Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 1 Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami Rzeszów, 28.11.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 1 Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami Rzeszów, 28.11.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 1 Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami Rzeszów, 28.11.2012r.

2 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 2 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik). 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 4. Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami. 5. Profil Zaufany – kto może z niego korzystać. 6. Oszczędności wynikające z wykorzystania ePUAP-u. Plan spotkania

3 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 3 Co to jest ePUAP? 1/2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy: - Obywatelami a administracją, - Przedsiębiorcami a administracją, - Instytucjami administracji publicznej. źródło http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP

4 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 4 Co to jest ePUAP? 2/2 ePUAP Projekt Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Czas realizacji projektu styczeń 2006 – październik 2008. ePUAP2 Rozbudowa funkcjonalności platformy ePUAP oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 7 – społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Czas realizacji projektu to lata 2009-2013. źródło http://cpi.mac.gov.pl/portal/cpi/46/193/ePUAP2.html

5 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 5 Korzyści używania ePUAP 1/2 ePUAP dla obywateli - poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu ePUAP, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie. ePUAP dla podmiotów publicznych - korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu ePUAP, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez Internet, w tym Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP). Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze. źródło http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP

6 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 6 Korzyści używania ePUAP 2/2 1.Bardzo ważnym aspektem użytkowania platformy ePUAP jest możliwość wnoszenia przez obywatela pism podpisanych Profilem Zaufanym bez potrzeby wykorzystania podpisu kwalifikowanego. 2.Ponadto jednostka publiczna oprócz ESP może publikować inne usługi zawierające formularze dedykowane do tych usług. Urząd obecnie posiada 12 usług publikowanych na ePUAP (http://rzeszow.uw.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html)http://rzeszow.uw.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 3.Obsługą konta podmiotu może zajmować się kilku użytkowników. 4.ePUAP umożliwia integrację z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (PUW posiada oprogramowanie eDOK firmy COI). 5.Archiwizacja dokumentów wymienianych poprzez ePUAP jest w gestii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

7 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 7 Użytkownik, Podmiot, Organizacja Użytkownik - jest to osoba korzystająca z funkcjonalności portalu ePUAP posiadająca unikalny login w skali całego systemu; Podmiot, organizacja – jest to konto w ramach, którego dany użytkownik posiada uprawnienia do wykonywania pewnych operacji.

8 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 8 Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami 1. 2/2 Komunikacja Interesanta z PUW za pomocą ePUAP – UPP generowane przez ePUAP.

9 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 9 Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami Wysyłanie odpowiedzi z PUW do Interesanta UPD generowane przez ePUAP.

10 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 10 - rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik). - rejestracja i konfiguracja podmiotu. - instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). Przekazanie głosu Panu Tomaszowi Dudkowi

11 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 11 Co to jest profil zaufany? Kto go może stosować? W jaki sposób można go otrzymać? Gdzie są punkty? 4. Profil Zaufany 1/5

12 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 12 4. Profil Zaufany 2/5 źródło materiały CPI Ustawa informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 3.14) profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; UWAGA Art. 2. określa między innymi jakie jednostki są podmiotami publicznymi i mogą być organem potwierdzającym profil zaufany.

13 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 13 4. Profil Zaufany 3/5 Art. 3.15) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, b) zawierający czas wykonania podpisu, c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis, d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP;

14 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 14 4. Profil Zaufany 4/5 Bezpieczny podpis elektroniczny - rodzaje Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym (2001r.) Potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (17.06.2010r.) źródło materiały CPI

15 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 15 4. Profil Zaufany 5/5 źródło materiały CPI Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym Potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP Odpłatny i drogi (cena najprostszego zestawu na okres 1 roku - ok. 360 zł.) Darmowy Brak bezpośredniego powiązania z cechami osobowymi osoby podpisującej (podpis niekwalifikowany) Jednoznacznie identyfikuje osob ę podpisującą (dane identyfikacyjne i osobowe) Wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (karty kryptograficznej, czytnika kart, oprogramowanie do obsługi karty) Wymaga tylko dostępy do Internetu Podpis elektroniczny - porównanie

