Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość mieszana WIG-Energia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość mieszana WIG-Energia"— Zapis prezentacji:

1 Wartość mieszana WIG-Energia

2 Na temat Blended Value:
Wartość mieszana dotyczy trzech aspektów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego, Do jej określenia potrzebny jest odpowiedni system wskaźników, W naszej prezentacji użyliśmy trzech krzyżujących się ze sobą wskaźników: pośrednich i bezpośrednich, ilościowych i jakościowych oraz obiektywnych i subiektywnych,

3 Plan/Forma prezentacji:
Bardzo prosty W formie tabeli spróbujemy przedstawić, wyżej wymienione wskaźniki w oparciu o aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, uwzględniając również cele szczegółowe oraz źródła weryfikacji tych wskaźników.

4 Wskaźniki bezpośrednie i pośrednie

5 ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Pozyskanie większej liczby inwestorów Liczba umów podpisanych z nowym inwestorami Zmniejszenie bezrobocia na terenach, gdzie powstają nowe inwestycje Raporty finansowe firmy; podpisane umowy z inwestorami Pozyskanie większej liczby klientów detalicznych, zwiększenie liczby partnerów biznesowych Liczba nowych klientów oraz partnerów biznesowych; 20% zwiększenie sprzedaży energii w stosunku do roku ubiegłego; zwiększenie zysków firmy Zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników Umowy podpisane z nowymi klientami; raport z działalności firmy Rozszerzenie działalności na rynkach europejskich Przejęcia, fuzje z firmami z branży energetycznej; Procentowy wzrost udziału w rynku energetycznym Europy w porównaniu do roku poprzedniego Umowy podpisane z nowymi klientami Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii (elektrownie wodne, wiatrowe) Mniejsze opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery Raporty finansowe firmy Działania w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw firmy Modernizacja urządzeń w celu zwiększenia wydajności, Zwiększenie zatrudnienia Rozwój firmy Zadowolenie klientów z lepszej jakości obsługi Zmniejszenie odchyleń wydatków budżetowych Rzeczywiste wydatki w stosunku do zaplanowanych w budżecie. Przejrzysta strategia firmy Zobowiązania finansowe regulowane terminowo Procent zapłaconych przez firmę odsetek karnych za opóźnienia w płatnościach Wzrost zadowolenia klientów korzystających z dostaw energii Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Pozyskanie większej liczby inwestorów Liczba umów podpisanych z nowym inwestorami Zmniejszenie bezrobocia na terenach, gdzie powstają nowe inwestycje Raporty finansowe firmy; podpisane umowy z inwestorami Pozyskanie większej liczby klientów detalicznych, zwiększenie liczby partnerów biznesowych Liczba nowych klientów oraz partnerów biznesowych; 20% zwiększenie sprzedaży energii w stosunku do roku ubiegłego; zwiększenie zysków firmy Zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników Umowy podpisane z nowymi klientami; raport z działalności firmy Rozszerzenie działalności na rynkach europejskich Przejęcia, fuzje z firmami z branży energetycznej; Procentowy wzrost udziału w rynku energetycznym Europy w porównaniu do roku poprzedniego Wzrost zatrudnienia osób ze znajomością jęz. obcych Umowy podpisane z nowymi klientami Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii (elektrownie wodne, wiatrowe) Mniejsze opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery Raporty finansowe firmy Działania w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw firmy Modernizacja urządzeń w celu zwiększenia wydajności, Zwiększenie zatrudnienia Rozwój firmy Zadowolenie klientów z lepszej jakości obsługi Zmniejszenie odchyleń wydatków budżetowych Rzeczywiste wydatki w stosunku do zaplanowanych w budżecie. Przejrzysta strategia firmy Zobowiązania finansowe regulowane terminowo Procent zapłaconych przez firmę odsetek karnych za opóźnienia w płatnościach Wzrost zadowolenia klientów korzystających z dostaw energii

