Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno – finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno – finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno – finansowa
Zajęcia 3 – Analiza rachunku zysków i strat

2 Rachunek Zysków i Strat
W odróżnieniu od bilansu, rachunek zysków i strat informuje w jaki sposób tworzył się wynik finansowy przedsiębiorstwa (zysk bądź strata). W rachunku zawarte są wielkości strumieniowe przychodów i odpowiadających im kategorii kosztów, co pozwala na ustalenie cząstkowych wyników z poszczególnych segmentów tzn. pozwala na ustalenie struktury wyniku finansowego. Zgodnie z UoR i MSSF spółka ma możliwość wyboru formy prezentacji rachunku zysków i strat. Dla obu przypadków dane są prezentowane „metodą drabinkową”.

3 Poziom wstępnego podziału
Poziom operacyjny Poziom finansowy Poziom nadzwyczajny Poziom wstępnego podziału

4 Poziom operacyjny Podstawowy poziom spółki;
Realizujący założenia, do którego firma została powołania; Zysk / strata na działalności operacyjnej ukazuje pozycje produktów przedsiębiorstwa na rynku; Pozostała działalność operacyjna to pośredni efekt podejmowanych czynności przez spółkę; Pozostała działalność zabezpiecza firmę przed ryzykiem gospodarczym czy stanowi osłonę zysku przed podziałem.

5 Poziom finansowy Działalność finansowa służy osiągnięciu korzyści ekonomicznych – z przyrostu wartości aktywów lub uzyskaniu dodatkowych przychodów; Jednakże działalność finansowa służy pozyskaniu środków na sfinansowanie działalności operacyjnej firmy; Ponadto może być związana z operacjami finansowymi z podmiotami zagranicznymi.

6 Poziom nadzwyczajny Ukazuje skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia pozostającymi poza kontrolą firmy.

7 Poziom wstępnego podziału
Ostatni poziom pokazuje podział zysku między część wyniku finansowego dla budżetu państwa w roku bieżącym, ale także część odroczoną oraz część pozostałą do podziału w spółce.

8 Rachunek Zysków i Strat
Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje: analizę poziomą i pionową (jak w przypadku bilansu); analizę struktury przychodów i kosztów tzn. udział poszczególnych przychodów (kosztów) w sumie przychodów (kosztów); analizę zależności pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego (struktury wyniku finansowego).

9 Analiza struktury przychodów i kosztów
Zmiany wielkości pozycji mogą być przedstawione w kwotach absolutnych lub kwotach względnych. Zaleca się przedstawianie wielkości zmian w procentach, gdyż lepiej obrazują one skalę zmian niż wielkości absolutne. Zaleca się stosowanie stałej bazy porównań przy ustalaniu dynamiki przychodów/kosztów tj. pierwszy rok poddany analizie. Ważnym problemem jest poziom inflacji, gdyż w znacznym stopniu utrudnia ocenę zmian tzn. czy wzrost przychodów/zysków jest wynikiem realnym, czy może nominalnym, spowodowanym wyższym poziomem cen.

10 Analiza struktury przychodów i kosztów
Rachunek zysków i strat można podzielić na dwie grupy: przychodów oraz kosztów. Do grupy przychodów zaliczamy: Przychody ze sprzedaży; Pozostałe przychody operacyjne; Przychody finansowe; Zyski nadzwyczajne. Do grupy kosztów zaliczamy: Koszty sprzedaży; Pozostałe koszty operacyjne; Koszty finansowe; Straty nadzwyczajne.

11 Analiza struktury przychodów i kosztów
Strukturę przychodów i kosztów porównuje się względem analogicznych pozycji w grupach. O poprawie wyniku finansowego świadczy większa dynamika przychodów niż kosztów.

12 Analiza struktury wyniku finansowego
Analiza struktury wyniku finansowego opiera się na pięciu wskaźnikach. W1: Zysk z działalności operacyjnej / Zysk ze sprzedaży * 100%; W2: Zysk brutto / Zysk z działalności operacyjnej  * 100%; W3: Zysk brutto / Zysk ze sprzedaży * 100%; W4: Zysk netto / Zysk ze sprzedaży * 100%; W5: Podatek dochodowy / Zysk brutto * 100%.

13 W1 – relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży
Relacja niższa od 100% ukazuje jako część zysku z podstawowej działalności spółki została utracona wskutek operacji incydentalnych; Relacja powyżej 100% wskazuje, iż działania incydentalne wpłynęły na poprawę zysku z podstawowej działalności.

14 W2 – relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej
Wskaźnik informuje: jaka część zysku z działalności operacyjnej została utracona w działalności finansowej i na skutek zdarzeń nadzwyczajnych < 100%; albo jaka część zysku z działalności operacyjnej została wygenerowana na skutek działalności finansowej i zdarzeń nadzwyczajnych > 100%.

15 W3 – relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży
Wskaźnik informuje: jaka część zysku z podstawowej działalności została pomniejszona na skutek pozostałej działalności operacyjnej i finansowej < 100%; albo o ile został powiększony zysk z podstawowej działalności została powiększony na skutek pozostałej działalności operacyjnej i finansowej > 100%.

16 W4 – relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży
Wskaźnik informuje jaką część zysku ze sprzedaży udało się spółce wygenerować po działalności operacyjnej, finansowej, wskutek zdarzeń nadzwyczajnych oraz po zapłacie podatku.

17 W5 – efektywna stopa procentowa
Wskaźnik informuje o obciążeniu bieżącego i przyszłego zysku podatkiem dochodowym; Stopa może być: niższa od nominalnej stopy podatkowej – spółka utworzyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy; Wyższa od nominalnej stopy podatkowej – aktywa na odroczony podatek dochodowy pomniejszają podstawę opodatkowania.

18 Analiza struktury wyniku finansowego
Powyższe wskaźniki można również stosować, gdy zamiast zysków w RZiS występują straty. Ukazuje się wtedy jaka część strat została wygenerowana poprzez dany rodzaj działalności.


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno – finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google