Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowy kalendarz zdającego egzamin maturalny 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowy kalendarz zdającego egzamin maturalny 2011."— Zapis prezentacji:

1 Ramowy kalendarz zdającego egzamin maturalny 2011

2 Rok 2010 TerminWydarzenie 1 IX Dyrektor CKE ogłasza harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu. IX Dyrektor szkoły: 1. zapoznaje zdających z ich obowiązkami i prawami, wynikającymi z: – Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, – Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, aktualnych Komunikatów Dyrektora CKE, w tym z Komunikatu o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, 2. ogłasza szkolną listę tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego. 16–17 IX Salon Maturzystów (16 IX – Gliwice, 17 IX – Katowice) 30 IX Upływa termin wydawania przez PPP opinii o dysleksji dla uczniów przystępujących do egzaminów w 2011 r. 30 IX Upływa termin składania przewodniczącemu ZE (dyrektorowi szkoły) deklaracji wstępnej do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011. 3 XI Próbny egzamin maturalny z matematyki.

3 Rok 2011 TerminWydarzenie 7 II Upływa termin składania ostatecznych deklaracji przez zdających oraz udokumentowanego wniosku o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu (nie ma możliwości późniejszego dokonywania zmian w deklaracjach). 4 III Przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego i przesyła go dyrektorowi OKE. do 6 IV Maturzyści przekazują przewodniczącemu ZE (dyrektorowi szkoły) wykaz bibliografii do części ustnej egzaminu z języka polskiego. 4 V–24 V Egzamin maturalny w sesji wiosennej: 4 V–24 V – egzamin pisemny, 4 V–27 V – egzamin ustny 6 VI–21 VI Dodatkowy termin egzaminu maturalnego (dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych byli nieobecni na majowym egzaminie z danego przedmiotu lub przedmiotów). 30 VI Dyrektor szkoły przekazuje zdającym informacje o wynikach egzaminu oraz świadectwa dojrzałości. 22–26 VIII Egzamin maturalny w sesji poprawkowej: 23 VIII – egzamin pisemny, 22–26 VIII – egzamin ustny 13 IX Dyrektor szkoły przekazuje zdającym w sesji poprawkowej informacje o wynikach egzaminu oraz świadectwa dojrzałości.


Pobierz ppt "Ramowy kalendarz zdającego egzamin maturalny 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google