6 Wskaźniki bezpośrednie
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji ekologiczny Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery Zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery o 10% w kolejnych dwóch latach działalności w stosunku do ilości substancji emitowanych w roku poprzednim Poprawa jakości wody pitnej i powietrza Specjalistyczne pomiary emisji substancji szkodliwych do środowiska; audyty instytucji zewnętrznych Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii Zwiększenie środków (o15%), czasu (o 20%) i zasobów pracy (o 20%) do prowadzenia specjalistycznych badań nt odnawialnych źródeł energii w bieżącym roku w stosunku do roku poprzedniego poprawa jakości środowiska naturalnego; zmniejszenie zniszczeń spowodowanych eksploatacją złóż naturalnych Raporty z prowadzonych badań raporty środowiskowe firmy Rekompensata strat w środowisku naturalnym Zwiększanie zalesiania o 10% w skali roku Odbudowa środowiska naturalnego, zwiększenie produkcji tlenu Dane o zalesieniu dostępne w Nadleśnictwach

7 społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki bezpośrednie Wskaźniki pośrednie Sposób weryfikacji społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Poprawa standardu życia społeczności lokalnych poprzez zwiększone zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii Zwiększenie produkcji bio-energii o 30% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie upraw roślin i poprawa sytuacji materialnej społeczności lokalnej Raporty z działalności danej firmy; dane GUS; ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej na danym terenie funkcjonowania firmy Zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych Zwiększenie w bieżącym roku liczby pracowników niepełnosprawnych do 10% liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie Przystosowanie warunków pracy dla osób niepełnosprawnych Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników niepełnosprawnych Poprawa standardów bezpieczeństwa pracy Szkolenia BHP, Optymalizowanie warunków pracy Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy Mniejsza absencja w pracy Dane kadrowe; rejestr wypadków prowadzony przez firmę Rekompensata dla właścicieli eksploatowanych gruntów Procentowy wzrost rekompensat dla właścicieli gruntów wzrost zaufania społecznego Raport finansowy firmy, ankiety przeprowadzone wśród właścicieli eksploatowanych gruntów Edukacja użytkowników energii nt oszczędnego wykorzystania energii w gospodarstwie domowych Zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwach domowych poprzez ekonomiczne wykorzystanie urządzeń elektrycznych Zwiększenie budżetu domowego klientów Dane statystyczne firmy dotyczące średniego zużycia energii w przeciętnym gospodarstwie domowym – porównanie średniej z roku bieżącego ze średnią z roku poprzedniego Wprowadzenie pakietów socjalnych dla placówek edukacyjnych i zdrowotnych borykających się z zadłużeniem Niższa cena za energię dla 20% placówek borykających się z największymi problemami finansowymi Wzrost zaufania społecznego; Raporty finansowe zadłużonych placówek dostępne we właściwych instytucjach rządowych i samorządowych; raport firmy z wprowadzenia pakietów socjalnych wraz z listą placówek objętych wsparciem Zwiększenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach, itp. Procent pracowników biorących udział w szkoleniach; Wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy; Zwiększenie dochodów firm szkoleniowych Raporty dotyczące udziału pracowników w szkoleniach i kursach Poprawa warunków pracy pracowników Liczba zadowolonych, zmotywowanych pracowników Większa efektywność pracy pracowników Wyniki ankiet, badań dotyczących opinii pracowników na temat warunków miejsca pracy

