Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU
OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

2 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu przez zespół powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego. Skład Zespołu Ewaluacyjnego: Małgorzata Jagustyn Aneta Jabłońska Dorota Jamroz Renata Horniatkiewicz-Daćko

3 Pytania kluczowe Jakie są dotychczasowe doświadczenia rodziców co do sposobów i form współpracy z naszą szkołą? Jakie są oczekiwania rodziców co do sposobów i form współpracy z naszą szkołą? Czy uwagi i sugestie rodziców są istotnym elementem na drodze do podnoszenia jakości pracy szkoły? Jakie formy przekazywania informacji rodzicom wykorzystuje szkoła?

4 Odbiorcy ewaluacji Dyrektor Rada Pedagogiczna Rodzice

5 Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych w ewaluacji
Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły – indywidualny wywiad pogłębiony Rada Pedagogiczna – ankieta elektroniczna, Wychowawcy - wywiad grupowy Rodzice - wywiad grupowy (Rada Rodziców, Trójki Klasowe), ankieta audytoryjna rodziców uczniów klas I, III, IV i VI Obserwacje szkoły ( gazetki informacyjne dla rodziców, strona internetowa szkoły ) Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj.: Programu Profilaktyki Szkolnej, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego, dzienników lekcyjnych.

6 WYNIKI EWALUACJI Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności. Badania realizowane były w okresie od VI do II 2012 przez powołany zespół.

7 Analiza ankiety dla rodziców uczniów klas I
W  badaniu  wzięło udział 49 rodziców uczniów klas pierwszych, co stanowi 94% ogółu rodziców uczniów tychże  klas. Ankieta miała wyjaśnić kwestie dotyczące: - przyczyn wyboru naszej placówki, - oczekiwanych form współpracy ze szkołą, - czynników zachęcających do angażowania się rodziców w życie szkoły, - oczekiwań rodziców wobec naszej placówki.

8 KOMENRARZ Z przeprowadzonego wśród rodziców klas pierwszych badania wynika, że dla około 41% dzieci nasza szkoła nie jest placówką rejonową. O wyborze tej właśnie placówki przesądziły różne względy – dobra opinia o naszej szkole (82%), lokalizacja (65%), wysokie kwalifikacje Rady Pedagogicznej (47%) a także dobra baza dydaktyczna (20%), wyposażenie placówki i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (po 14%). Ankietowani rodzice wypowiedzieli się również na temat preferowanych przez nich form współpracy ze szkołą. Rodzice najchętniej będą się angażować: pomagając w organizacji imprez klasowych i szkolnych (65%), współorganizując wycieczki klasowe (39%), wspierając dzieci w przygotowaniu szkolnych przedstawień i uroczystości (35%). 12% rodziców wyraża chęć podjęcia działalności w Trójce Klasowej, a 8% w Radzie Rodziców.

9 Aktywny udział rodziców w życiu szkoły zależy od: przyjaznego i życzliwego podejścia dyrekcji i nauczycieli (tak uważa 80% rodziców) i dobrych kontaktów z wychowawcami i innymi nauczycielami (76% rodziców). Liczą się także inne względy, takie jak - zaangażowanie dyrekcji (29%), chęć wspierania szkoły w działaniach wychowawczych (20%) i docenianie zaangażowania rodziców, np. przez oficjalne podziękowania i dyplomy (12%).

10 Bardzo ważne wskazówki do dalszej pracy szkoły wynikają z analizy ostatniego pytania w tej ankiecie. Wynika z niego jakie są oczekiwania rodziców wobec naszej placówki. Oczekiwania te zostały ułożone według kryterium ważności. Dobre i sumienne podejście do dzieci – 84% Przyjazna atmosfera – 80% Zadowolenie dziecka – 73% Bezpieczeństwo (zwłaszcza podczas przerw) – 67% Opieka w świetlicy, interesujące zajęcia – 63% Edukacja dziecka uwzględniająca jego potrzeby – 59% Wykształcenie i zachęcenie do nauki – 57% Miłe spędzanie czasu poprzez dodatkowe zajęcia i zabawę – 55% Zrozumienie dla indywidualnych potrzeb dziecka – 53% Opieka specjalistów – 47% Jasne i zrozumiałe przekazywanie wiedzy, rzetelna edukacja – 47% Ciekawa oferta pozalekcyjna – 37% Indywidualne podejście do każdego dziecka – 35% Odpowiedni rozwój dziecka – 22%

