Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W-5 Informatyka i komputerowe wspomaganie Prac Inżynierskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W-5 Informatyka i komputerowe wspomaganie Prac Inżynierskich"— Zapis prezentacji:

1 W-5 Informatyka i komputerowe wspomaganie Prac Inżynierskich
Sieci Komputerowe 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

2 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach . Sieć jest współcześnie pojęciem używanym w języku potocznym na oznaczenie wielu obiektów: sieci pajęczej, rybackiej lub łowieckiej, czyli obiektów o szczególnej strukturze, której różne kształty i wielkości luk pomiędzy węzłami i nićmi umożliwiają chwytanie owadów, ryb i zwierząt, 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

3 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach . sieci transportowej, która umożliwia przemieszczanie się osób i towarów pomiędzy różnymi lokalizacjami wzdłuż szlaków komunikacyjnych, . sieci energetycznej, która łączy rozproszone terytorialnie zbiory źródeł energii oraz jej odbiorców za pomocą połączeń przesyłui dystrybucji, sieci telekomunikacyjnej, która umożliwia porozumiewanie się pomiędzy odległymi miejscami połączonymi infrastrukturą przekazu głosu lub danych, 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

4 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach . sieci komputerowej, która umożliwia dostęp do baz danych i informacji przy wykorzystaniu łączy oraz infrastruktury przekazu danych 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

5 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach Wymienione wyżej rodzaje sieci zwielokrotniają możliwości jednostki, dając jej przewagę w ekosystemie, życiu społecznym lub gospodarczym. Przez analogię w zarządzaniu strategicznym prowadzi to do sformułowania pytania o sposób, w jaki sieci gospodarcze umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

6 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach Takie postawienie pytania stanowi kontynuację, ale też rozszerzenie zastosowania zasady holizmu w analizie problemów decyzyjnych zarządzania, znanej w polskiej literaturze pod nazwą myślenia sieciowego [] A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

7 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
O sieciach Sieć odnosi się do szczególnego sposobu koordynacji współdziałania poprzez ustanawianie relacji prowadzących do szczególnego typu organizacji i kontroli, wykorzystującego mechanizmy rynkowe, biurokratyczne oraz relacyjne. W tym rozumieniu sieć „angażuje” wiele organizacji powodowanych celami indywidualnymi lubzbiorowymi. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

8 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Mamy Cię!!! Sieci komputerowe Zbiór komputerów i urządzeń zewnętrznych, które są połączone ze sobą i mogą przekazywać między sobą informacje nazywamy lokalną siecią komputerową LAN (ang. local area network). Opis LAN oznacza, że wszystkie urządzenia są odległe od siebie co najwyżej około 1000 m. Komputery dołączone do sieci nazywa się stacjami. Terminem tym można określić też całą grupę (ang. cluster) komputerów oraz urządzeń dołączonych do jednego węzła sieci. Ich współpracą rządzą podobne reguły jak pracą całej sieci. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

9 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieci Komputerowe . Stacje stałych dysków o dużej pojemności oraz drukarki dołączone są do sieci poprzez własny specjalizowany komputer (ang. server). W sieci każdy komputer może wykonywać swoje zadania samodzielnie. Sieć zapewnia dostęp do informacji (danych, źródeł, programów) potrzebnych do wykonywanych zadań. Pracując razem, lub korzystając ze wspólnych danych wymiennie komputery muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

10 Sieci Komputerowe - topologia
Topologia sieci komputerowej [] to inaczej model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci. Topologia fizyczna opisuje fizyczną realizację sieci komputerowej, jej układu przewodów, medium, protokołów transmisyjnych. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

11 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Topologia sieci Poza połączeniem fizycznym hostów i ustaleniem standardu komunikacji, topologia fizyczna zapewnia bezbłędną transmisję danych. Topologia fizyczna jest ściśle powiązana z topologią logiczną np. koncentratory, hosty. Natomiast topologia logiczna opisuje sposoby komunikowania się hostów za pomocą urządzeń topologii fizycznej. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

12 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Rodzaje sieci gwiazda – komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika, gwiazda rozszerzona – posiada punkt i punkty poboczne, hierarchiczna – budowa podobna do drzewa binarnego, szyna (magistrala) – komputery współdzielą jedno medium kablowe, pierścień – komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień (np. topologia logiczna Token Ring). . 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

13 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieć lokalna LAN . Za siecią lokalną – INTRANETEM przemawiają: ekonomia, ergonomia i funkcjonalność. Sieć lokalna LAN pozwala na: przekazywanie danych i programów między komputerami, przesyłanie poczty elektronicznej, wykorzystanie drogich urządzeń zewnętrznych o dużych możliwościach - przez wszystkie komputery w sieci, tani dostęp do wspólnych baz danych, pracę grupową 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