8 Wskaźniki ilościowe i jakościowe

9 ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki ilościowe Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Pozyskanie większej liczby inwestorów Zwiększenie zysków firmy o 15% w ciągu najbliższych 2 lat w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie wydatków na inwestycje i badania Raporty finansowe firmy; podpisane umowy z inwestorami Pozyskanie większej liczby klientów detalicznych Dotarcie w bieżącym roku do 20% miejscowości, które nie miały stałego dostępu do źródeł energii Poprawa warunków życia społeczności lokalnych; zwiększenie przychodów firmy; zwiększenie wpływów do budżetu samorządu Umowy podpisane z nowymi klientami; raport z działalności firmy Rozszerzenie działalności na rynkach europejskich Rozpoczęcie procesu dostarczania energii na 3 nowych rynkach europejskich w ciągu 12 miesięcy Rozwój firmy, pozyskanie nowych klientów, podniesienie rangi firmy jako instytucji liczącej się na światowym rynku energii Umowy podpisane z nowymi klientami Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii Zmniejszenie kosztów pozyskiwania i wytwarzania energii o 5% w ciągu najbliższych 2 lat w stosunku do kosztów z roku poprzedniego Poprawa zadowolenia klientów; zaoszczędzone środki przeznaczane na badania i innowacje oraz rozwój firmy Raporty finansowe firmy Działania w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw firmy Podjęcie działań w celu zwiększenia możliwości finansowania ze środków budżetowych nowych inicjatyw, zawartych w planie strategicznym lub projektów wykraczających poza realizację zadań bieżących. Rozwój firmy dzięki wolnym środkom netto, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, o charakterze inwestycyjnym. Zmniejszenie odchyleń wydatków budżetowych Określenie skali odchyleń wydatków budżetowych, mierzonych jako różnica między poziomem wydatków zaplanowanych i wykonanych. Poprawa umiejętności firmy w zakresie planowania budżetu Zobowiązania finansowe regulowane terminowo Określenie, czy firma terminowo realizuje zobowiązania finansowe wynikające z umów o dostarczaniu produktów i świadczeniu usług. Poprawa regulacji zobowiązań finansowych, wzrost zadowolenia klientów korzystających z dostaw energii Zmniejszenie kosztów administracyjnych w kosztach funkcjonowania firmy ogółem Określenie, czy firma stara się ograniczać koszty administracyjne w dłuższych okresach czasu Określenie i wyeliminowanie przyczyn ewentualnego wzrostu kosztów administracyjnych

10 ekologiczny Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki ilościowe
Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji ekologiczny Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery Zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery o 10% w kolejnych dwóch latach działalności w stosunku do ilości substancji emitowanych w roku poprzednim Poprawa jakości środowiska naturalnego; zwiększenie zaufania społecznego i społecznej akceptacji działalności firmy Specjalistyczne pomiary emisji substancji szkodliwych do środowiska; audyty instytucji zewnętrznych Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii Zwiększenie środków (o15%), czasu (o 20%) i zasobów pracy (o 20%) do prowadzenia specjalistycznych badań nt odnawialnych źródeł energii w bieżącym roku w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie perspektyw rozwoju firmy w aspekcie odnawialnych źródeł energii; w dalszej perspektywie poprawa jakości środowiska naturalnego; zmniejszenie zniszczeń spowodowanych eksploatacją złóż naturalnych Raporty z prowadzonych badań raporty środowiskowe firmy Rekompensata strat w środowisku naturalnym Zalesienie powierzchni 50 000 ha w ciągu najbliższych dwóch lat działalności Odbudowa środowiska naturalnego w okolicach obszarów najbardziej uprzemysłowionych Dane o zalesieniu dostępne w Nadleśnictwach