11 Analiza ankiety dla rodziców uczniów klas IV
W  badaniu  wzięło udział 41 rodziców uczniów klas czwartych, co stanowi 89% ogółu rodziców uczniów tychże  klas.   Ankieta miała wyjaśnić: -z jakich form współpracy korzystają rodzice i jakie nowe formy powinny w szkole funkcjonować, -czy zdanie rodziców jest brane pod uwagę podczas podejmowania ważnych dla szkoły decyzji, -co może zrobić szkoła, aby rodzice chętniej z nią współpracowali.

12 KOMENTARZ Z przeprowadzonego wśród rodziców klas czwartych badania wynika, że dotychczasowa współpraca ze szkołą dla 95% badanych rodziców układała się bardzo dobrze lub raczej dobrze. Są to wiec wyniki, które bardzo nas satysfakcjonują. Rodzice korzystają z różnych form współpracy ze szkołą: 98% - uczęszcza na zebrania klasowe, 54% - uczestniczy w indywidualnych spotkaniach oraz we wspólnych imprezach i wycieczkach, 24% - uczestniczyło w lekcjach otwartych dla rodziców, a 17% w zebraniach połączonych z pokazem osiągnięć uczniów. Są nieliczni rodzice, którzy w celu poprawienia przepływu informacji między szkołą i domem, proponują wprowadzenie dzienników elektronicznych. Prawie połowa (49%) ankietowanych rodziców uważa, że szkoła zawsze brała pod uwagę ich zdanie podczas podejmowania decyzji, 34% rodziców uważa, że działo się to czasami, a tylko 5%, że szkoła nie brała pod uwagę ich zdania.

13 Rodzice przedstawili także swoje oczekiwania wobec szkoły
Rodzice przedstawili także swoje oczekiwania wobec szkoły. Poruszyli następujące kwestie: szafki na książki, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności uczniów, rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zespoły wyrównawcze, indywidualna praca z dziećmi. Ankieta umożliwiła także określenie oczekiwań rodziców wobec wychowawców na spotkaniach klasowych: 93% rodziców oczekuje informacji o dziecku(zachowaniu, osiągnięciach, kontaktach z rówieśnikami), 46% - porad wychowawczych, 41% - informacji o zespole klasowym, 20% oczekuje wymiany doświadczeń między rodzicami. Na pytanie - „Poruszanie, których tematów mogłoby, zdaniem Państwa służyć pomocą w trudnym zadaniu wychowania dzieci?” ankietowani odpowiedzieli: konflikty między rówieśnikami (71%), agresja – stop przemocy (56%), jak pomagać dziecku w rozwiązywaniu zadań domowych? (34%), wpływ środowiska rodzinnego na wyniki nauczania i wychowania (27%).

14 Odpowiadając na kolejne pytanie ankiety rodzice mogli zadeklarować swój udział i pomoc w różnych dziedzinach życia szkoły. Swoją pomoc w realizacji imprez klasowych/szkolnych zadeklarowało 83% rodziców, wykonanie użytecznych prac porządkowo – remontowych na rzecz szkoły/klasy – 17%, udział w tworzeniu programu wychowawczego – 10%, pomoc finansową – 7%. Aktywny udział rodziców w życiu szkoły zależy od: dostarczania rodzicom pełnej informacji o życiu klasy i szkoły (61%), wspierania działań wychowawczych rodziców i traktowania ich przyjaźnie i z szacunkiem (po 54%). Większa frekwencja rodziców na zebraniach klasowych zależy od pory i dnia kiedy się one odbywają. Obecny termin zebrań wielu rodzicom odpowiadał.