16 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 16 4. Profil Zaufany – zakładanie profili I sposób 1.Założenie konta użytkownika na epuap.gov.pl 2. Wypełnienie elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego 3.Wysłanie wniosku 4.Uwierzytelnienie wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości 5.Wyszukanie elektronicznego wniosku 6.Weryfikacja danych osobowych 7.Wydruk i podpisanie formularza z danymi przez obie strony 8.Utworzenie profilu zaufanego Obywatel Osoba potwierdzająca – w punkcie potwierdzającym Użytkownik posiada konto ePUAP i sam wysyła wniosek elektroniczny o pz źródło materiały CPI

17 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 17 4. Profil Zaufany – zakładanie profili II sposób źródło materiały CPI 1.Składa wniosek papierowy o utworzenie profilu w jego imieniu 2.Przedkłada dokument tożsamości 3.Uwierzytelnia wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości 4.Weryfikuje dane z wniosku z dokumentem tożsamości 5.Wypełnia wniosek elektroniczny w imieniu petenta 6.Drukuje i podpisuje formularz – podpis składa też petent 7.Tworzy profilu zaufanego Obywatel Osoba potwierdzająca Użytkownik posiada konto ePUAP, składa wniosek papierowy o pz

18 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 18 4. Profil Zaufany – zakładanie profili III sposób źródło materiały CPI 1.Zakłada konto użytkownika na epuap.gov.pl 2.Wypełnia elektroniczny wniosek o nadanie Profilu Zaufanego 3.Podpisuje wniosek własnym podpisem kwalifikowanym 4.Tworzy Profil Zaufany Obywatel Osoba potwierdzająca – nie uczestniczy!!! Użytkownik posiada konto ePUAP oraz podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym SAMOZAUFANIE

19 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 19 Wytyczne dotyczące poprawy danych w systemie REGON Pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Poprawa jakości danych w ePUAP

20 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 20 Informatyzacja dla obywateli – założenia 1/2 źródło http://mac.gov.pl/dzialania/informatyzacja-dla-obywateli-zalozenia-do-ustawy-przyjete-przez-rzad/

21 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 21 Informatyzacja dla obywateli – założenia 1/2 źródło http://mac.gov.pl/dzialania/informatyzacja-dla-obywateli-zalozenia-do-ustawy-przyjete-przez-rzad/ Rada Ministrów przyjęła we wtorek 27 bm. założenia zmian w ustawie o informatyzacji usług publicznych i innych ustaw. Mają one ułatwić kontakty obywateli z urzędami. E-usług ma być więcej, procedury – mają być szybsze. Wszyscy mamy oszczędzić czas i pieniądze – jeśli rzadziej trzeba będzie osobiście stawiać w urzędzie. Ta ustawa likwiduje bariery prawne dla e-usług. Skoro założenia są przyjęte, szkic projektu powinien być gotowy przed Bożym Narodzeniem, tak by po konsultacjach w lutym-marcu trafił do Sejmu – powiedział dziennikarzom szef MAC Michał Boni.

22 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 22 Informatyzacja dla obywateli Ważne założenia: Nałoży na urzędy obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą, spełniającą określone standardy (- dziś bywają skrzynki podawcze, które odrzucają pisma – zauważył Boni), Zobowiąże je też do zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium, a także opisów usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz formularzy elektronicznych, Rozszerzy sieć punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (na placówki Poczty Polskiej i banki). Profil zaufany jest bezpłatną formą uwierzytelnienia się obywatela w kontaktach z administracją Plany zmian w przepisach

23 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 23 Weryfikacja dokumentów 1/2

24 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 24 Weryfikacja dokumentów 1/2

25 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 25 Licznik oszczędności EZD 1/2

26 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 26 Licznik oszczędności EZD 2/2

27 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 27 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Wydział Organizacyjno - Administracyjny Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów tel. (17) 867 19 25 fax (17) 867 19 66 tel. kom. 605046511 informatyk@rzeszow.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki 1 Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami Rzeszów, 28.11.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google