11 społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki ilościowe Wskaźniki jakościowe Sposób weryfikacji społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Poprawa standardu życia społeczności lokalnych poprzez zwiększone zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii Zwiększenie produkcji bio-energii o 30% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Budowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością; budowanie pozytywnego wizerunku firmy Raporty z działalności danej firmy; dane GUS; ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej na danym terenie funkcjonowania firmy Zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych Zwiększenie w bieżącym roku liczby pracowników niepełnosprawnych do 10% liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; zwiększenie dostępności pakietów rehabilitacyjnych dla zatrudnionych pracowników Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników niepełnosprawnych Poprawa standardów bezpieczeństwa pracy Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy o 25% w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego Zwiększenie komfortu pracy; poprawa ogólnych warunków pracy Dane kadrowe; rejestr wypadków prowadzony przez firmę Rekompensata dla właścicieli eksploatowanych gruntów Objęcie w roku bieżącym od 95% do 100% właścicieli gruntów programem rekompensat Odpowiedni poziom finansowy wypłacanych odszkodowań; wzrost zaufania społecznego Raport finansowy firmy, ankiety przeprowadzone wśród właścicieli eksploatowanych gruntów Edukacja użytkowników energii nt oszczędnego wykorzystania energii w gospodarstwie domowych Zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwach domowych o 10% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego Wzrost zadowolenia klientów indywidualnych; zwiększenie zaufania do firmy wśród klientów indywidualnych Dane statystyczne firmy dotyczące średniego zużycia energii w przeciętnym gospodarstwie domowym – porównanie średniej z roku bieżącego ze średnią z roku poprzedniego Wprowadzenie pakietów socjalnych dla placówek edukacyjnych i zdrowotnych borykających się z zadłużeniem Wprowadzenie w bieżącym roku pakietów socjalnych w 20% placówek borykających się z największymi problemami finansowymi Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie zadłużenia placówek objętych wsparciem Raporty finansowe zadłużonych placówek dostępne we właściwych instytucjach rządowych i samorządowych; raport firmy z wprowadzenia pakietów socjalnych wraz z listą placówek objętych wsparciem Zwiększenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach, itp. Wzrost liczby pracowników korzystających z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wzrost zadowolenia pracowników z pracy na zajmowanych stanowiskach, pełne wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego Raporty dotyczące udziału pracowników w szkoleniach i kursach Poprawa warunków pracy pracowników Wzrost odsetka zadowolonych pracowników Wzrost poziomu zadowolenia i satysfakcji pracowników z warunków pracy Wyniki ankiet, badań dotyczących opinii pracowników na temat warunków miejsca pracy

12 Wskaźniki obiektywne i subiektywne

13 ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Wskaźniki subiektywne Sposób weryfikacji ekonomiczny (zainwestowane środki przynoszą zwrot finansowy) Pozyskanie przychylnej opinii publicznej (np. w kontrowersyjnej kwestii budowy elektrowni atomowych) Nakład finansowy na promowanie naszej działalności, edukację w temacie (np. energetyka jądrowa) Procent respondentów, którzy popierają (bądź nie) naszą działalność w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy było przeprowadzane badanie. Raporty finansowe firmy uwzględniające te nakłady, badania opinii publicznej zlecane firmom zewnętrznym Pozyskanie większej liczby inwestorów, dzięki poparciu społecznemu dla danej działalności Liczba podpisanych umów inwestorskich w porównaniu do poprzednich lat, kiedy działania naszej firmy wśród społeczeństwa lokalnego nie była promowana Prognozy dotyczące dalszego zainteresowania inwestorów w przyszłych latach, dzięki przychylnemu klimatowi społecznemu raport z działalności firmy, raport zewnętrznych prowadzących badanie opinii Konkurencyjność na rynku energetycznym poprzez innowacyjność (nowe alternatywne źródła energii – energetyka, energia jądrowa) Pozyskanie nowych odbiorców np. przedsiębiorstw komercyjnych bądź instytucjonalnych (zakłady, fabryki, szpitale) (dane w procentach, liczbach), jeżeli do tej pory byli to odbiorcy indywidualni Ekspansja firmy, zdobywanie coraz większego udziału w rynku, budowanie marki dużego i nowoczesnego dostawcy energii, ale z drugiej strony możliwa dywersyfikacja opinii publicznej (% społeczeństwa, który popiera bądź nie takie źródła energii, patrz pkt. 1) Umowy podpisane z nowymi odbiorcami energii, badania rynkowe Utrzymanie kosztów tradycyjnego wytwarzania energii na dotychczasowym poziomie (nie ma się co oszukiwać, że ceny energii będą spadać wobec kurczących się zasobów) Utrzymanie kosztów pozyskiwania i wytwarzania energii na tym samym poziomie w ciągu najbliższych 3-4 lat Poczucie stabilizacji energetycznej klientów Raporty finansowe firmy, audyty zewnętrzne

