Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Inicjatywa JEREMIE

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 2 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 Istota inicjatywy JEREMIE pozadotacyjne wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską założenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, którego zadaniem jest rozbudowa wachlarza instrumentów finansowych wspierających MŚP oparcie się na odnawialnym (rewolwingowym) sposobie finansowania - instrumenty finansowe po wykorzystaniu przez MŚP zostaną zwrócone do Dolnośląskiego FP dzięki czemu zostaną wykorzystane do kolejnego wsparcia pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Konieczność jednokrotnego zainwestowania środków DFP w MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 4 Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE Wyodrębnienie przez IZ puli środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; Podjęcie przez IZ decyzji o wydatkowaniu ww. środków w formie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego; Wyboru przez IZ Menadżera i utworzone Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (DFP); DFP uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną i warunkami konkursowymi; Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; Środki zwrócone do DFP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych w kolejnych konkursach; Na koniec okresu realizacji Projektu IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z DFP lub też o kontynuacji funkcjonowania DFP w dotychczasowej lub zmienionej formie. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 5 Schemat struktury Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP DOLNOŚLASKI Fundusz Powierniczy (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) DOLNOŚLASKI Fundusz Powierniczy (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzanine i Venture Capital Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzanine i Venture Capital MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego pożyczki poręczenia wsparcie kapitałowe MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego pożyczki poręczenia wsparcie kapitałowe Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 6 Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach WojewództwoData zawarcia umowy Kwota wynikająca z zawartej umowy (w mln zł) Dolnośląskie23.09.2009405,73 Pomorskie07.08.2009287,39 Wielkopolskie21.07.2009501,30 Łódzkie25.09.2009188,63 Zachodnio-pomorskie29.09.2009280,00 Łącznie1 663,05 Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 7 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (1) Przedmiot Umowy utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jako zorganizowanej i wydzielonej jednostki finansowej w ramach Banku (Fundusz nie posiada osobowości prawnej); przekazanie wkładu finansowego do Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego; przeprowadzenie konkursów na wybór Pośredników Finansowych (PF); udostępnienie PF w sposób zwrotny, poprzez instrumenty inżynierii finansowej, środków na wsparcie MŚP; zwrot do IZ całego pozostałego wkładu finansowego po zakończeniu realizacji Projektu Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 8 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (2) Zobowiązania Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego : realizacja Strategii Inwestycyjnej, przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, zawieranie Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych, Monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowanych przez nich Instrumentów Inżynierii Finansowej, Sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej o postępach z realizacji Operacji. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (3) Zadania i obowiązki Instytucji Zarządzającej: Zatwierdzanie zmian i aktualizacji Strategii Inwestycyjnej oraz Kryteriów Wyboru po zasięgnięciu opinii Rady Inwestycyjnej Zatwierdzanie na wniosek Menadżera propozycji Umów operacyjnych I stopnia Akceptacja zawarcia, rozwiązania oraz wszelkich zmian Umów Operacyjnych I stopnia Rodzaje umów: Umowa o dofinansowanieIZ RPO WD – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjne (I stopnia) Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego– Pośrednik Finansowy Umowy o udzieleniu wsparcia (II stopnia) Pośrednik Finansowy – MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 10 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (1) Strategia Inwestycyjna stanowi propozycję kierunków alokacji środków zadysponowanych do Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz zasad zarządzania nimi. Zaproponowana Strategia Inwestycyjna została opracowana w oparciu o Wytyczne przygotowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Cel główny: ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w celu znacznej poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dobrych jakościowo, szeroko dystrybuowanych i dostosowanych do potrzeb MŚP, instrumentów finansowych; koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 11 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (2) Przyjęte przez Menadżera w strategii inwestycyjnej generalne produkty finansowe to: –reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów/pożyczek udzielanych przez banki – 80 mln zł –reporęczenie dla funduszy poręczeniowch z przeznaczeniem dla pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe – konkurs przewidziany w 2010 r. na kwotę 16,2 mln zł –pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych ; kolejny konkurs jeszcze w 2010 r na kwotę 33,6 mln zł –poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych); konkurs przewidziany na 2010 r; wielkość środków 81,1 mln zł –pożyczka globalna dla banków (sieciowych, spółdzielczych)- 121,7 mln zł –wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii – 20,3 mln zł –wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzanine – 20,3 mln zł.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 12 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Dolnośląski Fundusz Powierniczy Reporęczenie Dla Funduszy Poręczeniowych Pożyczka Globalna dla Funduszy Pożyczkowych Poręczenie Portfelowe Dla Banków Pożyczka Globalna Dla Banków Wsparcie Kapitałowe Funduszy Transferu technologii Wsparcie Kapitałowe Funduszy Typu mezzanine (2) c. d.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 13 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. WIELKOŚĆ ALOKACJI ŚRODKÓW DLA PIERWSZYCH KONKURSÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO DO WYKORZYSTANIA PRZEZ MŚP: ŁACZNA KWOTA - 112 500 000 PLN w tym: FUNDUSZ POŻYCZKOWY – 32 500 000 PLN FUNDUSZ PORĘCZENIOWY – 80 000 000 PLN Łącznie w 2010 roku – 365 mln zł

