Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
Opracowanie: Ewa Roszyk

2 Podstawa prawna Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

3 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
rozszerzone brzmienie (definicja) podstawa programowa kształcenia w zawodach – na potrzeby ustawy i rozporządzenia dodane: kwalifikacja w zawodzie kwalifikacyjny kurs zawodowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

4 kwalifikacja w zawodzie
zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji, kwalifikacyjny kurs zawodowy program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie: dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. 4

5 typy szkół ponadgimnazjalnych
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dalsze kształcenie od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletnie liceum ogólnokształcące – świadectwo dojrzałości, czteroletnie technikum – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo dojrzałości, szkoła policealna – maksymalnie 2,5 roku, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.

6 zmiany wynikające z art. 7 i 8 ustawy
1 września 2012 r. likwiduje się: klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy: liceum profilowanego, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcące, trzyletnie technikum uzupełniającego dla młodzieży, na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej ww. szkół, art. 8.1 Organy prowadzące dotychczasowe: licea profilowane dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży, uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, technika uzupełniające dla młodzieży, technika uzupełniające dla dorosłych, technika dla dorosłych, zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

7 Nowa podstawa programowa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

8 Cele wprowadzenia podstawy programowej
Przygotowanie uczących się do: życia w warunkach współczesnego świata, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Perspektywa uczenia się przez całe życie (dokument strategiczny przyjęty r. przez Komitet Rady Ministrów) Integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego. Doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego. Spójność z ideą europejskich ram kwalifikacji. Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, opisane w języku efektów kształcenia.

9 Struktura podstawy programowej
ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego – zał. nr 1 cele i zadania kształcenia w zawodzie – zał. 2 cz. I efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – zał. 2 cz. II A efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia – zał. 2 cz. II B efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – zał. 3 warunki realizowania kształcenia w poszczególnych zawodach – zał. 2 cz. III

10 Obszary kształcenia Obszar kształcenia
zestaw zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. Administracyjno-usługowy [A] - krawcowa Budowlany [B] Elektryczno-elektroniczny [E] Mechaniczny i górniczo-hutniczy [M] - ślusarz Rolniczo-leśny z ochroną środowiska [R], Turystyczno-gastronomiczny [T] – cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii Medyczno-społeczny [Z], Artystyczny [S].

11 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ - język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, KPS - kompetencje personalne i społeczne, OMZ – organizacja małych zespołów (technika, szkoły policealne)

12 Nowa klasyfikacja zawodów
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

13 Cel nowej klasyfikacji zawodów
Elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Mobilność edukacyjna i zawodowa absolwentów. Wyodrębnione kwalifikacje

14 Nowa klasyfikacja zawodów
Układ tabelaryczny obejmujący: Zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego). Wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji. Obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

15 Nowa klasyfikacja zawodów
Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne – kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych – są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. W technikum dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje.

16 Jak opracować podstawę programową w zawodzie?
Klasyfikacja właściwa – nazwa zawodu, symbol cyfrowy, nazwy kwalifikacji, typ szkoły Struktura: Cele kształcenia w zawodzie. Efekty kształcenia: II.A. wspólne dla wszystkich zawodów, II.B. wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, II.C. właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Warunki kształcenia w zawodzie: 1. opis pomieszczeń dydaktycznych, warunków odbywania kształcenia praktycznego, 2. minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

17 Program nauczania dla danego zawodu
uwzględnia elementy podstawy programowej, uporządkowane zgodnie z jej strukturą układ treści o strukturze: - przedmiotowej - modułowej


Pobierz ppt "Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google