Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2014 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 10.09.2013 r. uczniom klas maturalnych – dnia 13.09.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2014 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 10.09.2013 r. uczniom klas maturalnych – dnia 13.09.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2014 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 10.09.2013 r. uczniom klas maturalnych – dnia 13.09.2013 r.

2 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2014 Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 roku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów oraz rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – Dyrektora Szkoły

3 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2014 Powyższe przepisy prawne znajdują się odpowiednio na stronach internetowych: www.men.gov.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.zse.lublin.pl W szkole : na tablicach ogłoszeń przed sekretariatem i przed pokojem nauczycielskim

4 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikat dyrektora CKE z dnia z 20 sierpnia 2013r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r. Komunikat dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania ma w roku szkolnym 2013/14 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2014 r. Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2014 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną

5 Aktualne(od roku 2010) Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów znajdziesz na stronie www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl zawierają one w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Przeczytaj koniecznie!!!

6 Przedmioty obowiązkowe zdawane tylko na poziomie podstawowym Język polski - egzamin ustny (prezentacja) i pisemny Język obcy nowożytny - egzamin ustny i pisemny Matematyka - egz. pisemny 2 ustne i 3 pisemne Przedmioty dodatkowe do wyboru (od 0 do 6 ) język polski, matematyka - egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym język obcy nowożytny –jako przedmiot dodatkowy może być zdawany w części ustnej, albo w części pisemnej albo w obu tych częściach MATURA 2014 wyższewyższe uczelnieuczelnie

7 Przedmioty obowiązkowe Język polski - egzamin ustny (prezentacja) i pisemny Język obcy nowożytny - egzamin ustny i pisemny Matematyka - egz. pisemny 2 ustne i 3 pisemne na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe Przedmioty do wyboru (od 0 do 6 ) w części ustnej lub pisemnej MATURA 2014 WYżSzeWYżSze UcZeLnIeUcZeLnIe

8 Przedmioty dodatkowe MATURA 2014 W części ustnej – język obcy nowożytny inny niż obowiązkowy W części pisemnej- na poziomie rozszerzonym: -język polski, matematyka, język obcy ten sam co obowiązkowy W części pisemnej- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym : -biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia lub język obcy inny niż obowiązkowy

9 y jeśi wybierzesz jako dodatkowy język obcy nowożytny /angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski/ to może to być: ten sam co obowiązkowy Inny niż obowiązkowy

10 y Dodatkowy język obcy nowożytny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski Ten sam co obowiązkowy zdajesz tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

11 y l Dodatkowy język obcy nowożytny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski Inny niż obowiązkowy możesz zdawać Tylko w części ustnej Albo Tylko w części pisemnej Na poziomie podstawowym Na poziomie rozszerzonym Albo W części pisemnej i ustnej Albo

12 WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA MATURALNEGO Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego (w części ustnej i pisemnej) uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym zdawanym poziomie. Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. (Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%)

13 UZYSKANIE ŚWIADECTWA MATURALNEGO Egzaminy obowiązkowe (5) Obowiązuje próg 30% Uzyskany wynik decyduje o zdaniu matury !!! Egzaminy dodatkowe od 0 do 6 Wynik procentowy nie decyduje o zdanej maturze Wybór uzależnić od wymagań senatów Wyższych Uczelni

14 MATURA 2014 Część pisemna 5 -23 maja 2014 Część ustna 5-30 maja 2014 Termin dodatkowy od 2 do 18 czerwca 2014 Termin poprawkowy -> 1.Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Egzamin ustny – 25–29 sierpnia 2014 r.

15 Termin poprawkowy Zdający, który: przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, w terminie poprawkowym sierpniu 2014 r. jeśli to zadeklaruje w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (27.06.2014)

16 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Dotyczy absolwentów: niepełnosprawnych ( na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ) niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dyslekcja, dysgrafia) (na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej ) objętego w szkole pomocą psychologiczno- pedagogiczną (wniosek nauczyciela lub rodzica ) chorych lub niesprawnych czasowo ( zaświadczenie lekarskie)

17 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Opinię/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza zdający przedkłada uczeń razem z deklaracją wstępną do 30 września 2013 r. (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2014 r.) Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2014 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

18 Wszyscy uczniowie zainteresowani skorzystaniem z dostosowania winni złożyć do 30 września 2013r : : oryginał opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do Pedagoga Szkolnego zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza do wicedyrektora. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną do wicedyrektora.

19 DEKLARACJA MATURALNA dotyczy wyboru Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe Tematu z języka polskiego wybranego z listy tematów ( lista na tablicach ) Środowiska komputerowego, programów użytkowych, języka programowania ( dot. zdających informatykę)

20 DEKLARACJA MATURALNA Wstępną Deklarację maturalną uczniowie składają do wychowawcy klasy do 26 września 2013 r. Wychowawca klasy sprawdza kompletność i poprawność wypełnienia i składa wszystkie deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2013 r. Proszę zwróć uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych !!! Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia

21 DEKLARACJA MATURALNA Jeśli ma maturze wybierasz jako przedmiot dodatkowy informatykę, to zapoznaj się z komunikatem Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2014r. Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę – uzgodnij to z panią Kierownik laboratorium

22 DEKLARACJA MATURALNA Uczniowie mogą dokonywać zmian w złożonej wstępnej deklaracji w styczniu 2014 r. z dniem 7 lutego 2014r. Deklaracja staje się ostateczna. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji

23 LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW Lublin, 16- 17 IX 2014 Miejsce Uniwersytet Przyrodniczy adres internetowy www.salonmaturzystów.plwww.salonmaturzystów.pl Wychowawcy wszystkich klas maturalnych organizują wyjścia uczniów ( rezerwują Internetem termin)

24 Przebieg egzaminów – procedury Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer Sali będzie podany w Harmonogramie Egzaminu Maturalnego 2011 w ZSE im. A. i J. Vetterów Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem

25 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!!. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg egzaminów – procedury

26 Szczegółowe procedury przebiegu egzaminów pisemnych będą: omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec / kwiecień Przećwiczone w czasie egzaminów próbnych

27 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2014, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmio tu

28 Część ustna egzaminu z języka polskiego Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. złożenie bibliografii w tym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego

29 Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części części pierwszej, trwającej ok. 15 minut - zdający prezentuje przygotowany temat części drugiej, trwającej ok. 10 minut, polegającej na rozmowie zdającego z zespołem Część ustna egzaminu z języka polskiego

30 W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego

31 Część ustna egzaminu z języka polskiego Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii.

32 Egzamin ustny z języka obcego Egzamin trwa ok. 15 min Zdający losuje zestaw zadań Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań -sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, - językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej, - oraz przetwarzanie tekstu i materiału ikonograficznego Podczas egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników

33 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

34 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

35 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Do następnego spotkania !!! Następne szkolenia (listopad, marzec, kwiecień) będą dotyczyć dokładnego omówienia procedur przebiegu części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego, zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych, zasad przystępowania do kolejnych sesji. Wicedyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów Ewa Maziarz


Pobierz ppt "MATURA 2014 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 10.09.2013 r. uczniom klas maturalnych – dnia 13.09.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google