14 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
LAN . Sieć lokalna złożona z komputerów osobistych zastępuje z powodzeniem duże systemy komputerowe pracujące w trybie wielodostępu, jest przy tym znacznie tańsza Istotnym problemem jest problem zapewnienia efektywności informacyjnej środowiska informatycznego dla pracowników. System sieciowy winien być systemem informacyjnym, pracownicy powinni mieć zrozumiały i szybki sposób korzystania z informacji zamieszczonych w systemie patrz casus Cisco strona 21. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

15 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
LAN - INTRANET Technologia LAN i cały system powinien być dobrze zaprojektowany funkcjonalnie i informacyjnie wyłącznie na miarę potrzeb pracowników przedsiębiorstwa i użytkowników, a nie na miarę ambicji i wyobraźni informatyków. Działający wewnątrz firmy system nazywamy intranetem. INTRANET jest zastosowaniem technologii internetowych do sieci lokalnych lub rozległych należących do przedsiębiorstwa, inaczej mówiąc INTRANET jest wersją Internetu działającą wewnątrz firmy. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

16 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
LAN - INTRANET . Stanowi niedrogie rozwiązanie problemu współużytkowania informacji i komunikowania się. System intranetowy powinien być rozwojowy, otwarty na przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa uniwersalny, konfigurowalny. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

17 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN Sieć miejska, MAN (ang. Metropolitan Area Network) jest rozległą siecią komputerową, której zasięg działania obejmuje aglomerację lub miasto. Do budowy tego typu sieci używa się połączeń światłowodowych służących do komunikacji pomiędzy sieciami LAN. Sieci miejskie budowane są przez duże, zasobne organizacje rządowe, edukacyjne lub prywatne, które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych pomiędzy punktami w ramach miejscowości bez udziału stron trzecich. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

18 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieć - MAN Przykładem sieci miejskich MAN są sieci budowane przez ośrodki akademickie, które oprócz łączenia budynków uniwersyteckich w ramach kampusu muszą także połączyć ośrodki poza głównymi budynkami takie jak CYFRONET, RAMAN [], WARMAN. Takie sieci mają też połączenia WAN do innych uniwersytetów oraz często do Internetu. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

19 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN . Do technologii używanych przy budowaniu takich sieci należą ATM, FDDI, SMDS oraz ostatnio Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemożliwe jest użycie połączeń światłowodowych coraz częściej stosuje się bezprzewodowe połączenia radiowe, laserowe lub połączenia w podczerwieni. Wiele dużych sieci rozpoczęło swoją działalność jako sieci miejskie. W Polsce, przykładem była sieć POL-34 będąca szkieletem rządowego projektu PIONIER 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

20 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN . W Polsce wszystko zaczęło się od NASK (Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej), która powstała wiosną 1991 roku przy Uniwersytecie Warszawskim jako zespół koordynacyjny do spraw rozwoju akademickich sieci komputerowych (dokładna nazwa: Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) przy Uniwersytecie Warszawskim). Zespół ten odegrał istotną rolę w podłączeniu Polski do Internetu. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

21 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN . Nawiązanie po raz pierwszy łączności przy użyciu protokołu IP pomiędzy Instytutem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze nastąpiło 17 sierpnia 1991 r. NASK jest oficjalnym przedstawicielem Polski w FIRST, CENTR i TERENA, co daje mu m.in. prawo pośredniego ingerowania w działania systemu DNS []. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

22 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN .SIEĆ -od Białegostoku - Białystok – Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN po Zieloną Górę - Zielona Góra – Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN i od Rzeszowa - Rzeszów – Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN po Szczecin - Szczecin – Akademicka Miejska Sieć Komputerowa AMSK. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

23 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN W ...w radio Kielce [] po godzinie 15:11 wysłuchałem wiadomości o dalszej rozbudowie sieci szkieletowej KIELMAN przeznaczone na ten cel zostanie 202 000 000 mln zł 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

24 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
MAN . Wkład własny województwa w realizację projektu wynosi 8,3 mln zł., natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa mln zł. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km sieci światłowodowej oraz utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku []. Dla porównania na odbudowę dróg i innych obiektów zniszczonych przez powódź 2010 w regionie świętokrzyskim przeznaczono 20 180 000 zł.   3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

25 . SIEĆ - WAN Sieć Rozległa
Sieć WAN (ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – jest siecią komputerową łączącą komputery znajdujące się na obszarze wykraczającym poza jedną miejscowość. Sieć WAN działa w warstwie fizycznej oraz warstwie łącza danych modelu odniesienia OSI []. Łączy ona ze sobą sieci lokalne, które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach geograficznych. Sieci rozległe WAN umożliwiają wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy routerami i przełącznikami oraz obsługiwanymi sieciami LAN . 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

