Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE

2 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

3 Istota inicjatywy JEREMIE
pozadotacyjne wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską założenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, którego zadaniem jest rozbudowa wachlarza instrumentów finansowych wspierających MŚP oparcie się na odnawialnym (rewolwingowym) sposobie finansowania - instrumenty finansowe po wykorzystaniu przez MŚP zostaną zwrócone do Dolnośląskiego FP dzięki czemu zostaną wykorzystane do kolejnego wsparcia pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Konieczność jednokrotnego zainwestowania środków DFP w MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

4 Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE
Wyodrębnienie przez IZ puli środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; Podjęcie przez IZ decyzji o wydatkowaniu ww. środków w formie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego; Wyboru przez IZ Menadżera i utworzone Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (DFP); DFP uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną i warunkami konkursowymi; Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; Środki zwrócone do DFP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych w kolejnych konkursach; Na koniec okresu realizacji Projektu IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z DFP lub też o kontynuacji funkcjonowania DFP w dotychczasowej lub zmienionej formie. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

5 Schemat struktury Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzanine i Venture Capital MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego • pożyczki • poręczenia • wsparcie kapitałowe DOLNOŚLASKI Fundusz Powierniczy (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

6 Kwota wynikająca z zawartej umowy
Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach Województwo Data zawarcia umowy Kwota wynikająca z zawartej umowy (w mln zł) Dolnośląskie 405,73 Pomorskie 287,39 Wielkopolskie 501,30 Łódzkie 188,63 Zachodnio-pomorskie 280,00 Łącznie 1 663,05 Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

7 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (1)
Przedmiot Umowy utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jako zorganizowanej i wydzielonej jednostki finansowej w ramach Banku (Fundusz nie posiada osobowości prawnej); przekazanie wkładu finansowego do Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego; przeprowadzenie konkursów na wybór Pośredników Finansowych (PF); udostępnienie PF w sposób zwrotny, poprzez instrumenty inżynierii finansowej, środków na wsparcie MŚP; zwrot do IZ całego pozostałego wkładu finansowego po zakończeniu realizacji Projektu Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

8 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (2)
Zobowiązania Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego : realizacja Strategii Inwestycyjnej, przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, zawieranie Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych, Monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowanych przez nich Instrumentów Inżynierii Finansowej, Sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej o postępach z realizacji Operacji. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

9 Zarys umowy o dofinansowanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (3)
Zadania i obowiązki Instytucji Zarządzającej: Zatwierdzanie zmian i aktualizacji Strategii Inwestycyjnej oraz Kryteriów Wyboru po zasięgnięciu opinii Rady Inwestycyjnej Zatwierdzanie na wniosek Menadżera propozycji Umów operacyjnych I stopnia Akceptacja zawarcia, rozwiązania oraz wszelkich zmian Umów Operacyjnych I stopnia Rodzaje umów: Umowa o dofinansowanie IZ RPO WD – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjne (I stopnia) Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego– Pośrednik Finansowy Umowy o udzieleniu wsparcia (II stopnia) Pośrednik Finansowy – MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

10 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (1)
Strategia Inwestycyjna stanowi propozycję kierunków alokacji środków zadysponowanych do Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz zasad zarządzania nimi. Zaproponowana Strategia Inwestycyjna została opracowana w oparciu o Wytyczne przygotowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Cel główny: ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w celu znacznej poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dobrych jakościowo, szeroko dystrybuowanych i dostosowanych do potrzeb MŚP, instrumentów finansowych; koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

11 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (2)
Przyjęte przez Menadżera w strategii inwestycyjnej generalne produkty finansowe to: reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów/pożyczek udzielanych przez banki – 80 mln zł reporęczenie dla funduszy poręczeniowch z przeznaczeniem dla pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe – konkurs przewidziany w 2010 r. na kwotę 16,2 mln zł pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych ; kolejny konkurs jeszcze w 2010 r na kwotę 33,6 mln zł poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych); konkurs przewidziany na 2010 r; wielkość środków 81,1 mln zł pożyczka globalna dla banków (sieciowych, spółdzielczych)- 121,7 mln zł wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii – 20,3 mln zł wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzanine – 20,3 mln zł. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

