Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Zasady wdrażania działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW na lata ” Emilia Goniprowska Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 12 grudnia 2013 roku

2 Środki Limit środków dla działania na lata wynosi 30 mln euro (aktualnie 125,7 mln zł).

3 Wskaźniki wdrażania działania 111
Dotychczas, w ramach sześciu edycji konkursów na realizację operacji szkoleniowych w 89 konkursach: złożono 397 wniosków o przyznanie pomocy (średnio ponad 4 w konkursie) na łączną kwotę 371,4 mln zł; podpisano 89 umów o przyznanie pomocy na kwotę 92,2 mln zł (co stanowi 73,3% limitu dla działania); przyjęto 199 wniosków o płatność na kwotę 70,0 mln zł*; wystawiono 221 zleceń płatności na kwotę 68,7 mln zł* (wliczając wyprzedzające finansowanie); zrealizowano 219 płatności na kwotę 67,8 mln zł* (53,9% limitu). *wg stanu na r.

4 Wykorzystanie alokacji na działanie 111 na poziomie kontraktacji (mln PLN)

5 VII Edycja konkursów Budżet VII edycji ,00 PLN Publikacja ogłoszenia o konkursach r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy do r. Realizacja operacji do 30 czerwca 2015 r. Zaplanowano przeszkolenie osób.

6 Tematy konkursów I. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej -zasięg krajowy. II. Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym – zasięg wojewódzki. III. Integrowana produkcja roślin –zasięg krajowy. IV. Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony – zasięg wojewódzki.

7 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Wnioskodawca, który będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, składa wraz z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT: Załącznik nr 10a – składają osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej; Załącznik nr 10 b - składają osoby fizyczne. Jeżeli przyjęty w danym podmiocie sposób reprezentacji wymaga złożenia oświadczenia woli przez więcej niż 1 osobę, ww. oświadczenie może zostać wypełnione przez kilku reprezentantów podmiotu na 1 formularzu.

8 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w katalogu bezpośrednich kosztów szkoleń Poz Opracowanie, powielanie i drukowanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia; Poz najem pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia; Zmiany w katalogu kosztów ogólnych, wskazano dodatkowe przykłady, kosztów ogólnych Poz usługi pocztowe Poz usługi prawne

9 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Nowe załączniki do WoPP Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ETAP) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podst. Zał. 8a Załącznik nr 8a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (ETAP) należy podać wszystkie składowe kosztów głównych oraz w kolumnie 8 załącznika opis planowanych zadań tj.: 1. uzasadnienie kosztu, 2. Kalkulację, 3. Rozeznanie rynku, 4. Planowany tryb dokonania zakupu

10 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 8 a/9a, w kolumnie 8 należy podać informacje: 1. uzasadnienie zakresu danego kosztu np. poz ogłoszenie w prasie rolniczej - ogłoszenie o naborze uczestników w ogólnopolskiej /wojewódzkiej prasie rolniczej w celu zapewnienia dostępności szkoleń dla rolników z całego kraju/województwa 2. sposób kalkulacji kosztu 3. metody rozeznania rynku, nazwy co najmniej 3 wykonawców (sprzedających), u których dokonano rozeznania rynku z podaniem proponowanych cen oraz uzasadnienie dokonanego wyboru cenowego np. cena jednostkowa stanowi średnią z 3 ofert lub wybrano najkorzystniejszą ofertę.

11 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 8a/9a, w kol. 8 cd: 4. planowany tryb dokonania zakupu (po podpisaniu umowy) – należy określić czy zakup będzie dokonywany zgodnie z ustawą Pzp, czy zgodnie z zasadami ofertowania. Podmioty, które nie są obowiązane stosować Pzp zasad ofertowania nie stosują w odniesieniu do umów z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, o dzieło) zawieranych z wykładowcami, rozliczanych w ramach wynagrodzenia kadry dydaktycznej, najmu pomieszczeń lub bazy dydaktyczno-lokalowej) - w kol. 8 należy wskazać –”dotyczy podmiotów, które nie są obowiązane do stosowania Pzp”.

12 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 9 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (OPERACJA) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podstawie Zał. 9a Załącznik nr 9a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (OPERACJA) – należy podać wszystkie składowe kosztów głównych i opis zadań (kol. 8 zał. )

13 ZMIANY PROCEDUR - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR - PRZYZNANIE POMOCY Wnioskodawcy zobowiązani są do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem: zasad równego traktowania; uczciwej konkurencji; przejrzystości oraz zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową o przyznanie pomocy oraz do przeprowadzenia rozeznania rynku (na etapie składania WoPP).