15 Analiza ankiety dla rodziców uczniów klas III i VI
W  badaniu  wzięło udział 78 rodziców uczniów klas trzecich i szóstych, co stanowi 73% ogółu rodziców uczniów tychże  klas. Ankieta skierowana do rodziców uczniów klas trzecich i szóstych miała dostarczyć informacji do dokonania oceny ich współpracy ze szkołą po pierwszym etapie kształcenia oraz na koniec edukacji w szkole podstawowej

16 KOMENTARZ Ankietowani rodzice w większości (60% - zdecydowanie tak, 25% - raczej tak) uważają, że ich uczestnictwo w życiu szkoły jest potrzebne, a nauczyciele zachęcają ich do tego (81%) pytając o to, w jaki sposób chcieliby w tych działaniach uczestniczyć. Informacje na ten temat wychowawcy i dyrekcja uzyskują na zebraniach ogólnych (74%), podczas rozmów indywidualnych (24%), poprzez ankietowanie (22%). Do preferowanych dla wszystkich ankietowanych form współpracy ze szkoła należą zebrania ogólne, w których zawsze lub często bierze udział 99% rodziców, i których częstotliwość dla 91% jest wystarczająca. Inne formy akceptowane przez rodziców to: spotkania indywidualne z wychowawcą (47%), konsultacje nauczycieli (15%), dziennik elektroniczny (5%), także kontakt telefoniczny i rozmowy w czasie imprez i uroczystości szkolnych. Wielu rodzicom te sposoby wystarczają, są też tacy, którzy proponują wprowadzenie dzienników elektronicznych we wszystkich klasach.

17 Zebrania ogólne, które dla 93% rodziców są zorganizowane i prowadzone bardzo dobrze lub raczej dobrze dostarczają rodzicom różnych informacji : 88% rodziców - informacji o dziecku(zachowaniu, osiągnięciach, kontaktach z rówieśnikami), 56% - informacji o zespole klasowym, 36% - porad wychowawczych, , 26% umożliwia wymianę doświadczeń między rodzicami. Co zmieniłby Pan/Pani w organizacji spotkań z Rodzicami? Na to pytanie padły następujące odpowiedzi: mogą być częściej, więcej intymności w ocenianiu poszczególnych uczniów, wspólne rozwiązywanie konfliktów miedzy uczniami, więcej spotkań indywidualnych, przekazywanie części informacji w formie pisemnej, są bardzo szczegółowe, wyczerpują wszystkie tematy, są dobrze zorganizowane. Rodzice kontaktują się nie tylko z wychowawcami, kiedy wymaga tego sytuacja przychodzą na konsultacje z nauczycielami przedmiotów (49%), dyrektorem szkoły (41%), pedagogiem lub psychologiem szkolnym (23%), pracownikami świetlicy i biblioteki szkolnej (9%).

18 Podstawowe dokumenty szkolne takie jak : „Statut Szkoły”, „Program Wychowawczy”, „Program Profilaktyki”, „Programy Wychowawcze Klas” zna około połowa rodziców. Odpowiadając na kolejne pytanie ankiety rodzice ocenili swój udział i pomoc w różnych dziedzinach życia szkoły. Swoją pomoc oferowali w realizacji imprez klasowych - 78% rodziców, w realizacji imprez szkolnych – 55% rodziców, pomoc finansową (wpłaty na Radę Rodziców) – 49%, wykonanie użytecznych prac porządkowo – remontowych na rzecz szkoły/klasy - 38%, udział w pracach Rady Rodziców – 12%. Współpraca ta dla 99% rodziców układała się dobrze i są z niej zadowoleni. Wśród innych uwag i propozycji dotyczących współpracy ze szkołą rodzice wymienili: umożliwić jeszcze większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, nauczyciele bardziej przystępni dla rodziców, ilość imprez i ich „efektywność dydaktyczną” dostosować do potrzeb uczniów i do możliwości finansowych rodziców. Pojawiła się również odpowiedź, która bardzo nas ucieszyła - „szkoła jest super, oby tak dalej”.

