Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej
© Kamilla Konopińska ZSB w Zielonej Górze 2011

2 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

3 Co to jest BIBLIOGRAFIA?
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein i pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

4 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

5 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.  LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz

6 Podanie bibliografii na końcu KAŻDEJ pracy (referatu, wypracowania, pracy konkursowej, pracy magisterskiej itp.) jest jednym z niezbędnych warunków zachowania PRAW AUTORSKICH.

7 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

8 Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (książki)
Nazwisko i imię autora Tytuł Wydawnictwo Miejsce i rok wydania ISBN

9 Elementy opisu bibliograficznego artykułu (rozdziału, opowiadania, wiersza) w wydawnictwie zwartym
Nazwisko i imię autora artykułu Tytuł artykułu Elementy opisu bibliograficznego książki (zob. poprzedni slajd), poprzedzone zapisem [w:] Numer strony lub zakres stron, na których znajduje się przywołana informacja

10 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie! Kropka zamyka opis.

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, odwrocie strony tytułowej, w metryczce wydawniczej, a nie na okładce!

12 Autor Zamiast imienia autora można podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy personalia wszystkich oddzielając od siebie przecinkami.

13 Autor Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę) i dodajemy skrót i in., np.: Iksiński Zenon i in. Jeżeli autor nie jest znany, autorów jest więcej niż trzech lub w przypadku pracy zbiorowej mającej redaktora – opis zaczynamy od tytułu.

14 Tytuł Tytuł książki wyróżniamy kursywą (bez cudzysłowu).
Jeżeli książka posiada podtytuł, to podajemy go po tytule po kropce i również wyróżniamy kursywą.

15 Wydawnictwo, miejsce i rok wydania
Nazwę wydawcy można skracać, np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich, WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Zawsze trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, należy ją określić i zapisać w formie: [1999] lub ok Przecinkiem nie oddzielamy miejsca wydania od roku wydania.

16 ISBN Od 2002 roku obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN (ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) – dziesięciocyfrowy (od 2007 trzynastocyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Wcześniejsze wydania tego numeru nie mają.

17 Inne dane o książce Jeżeli mamy do czynienia z wydawnictwem wielotomowym, to numer tomu podajemy pod koniec opisu (np. t. VI). Ostatnią informacją jaka może być zamieszczona w opisie bibliograficznym, jest numer strony lub zakres stron, na których znajduje się przywołana informacja (np. s. 21, s ).

18 Przykład opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (książki)
Kapuściński Ryszard, Heban, Czytelnik, Warszawa 2003, ISBN

19 Przykład opisu bibliograficznego książki w przypadku więcej niż 3 autorów
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Ireneusz Ihnatowicz i in., Książka i Wiedza, Warszawa 1996, ISBN

20 Przykład opisu bibliograficznego pracy zbiorowej
Kompendium wiedzy o ekologii, red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska, PWN, Warszawa 2001, ISBN

21 Przykład opisu bibliograficznego jednego tomu wydawnictwa wielotomowego
Poezja polska Antologia, wybór i oprac. Matuszewski Ryszard, Pollak Seweryn, Czytelnik, Warszawa 1984, ISBN , t. 2.

22 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki napisanej przez jednego autora Hutnikiewicz Artur, Ekspresjonizm [w:] tenże, Od czystej formy do literatury faktu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, ISBN X, s

23 Przykład opisu bibliograficznego rozprawy (rozdziału, eseju, wiersza) z pracy zbiorowej
Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, 2000, ISBN , s

24 Przykład opisu bibliograficznego wstępu do książki
Drawicz Adam, Wstęp [w:] Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, Muza, Warszawa 1990, ISBN , s. V-LXXXIV.

25 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu Biblii
Cała księga: Księga Izajasza, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1990, ISBN , s

26 Przykład opisu bibliograficznego fragmentu Biblii
Fragment posiadający autora i własną nazwę: Paweł (św.), Hymn o miłości, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1990, ISBN , s [1 Kor 13, 1-13].

27 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU w CZASOPIŚMIE

28 Elementy opisu bibliograficznego artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)
Nazwisko i imię autora artykułu Tytuł artykułu Tytuł czasopisma zapisany normalną czcionką, ujęty w cudzysłów Rok wydania Numer czasopisma Strony, na których znajduje się artykuł

29 Przykład opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie
Cieśliński Piotr, Ostatni lot Columbii, „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s

30 Elementy opisu bibliograficznego recenzji
Nazwisko i imię autora książki recenzowanej Tytuł książki Imię i nazwisko recenzenta Tytuł recenzji „Tytuł czasopisma” Rok wydania Numer czasopisma Strony

31 Przykład opisu bibliograficznego recenzji
Lepianka Maciej, I w następnym dniu, rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48.

32 Elementy opisu bibliograficznego wywiadu
Nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono wywiad Tytuł wywiadu Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad „Tytuł czasopisma” Rok wydania Numer czasopisma Strony

33 Przykład opisu bibliograficznego wywiadu
Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, „Polityka” 2004, nr 3, s

34 Opis bibliograficzny DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

35 Książka na płycie CD-ROM
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja , Promedia CD, Łódź 1998, ISBN

36 Strona internetowa Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], [dostęp 4 lutego 2010], dostępny w Internecie:

37 Artykuł w czasopiśmie internetowym
Karpiel Anna, Motyw szatana w litera- turze romantycznej, [w:] „Konspekt” [online], 2005 nr 2, [dostęp 22 września 2005], dostępny w Internecie:

38 Książka w internecie Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2005], dostępny w Internecie:

39 Opisy bibliograficzne INNYCH TEKSTÓW KULTURY

40 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury)
Jak opis rozdziału z książki Vermer Johannes, Pracownia artysty [il.] [w:] de Rynck Patrick, Jak czytać malarstwo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2005, ISBN , s. 327. Caravaggio, Nawrócenie św. Pawła [il.] [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986, ISBN X, nr il. XXXXIII.

41 Opis bibliograficzny filmu
Tytuł filmu [określenie dokumentu] Odpowiedzialność główna Wydawca Miejsce wydania Rok wydania Typ nośnika Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda, Vision Film, Warszawa 2000, 1 kas. VHS.

42 Opis bibliograficzny utworu muzycznego
Nazwisko i imię kompozytora/wykonawcy Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu] Nazwa producenta Miejsce wydania Rok produkcji Typ nośnika Schumann Robert, Marzenie [dokument dźwiękowy] [w:] Muzyka nocą, Sound-Pol, Warszawa 1999, 1 płyta CD.

43 Opis bibliograficzny programu telewizyjnego
Torbicka Grażyna, Kocham kino [program telewizyjny], TVP2, Warszawa [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35].

44 Opis bibliograficzny programu radiowego
Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy], Polskie Radio Dwójka, Warszawa [nadano 18 listopada 2008, o 11.45].

45 Bibliografia: Bonk Gabriela, Stronka Aleksandra, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej [online], [dostęp 3 października 2011], dostępny w Internecie: Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej – prezentacja multimedialna [online], [dostęp 3 października 2011], dostępny w Internecie:


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google