14 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców. W przypadku gdy wnioskodawca stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany - na wniosek FAPA do przedstawienia uzasadnienia takiej sytuacji.

15 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Dopuszczalne jest rozeznanie rynku: mailowe, korzystanie ze stron internetowych, czy też poprzez wysłanie/ otrzymanie ofert cenowych drogą pocztową. Z zasad rozeznania rynku wyłączone są umowy o pracę

16 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Do WoPP należy dołączyć kopie dokumentów, na postawie których dokonano rozeznania rynku np. oferty cenowe uzyskane drogą pocztową, mailową, wydruk strony WWW uzasadniające przyjęty poziom cen dla danej pozycji w Opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (załącznik 8a / 9a).

17 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Dokumenty z przeprowadzonego rozeznania rynku – powinny być oznaczone wg pozycji zestawienia rzeczowo finansowego – którego dotyczą np. poz rozeznanie rynku dotyczące wynagrodzenia kadry dydaktycznej Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu, np. wydruków maili albo innego dokumentu z informacją na temat ceny za określony towar/usługę.

18 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Od V edycji Wnioskodawcy nie składają odpisu z KRS i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - FAPA korzysta z: KRS wygenerowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wydruku z CEIDG w oparciu o bazę Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

19 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Rozszerzono wymagania dot. zakresu umowy konsorcjum/ spółki cywilnej – umowa powinna w szczególności: wymieniać podmioty wchodzące w skład konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, określać podział zadań zaplanowanych w ramach operacji miedzy poszczególne podmioty/ poszczególnych wspólników spółki cywilnej

20 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zakres umowy konsorcjum/ spółki cywilnej cd. wskazać odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum: upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej – nowe postanowienie.

21 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiana zasad potwierdzania kopii dokumentów Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę, np.: "za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Podpis poświadczającego za zgodność z oryginałem powinien być czytelny. W przypadku przystawienia imiennej pieczątki poświadczającego, podpis może być nieczytelny.

22 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.) - ostatnia nowelizacja z 5 lipca 2012 r. rozporządzenie weszło w życie

23 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Szczegółowy program szkolenia (1-20 pkt) Jakość merytoryczna operacji (……..) (1-6 pkt) Dobór metod dydaktycznych… (0-5 pkt) Dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do poszcz. zagadnień (0-6 pkt) – dodane 2 pkt Dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia (0-3pkt) - dodany 1 pkt

24 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie: zmniejszenie wymaganej minimalnej liczby punktów z 8 do 7 pkt. zagęszczenie siatki oceny w zakresie doświadczenia kadry dydaktycznej.

25 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Doświadczenie kadry dydaktycznej w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji (1-10 pkt) - % kadry z doświadczeniem a)powyżej 90% do 100% – 10 pkt, b) powyżej 80% do 90% – 8 pkt, c) powyżej 70% do 80% – 6 pkt, d) powyżej 60% do 70% – 4 pkt, e) powyżej 50% do 60% – 2 pkt, f) do 50% – 1 pkt.

26 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego przyznawania punktów dotyczącego kosztu osobogodziny szkolenia.

27 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej - koszt osobogodziny szkolenia cd. minimalny koszt osobogodziny w konkursie Liczba punktów = X 30 pkt koszt osobogodziny dla badanej operacji

28 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Po zawarciu umowy, w przypadku, gdy beneficjent zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji (tj. złożył wraz WoPP Oświadczenie o kwalifikowalności VAT) powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- tj. Dyrektora Izby Skarbowej – uzyskaną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

29 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego należy: wypełnić formularz ORD – IN, złożyć wniosek do właściwego miejscowo organu - Dyrektora Izby Skarbowej, wnieść opłatę - 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

30 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Właściwy organ -Dyrektor Izby Skarbowej Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy (województwa) W Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie W Katowicach Małopolskie, podkarpackie, śląskie W Łodzi Lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie W Poznaniu Dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie W Warszawie Mazowieckie lub z poza granic kraju

31 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Formularz ORD-IN oraz interaktywny formularz ORD-IN dostępne są na stronie MF /Administracja Podatkowa/Krajowa Informacja Podatkowa

32 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Interpretację indywidualną wydaję się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do 3-miesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np.: wezwania do uzupełnienia.

33 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Załącznik „Interpretacja indywidualna w zakresie interpretacji prawa podatkowego będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację kosztów kwalifikowalnych: a) w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną; b) w przypadku operacji wieloetapowych - wraz z pierwszym wnioskiem o płatność częściową.