26 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
SIEĆ - WAN Przykładami sieci rozległych są sieci miejskie, sieci korporacyjne, oraz Internet. Standardy sieci WAN są opracowywane przez następujące organizacje: • Sektor Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T, ang. International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector), dawniej International Telegraph and). 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

27 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieć WAN • Sektor Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T, ang. International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector), dawniej International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT), • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO, International Organization for Standardization), • Grupa Robocza ds. Technicznych Internetu (IETF, Internet Engineering Task Force), • Sojusz przemysłu elektronicznego (Electronic Industries Alliance, EIA). . 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

28 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
SIEĆ - WAN . Z punktu widzenia użytkownika sieć jest tyle warta ile jest w stanie dostarczyć informacji użytkownikowi - szybko i niezawodnie. Dotyczy to korzystania, z poczty, z usług on line, z baz danych [ , ]. W roku 1990 ubiegłego wieku, aby posłuchać dobrej muzyki należało pójść do sklepu [ ] muzycznego. W chwili obecnej można psłuchać muzyki on line [ , ]. Na mojej liście w dziale ulubione You Tube zapisane jest na stałe 10 pozycji w dziale chemistry np.:, 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

29 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
SIEĆ - WAN • Na przykład: Nobel Prize in Chemistry Periodic Table of Videos [ ], • Brainiac Science Abuse - Alkali Metals [ ], • Zinc - Periodic Table of Videos [ ], • Karbid [ ]. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

30 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieć - WAN wielu z Was potrafi sobie wyobrazić następującą sytuację: jest piątek, godziny wieczorne, cisza i spokój, bardzo dobrze nam się pracuje, ale…. właśnie skończył się toner, papier, zabrakło nośników danych .... Dzięki sieci informacje dla studentów, które szybko powinny do nich dotrzeć umieszczam na stronie internetowej. Pliki arkusza, instrukcje, materiały do ćwiczeń, zestawienie tematów, sylabusy, rozkład zajęć, dane kontaktowe, terminy dostępne są przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

31 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Serwery sieciowe Możemy się spotkać z następującymi terminami dla serwerów: · serwer sieciowy - wspólne korzystanie z zasobów sieci, · serwer baz danych - wspólne korzystanie z danych, , 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

32 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Serwery sieciowe Możemy się spotkać z następującymi terminami dla serwerów: · serwer WWW - wspólne korzystanie ze stron internetowych, · serwer FTP - wspólne korzystanie z usługi pobierania plików, · serwer druku - wspólne korzystanie z drukarek, · serwer aplikacji - wspólne korzystanie z programów. . 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

33 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Serwery sieciowe Możemy się spotkać z następującymi terminami dla serwerów: · serwer aplikacji - wspólne korzystanie z programów. . 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

34 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieci . Serwer (server) - główny komputer w sieci, wykonujący określone usługi na rzecz innych komputerów. Serwerami mogą być wydajne komputery klasy PC lub komputery typu mainframe. Stosuje się także sieci bez wydzielonego serwera - równorzędne lub równoprawne. W dużych przedsiębiorstwach i instytucjach istnieje kilka lub kilkanaście sieci lokalnych. W ich obrębie mogą pracować poszczególne grupy robocze. W celu połączenia danych ze wszystkich grup roboczych w jedną logiczną całość, tworzy się sieć korporacyjną. Obecnie sieci tego typu są zwykle oparte na idei intranetu. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

35 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieci Grupa robocza . Grupa robocza (Work Group) - grupa użytkowników w sieci mająca zdefiniowane dla niej zasoby programowe i sprzętowe. W obrębie jednej sieci może istnieć wiele grup roboczych. W dużych instalacjach, w których pracuje kilkaset lub kilka tysięcy komputerów tworzy się podsieci lokalne. Są one następnie łączone ze sobą w sieć szkieletową. Konstrukcja tego typu to szybka magistrala transmisji danych, która obsługuje ruch międzysieciowy. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

36 Popularnośc języków programowania
GAN (Global Area Network) – sieć o zasięgu globalnym np. sieć telefoniczna; 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

37 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
Sieci w zarządzaniu Obserwacja masowego wręcz zjawiska współdziałania w ostatnich trzech dekadach wywołała potrzebę szczegółowych badań nad strukturami, outsourcingiem, dynamiką czy wpływem na internacjonalizację całych układów organizacji. Nauki o zarządzaniu doceniły rolę sieci w tak wielkim stopniu, że obok gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa sieciowego uzasadnione jest podkreślenie wagi kolejnego wyróżnika współczesności, tj. gospodarki opartej na sieciach. 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.

38 Wykład 6 będzie o Bazach Danych
.... 3/31/2017 Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.


Pobierz ppt "W-5 Informatyka i komputerowe wspomaganie Prac Inżynierskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google