Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Venture Capital i Anioły Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Venture Capital i Anioły Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Venture Capital i Anioły Biznesu

2 Pojęcie Venture Capital
Fundusze venture capital są to fundusze zamknięte, których działalność polega na tym, że grupa inwestorów (najwyżej kilkunastu) przeznacza pieniądze na inwestycje określonego typu – niepewnie, ale mogące przynieść wysokie stopy zwrotu. Fundusze typu venture capital inwestują w przedsięwzięcia nowe, oparte na zaawansowanych technologiach (high - tech), które budzą duże nadzieje na zysk, ale wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Najczęściej ten sposób finansowania dotyczy spółek niepłynnych, nie notowanych na giełdzie. W Polsce domeną funduszy venture capital są zwykle firmy, które mają dobry produkt i odniosły już sukces rynkowy, a brakuje im kapitału na szybszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. Fundusze venture capital poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dzielą wraz z przedsiębiorstwami ryzyko związane z działalnością gospodarczą, nie oczekując z tego tytułu dodatkowych gwarancji czy zabezpieczeń. Stając się współwłaścicielami firmy oraz mając na uwadze fakt, że inwestowany kapitał jest obarczony poważnym ryzykiem, inwestorzy finansowi liczą na współpracę zarówno z przedsiębiorcami, jak i pozostałymi udziałowcami firmy, starając się przyczynić do podniesienia wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji długotrwałych korzyści. Zwykle venture capital nie angażują się w bezpośrednie zarządzanie firmą, utrzymują jednak kontrolę nad firmą poprzez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek.

3 Podstawowym celem inwestycji jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Zastrzyk kapitału służy zawsze sfinansowaniu konkretnego, precyzyjnie opracowanego programu inwestycyjnego. Najczęściej jest to więc zakup nowych maszyn i linii technologicznych, rozbudowa sieci sprzedaży, zakup nowoczesnych narzędzi sterowania produkcją i procesem zarządzania. Często kapitał ten służy także restrukturyzacji finansowej czy też zwiększeniu środków obrotowych przedsiębiorstwa. Zyski, które wypracuje firma są z reguły w całości przeznaczane na jej dalszy rozwój, stąd podkreśla się często, że nie można liczyć na dywidendy w firmie, której udziałowcem jest venture capital. Fundusze venture capital są tworzone przez inwestorów publicznych (agencje rządowe, władze lokalne) i prywatnych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, korporacje, fundusze emerytalne, szkoły wyższe, osoby fizyczne). Fundusze dokładnie badają szanse projektów inwestycyjnych. Dokładnie sprawdzają informacje o partnerze i jego firmie, poznają odbiorców produktów, przeprowadzają analizę rynku. Bardzo duże znaczenie ma strategia firmy i jej biznes plan na kilka najbliższych lat. Inwestycje planowane są zwykle na okres od 3 do 7 lat, po czym fundusze wychodzą z przedsięwzięcia – akcje części firm wprowadzają na giełdę, udziały innych zbywają na rynku pozagiełdowym. Pierwotni właściciele bardzo rzadko odkupują część udziałów należących do funduszu, gdyż po zwiększeniu wartości firmy najczęściej brakuje im na to środków. W uzasadnionych przypadkach fundusz venture capital może podjąć decyzję o pozostaniu strategicznym inwestorem długoterminowym.