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 14 Pożyczka dla MSP udzielana przez Fundusze Pożyczkowe/PF ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 15 Fundusz Pożyczkowy Definicja: wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są przedsiębiorcom bądź podmiotom podejmującym działalność gospodarczą pożyczki. Cel: zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Oferta dla przedsiębiorców: pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 16 Podstawowe parametry pożyczki 32 500 000 PLN Środki przeznaczone na pożyczki 1.Udział własny MŚP uzależniony będzie od warunków i kryteriów przyjętych przez PF ( Fundusz Pożyczkowy) 2.Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu przez Fundusz Pożyczkowy analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Fundusz pożyczkowy metodologią 3.Maksymalna wartość pożyczki udzielanej przez PF jednemu przedsiębiorcy - 500 000,00 PLN, jednak nie więcej niż 5% przyznanego limitu Pożyczki globalnej, z zastrzeżeniem, że jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż 4 miesiące. 4.Umowa pożyczki jest terminowa. Maksymalny okres trwania pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 5.Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Fundusz Pożyczkowy Udział własny MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 17 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. MŚP/Ostateczni Beneficjenci Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 01.10.2004) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego,

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 18 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki Ostatecznymi beneficjentami mogą być także osoby bezrobotne i absolwenci, którzy przed podpisaniem umowy pożyczki rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., 1)Mikro przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników - jego roczny dochód nie przekracza 2 mln euro, lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty 2)Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 30 pracowników - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty 3)Średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, któro: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub wykazuje się sumą bilansową nie przekraczającą 43 mln euro MŚP/Ostateczni Beneficjenci c.d.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 19 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Ostateczni beneficjenci c.d. Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis, tzn., iż pomocy de minimis nie może uzyskać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z wytycznych wynika, że w/w przedsiębiorca to taki, który nie jest w stanie ze środków własnych lub pozyskanych z zewnątrz, np. od instytucji finansowych pokryć strat; przy braku wsparcia ze środków publicznych mogłoby to doprowadzić w krótkim czasie do likwidacji przedsiębiorstwa. Typowe symptomy trudnej sytuacji to: rosnące straty, zwiększanie się zapasów, malejące obroty, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zaległości. Typowymi przykładami takiej sytuacji są sprawy, w których toczy się postępowanie upadłościowe wobec przedsiębiorstwa lub gdy znajduje się w stanie niewypłacalności.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 20 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Wymogi wobec pożyczek udzielanych przez Fundusze Pożyczkowe/PF 1)na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej akceptowanej sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis*. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Funduszu pożyczkowym. Obowiązek ten ma zastosowanie do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji. * zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 nr 105, poz. 874) (ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu MŚP nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym ustalonym okresie trzech lat budżetowych).

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 21 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Pomoc de minimis Pomoc de minimis jest szczególnym przypadkiem pomocy publicznej. Pomoc publiczna to obszar, który jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z nimi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej lub udzielenie takiej pomocy wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Inaczej jest w przypadku pomocy de minimis. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Oznacza to, że pomoc de minimis, to forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Pomoc de minimis nie może przekroczyć wartości 200 tys. EUR w okresie 3 ostatnich lat. Dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem pomoc de minimis nie może być przeznaczona na zakup pojazdów do transportu, a także nie może przekroczyć 100 tys. EUR w ciągu 3 ostatnich lat. Obowiązki MSP wynikające z udzielania pomocy de minimis 1.Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 22 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Pożyczki mogą być przeznaczane na*: - finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, - tworzenie nowych miejsc pracy, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. * Muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 23 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Wykluczenia w finansowaniu. Finansowanie wyłącznie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub finansowanie celów konsumpcyjnych.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 24 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Zabezpieczenia pożyczki akceptowane przez Fundusze Pożyczkowe/PF: 1)weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) 2)Poręczenie wekslowe osób trzecich 3)Przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 4)Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 5)Depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej 6)Przelew wierzytelności z podpisanych kontraktów 7)Inne akceptowane przez Fundusze Pożyczkowe