34 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Beneficjenci zobowiązani są do nabycia wszystkich dostaw i usług związanych z realizacją operacji: w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy lub z uwzględnieniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany stosować tych przepisów (zasady ofertowania określone w § 9 umowy UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY ). W załączniku nr 4 do WoP Zestawienie faktur…..w kol. 15 należy podać tryb dokonania zakupu określając czy zakup został dokonany zgodnie z ustawą Pzp/zasadami ofertowania oraz podać numer zamówienia.

35 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Wykluczenie możliwości uznawania jako kosztów kwalifikowalnych kosztów poniesionych w związku z  prowadzeniem szkoleń przez kadrę dydaktyczną, która jednocześnie może być uczestnikiem szkolenia realizowanego w ramach tej samej operacji.

36 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI W przypadku, kiedy beneficjent wykorzystywał będzie własny sprzęt/ sale – ma możliwość refundacji częściowego rozliczenia kosztów eksploatacyjnych/ administracyjnych z tym związanych, np.: refundacji kosztów pracownika instalującego/ obsługującego sprzęt, kosztów eksploatacyjnych sprzętu, kosztów energii elektrycznej. Koszty takie powinny być wykazywane w ramach kosztów ogólnych.

37 WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunkiem prawidłowej realizacji operacji jest: wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy oraz właściwe udokumentowanie wykonanych zadań weryfikowane na etapie wniosku o płatność.

38 WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zaakceptowane przez IZ materiały szkoleniowe, przekazane uczestnikom. Beneficjent ma możliwość 2 krotnego poprawienia materiałów. Wykładowca z listy zaakceptowanej przez FAPA – zmiany 14 dni przed szkoleniem. Harmonogram realizacji operacji zaakceptowany przez FAPA - zmiany 7 dni przed szkoleniem. Szczegółowy program szkolenia zgodny z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy.

39 WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowania o udzielenie zamówienia. Zapewniona dostępność szkoleń ogólnopolskich/ wojewódzkich dla rolników z całego kraju /województwa. Liczba uczestników na szkoleniu zgodna z ogłoszeniem. Przeprowadzona ocena szkolenia przez uczestników w formie anonimowej ankiety (zał. 3 do umowy).

40 WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w ostatnim dniu szkolenia). Zapewnione wyżywienie uczestników i wykładowców. Zwrot kosztów dojazdu uczestników/wykładowców, jeśli wymagane. Zakwaterowanie wykładowców/uczestników, jeśli wymagane . Wizualizacja sporządzonych materiałów. Załączniki do wniosku o płatność

41 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność:
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 1. Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji/etapu. 2. Zestawienie uczestników szkoleń. 3. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 4. Zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. 5. Kopie List obecności uczestników szkoleń. 6. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione koszty. 7. Kopie dowodów zapłaty. 8. Dokument wskazujący sposób reprezentacji beneficjenta - jeżeli dotyczy.

42 9. Dokument potwierdzający numer rachunku beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu przyznanej płatności: a) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wskazujące rachunek bankowy beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na rzecz beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał, lub b) Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe - kopia, lub c) Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwę właściciela (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) – oryginał lub kopia.

43 10. Umowa cesji wierzytelności – oryginał lub kopia. 11. Dokument potwierdzający zapewnienie dostępności szkoleń ogólnopolskich/wojewódzkich dla rolników z całego kraju/województwa. 12. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o płatność – oryginał lub kopia. 13. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o płatność – oryginał lub kopia. 14. Zakres obowiązków pracownika lub opis stanowiska pracy, lub umowa o pracę oraz dokumenty będące podstawą wyliczenia kwot przyjętych do rozliczenia – kopia.

44 18. Oryginały materiałów szkoleniowych.
15. Ewidencja godzin/zadań przepracowanych/zrealizowanych w ramach operacji – oryginał. 16. Indywidualna interpretacja podatkowa uzyskana w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U poz. 749 z późn. zm.) - w przypadku, gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT – oryginał. 17. Oświadczenie, iż zatrudnieni pracownicy wykonują zadania związane z realizacją operacji poza godzinami pracy lub w czasie wolnym od pracy. (dotyczy umów cywilnoprawnych) 18. Oryginały materiałów szkoleniowych.

45 WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Planując jakiekolwiek zmiany w realizacji operacji należy stosować zasadę: najpierw zmieniamy później realizujemy jest to warunek prawidłowego wykonania umowy.

46 Dziękuję Państwu za uwagę Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA
Dziękuję Państwu za uwagę Emilia Goniprowska Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA


Pobierz ppt "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google