Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku"— Zapis prezentacji:

1 T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku
Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 4 marca 2010 r.

2 Korzyści dla inwestorów i emitentów
Zagraniczni i krajowi inwestorzy Niższe koszty rozrachunku transgranicznego Zwiększenie wolumenów obrotów inwestorów zagranicznych na rynkach lokalnych obniżenie barier i kosztu dostępu do rozrachunku zagranicznych instrumentów finansowych możliwość stosowania różnych strategii inwestycyjnych dzięki szybkim transferom papierów pomiędzy rynkami Większe możliwości dywersyfikacji i alokacji inwestycji Większe zaangażowanie inwestorów zagranicznych w IPO Emitenci (duzi i średni) Wyższa płynność i lepsza wycena dużych spółek ze względu na szerszy dostęp do zagranicznych inwestorów Niższe koszty pozyskiwania kapitału w ramach ofert publicznych Łatwiejszy dostęp do informacji o strukturze akjonariuszy Swoboda wyboru depozytu centralnego dla rejestracji emisji (SLD) Platforma T2S dostarcza realnej wartości klientom końcowym tj. inwestorom i emitentom. Są oni bezprzecznie największymi beneficjentami T2S Pokrótce omówię główne korzyści dla klientów końcowych, by mieć globalne spojrzenie na motywację Eurosytemu do wdrażania projektu T2S Opłaty za rozrachunek transgraniczny na T2S równy jest opłatom za rozr. krajowy spadek kosztów transgranicznych w wyniku - Efektów ekonomii skali Zmniejszenia liczby pośredników w łąńcuchu rozrachunkowym, - konkurencji pomiędzy depozytami o inwestorów zagranicznych harmonizacją procesów rozrachunku, synergia osiągnięta w ramach T2 i CCBM2 Wzrost wolumenu obrotów koszty postransakcyjne są jednym z elementów, drugim jest zmniejszenie barier związanych z rozrachunkiem transakcji prze zagraniczne depozyty. Obecne działania Eurosystemu są spójne z wcześniej podejmowanymi inicjatrywami MiFID i CoC., Doprowadziły one do zwiększenia konkurecnji i powstania MTF-ów jako P Dywersyfikacja i alokacja kapitału w ramach UE. IPO Większe zainteresowani rynkiem wtórnym automatycznie zwiększy zainteresowanie rynkiem pierwotnym. Jest to szczególnie ważne dla Polski gdzie udało się stworzyć kulturę IPO. Emitenci Większa płynność to lepsza wycena i niższy koszt pozyskania kapitału

3 Korzyści dla Depozytów z wejścia na platformę T2S
Nowe rozwiązania funkcjonalne zwiększające wartość dla uczestników depozytów Jedna platforma rozrachunkowa z dostępem do rynków europejskich (efekty ekonomii skali) Bezpośredni dostęp krajowych depozytów do wszystkich papierów wartościowych rozliczanych w T2S Zintegrowane konta depozytowe i pieniężne na jednej platformie Szeroki zakres funkcjonalności rozwiązań T2S: scentralizowane konta pieniężne optymalizacja rozrachunku, zarządzanie płynnością, Harmonizacja procedur i mechanizmów rozrachunku, wymuszone ograniczanie rozwiązań specyficznych dla danego rynku struktura kont depozytowych i pieniężnych struktura komunikatów i instrukcji Harmonizacja harmonogramu dnia rozrachunkowego T2S - to szansa dla małych depozytów, które nigdy nie byłyby w stanie zaoferować takiej funkcjonalności jaką mają duże mięzynarodwe depozyty po tych samych kosztach rozrachunku. Jest to pewnego rodzaju alians technologiczny ale nie z Depozytem ale eurosystemem czyli podmiotem neutralnym rynkowo. Podmioty krajowe z małych rynków mogą więc zachować autonomie działania. Jedna platforma daje efekty ekonomii skali. Zakłada się, że opłaty na tej platformie powinny być niższe niż najniższe opłaty obecnie funkcjonujące w depozytach w Europie Konta depozytowe i pieniężne na jednej platformie pozwalają jednoczesne rzolizcanie trasnakcji z róznych rynków w tym samym czasie. Harmonizacja będzie występowała ze względu na wprwoadzane obecnie rozwiązania jak również na rozwiązania wprowadzane w przyszłośći, które nie będą uwzględniały specyfiki danego kraju. Harmonizacja przebiegu dnia rozrachunku Szanse dla depozytów, których regulatorzy to zrozumieją. Te rynki wygrają w przyszłości. Jest jednak druga strona medalu, którą musimy dobrze rozpoznać. To obniżenie barier dostępu do rynków i zwiększenie konkurencji zagranicznej w innych rodzajach usług niż rozrachunek papierów wartościowych.

