Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkó ł Twórczych. Pierwsze wzmianki w prasie o TST Panie dr.Danuta Nakoneczna i dyr.Edyta Bolikowska prowadz ą pierwsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkó ł Twórczych. Pierwsze wzmianki w prasie o TST Panie dr.Danuta Nakoneczna i dyr.Edyta Bolikowska prowadz ą pierwsze."— Zapis prezentacji:

1 1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkó ł Twórczych

2 Pierwsze wzmianki w prasie o TST Panie dr.Danuta Nakoneczna i dyr.Edyta Bolikowska prowadz ą pierwsze rozmowy o wspó ł pracy LX LO z innymi szko ł ami. Wizyta dyr. Zbigniewa Drygalskiego w LX LO. Dyr. Jolanta Lipszyc podejmuje zobowi ą zanie Początki TST

3 tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych; upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego; pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela; wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności; tworzenie szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków; wypracowywanie skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli; otaczanie indywidualną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się; wykrywanie i wspomaganie w rozwoju szczególnie uzdolnionych; gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół. Podstawowe cele TST

4 - 1983r – 11 Liceów Ogólnokształcących nawiązuje współpracę z LX LO w Warszawie. 1983 r– 1993 r TST rozrasta się do 30 Liceów Ogólnokształcących, z których każde opiekuje się jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską Opiekunem naukowym szkół podstawowych jest dr. Krystyna Chałas. 1993r- powstaje SSA 1999r – w wyniku reformy oświaty w TST pozostaje 31 Liceów Ogólnokształcących, przy których tworzone są gimnazja. 2002r – powstaje Federacja Stowarzyszeń TST i SSA. Na bazie szkół TST i SSA powstaje 16 stowarzyszeń regionalnych ( Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych i Stowarzyszenia na rzecz Zdolnych). Struktura TST

5 tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami przekształcającymi tradycyjne, zunifikowane systemy szkolne na zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań; upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także wśród szkól, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogicznego; pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie zachęt moralnych i materialnych, służenie radą tym, którzy poszukują jak najlepszych metod nauczania i wychowania młodzieży; Ogólnopolska Biesiada Poetycka; organizowanie turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych; organizowanie ogólnopolskich konkursów matematycznych i przyrodniczych dla gimnazjów przy liceach TST; wspólne konferencje samorządowe; wypracowanie koncepcji nowoczesnego kierowania szkołą ; opracowanie wybranych zagadnień programowo-metodycznych z kształcenia humanistycznego, przyrodniczego, matematycznego, języków obcych. Ważniejsze przedsięwzięcia TST

6 Towarzystwo wyda ł o w ł asnym nak ł adem 16 pozycji ksi ąż kowych oraz wiele biuletynów edukacyjnych Wybrane publikacje TST

7 Dr Danuta Nakoneczna –założyciel i opiekun naukowy TST Zbigniew Drygalski – przewodniczący TST w latach 1983-1992 Stefan Gul- przewodniczący TST w latach 1992-1998 Grażyna Złocka-Korzeniewska – przewodnicząca TST w latach 1998-2000 Jolanta Lipszyc – przewodnicząca TST w latach 2000-2006 Włodzimierz Sacewicz – przewodniczący TST od roku 2006

8 Ogólnopolski Ranking Liceów 2011

9 LIII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna - Argentyna 8-16 VII 2012r. 1.Maciej Dul ę ba XIV LO im.Polonii Belgijskiej Wroc ł aw 2.Igor Kotrasi ń ski XIV LO im.Stanis ł awa Staszica Warszawa 3.Wojciech Nadora XIV LO im. Stanis ł awa Staszica Warszawa 4. Ł ukasz Bo ż yk VI LO im. Tadeusza Rejtana Warszawa 5.Karol Kaszuba XIV LO im. Stanis ł awa Staszica Warszawa 6.Michal Zaj ą c V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków XLIII Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna - Estonia 15-24 VII 2012r. 1.Kacper Oreszczuk VI LO im.Jana Kochanowskiego Radom 2.Micha ł Pacholski XIV LO im. Stanis ł awa Staszica Warszawa 3.Bart ł omiej Zawolski XIV LO im. Stanis ł awa Staszica Warszawa 4.Jan Rydzewski V LO im. Józefa Poniatowskiego Warszawa 5.Filip Ficek V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków

10 XLIII Mi ę dzynarodowa Olimpiada Chemiczna - USA 12-21 VII 2012r. 1.Kamil Adamczyk I LO im.Miko ł aja Kopernika Ł ód ź 2.Grzegorz Rak II LO im. Stefana Batorego Warszawa 3.Pawe ł B ł aszczyk IX LO im. Cypriana Norwida Cz ę stochowa 4.Szymon Wrzesie ń Liceum Sióstr Prezentek Warszawa XXIII Mi ę dzynarodowa Olimpiada Biologiczna - Singapur 6-12 VII 2012r. 1.Michal Kania III LO im. Adama Mickiewicza Tarnów 2.Xavier Dobrza ń ski XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wroc ł aw 3.Daniel Meklich III LO im.Marii Sk ł odowskiej-Curie Opole 4.Hubert Majcherski I LO im. Stefana Ż eromskiego Kielce IX Mi ę dzynarodowa Olimpiada Geograficzna - Niemcy 25VII-5 VIII 2012r. 1.Wojciech Kaczmarczyk V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 2.Tomasz Winter VIII LO im. W ł adys ł awa IV Warszawa 3.Kosma Nykiel I LO im. Miko ł aja Kopernika Ł ód ź 4.Piotr Siwek I LO im. K.Brodzi ń skiego Tarnów

11 XXIV Mi ę dzynarodowa Olimpiada Informatyczna - W ł ochy 23-30 IX 2012r. 1.Karol Farbi ś VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 2.Wojciech Nadara XIV LO im. Stanis ł awa Staszica Warszawa 3.Bart ł omiej Dudek XIV LO im. Polonii Belgijske j Wroc ł aw 4.Piotr Kuropatwa V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków VI Mi ę dzynarodowa Olimpiada Astronomiczna - Korea 5-15 IX 2012r. 1.Filip Ficek V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 2.Jakub Klecki I LO im. Miko ł aja Kopernika Ł ód ź 3.Aleksandra Hamanowicz Liceum Akademickie Toru ń 4.Kacper Bucki LO im. Stanis ł awa Wyspia ń skiego K ę ty 5.Przemys ł aw Kuta I LO im. K.Brodzi ń skiego Tarnów XX Mi ę dzynarodowa Olimpiada Filozoficzna - Norwegia 15-25 V 2012r. 1.Piotr B ę dkowski VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 2.Aleksandra Kubik XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wroc ł aw 34 uczniów wytypowanych na olimpiady mi ę dzynarodowe w 2012 roku pochodzi z 18 liceów spo ś ród 3000 liceów dzia ł aj ą cych w naszym kraju. W ś ród 34 uczniów wytypowanych na olimpiady mi ę dzynarodowe w 2012r., 27 pochodzi ze szkó ł TST i SSA, 7 z innych szkó ł.

12 Spiritus movens przedsięwzięcia dr Danuta Nakoneczna twórca i opiekun naukowy


Pobierz ppt "1983 - 2013 30 lat Towarzystwa Szkó ł Twórczych. Pierwsze wzmianki w prasie o TST Panie dr.Danuta Nakoneczna i dyr.Edyta Bolikowska prowadz ą pierwsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google