12 (2) c. d. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

13 POWIERNICZEGO DO WYKORZYSTANIA PRZEZ MŚP:
WIELKOŚĆ ALOKACJI ŚRODKÓW DLA PIERWSZYCH KONKURSÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO DO WYKORZYSTANIA PRZEZ MŚP: ŁACZNA KWOTA PLN w tym: FUNDUSZ POŻYCZKOWY – PLN FUNDUSZ PORĘCZENIOWY – PLN Łącznie w 2010 roku – 365 mln zł Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

14 Pożyczka dla MSP udzielana przez Fundusze Pożyczkowe/PF ze środków
Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

15 Fundusz Pożyczkowy Definicja: wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są przedsiębiorcom bądź podmiotom podejmującym działalność gospodarczą pożyczki. Cel: zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Oferta dla przedsiębiorców: pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

16 Podstawowe parametry pożyczki Środki przeznaczone na pożyczki
PLN Udział własny MŚP Udział własny MŚP uzależniony będzie od warunków i kryteriów przyjętych przez PF ( Fundusz Pożyczkowy) Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu przez Fundusz Pożyczkowy analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Fundusz pożyczkowy metodologią 3. Maksymalna wartość pożyczki udzielanej przez PF jednemu przedsiębiorcy ,00 PLN, jednak nie więcej niż 5% przyznanego limitu Pożyczki globalnej, z zastrzeżeniem, że jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż 4 miesiące . Umowa pożyczki jest terminowa. Maksymalny okres trwania pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 5. Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Fundusz Pożyczkowy Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

17 MŚP/Ostateczni Beneficjenci
Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z ) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego, Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

18 MŚP/Ostateczni Beneficjenci c.d.
Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Mikro przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników - jego roczny dochód nie przekracza 2 mln euro, lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 30 pracowników - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty Średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, któro: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub wykazuje się sumą bilansową nie przekraczającą 43 mln euro Ostatecznymi beneficjentami mogą być także osoby bezrobotne i absolwenci, którzy przed podpisaniem umowy pożyczki rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

19 Ostateczni beneficjenci c.d.
nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis, tzn., iż pomocy de minimis nie może uzyskać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z wytycznych wynika, że w/w przedsiębiorca to taki, który nie jest w stanie ze środków własnych lub pozyskanych z zewnątrz, np. od instytucji finansowych pokryć strat; przy braku wsparcia ze środków publicznych mogłoby to doprowadzić w krótkim czasie do likwidacji przedsiębiorstwa. Typowe symptomy trudnej sytuacji to: rosnące straty, zwiększanie się zapasów, malejące obroty, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zaległości. Typowymi przykładami takiej sytuacji są sprawy , w których toczy się postępowanie upadłościowe wobec przedsiębiorstwa lub gdy znajduje się w stanie niewypłacalności. Kryteria jakie muszą spełniać MŚP ubiegający się o przyznanie pożyczki Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

20 Wymogi wobec pożyczek udzielanych przez Fundusze Pożyczkowe/PF
na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej akceptowanej sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis*. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Funduszu pożyczkowym. Obowiązek ten ma zastosowanie do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji. * zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U nr 105, poz. 874) (ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu MŚP nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym ustalonym okresie trzech lat budżetowych). Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

21 Pomoc de minimis Pomoc de minimis jest szczególnym przypadkiem pomocy publicznej. Pomoc publiczna to obszar, który jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z nimi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej lub udzielenie takiej pomocy wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Inaczej jest w przypadku pomocy de minimis. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Oznacza to, że pomoc de minimis, to forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Pomoc de minimis nie może przekroczyć wartości 200 tys. EUR w okresie 3 ostatnich lat. Dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem pomoc de minimis nie może być przeznaczona na zakup pojazdów do transportu , a także nie może przekroczyć 100 tys. EUR w ciągu 3 ostatnich lat. Obowiązki MSP wynikające z udzielania pomocy „de minimis” Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

22 Pożyczki mogą być przeznaczane na*:
- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, - tworzenie nowych miejsc pracy, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. * Muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

23 Wykluczenia w finansowaniu.
Finansowanie wyłącznie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub finansowanie celów konsumpcyjnych. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