4 FORMY FINANSOWANIA VENTURE CAPITAL
Przedsiębiorstwa jakie spotykamy na rynku znajdują się w różnych stadiach rozwoju, niektóre dopiero powstają , inne wchodzą na zupełnie nowy rynek, jeszcze inne wymagają restrukturyzacji. Produkt finansowy oferowany w formie kapitału ryzyka musi więc być dostosowany do problemów, z jakimi boryka się dane przedsiębiorstwo. Na ogół możemy mówić o następujących formach finansowania oferowanych przedsiębiorstwom: Finansowanie fazy „zasiewu” (seed capital) - kapitał dostarczany na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia, najczęściej na zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnych badań rynkowych, przygotowanie dokładnego biznes planu, opłacenie procedury patentowej lub skompletowanie zespołu menedżerskiego. Ze względu na duże ryzyko inwestycyjne instytucje oferujące kapitał ryzyka bardzo rzadko podejmują się finansowania tego typu przedsięwzięć, oferuje go niewiele funduszy. W Polsce praktycznie nie ma takich instytucji. Finansowanie startu (start-up) – kapitał ryzyka w tym wypadku służy rozpoczęciu działalności i wejściu przez przedsiębiorcę ze swoimi produktami na rynek. Ta forma finansowania chociaż generalnie jest również rzadko spotykana, najczęściej związana jest z przedsięwzięciami z obszaru tzw. wysokich technologii, zwykle z finansowaniem końcowych prac nad rozwojem produktu i uruchomieniem przedsiębiorstwa.

5 Finansowanie wczesnego rozwoju oraz finansowanie ekspansji i wzrostu – większość funduszy preferuje inwestycje w rozwój już działających firm i woli wspierać ich ekspansję na rynku – kapitał dostarczany jest wtedy głownie dla sfinansowania dużych potrzeb inwestycyjnych lub rozwinięcie sieci dystrybucji. Inwestycje te przybierają formę dofinansowania lub dokapitalizowania firmy. Ta druga forma jest realizowana poprzez niepubliczną emisję akcji i ma kilka zalet. Po pierwsze, inwetsor w postaci venture capital zwiększa poziom zaufania do firmy, czego wynikiem jest z kolei powodzenie publicznej emisji akcji. Po drugie, venture capital obejmując akcje firm wchodzących na giełdę w transzy dużych inwestorów lub w ramach emisji kierowanej stabilizuje akcjonariat firmy. Finansowanie operacji wykupu menedżerskiego – wykupy menedżerskie są jedną z bardziej popularnych w krajach Europy Zachodniej form finansowania oferowanych przez kapitał ryzyka. Operacja ta polega na sfinansowaniu transakcji zakupu przez istniejące kierownictwo firmy akcji od dotychczasowych właścicieli. Innym wariantem tej transakcji jest zakup akcji przez zewnętrzną grupę menedżerską, która w ten sposób przejmuje zarządzanie w firmie. Zdarza się, że fundusz udziela pożyczki lub gwarancji kredytowej firmie, w którą zainwestował.

6 Innymi rodzajami inwestycji funduszy venture capital są:
Prywatyzacja – charakterystyczny rodzaj inwestycji dla gospodarek Europy Wschodniej. Udział venture capital polega na przeprowadzeniu transakcji prywatyzacyjnej, Restrukturyzacja – venture capital pomaga firmie w przeprowadzeniu restrukturyzacji finansowej, gdy problemem jest zadłużenie i brak kapitału lub też przygotowuje program restrukturyzacji operacyjnej, kiedy problemem są błędy w zarządzaniu. Joint venture – rola capital venture w tego rodzaju przedsięwzięciach polega na zbudowaniu silnej struktury organizacyjnej (znajomość rynku lokalnego). W przypadku, gdy partner osiągnie swoje cele strategiczne fundusz odsprzedaje mu swoje udziały lub akcje w joint venture. Tak w zarysie wyglądają główne typy finansowania oferowane przez instytucje dostarczające kapitał ryzyka. W rzeczywistości można natknąć się jeszcze na takie nietypowe produkty finansowe, jak finansowanie pomostowe czy finansowanie procesu sanacji.

7 Obok kapitału, instytucja oferująca finansowanie ryzyka może przedsiębiorstwu pomóc także w inny, niezwykle cenny sposób, np. jej przedstawiciele zasiadający w radzie nadzorczej to zazwyczaj świetni fachowcy. Ich pomoc w wielu sytuacjach może okazać się nieoceniona. Równie cenne są kontakty jakie posiada instytucja oferująca kapitał ryzyka zarówno w świecie finansów jak i biznesu. Mogą one zaowocować nowymi znajomościami, kontraktami i formami współpracy. Kapitał ryzyka ma jednak swoją cenę. Przede wszystkim od przedsiębiorstwa oczekuje się, że zrealizowany proces inwestycyjny doprowadzi do znacznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Instytucja oferująca kapitał ryzyka jest dodatkowo bardzo wymagającym udziałowcem. Jej przedstawiciele zasiadający w radzie nadzorczej ściśle kontrolują, czy program inwestycyjny jest realizowany zgodnie z planem.

