catalyst tylko w celu uzyskania autoryzacji (to jest bez wprowadzania do obrotu), zakres dokumentacji składanej wraz z wnioskiem jest uproszczony. Oprócz załączników (statut, oświadczenia itp.) należy dołączyć tzw. raport o emitencie, czyli krótkie zestawienie informacji o emitencie i o emisji.

28 Raport o emitencie Raport o emitencie musi zawierać następujące dane: 1) Tytuł: "Raport o emitencie". 2) Nazwa (firma) i siedziba emitenta. 3) Zwięzłe przedstawienie działalności emitenta. 4) Wybrane dane finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, obejmujące w wypadku spółki kapitały własne, przychody, zysk netto i łączną wartość zobowiązań. 5) Informacja na temat wyemitowanych papierów dłużnych, podlegających autoryzacji Catalyst. Informacja ta powinna zawierać następujące dane: • rodzaj papierów dłużnych (czyli np. obligacje na okaziciela) • oznaczenie emisji papierów dłużnych, • liczba i wartość nominalna, maksymalna wartość emisji, która może zostać wyemitowana w ramach programu, • informacja na temat warunków oprocentowania i wykupu papierów dłużnych, • informacja na temat celów emisji. Należy także dodać, że jeżeli dla emitenta lub papierów dłużnych emitenta został sporządzony rating, trzeba ten rating opisać wraz z nazwą agencji przyznającej rating.

29 Dokument informacyjny
W przypadku ofert niepublicznych obligacji proces wprowadzenia tych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu opierać się będzie na sporządzonym specjalnie do tego celu Dokumencie Informacyjnym, przygotowanym zgodnie z wymogami Regulaminu Catalyst. Można się spodziewać, że będzie to jeden z najpopularniejszych sposobów upubliczniania emisji, z uwagi na szybkość procedury i jej stosunkowo mały stopień skomplikowania. Dokument Informacyjny zawiera podstawowe informacje o spółce oraz emisji obligacji.

30 Dokument informacyjny
Dokument informacyjny można podzielić na 5 części: I. Część „techniczną” – zawierającą wstęp, oświadczenia osób odpowiedzialnych za treści zawarte w Dokumencie (będą to osoby wchodzące w skład zarządu, a także inne osoby biorące udział w sporządzeniu Dokumentu, np. doradcy), załączniki. II. Opis czynników ryzyka III. Opis emisji IV. Opis emitenta V. Sprawozdanie finansowe

31 Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez Giełdę
Decyzja Emitenta / rozważenie ratingu Wybór domu maklerskiego i doradców Przygotowanie dokumentacji związanej z emisją Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez KNF Rejestracja w KDPW

32 Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez Giełdę
Umowa z GPW Oferta i przydział przez GPW Złożenie wniosku o dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu Pierwsze notowanie – debiut obligacji na rynku

33 Emisja obligacji przez firmy
Zgodnie z definicją z ustawy o obligacjach, obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Zatem w praktyce obrotu gospodarczego emitentami obligacji mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz pomimo nieposiadania osobowości prawnej spółki komandytowo-akcyjne, zyskujące popularność ze względów podatkowych.

34 Procedura emisji obligacji

35 Obowiązki emitenta Informacje bieżące, do przekazywania których zobowiązany będzie emitent to w szczególności: Emitenci korporacyjni zobowiązane będą do przekazywania w ramach informacji okresowych sprawozdań rocznych oraz raportów kwartalnych. Emitenci, których papiery wartościowe są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst podlegają regulacjom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

36 Obowiązki emitenta Wprowadzenie obligacji na Catalyst wiąże się z przyjęciem przez emitenta określonych obowiązków informacyjnych. Zakres obowiązków zależy od tego, na jaki rynek obligacje zostały wprowadzone. Obowiązki informacyjne będą spoczywały także na emitencie, którego obligacje nie będą podlegały wprowadzeniu do obrotu na rynkach regulowanych lub w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, lecz jedynie autoryzacji na Catalyst. Ogólna zasada mówi, że informacje bieżące i okresowe powinny: zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny oraz być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

37 Obowiązki emitenta Informacje poufne muszą być przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zajścia danego zdarzenia. Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych, z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych dotyczących jego działalności, w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd co do charakteru tych informacji.

38 Obowiązki emitenta Ustawa o ofercie oprócz określenia obowiązku przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z postanowieniami regulaminów danego rynku regulowanego (nie będącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych), wprowadza kategorię „informacji poufnych”. Informacja poufna zdefiniowana jest w art. 154 ustawy o obrocie, natomiast – najogólniej mówiąc - będzie to informacja dotycząca emitenta lub papierów wartościowych, która ma charakter cenotwórczy – czyli po jej uzyskaniu przez racjonalnie działającego inwestora może ona wpłynąć na jego decyzję co do kupna lub sprzedaży danych instrumentów finansowych. Informacją poufną dotyczącą emitenta może być np. informacja o zawarciu istotnej umowy, sprzedaży części aktywów, itp.