24 Zabezpieczenia pożyczki akceptowane przez Fundusze Pożyczkowe/PF:
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) Poręczenie wekslowe osób trzecich Przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej Depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej Przelew wierzytelności z podpisanych kontraktów Inne akceptowane przez Fundusze Pożyczkowe Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

25 Ścieżka MŚP do uzyskania Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego/PF
Analiza Decyzja kredytowa Umowa pożyczki Ustanowienie zabezpieczeń Wypłata pożyczki Pośrednik finansowy - Fundusz Pożyczkowy Dokumentacja pożyczkowa Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

26 LISTA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU:
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” ul. Armii Krajowej 15, Nowa Ruda tel 2) Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, Wałbrzych tel 3) Fundacja „Wałbrzych 2000” ul. Ludowa 1c, Wałbrzych tel Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy Al. Niepodległości 14, Świdnica tel Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk ul. Racławicka 2-4, Wrocław tel Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

27 Poręczenie dla MŚP udzielane przez Fundusze Poręczeniowe/PF ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

28 Fundusz poręczeniowy*
Definicja: wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udzielane są przedsiębiorcom bądź podmiotom podejmującym działalność gospodarczym poręczenia. Cel: ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta dla przedsiębiorców: poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. * na podstawie danych z oficjalnej strony Ministerstwa Gospodarki (def. art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

29 Podstawowe parametry poręczenia dla MŚP
Wartość środków przeznaczonych na poręczenia ,00 zł Podstawowe zasady poręczenia Poręczenie jest terminowe i nie może być dłuższy niż 66 miesięcy. Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/ pożyczką) oraz ograniczone w czasie , jak i pod względem kwoty Poręczenie musi być udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie ze stosowaną przez Fundusz poręczeniowy metodologią. Poręczenie obejmuje max. 80% kredytu/pożyczki. Maksymalna wielkość jednostkowego poręczenia / poręczeń udzielonych jednemu ostatecznemu beneficjentowi nie może być większa niż ,00 zł i jednocześnie nie może stanowić więcej niż 5% wielkości przyznanego limitu Reporęczenia Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

30 MŚP/Ostateczni beneficjenci
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: - nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z ) - nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem - są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., - są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego, - nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis. Kryteria jakie muszą spełniać Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

31 Warunki poręczenia dla MŚP z środków DFP
Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/pożyczką udzielona przez Bank) oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. Poręczenie musi zostać udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie z akceptowanym przez Menadżera DFP metodologią oceny ryzyka (każdorazowa zmiana metodologii oceny ryzyka w okresie trwania umowy reporęczenia będzie wymagać zgody Menadżera DFP) Poręczenie może obejmować do 80% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek. Spłaty są proporcjonalne; poręczane kwoty obniżają się proporcjonalnie, a straty są ponoszone również w sposób proporcjonalny. Warunki poręczenia dla MŚP Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

32 Warunki poręczenia dla MŚP objętego poręczeniem
Fundusz poręczeniowy może udzielać poręczeń: na warunkach rynkowych, tj. na warunkach określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z r., str. 10)1, po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia poręczeń (na podstawie akceptowanych w sektorze finansowym metod) i oceny przedkładanych zabezpieczeń, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Funduszu pożyczkowym. Obowiązek ten ma zastosowanie do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

33 Przeznaczenie kredytów / pożyczek objętych poręczeniem na*:
- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych, - tworzenie nowych miejsc pracy, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. * Muszą być one przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

34 Wykluczenia Kredyty/pożyczki objęte poręczeniem udzielonym przez Fundusz Poręczeniowy nie mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub cele konsumpcyjne. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

35 Zabezpieczenia kredytów/pożyczek objętychporęczeniem Funduszu Poręczeniowego/PF
z środków DFP Zabezpieczenia wymagane przez bank 2) Zabezpieczenie akceptowane i wymagane przez Fundusz Poręczeniowy Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

36 Ścieżka uzyskania przez MŚP poręczenia (wariant I)
Fundusz Poręczeniowy Informacje o warunkach i możliwościach poręczenia oraz bankach 2) Informacje o bankach współpracujących z FP Bank Wniosek kredytowy Wniosek o udzielenie poręczenia Analiza Decyzja Umowa kredytowa Przekazanie dokumentacji do FP Fundusz poręczeniowy 1) Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