19 Analiza ankiety elektronicznej przeprowadzonej wśród Rady Pedagogicznej
Większość ankietowanych nauczycieli (16 -89%) odpowiedziała, że rodzice zgłaszają im swoje uwagi i sugestie dotyczące kwestii dydaktyczno – wychowawczych na konsultacjach indywidualnych (15 – 83%), telefonicznie (9 -50%), na zebraniach (12 – 67%), meilowo (1 – 5%). Prawie wszyscy (17 – 94%) w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej biorą pod uwagę zdanie rodziców. Nauczyciele prawie zgodnie (16 – 89%) twierdzą, że rodzice pomagają w organizacji imprez klasowych, wycieczek i z tej współpracy są zadowoleni. Odmienne zdanie ma 2 nauczycieli, co stanowi 11% ankietowanych.

20 Analiza wywiadów z Dyrektorem i Wicedyrektorem Szkoły, wychowawcami klas, Radą Rodziców i Trójkami Klasowymi Dyrekcja, wychowawcy klas oraz przedstawiciele RR i TK zgodnie uważają, że rodzice mają możliwość wyrażania swoich opinii na zebraniach, spotkaniach z wychowawcami i innymi nauczycielami, a także na spotkaniach Rady Rodziców. W szkole zostały opracowane procedury współpracy z rodzicami, które określają możliwości i sposoby kierowania uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły. Rodzice współtworzą dokumenty szkoły: Statut , Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, harmonogram wycieczek.

21 Wychowawcy, pedagog i psycholog realizują programy profilaktyczne, konsultacje, porady w wyznaczonych godzinach. Szkoła organizuje spotkania z pracownikami Policji, Straży Miejskiej, MOZU, którzy przeprowadzają pogadanki, prelekcje, zajęcia z uczniami i rodzicami. Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne jest bardzo zadowolone ze współpracy z rodzicami. Chociaż oczekują, że większa liczba rodziców w te działania się zaangażuje, i że będą oni wykazywać większą aktywność w prezentowaniu własnych pomysłów i propozycji, które mogą wpłynąć na poprawę jakości pracy szkoły. Rodzice nie mają zastrzeżeń do tej współpracy.

22 Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj.: Programu Profilaktyki Szkolnej, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego, dzienników lekcyjnych. Analiza dokumentów szkoły wykazuje, że placówka zachęca rodziców do czynnego udziału w proponowanych formach aktywności, jak również do podejmowania wspólnych działań. Zapisy statutowe dowodzą, że rodzice są w pełni uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących edukacji ich dzieci. Placówka oferuje fachową  pomoc i wsparcie w osobach szkolnych specjalistów. Regulacje wewnątrzszkolne  mają na celu wzmacnianie stosunków partnerskich na linii szkoła – dom rodzinny ucznia, podkreślają rolę rodzica w procesie edukacji i wychowania. Bo przecież to on zna najlepiej swoje dziecko i wie, co sprawia mu szczególne trudności, w czym jest dobre i jakie wykazuje zainteresowania.

23 Szkolny Program Wychowawczy jest co roku zatwierdzany prze Radę Rodziców
definiuje wychowanie jako świadomie organizowaną działalność społeczną, opartą na relacjach między wychowankiem, wychowawcą, uczniami, innymi pracownikami szkoły, jak również rodzicami. jest podstawą do tworzenia klasowych programów wychowawczych , które w chwili tworzenia uwzględniają opinię rodziców, są przedstawiane na zebraniach z rodzicami i przez nich zatwierdzane,

24 Szkolny Program Profilaktyki
spełnia oczekiwania szkoły i rodziców w omawianym zakresie, a jego motto zakłada, że priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników oraz rodziców, adresatem SPP są uczniowie, nauczyciele i rodzice,

25 Dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego Do pedagoga oraz psychologa szkolnego rodzice zwracają się głównie z takimi problemami jak: problemy wychowawcze z dzieckiem w domu, szkole, środowisku rówieśniczym, problemy rodzinne problemy edukacyjne (słabe stopnie, trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności), do pedagoga szkolnego rodzice zgłaszają się z problemami materialnymi (wyprawki, stypendia, zasiłki szkolne).