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 25 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Ścieżka MŚP do uzyskania Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego/PF MŚP Dokumentacja pożyczkowa Dokumentacja pożyczkowa Pośrednik finansowy - Fundusz Pożyczkowy Pośrednik finansowy - Fundusz Pożyczkowy Analiza Decyzja kredytowa Umowa pożyczki Ustanowienie zabezpieczeń Wypłata pożyczki Analiza Decyzja kredytowa Umowa pożyczki Ustanowienie zabezpieczeń Wypłata pożyczki

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 26 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. LISTA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU: 1)Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG ul. Armii Krajowej 15, 57- 400 Nowa Ruda tel. 74 872 50 25 2) Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych tel. 74 664 48 10 3) Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych tel. 74 843 45 62 4)Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy Al. Niepodległości 14, 58-100 Świdnica tel. 74 857 86 25 5)Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław tel. 71 332 31 81

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 27 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Poręczenie dla MŚP udzielane przez Fundusze Poręczeniowe/PF ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 28 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Fundusz poręczeniowy* Definicja: wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są przedsiębiorcom bądź podmiotom podejmującym działalność gospodarczym poręczenia. Cel: ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta dla przedsiębiorców: poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. * na podstawie danych z oficjalnej strony Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl (def. art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.)www.mg.gov.pl

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 29 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Podstawowe parametry poręczenia dla MŚP 80.000.000,00 zł Wartość środków przeznaczonych na poręczenia 1.Poręczenie jest terminowe i nie może być dłuższy niż 66 miesięcy. 2.Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/ pożyczką) oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty 3.Poręczenie musi być udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie ze stosowaną przez Fundusz poręczeniowy metodologią. 4.Poręczenie obejmuje max. 80% kredytu/pożyczki. 5.Maksymalna wielkość jednostkowego poręczenia / poręczeń udzielonych jednemu ostatecznemu beneficjentowi nie może być większa niż 500 000,00 zł i jednocześnie nie może stanowić więcej niż 5% wielkości przyznanego limitu Reporęczenia Podstawowe zasady poręczenia

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 30 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. MŚP/Ostateczni beneficjenci Kryteria jakie muszą spełniać Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: - nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 01.10.2004) - nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem - są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., - są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego, - nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis.

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 31 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Warunki poręczenia dla MŚP z środków DFP Warunki poręczenia dla MŚP Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/pożyczką udzielona przez Bank) oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. Poręczenie musi zostać udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie z akceptowanym przez Menadżera DFP metodologią oceny ryzyka (każdorazowa zmiana metodologii oceny ryzyka w okresie trwania umowy reporęczenia będzie wymagać zgody Menadżera DFP) Poręczenie może obejmować do 80% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek. Spłaty są proporcjonalne; poręczane kwoty obniżają się proporcjonalnie, a straty są ponoszone również w sposób proporcjonalny.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 32 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Warunki poręczenia dla MŚP objętego poręczeniem Fundusz poręczeniowy może udzielać poręczeń: 1)na warunkach rynkowych, tj. na warunkach określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10)1, po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia poręczeń (na podstawie akceptowanych w sektorze finansowym metod) i oceny przedkładanych zabezpieczeń, 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Funduszu pożyczkowym. Obowiązek ten ma zastosowanie do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 33 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Przeznaczenie kredytów / pożyczek objętych poręczeniem na*: - finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych, - tworzenie nowych miejsc pracy, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. * Muszą być one przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 34 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Wykluczenia Kredyty/pożyczki objęte poręczeniem udzielonym przez Fundusz Poręczeniowy nie mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub cele konsumpcyjne.

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 35 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Zabezpieczenia kredytów/pożyczek objętychporęczeniem Funduszu Poręczeniowego/PF z środków DFP 1)Zabezpieczenia wymagane przez bank 2)Zabezpieczenie akceptowane i wymagane przez Fundusz Poręczeniowy

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 36 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Ścieżka uzyskania przez MŚP poręczenia (wariant I) MŚP Fundusz Poręczeniowy 1)Informacje o warunkach i możliwościach poręczenia oraz bankach 2)Informacje o bankach współpracujących z FP Bank 1)Wniosek kredytowy 2)Wniosek o udzielenie poręczenia 3)Analiza 4)Decyzja 5)Umowa kredytowa 6)Przekazanie dokumentacji do FP Fundusz poręczeniowy 1)Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 37 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Ścieżka uzyskania poręczenia przez MŚP (wariant II) MŚP Bank 1)Wniosek kredytowy i poręczeniowy 2)Analiza kredytowa 3)Decyzja 4)Umowa kredytowa Fundusz poręczeniowy 1)Dokumentacja kredytowa + wniosek o poręczenie 2)Analiza finansowa 3)Decyzja 4)Podpisanie umowy poręczenia