37 Ścieżka uzyskania poręczenia przez MŚP (wariant II)
Bank Wniosek kredytowy i poręczeniowy Analiza kredytowa Decyzja Umowa kredytowa Fundusz poręczeniowy Dokumentacja kredytowa + wniosek o poręczenie Analiza finansowa Decyzja Podpisanie umowy poręczenia Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

38 LISTA FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU:
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi Al. Miła 18, Złotoryja tel Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 19, Dzierżoniów Fundusz Poręczeń Kredytowych Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Strzelinie ul. Mickiewicza 8, Strzelin Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, Wrocław tel 5) Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1- Maja 27, Jelenia Góra tel 6) POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych (Subregionalny) Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

39 WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZY TRANSFERU TECHNOLOGII
Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i poszczególnych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. W nowoczesnej gospodarce ogromna rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają MŚP. Ich niewątpliwymi zaletami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty innowacyjne. Wprowadzanie i wykorzystywanie przez MŚP nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej ale również staja przed nimi wyzwania w zakresie znajomości zagadnień ekonomicznych, prawnych, rynkowych i kompetencji z zakresu zarządzania. Dlatego, aby budować i utrzymywać swój potencjał innowacyjny MŚP potrzebują odpowiedniego środowiska , w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

40 WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TRANSFERU TECHNOLOGII
W ramach DFP pośrednikami dla w/w produktu mają być Fundusze kapitałowe prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego ukierunkowane na wspieranie działalności w obszarze nowych technologii. Venture capital – to specjalne instytucje, które finansują projekty obarczone dużym ryzykiem, na które to banki nie są skore do pożyczania pieniędzy. VC biorą na siebie duże ryzyko w zamian za to, że w razie dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach tego przedsięwzięcia, lub np. stają się współwłaścicielami Firmy. Założenia do konkursu na PF (WKFTT): - Pierwszy konkurs dla tego produktu Menadżer zakłada na rok 2011. - Przewidywane jest jednokrotne rolowanie środków na uruchomienie w/w produktu. - Ostatecznie rozliczenie środków (zakończenie umowy z PF) Menadżer DFP zakłada do końca III kwartału 2015 r. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

41 WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TYPU „MEZZANINE”
Mezzanine- oznacza instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągniecie kredytu) a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). Posiada zatem zarówno cechy typowe dla długu , jak i kapitału. Finansowanie mezzanine jest przeznaczone głównie dla już funkcjonujących przedsiębiorców , których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania zwykłego kredytu, a także dla podmiotów, które chcą nabyć przedsiębiorstwo i w związku z tym potrzebują środków na taki zakup. Mezzanine z powodzeniem stosowane jest do : Wspomaganie ekspansji przedsiębiorstwa przez fuzje i przejęcia Zwiększenie wartości spółki przed sprzedażą jej akcji na giełdzie Finansowanie inwestycji, które znacząco wpłyną na wzrost potencjału przedsiębiorstwa Wykupu udziału od udziałowca, który postanowił opuścić spółkę Finansowanie mezzanine stosowane jest przez podmioty działające zarówno w szybko rosnących jak i stabilnych branżach. Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

42 WSPARCIE KAPITAŁOWE FUNDUSZU TYPU „MEZZANINE” c.d.
Założenia Menadżera DFP do w/w produktu finansowego: Pośrednik finansowy wyłoniony w drodze konkursu – to Fundusz kapitałowy działający na terenie województwa dolnośląskiego Menadżer zakłada jednokrotne rolowanie środków przewidzianych na uruchomienie w/w produktu Pierwszy konkurs przewidziany w 2012 roku Ostateczne rozliczenie środków (zakończenie umowy z PF) przewidziane na I kwartał 2016 roku Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

43 Dane kontaktowe: Zgorzelec, 13 maja 2010 r.
Dolnośląski Fundusz Powierniczy Biuro Główne Menadżer Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa tel ; fax lub Biuro Regionalne Oddział BGK we Wrocławiu ul. Malarska 26, Wrocław tel ; fax lub Zgorzelec, 13 maja 2010 r.

44 Dziękuję za uwagę. Kontakt: Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Zgorzelec, 13 maja 2010 r.


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google