8 Warunki uzyskania kapitału
Decyzje o inwestycji podejmowane są w oparciu o znajomość rynków, ocenę perspektyw rozwoju firmy, czy ocenę jakości zarządzania - kwalifikacji właścicieli i kadry firmy, ich zdolności menedżerskich, umiejętności poruszania się na rynku. Pozyskanie środków finansowych z venture capital nie jest jednak rzeczą łatwą. Przykładowo fundusz zagraniczny Kleiner Perkins, który pomógł już stworzyć ponad 200 spółek, otrzymuje rocznie około biznes planów od szukających finansowego wsparcia spółek. Z tej liczby tylko około 100 spółek ma szansę otrzymać zaproszenie na szczegółowy przegląd ich oferty, a praktyczne wsparcie w poostaci kapitału otrzymuje niewiele ponad 20 spółek.

9 Warunki uzyskania kapitału
1. Analiza projektów Analiza projektów składa się z kilku faz, w których stopniowo ogranicza się liczbę ocenianych koncepcji. Najczęściej cały proces dzieli się na ocenę ogólną i ocenę szczegółową.  Najważniejszymi kryteriami służącymi do wyboru przedsiębiorstw mających stanowić przedmiot inwestowania venture capital są: menedżerowie, rynek, produkt, finanse. Na tym etapie, wskutek bardzo dużej liczby złożonych wniosków, ostra selekcja musi być prowadzona tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wyeliminowania projektów, które mogłyby przynieść wysoki dochód. Dla szybkiej selekcji niektóre fundusze stosują formularze, w których dokonuje się krótkiego opisu projektu. Jeśli chodzi o kadrę, to ważne są kwalifikacje zarówno specjalistów od produkcji, jak i od marketingu z danej branży. Do oceny szczegółowej trafia jedynie 1/3 złożonych wniosków.

10 Celem dokonania szczegółowej analizy, składający wniosek musi przedstawić potencjalnemu inwestorowi szereg dokumentów. W skład takiego standardowego pakietu wchodzą: bilanse i rachunki wyników - za okres ostatnich kilku lat w przypadku przedsiębiorstw już istniejących, a symulacyjne dla jednostek dopiero tworzonych, informacje o stosunkach kapitałowych w przedsiębiorstwie - kapitał własny, ciche rezerwy, pożyczki udzielone przez wspólników na rzecz spółki i ich zobowiązania, plany i analizy dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa na tle branży, projekcje zysku przeprowadzone na podstawie planowanych inwestycji oraz sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym; projekcje zadłużenia przedsiębiorstwa oraz jego obsługi; wariantowe plany finansowe określające dochodowość i płynność przedsiębiorstwa. Plany rozwoju przedsiębiorstwa są poddawane weryfikacji i ocenie przez analityków funduszu bądź zewnętrznych specjalistów. Jedną z metod stosowanych przy podejmowaniu decyzji o wniesieniu kapitału jest zestawienie i ocena mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. Szczegółowa analiza bada takie problemy jak: jakość zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem i możliwości realizacji przez niego innowacyjnego projektu, charakter produktu (usługi) w aspekcie jego nowoczesności oraz problemów technicznych i technologicznych związanych z jego wytwarzaniem potencjał rynku i perspektywy jego wzrostu, w szczególności przy uwzględnieniu możliwości rozwoju nowej generacji wyrobów oraz wejścia na rynki zagraniczne, sposób finansowania projektu w oparciu o kapitał własny i obcy, koszty wniesienia kapitału i ich optymalna wysokość, przy uwzględnieniu konieczności zachowania niezbędnego zakresu samodzielności decyzyjnej przez przedsiębiorstwo udziałowe.