26 Dzienniki lekcyjne w dziennikach odnotowana jest data i obecność rodzica na zebraniu klasowym lub indywidualne spotkania, w dziale „Problematyka zebrań – uwagi i spostrzeżenia” odnotowana jest data zebrania rodzicielskiego i problematyka poruszanych zagadnień, po pierwszym zebraniu z rodzicami wpisano do dziennika Trójki Klasowe wybrane w każdej klasie na początku roku szkolnego, w bieżącym roku szkolnym na zebraniach z rodzicami poruszano następującą tematykę: zapoznano rodziców z dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, koncepcją pracy szkoły, regulaminami szkoły, dokonano wyboru Trójek Klasowych, omówiono zasady zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zapoznano i zaangażowano rodziców w działania związane z poszukiwaniem patrona szkoły.

27 Procedury współpracy z rodzicami Dokument został zaopiniowany przez Radę Rodziców r. i uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęty do realizacji w dniu r. Jego celem jest: ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły, przekazywanie bieżących informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka, udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka, inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcanie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły, tworzenie partnerskiej atmosfery, realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę, ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

28 Obserwacje szkoły ( gazetki informacyjne dla rodziców)
W holu znajduje się gazetka : „Z życia szkoły” na której umieszcza się: wycinki z gazet dotyczące informacji o naszej szkole, zdjęcia z opisem przedstawiające laureatów konkursów, ciekawe formy pracy z uczniami, zdjęcia z wycieczek, rajdów, imprez organizowanych na rzecz społeczności lokalnej przez naszych uczniów itp. Przy wejściu do szkoły w holu znajduje się gazetka :” Informacje dla rodziców i uczniów”. Na parterze znajduje się też gazetka : „Comenius” informująca na bieżąco o działaniach i projektach realizowanych w ramach partnerskiego projektu szkół Comenius. Przed gabinetem pedagoga szkolnego na gazetce umieszczane są ważne dla rodziców informacje dotyczące problemów wychowawczych np.: związanych z cyberprzemocą. Na gazetce przed biblioteką: „Aktualności biblioteczne„ znajdują się informacje o działalności biblioteki np.: plakaty reklamujące konkursy organizowane przez bibliotekę. Informacje o stanie czytelnictwa klas.

29 Obserwacje szkoły ( strona internetowa szkoły)
Szkoła posiada systematycznie aktualizowaną stronę internetową, zawierającą wszelkie informacje o szkole, nauczycielach, a także o codziennym życiu naszej szkoły. Na stronie rodzice mogą się zapoznać z: historią szkoły opracowaną przez nauczycielki naszej szkoły, aktualnymi wydarzeniami, archiwum wydarzeń od 2006 roku, dokumentami szkoły ( Statutem, koncepcją pracy szkoły, zadaniami zrealizowanymi we wrześniu 2011 roku ), terminami konsultacji nauczycieli, pracowników świetlicy i biblioteki oraz pedagoga i psychologa, wykazem podręczników obowiązujących w klasach I – VI w roku szkolnym 2011/2012, kryteriami ocen z informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, matematyki i przyrody, działalnością biblioteki oraz świetlicy szkolnej, które mają swoje zakładki, programem Comenius, w który zaangażowani są również rodzice.