39 Korzyści Catalyst dla emitenta
dostęp do kapitału i inwestorów; zwiększenie wiarygodności; ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości; promocja.

40 Autoryzacja Catalyst Autoryzacja Catalyst daje możliwość zaistnienia na rynku publicznym także tym emitentom, których obligacje zostały już wyemitowane, są w całości lub części w posiadaniu nabywców. Uzyskanie autoryzacji Catalyst to sygnał zarówno dla inwestorów jak i kontrahentów jednostki samorządu terytorialnego lub spółki emitującej obligacje, że emitent jest podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpowiedzialny wobec otoczenia rynkowego i biznesowego, czego wyrazem są przestrzegane obowiązki informacyjne – na Catalyst takie same jak dla emitentów instrumentów wprowadzonych do notowań.

41 Autoryzacja Catalyst Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

42 Korzyści z Autoryzacji
Lepsza wycena przyszłych emisji Autoryzacja Catalyst i poddanie się obowiązkom informacyjnym to decyzja, która może być dla emitenta źródłem wymiernych korzyści. Nawet w przypadku braku zamiaru wprowadzenia bieżącej emisji obligacji do obrotu, Autoryzacja Catalyst to dobry sposób na pozyskanie inwestorów dla kolejnych emisji i ich lepszą wycenę. Dostępność aktualnych i pełnych informacji o emitencie stanowi bowiem dla inwestorów istotną zachętę do inwestowania w takie papiery, gdyż jest istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko. Wiarygodność Autoryzacja Catalyst jest swoistym atestem wydanym przez Giełdę potwierdzającym spełnienie przez emitenta regulaminowych warunków jakie musi spełniać emisja oraz przestrzegania przez emitenta obowiązków informacyjnych. Jest to istotna informacja dla inwestorów, tym bardziej, że organizator rynku, który przyznał autoryzację, może ją również cofnąć, jeżeli emitent nie wywiązuje się właściwie ze swoich obowiązków. Z punktu widzenia inwestorów, obecnych lub potencjalnych, to dodatkowy element ochrony ich interesów.

43 Korzyści z Autoryzacji
Promocja emitenta Autoryzacja Catalyst daje możliwość zaistnienia na rynku publicznym także tym emitentom, których obligacje zostały już wyemitowane, są w całości lub części w posiadaniu nabywców. Uzyskanie autoryzacji Catalyst może się okazać, z punktu widzenia emitentów posunięciem bardzo korzystnym, otwierającym nowe możliwości promocji emitenta. Z chwilą autoryzacji podmiot staje się uczestnikiem prestiżowego rynku prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych. To doskonały sygnał zarówno dla inwestorów jak i kontrahentów jednostki samorządu terytorialnego lub spółki emitującej obligacje. 

44 Emisja Obligacji Przez Firmy:
Zgodnie z definicją z ustawy o obligacjach, obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Zatem w praktyce obrotu gospodarczego emitentami obligacji mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz pomimo nieposiadania osobowości prawnej spółki komandytowo-akcyjne, zyskujące popularność ze względów podatkowych.

45 Przykładowi Autoryzowani Doradcy obszar woj. mazowieckiego
ACADIA Artur Chabowski Spółka komandytowo-akcyjna mazowieckie Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. mazowieckie BDO Sp. z o.o. mazowieckie BTFG Audit sp. z o.o. mazowieckie Capital One Advisers Sp. z o.o. mazowieckie Carlson Capital Partners Sp. z o.o. mazowieckie Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa mazowieckie CMS Corporate Management Services Sp. z o.o. mazowieckie Dom Maklerski Capital Partners S.A. mazowieckie EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Spółka Komandytowa

46 Warto zatem zauważyć, że zakres form prawnych podmiotów mogących być emitentami obligacji jest szerszy niż w przypadku emisji instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (akcji). Większość spółek kapitałowych w Polsce to – z uwagi na niższe koszty prowadzenia – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem rynek Catalyst będzie otwarty także dla nich. Często są to duże, dojrzałe przedsiębiorstwa, które jednak nie mając w planach upublicznienia się, nie zmieniają formy prawnej na spółkę akcyjną. Poprzez obligacje i Catalyst będą mogły one uczestniczyć w publicznym rynku kapitałowym.

47 Ratingi Ocena ryzyka, czyli jak korzystać z ratingów
Ocena ryzyka jest istotna dla każdego rodzaju inwestycji. Jednak  przypadku obligacji, mimo, powszechnie panującej i w dużej mierze słusznej opinii o mniejszym stopniu ryzyka w porównaniu np. z akcjami, ocena ryzyka niewypłacalności ich emitenta ma z różnych względów bardzo duże znaczenie. Najbardziej znane agencje publikujące tego typu oceny, zwane ratingami, to Moody’s, Standard & Poors, Fitch. Polskie przepisy nie wymagają obowiązkowego nadawania ratingu obligacjom, z wyjątkiem emisji kierowanych na rynki zagraniczne.  