11 2. Przedmiot analizy szczegółowej 
Przedsiębiorca i menedżerowie Dla wielu funduszy venture capital, management przedsiębiorstwa jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nabyciu w nim udziałów.  Do przeprowadzenia oceny przedsiębiorcy i zespołu menedżerskiego fundusz venture capital żąda przedstawienia opisu stanowisk pracy wraz z informacjami dotyczącymi wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób je zajmujących. Ocena kwalifikacji przeprowadzana jest na podstawie dyplomów wykształcenia, ukończonych szkoleń i kursów, certyfikatów, uprawnień, wyróżnień. Produkt Szczególne znaczenie ma techniczna wykonalność produktu, stopień jego nowości, możliwości wprowadzenia w przyszłości nowych generacji produktu, spełnianie przez produkt norm bezpieczeństwa, ochrony środowiska, itp. Podobnie ocenia się technologię, możliwość jej wprowadzenia i wykorzystania, implikacje jej wprowadzenia.  W zależności od fazy projektu przedmiotem oceny są rezultaty dotychczasowych prac badawczych i rozwojowych odnoszących się do produktu (usługi) bądź technologii, harmonogram i koszty ewentualnych dalszych prac badawczo- rozwojowych, opinie na temat prototypów oraz reakcje na nie rynku. Ponadto, ważne są informacje na temat przebiegu procesu produkcyjnego. Należy określić ewentualne krytyczne punkty, jak np. trudno dostępne surowce, pracownicy o bardzo specjalistycznych kwalifikacjach, konieczność dotrzymania norm bezpieczeństwa i jakości.

12 Rynek  Najważniejsze dla oceny rynku jest określenie jego typu konkurencji, potencjału popytu i jego przewidywanego rozwoju, rodzaju występujących na rynku grup klientów i ich wymagań odnośnie ceny, jakości, obsługi. W przypadku produktów innowacyjnych, przedsiębiorstwo występujące z wnioskiem o sfinansowanie projektu musi przedstawić przekonującą strategię marketingową mającą na celu wykreowanie nowego segmentu rynku i jego jak najszersze wykorzystanie. Przy ocenie rynku stwierdza się czy wyrób korzysta z ochrony patentowej. Jeżeli nie ma na nim aktualnie konkurencji, należy stwierdzić dlaczego i jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się jej w najbliższej przyszłości. Należy też opisać konkurencję od strony jej możliwości produkcyjnych i pozycji rynkowej. Oprócz analizy rynku zbytu, istotne znaczenie ma istnienie stabilnych rynków zaopatrzeniowych oraz ich stabilność.To samo odnosi się do rynku pracy. Finansowanie  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest przez inwestora do złożenia odpowiednich dokumentów: symulacyjnych bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawiennia przepływów pieniężnych, które są sporządzane najczęściej na okres trzech lat. Określają one potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego też, przedsiębiorstwo musi dokładnie określić założenia, na podstawie których przygotowało plany finansowe i podać materiał wyjściowy wykorzystany do wyliczenia zawartych w nich wskaźników. Ocena finansowych aspektów projektów uwzględnia również koszty wniesienia udziałów kapitałowych do przedsiębiorstwa, planowane kształtowanie się płynności, wysokość kapitału własnego potrzebnego do sfinansowania projektu, warunki na jakich wnoszone są udziały oraz możliwości i koszty skorzystania z dodatkowych źródeł finansowania.