14 Wskaźniki subiektywne
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Wskaźniki subiektywne Sposób weryfikacji ekologiczny Jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne np. podczas budowy fabryki, czy elektrowni Powierzchnia, która została zajęta pod budowę, las, który został wycięty, zakłócenia w życiu lokalnej flory i fauny (np. emigracja niektórych gatunków zwierząt) i analogicznie – rekultywacja środowiska, w którym została zachwiana naturalna równowaga: liczba odtworzonych obszarów leśnych, siedlisk lęgowych, przejść dla zwierząt. Poprawa zachwianej równowagi środowiska naturalnego; poprawa zaufania społecznego i społecznej i akceptacji ekologicznej działalności firmy Raporty ekologów, kosztorysy budowlane, raporty finansowe firmy, które uwzględniają nakłady finansowe zarówno na budowę, jak i rekultywacji szkód w środowisku Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii (energetyka jądrowa) Współfinansowanie razem z uczelniami kierunków kształcących przyszłą kadrę inżynierską w tym zakresie (np. przez 10 lat, do 2020r), rozwinięcie systemu stypendialnego Stworzenie zaplecza specjalistów z zakresu nowej energetyki Monitoring absolwentów kierunków związanych z energetyką z uczelni partnerskich, informacje z urzędów pracy Dostarczenie alternatywnych źródeł energii (energetyka jądrowa) Mniejsze koszty wytwarzania energii o X% w stosunku tradycyjnych źródeł energii % odbiorców, którzy uważają, że jest to energia zmniejszająca szkody w środowisku naturalnym, % odbiorców, którzy twierdzą wręcz przeciwnie - że takie źródło pozyskiwania energii stwarza zagrożenie

15 społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa)
Aspekt Cel szczegółowy Wskaźniki obiektywne Wskaźniki subiektywne Sposób weryfikacji społeczny (poprawa standardu życia osób lub społeczeństwa) Poprawa standardu życia społeczności lokalnych w związku budową biogazowi i zapotrzebowania na „biopaliwo” (zapotrzebowanie na dostawy „składników” do produkcji bio-energii), terminowe regulowanie zobowiązań wobec lokalnych partnerów biznesowych Wzrost liczby lokalnych zakładów specjalizujących się w dostawach biopaliwa, wzrost liczby zatrudnionych na danym terenie w stosunku do okresu, kiedy takie inwestycje nie były prowadzone % mieszkańców danej społeczności deklarujący, że standard ich życia dzięki działalności firmy poprawił się, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako największego pracodawcy i lokalnego partnera Dane z urzędu pracy, ankiety wśród pracowników z danego terenu, raporty firmy uwzględniające relacje z lokalnymi partnerami Dobre relacje ze społecznością lokalną Liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców o planowanych inwestycjach, nakłady finansowe na poprawę infrastruktury lokalnych dróg, wypłata rekompensat za zajęcie gruntów pod inwestycje, czy odwierty i adekwatnie liczba ewentualnych procesów sądowych związanych z przesiedleniami, inwestycja w lokalne przedsięwzięcia (kluby sportowe, wydarzenia kulturalne) % mieszkańców, którzy deklarują zrozumienie dla działalności firmy po takich spotkaniach i działaniach firmy Raporty finansowe firmy uwzględniające koszty organizacji spotkań, inwestycji w infrastrukturę, koszty ewentualnych procesów sądowych, ankiety prowadzone wśród społeczności lokalnej, ewentualne pisma ze skargami na działalność firmy, wywiady środowiskowe Wzrost liczby osób z lokalnej społeczności zatrudnionych w firmie Zwiększenie w danym okresie liczby pracowników z terenu, na którym działa zakład (w tym np. niepełnosprawnych, lub osób po 50-tym roku życia) Wzrost zaufania społecznego; zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Raporty kadrowe danej firmy; ankiety przeprowadzone wśród pracowników niepełnosprawnych

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wartość mieszana WIG-Energia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google