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 38 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. LISTA FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU: 1)Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja tel. 76 878 17 14 2)Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów 3)Fundusz Poręczeń Kredytowych Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Strzelinie ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin 4)Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, 50- 148 Wrocław tel. 71 343 79 64 5) Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1- Maja 27, 58- 500 Jelenia Góra tel. 75 752 32 93 6) POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych (Subregionalny)

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 39 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZY TRANSFERU TECHNOLOGII Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i poszczególnych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. W nowoczesnej gospodarce ogromna rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają MŚP. Ich niewątpliwymi zaletami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty innowacyjne. Wprowadzanie i wykorzystywanie przez MŚP nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej ale również staja przed nimi wyzwania w zakresie znajomości zagadnień ekonomicznych, prawnych, rynkowych i kompetencji z zakresu zarządzania. Dlatego, aby budować i utrzymywać swój potencjał innowacyjny MŚP potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje.

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 40 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TRANSFERU TECHNOLOGII W ramach DFP pośrednikami dla w/w produktu mają być Fundusze kapitałowe prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego ukierunkowane na wspieranie działalności w obszarze nowych technologii. Venture capital – to specjalne instytucje, które finansują projekty obarczone dużym ryzykiem, na które to banki nie są skore do pożyczania pieniędzy. VC biorą na siebie duże ryzyko w zamian za to, że w razie dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach tego przedsięwzięcia, lub np. stają się współwłaścicielami Firmy. Założenia do konkursu na PF (WKFTT): - Pierwszy konkurs dla tego produktu Menadżer zakłada na rok 2011. - Przewidywane jest jednokrotne rolowanie środków na uruchomienie w/w produktu. - Ostatecznie rozliczenie środków (zakończenie umowy z PF) Menadżer DFP zakłada do końca III kwartału 2015 r.

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 41 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TYPU MEZZANINE Mezzanine- oznacza instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągniecie kredytu) a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). Posiada zatem zarówno cechy typowe dla długu, jak i kapitału. Finansowanie mezzanine jest przeznaczone głównie dla już funkcjonujących przedsiębiorców, których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania zwykłego kredytu, a także dla podmiotów, które chcą nabyć przedsiębiorstwo i w związku z tym potrzebują środków na taki zakup. Mezzanine z powodzeniem stosowane jest do : -Wspomaganie ekspansji przedsiębiorstwa przez fuzje i przejęcia -Zwiększenie wartości spółki przed sprzedażą jej akcji na giełdzie -Finansowanie inwestycji, które znacząco wpłyną na wzrost potencjału przedsiębiorstwa -Wykupu udziału od udziałowca, który postanowił opuścić spółkę Finansowanie mezzanine stosowane jest przez podmioty działające zarówno w szybko rosnących jak i stabilnych branżach.

42 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 42 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TYPU MEZZANINE c.d. Założenia Menadżera DFP do w/w produktu finansowego: -Pośrednik finansowy wyłoniony w drodze konkursu – to Fundusz kapitałowy działający na terenie województwa dolnośląskiego -Menadżer zakłada jednokrotne rolowanie środków przewidzianych na uruchomienie w/w produktu -Pierwszy konkurs przewidziany w 2012 roku -Ostateczne rozliczenie środków (zakończenie umowy z PF) przewidziane na I kwartał 2016 roku

43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 43 Zgorzelec, 13 maja 2010 r. Dane kontaktowe: 1)Dolnośląski Fundusz Powierniczy Biuro Główne Menadżer Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa tel. 22 599 81 00; fax 22 823 88 25 e-mail: diif@bgk.com.pl lub anna.gieryszewska@bgk.com.pldiif@bgk.com.planna.gieryszewska@bgk.com.pl 2)Dolnośląski Fundusz Powierniczy Biuro Regionalne Menadżer Funduszu Powierniczego Oddział BGK we Wrocławiu ul. Malarska 26, 50- 111 Wrocław tel. 71 388 42 41; fax 71 388 4203 e-mail: diif@bgk.com.pl lub beata.polowczyk@bgk.com.pldiif@bgk.com.plbeata.polowczyk@bgk.com.pl

44 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 44 Dziękuję za uwagę. Kontakt: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ 599-80-00 Zgorzelec, 13 maja 2010 r.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google