13 Zakończenie współpracy z funduszem venture capital
Po kilku latach, gdy wreszcie zostaną osiągnięte zakładane cele, przychodzi czas na zdyskontowanie zysków z inwestycji. Wycofanie z inwestycji („wyjście z funduszu") może być zrealizowane na kilka sposobów: Sprzedaż akcji/udziałów inwestorowi strategicznemu  Rozwiązanie to jest stosowane najczęściej. Wszystkie akcje bądź udziały posiadane przez instytucję oferującą kapitał ryzyka sprzedawane są wybranemu inwestorowi. Najczęściej jest to inwestor działający w tej samej branży zainteresowany dalszym inwestowaniem w przedsiębiorstwo. Może się jednak zdarzyć, że kupującym będzie inwestor finansowy, co także może mieć dla przedsiębiorstwa wiele zalet. Wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę  Często spotykanym rozwiązaniem jest także wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych. Akcje posiadane przez instytucję oferującą kapitał ryzyka sprzedawane są wówczas najczęściej w kilku transakcjach giełdowych na rzecz z góry wybranego inwestora.

14 Sprzedaż menedżerom  Innym rozwiązaniem - rzadziej stosowanym ale również realnym - może być sprzedaż akcji/udziałów obecnemu kierownictwu firmy, pracownikom czy też pozostałym właścicielom. Umorzenie akcji/udziałów

15 Zalety i wady venture capital
umożliwienie realizacji nawet bardzo ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń, których np. mógłby wymagać bank. charakter zaangażowanego kapitału - pozyskane środki zwiększają kapitał zakładowy spółki; firma nie ma obowiązku spłaty udzielonego finansowania, a dodatkowo nie obciążają jej żadne koszty finansowe. Na pozyskanie finansowania ze strony VC mają szansę zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa. Większe znaczenie do rozmiaru spółki ma w tym przypadku innowacyjny, a zarazem możliwy do zrealizowania pomył oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra zarządzająca. Dzięki temu dostęp do kapitału może być zdecydowanie szybszy, niż w przypadku klasycznego kredytu bankowego. możliwość uzyskania wartości dodanej, tzw. ‘added value’ w postaci ‘know how’, poprawa wizerunku firmy poprzez zwiększenie jej wiarygodności w oczach kontrahentów. Z pomocą inwestora, firmie jest też łatwiej ubiegać się o kapitał dłużny potrzebny do finansowania inwestycji. Fundusz nie tylko uwiarygodnia projekt, ale jest w stanie wesprzeć nas w negocjacjach z bankiem. fundusze venture capital są inwestorami pasywnymi. Oznacza to, że akceptując pierwotny plan działania przedsiębiorcy, fundusz stara się nie ingerować bezpośrednio w bieżące zarządzanie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca ma niemal pełną swobodę działania w ramach zatwierdzonych w umowie inwestycyjnej.

16 Wady konieczność podzielenia się władzą nad firmą z obcą osobą, częściowa utrata kontroli nad firmą oraz świadomość, że od tej chwili działania zarządu będą kontrolowane i weryfikowane, niższa niż w przypadku oferty publicznej, możliwa do osiągnięcia wycena akcji danej spółki. ograniczony w czasie charakter zaangażowania kapitału przez VC; inwestor może podjąć decyzję o wcześniejszym od pierwotnie zakładanego terminie wycofania się z danej inwestycji. Może też dojść do sytuacji, iż nabywcą pakietu udziałów odsprzedanych przez funduszu venture zostanie inwestor niezainteresowany kontynuowaniem strategii realizowanej dotychczas przez przedsiębiorcę. Oczywiście zagrożenie wrogim przejęciem może wystąpić równie dobrze na rynku publicznym. Podsumowując powyższe rozważania, wydaje się, że przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać na współpracy z venture capital zważywszy na fakt, że są to doświadczeni partnerzy biznesowi z ogromną wiedzą, bazą kontaktów i co najważniejsze pokaźnym kapitałem. Należy jednak pamiętać o tym, by ubiegając się o środki na sfinansowanie działalności, dokładnie zapoznać się z polityką działania danego funduszu VC. Niezwykle ważne jest też szczegółowe zapoznanie się z umową inwestycyjną wiążącą obu partnerów. Wskazane jest nawet, aby brać aktywny udział w jej tworzeniu. Jeśli nie posiadamy obszernej wiedzy prawniczej, możemy się zwrócić o pomoc do specjalistycznej kancelarii prawniczej. Unikniemy w ten sposób wszelkich niedomówień i nieprecyzyjnych rozwiązań.