30 PODSUMOWANIE BADAŃ Z przeprowadzonego badania wynika, że szkoła współpracuje z rodzicami, a rodzice w tę współpracę chętnie się angażują. Są Oni przychylnie nastawieni do współpracy z naszą placówką.  Deklarują aktywne włączanie się  w działalność szkoły na miarę własnych możliwości. Szeroko rozumiana pomoc oraz uczestnictwo w klasowych i szkolnych uroczystościach, które deklarują respondenci, może stać się sugestią do tego, aby szkoła stwarzała  więcej możliwości do bliższego poznania się pracowników szkoły i rodziców przy takich właśnie okazjach.  

31 Dokonana analiza prowadzi do następujących wniosków
Rodzice traktowani sa jak partnerzy, tzn.: szkoła dba o pozyskiwanie opinii rodziców i wykorzystuje je w pracy, rodzice mają możliwość włączania się w rożne działania szkoły oraz współdecydowania o podejmowanych w szkole decyzjach. Szkoła zapewnia różnorodne sposoby przepływu informacji. Działania podejmowane w szkole mają na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice mają możliwość dzielenia się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Opinie wyrażane przez rodziców są uwzględniane w działaniach szkoły. 

32 Czynnikiem, który w głównej mierze wpływa na udział rodziców w  życiu szkoły jest  niewątpliwie dobry kontakt i współpraca z nauczycielami oraz życzliwe podejście. Można przypuszczać, że  w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami , wychowawcami, czy szkolnymi specjalistami, rodzice chcą się podzielić swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami, liczą na wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dobra atmosfera szkoły sprzyja budowaniu  i zacieśnianiu partnerskich relacji z rodzicami. Równie ważne  do budowania partnerstwa na linii szkoła – dom jest zaangażowanie Dyrekcji. 

33 Mocne strony: Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą.
Szkoła organizuje dla rodziców spotkania z pedagogiem i psychologiem. Odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja. Chętnie uczestniczą w imprezach, uroczystościach, wycieczkach. Podczas spotkań uzyskują potrzebne informacje. Ankietowani uważają, że nauczyciele dostrzegają mocne i słabe strony uczniów. Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami. Szkoła zapewnia rodzicom różnorodne formy przekazywania informacji. Wychowawcy klas stanowią główne źródło informacji wychowawczych dla rodziców. Rodzice uzyskują informacje oraz wsparcie, którego oczekują. Szkoła w opinii rodziców kształtuje właściwe postawy wychowawcze dzieci.

34 Słabe strony: Nie wszyscy rodzice znają dokumenty szkolne.
Słaba wiedza rodziców o funkcjonowaniu strony internetowej, na której zamieszczone są dokumenty szkolne. Rodzice chcą mieć większy wpływ na życie szkoły. Dyrekcja i nauczyciele oczekują, że większa liczba rodziców zaangażuje się w działania szkoły, i że będą oni wykazywać większą aktywność w prezentowaniu własnych pomysłów i propozycji, które mogą wpłynąć na poprawę jakości pracy szkoły.

35 Rekomendacje (zalecenia na przyszłość) :
Aby rodzic miał poczucie ważności i podmiotowości, należy stworzyć mu możliwość wyrażania własnego zdania na temat zagadnień wychowawczych dotyczących jego dziecka. Należy umożliwiać rodzicom współdecydowanie w sprawach szkoły i uczestniczenie w podejmowanych przez szkołę działaniach. Należy zwrócić uwagę na lepszą aktywizacje większej liczby rodziców. Rodzice mogliby w większym stopniu wpływać, na jakość i skuteczność pracy szkoły poprzez jeszcze większe zaangażowanie i własne inicjatywy. Dla podniesienia wiedzy rodziców o sprawach organizacyjnych szkoły należy przypominać rodzicom o potrzebie zapoznania się z dokumentach regulujących funkcjonowanie placówki. Należy rozpowszechnić informacje na temat możliwości zapoznania się z dokumentami szkoły na naszej stronie internetowej oraz gazetkach informacyjnych.

36 DZIĘKUJEMY ZESPÓŁ EWLUACYJNY


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google