48 Ratingi Jednak rating podnosi wiarygodność i prestiż podmiotu emitującego obligacje. Agencja przed nadaniem ratingu analizuje szczegółowo kondycję finansową emitenta obligacji i perspektywy rozwoju oraz wszelkiego rodzaju czynniki ryzyka. To zaś ma wpływ na koszty pozyskiwanego przez ten podmiot kapitału, czyli cenę sprzedaży obligacji lub ich oprocentowanie. Papiery o wyższym ratingu dają z reguły niższe odsetki lub są sprzedawane po wyższej cenie. W myśl żelaznej na rynku kapitałowym zasady, mówiącej, że im mniejsze ryzyko, tym mniejszy zysk. Rating odzwierciedla poziom ryzyka kredytowego emitenta obligacji, wyrażanego za pomocą określonych symboli. Rating jest nadawany nie tylko przy okazji emisji obligacji ale także weryfikowany aż do momentu wykupu obligacji.

49 Oznaczenia ocen nadawanych przez agencje ratingowe i ich interpretacja
Moody’s Standard & Poors Fitch Interpretacja oceny Aaa AAA Obligacje o najwyższej jakości Aa AA Obligacje o wysokiej jakości A Obligacje o dużym stopniu wiarygodności spłaty; istnieje jednak możliwość obniżenia w przyszłości Baa BBB Obligacje średniej jakości. Spłata kapitału i wypłaty odsetek nie są ani zabezpieczone w najwyższym stopniu, ani pozbawione gwarancji.

50 Oznaczenia ocen nadawanych przez agencje ratingowe i ich interpretacja
Ba BB Obligacje mają pewien charakter spekulacyjny B CCC Obligacje spekulacyjne o dużej niepewności Caa CC Ca C DDD Znaczne ryzyko niewypłacalności DD D

51 Bezpieczeństwo uczestników rynku
Wszystkie papiery wartościowe, które są w obrocie na polskim rynku, - w tym obligacje będące w obrocie na rynku CATALYST - występują w formie zdematerializowanej. Tradycyjne papierowe dokumenty zostały zastąpione przez system kont depozytowych prowadzonych w systemie informatycznym KDPW, na których zapisywane są stany posiadania poszczególnych uczestników. To proste i nowoczesne rozwiązanie, wzorowane na najlepszych światowych modelach, stosowane jest w Polsce od samego początku istnienia rynku kapitałowego (od 1991 r.).

52 Bezpieczeństwo uczestników rynku
Pełne bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku CATALYST zapewnione jest przy równoczesnym stosowaniu atrakcyjnej polityki opłat dla emitentów obligacji. Od dnia 1 lipca 2009 do 30 września 2010 obowiązuje bowiem zwolnienie z opłat pobieranych z tytułu rejestracji w depozycie obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje. Polityka opłat nakierowana jest przede wszystkim na stymulowanie rozwoju rynku kapitałowego i zapewnienie jego długofalowego rozwoju rynku.

53 Bezpieczeństwo uczestników rynku
System rejestracji prowadzony przez KDPW zapewnia pełne bezpieczeństwo dla swoich Uczestników. Nigdy w historii Krajowego Depozytu nie było przypadków kradzieży, defraudacji czy fałszerstwa zdeponowanych papierów wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rozlicza wszystkie transakcje zawierane na rynku CATALYST, a także gwarantuje ich rozliczenie odpowiednimi funduszami: Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych dla transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (rynek detaliczny); Funduszem Zabezpieczającym ASO GPW dla transakcji zawartych na CATALYST w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez GPW (rynek detaliczny); Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot. dla transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym, prowadzonym przez BondSpot (rynek hurtowy); Funduszem Zabezpieczającym ASO BondSpot dla transakcji zawartych na CATALYST w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez BondSpot (rynek hurtowy).

54 Podsumowanie Obligacje są instrumentem dosyć często wykorzystywanym przez polskie spółki, z uwagi m.in. na korzyści podatkowe. Jednak jako instrument wprowadzany do zorganizowanego systemu obrotu są one bardzo rzadkie. Utworzenie Catalyst stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji. Rynek (a w zasadzie rynki) objęte wspólną nazwą Catalyst są dostosowane do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce. Są one także dostosowane do potrzeb różnych inwestorów – dla tych wymagających rynku regulowanego, albo alternatywnego, potrzebujących rynku detalicznego lub hurtowego. Dzięki temu istnieje szansa, że spółki – również te małe i średnie – będą mogły łatwiej sięgać po kapitał dłużny.

55 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google