17 Lista funduszy venture capital działających na polskim rynku
Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. SEAF CEE Growth Fund Bmp Polska Sp. z o.o. CARESBAC – POLSKA SA Fundusze nie prowadzące inwestycji: Central Poland Fund LCC European Renaissance Capital (ERC) Environmental Investment Partners Poland Partners L.P. European Renaissance Capital II/ABN AMRO Renaissance Capital Polish Private Equity Fund I&II, Polish – American Enterprise Fund Fundusz Północny SA Pioneer Poland Fund Hals Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. The Poland Investment Fund L.P. Innova / 3 L.P. Innova / 98 L.P. Dane nieautoryzowane: Intel Capital Dolnośląska Spółka Inwestycyjna SA JUPITER NFI SA Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA Nova Polonia Private Equity Fund LCC Internet Investment Fund PBK Inwestycje SA MCI Management SA Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne SA Polish Enterprise Fund / Polish Enterprise Fund IV Raiffeisen CEE Private Equity Fund, L.P. Riverside Central Europe Fund LCC Regionalne Fundusze Inwestycyjne (Katowice) Sp. z o.o. Dom Inwestycyjny STRATEG Sp. Z o.o. Regionalne Fundusze Inwestycyjne (Łódź) Sp. z o.o. Technologieholding Central and Eastern European Funds The Baring Central European Fund L.P. Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych SA The Investment Fund for Central and Eastern Europe Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel Sp. Z o.o.

18 Anioły Biznesu Anioły Biznesu to osoby fizyczne, które inwestują kapitał w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu, wnosząc jednocześnie do przedsięwzięcia swoje doświadczenie, operacyjny know-how oraz zdolności. Działalność Aniołów Biznesu można scharakteryzować w następujący sposób: najczęściej inwestują w przedsięwzięcia znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju, choć także (ale w mniejszym stopniu) inwestują w przedsięwzięcia znajdujące się w innych fazach rozwoju, preferują firmy, które zatrudniają 5 – 15 pracowników, nie ograniczają się do jakiegokolwiek sektora, poszukując raczej projektów o dużym potencjale wzrostu, wielkość inwestycji realizowanej przez indywidualnego inwestora w Europie wynosi przeciętnie 40 – 400 tysięcy euro, ich horyzont inwestycyjny wynosi około 3-6 lat, inwestują w formie długu lub kapitału, osobiście angażują się w działalność firmy, w którą zainwestowali, pełniąc najczęściej funkcję członka rady nadzorczej (przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju, pozyskiwanie nowych inwestorów, rzadziej – współpraca w zakresie rozwoju produktu).

19 Najbardziej charakterystyczne, upublicznione, przykłady Aniołów Biznesu, dzięki którym przedsięwzięcia inwestycyjne odniosły spektakularne sukcesy to: Apple Computer (producent sprzętu komputerowego) - anonimowy Anioł zainwestował dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 154 milionów dolarów, Amazon.com (sklep internetowy) - Thomas Alberg zainwestował dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 26 milionów dolarów, Lifeminders.com (serwis internetowy) - Frans Kok zainwestował około dolarów, osiągając zwrot w wysokości około 3 milionów dolarów, Body Shop (dystrybutor produktów higieny osobistej) - Ian McGlinn zainwestował funtów, osiągając 42 mln funtów na wyjściu z inwestycji, ML Laboratories (leczenie chorób nerek) - Kevin Leech zainwestował funtów, osiągając około 71 mln funtów. Matcon (producent innowacyjnych pojemników do przechowywania towarów) - Ivan Semenenko zainwestował funtów, by osiągnąć zysk około 2,5 mln funtów.

