Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs kwalifikacyjny w ZSEiO Olesno. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs kwalifikacyjny w ZSEiO Olesno. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę"— Zapis prezentacji:

1 Kurs kwalifikacyjny w ZSEiO Olesno

2 Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Technik ekonomista K1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. K2. Prowadzenie rachunkowości. Technik rachunkowości K1. Prowadzenie rachunkowości. K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

3 Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ZSEiO Olesno będzie prowadzone jako wieczorowe przez 3 dni w tygodniu.

4 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

5

6 Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

7 Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, będzie musiała: wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego; złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego : czyli dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu; dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

8

9 Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda go, jeżeli uzyska: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. W takim przypadku otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

10 Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie: świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia (poziom wykształcenia potwierdza świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)

11 Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.


Pobierz ppt "Kurs kwalifikacyjny w ZSEiO Olesno. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google