20 Anioły Biznesu na świecie
Anioły Biznesu w USA USA wciąż pozostają rajem dla ludzi przedsiębiorczych - milionerzy stanowią tam prawie jeden procent populacji i w sumie mają do zainwestowania 8,37 bln USD (to suma 40 razy większa niż PKB Polski). Badania wykazały, że w Stanach Zjednoczonych typowy Anioł Biznesu ma powyżej 40 lat, a jego kapitał netto przekracza 1 milion USD oraz że wcześniej był właścicielem lub założycielem przedsiębiorstwa. Ci zawdzięczający wszystko samym sobie przedsiębiorcy, którzy przemienili się w inwestorów, mają zazwyczaj głębokie poczucie odpowiedzialności społecznej lub obowiązku wobec systemów, które pomogły im odnieść sukces i pragną przekazać część swego entuzjazmu przedsiębiorcom podążającym ich śladem. Anioły Biznesu w Europie Działalność Aniołów Biznesu w Europie promują i organizują regionalne organizacje, w ramach Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (ang. European Business Angels Network – EBAN). EBAN ma siedzibę w Brukseli i zrzesza ponad 21 krajów oraz kilkadziesiąt niezależnych organizacji. EBAN jest w swojej działalności silnie wspierana przez Komisję Europejską. Według szacunków EBAN, w Europie funkcjonuje około 125 tysięcy aktywnych Aniołów Biznesu oraz około 1 mln osób potencjalnie zainteresowanych działalnością w tym charakterze. 

21 Anioły Biznesu w Polsce
Najstarszą organizacją zrzeszającą Anioły Biznesu w Polsce jest Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN, która działa od 2003 roku inicjując, promując i organizując inwestycje o charakterze Business Angel w Polsce. PolBAN jest siecią ogólnopolską, z siedzibą główną w Bydgoszczy. Projekt zgłaszany do PolBAN powinien spełniać następujące kryteria: Poszukiwany kapitał w przedziale   PLN (w niektórych przypadkach do PLN), w formie udziałowej (equity), Innowacyjność przedsięwzięcia - technologiczna, lecz także rynkowa/marketingowa (wyższe technologie - IT, Internet, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inżynieria...) lub inny projekt, którego najważniejszą częścią jest kapitał intelektualny, Projekt na wczesnym etapie rozwoju (nowe lub młode przedsiębiorstwo), "Mocna" kadra, która dokładnie przeanalizowała swoje przedsięwzięcie i swoje możliwości, zdeterminowana do osiągnięcia sukcesu, Utworzona spółka kapitałowa (sp. z o.o. lub S.A.), bądź gotowość jej założenia, Gotowość uczestnictwa finansowego w przedsięwzięciu i ponoszenia ryzyka wspólnie z Aniołem Biznesu. W Polsce można również skorzystać z oferty następujących organizacji zrzeszających Anioły Biznesu: Lewiatan Business Angels Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Śląska Sieć Aniołów Biznesu SiLBAN  Fundusz Górnośląski S.A. 

22 Anioły Biznesu vs Venture Capital
Różnice: fundusze Venture Capital oraz Private Equity to inwestorzy formalni - Anioły to inwestorzy nieformalni, fundusze VC/PE inwestują cudze środki w różne przedsięwzięcia - Anioły inwestują własny kapitał oraz wiedzę biznesową i zarządczą w dziedzinach, które znają i rozumieją najlepiej. fundusze PE inwestują w istniejące firmy - Anioły inwestują w pomysły lub w firmy w bardzo wczesnej fazie zasiewu (seed capital), fundusze Venture Capital inwestują kwoty wielokrotnie wyższe niż Business Angels. Podobieństwa: Anioły - podobnie jak fundusze VC/PE - inwestują w przedsięwzięcia obarczone dużym i bardzo dużym ryzykiem, Anioły - podobnie jak fundusze VC/PE - kończą swoją przygodę z przedsięwzięciem, sprzedając udziały innym inwestorom: branżowym (trade sale), finansowym lub dokonując emisji pierwotnej na giełdzie (IPO), Anioły - podobnie jak fundusze VC/PE - liczą na zyski, lecz w odróżnieniu od inwestorów formalnych stają się częścią firmy, którą finansują


Pobierz ppt "Fundusze Venture Capital i Anioły Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google