4 Szanse i biznesowe korzyści dla depozytów
Brak konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych w przyszłości na rozwój własnych systemów informatycznych Zwiększenie dostępności krajowego rynku papierów wartościowych dla inwestorów zagranicznych poprzez integrację z paneuropejską infrastrukturą rozrachunkową Możliwość realizacji rozrachunku przez krajowe depozyty jako ‘investor’s CSD w euro lub innych walutach dopuszczonych na T2S w stosunku do papierów zdeponowanych w innych Depozytach Niższe koszty tworzenia i utrzymywania linków operacyjnych z zagranicznymi depozytami, dzięki umiejscowieniu na wspólnej platformie T2S kont depozytów europejskich Możliwość świadczenia usług pośrednictwa depozytom z regionu znajdującym się poza platformą T2S Brak konieczności inwestycji w nowe funkcjonalności odnośnie rozrachunku. Nowe funkcjonalności będą powstawały w uzgodnieniu ze wszystkimi stronami i będą poszerzały obszar sharmonizowanych rozwiązań. Każda nowa funkcjonalność będzie dostępna na równych prawach dla wszystkich uczestników. Liczymy na inwestorów zagranicznych ze względu na atrakcyjność makroekonomiczną naszego kraju i spółek. T2S da techniczne możliwości depozytom dokonywania rozrachunku transakcji dokonywanych przez krajowych uczestników zagranica kraju w macierzystym depozycie danej spółki. Depozyty będą posiadały przewagę skali działania i skorzystają z tej możliwości. Na tej płaszczyźnie będzie dochodziło również do konkurencji pomiędzy depozytów pomiędzy sobą. co zostanie omówione w późniejszej części. Na tej samej zasadzie niższe koszty obsługi linków operacyjnych, będą koszty transferów FOP, co będzie sprzyjało obecnej strategii KDPW. Będąc w T2S i posiadajkąc linki z innymi depozytami, KDPW może stać się atrakcyjnym partnerem regionalnym dla innych depozytów z poza T2S, które będą chciały na T2S rozliczać trasnakcje transgraniczne.

5 Korzyści dla uczestników depozytów
Zmniejszenie barier dostępu do rynków zagranicznych dla: dużych banków depozytariuszy ze względu na bezpośredni dostęp do T2 i redukcję liczby pośredników w rozrachunku transgranicznym lokalnych banków powierniczych za pośrednictwem lokalnych depozytów Większe oszczędności dla banków działających na wielu rynkach: niższy koszt rozrachunku transgranicznego, w tym opłaty CSD niższy koszt uzyskiwania płynności i utrzymywania zabezpieczeń skutkujący mniejszą liczbą zawieszonych transakcji skonsolidowany dostęp do puli papierów wartościowych uczestników z różnych rynków przeznaczonych na zabezpieczenie w T2S scentralizowany rozrachunek pieniężny na jednym koncie dedykowanym na T2S dla operacji na różnych rynkach Wykonywanie rozrachunku DvP i FoP z wielu rynków równocześnie w jednym systemie Zmniejszenie kosztów działalności back-office mniejsza liczba interfejsów jednolite raporty zharmonizowany jeden proces rozrachunku dla wszystkich rynków T2S Duże banki zyskują na połączeniu bezpośrednim do T2S. Będą mogły działąć na kilku rynkach i mieć tylko jeden intefrejs z T2S. Oczywiście z punktu widzenia prawnego będą one zmuszone do podpisania umów z depozytami, którcyh uczestnikami będą. T2S jest platformą dającą największą wartośc dodaną dla rozrachunku trasgranicznego. Z tegow zględu zysskaja głownie te podmioty, które prowadzą operacje na wielu rynkach zagranicznych. Ich pozycja zostanie wzmocniona poprzez rozwiązania T2S. Szansa dla małych banków lokalnych na zwiększenie swojej ekspozycji zagranicą poprzez wykozrystanie krjowego depozytu jako depozytu inwestora, który dokonuje rzorachunku transakcji depozycie emitenta. Skonsolidowany dostęp do puli papierów wartościowych z różnych rynków zwiększy możliwosci dostarczania zabezpieczenia pod ewentualne pożyczki płynnościowe. Z drugiej strony scentralziowany rachunek pieniężny spowoduje, że wszystkie operacje pienięzne będą modłybyć przeprowadzoane z jednego konta pieniężnego znajdującego się w jakimś banku centralnym. Zniknie więc potreznba utrzymuywania wielu rachunkow pieniężnych w wielu krajach, spadną opłaty za prowadzenie tych kont, zwiekszy się dostępność śrdoków pieniężnych potrzbnych do rorachunku trasnakcji. Posiadanie kont na jednej platformie umożliwi jednoczesne wykonywanie operacji z róznych rozrachunku z różnych rynków. Zmniejszy to również obciążenia związane z finansowaniem rozrachunku na wielu rynkach. Koszty backoffice z mniejszej liczby interfejsów oraz procesów harmonizacji raportów i rozrachunku z wielu rynków.

6 Źródła oszczędności na platformie T2S
Efekt ekonomii skali na poziomie CSD Redukcja kosztów pośrednictwa, utrzymywania zabezpieczeń i back-office Redukcja liczby platform do rozrachunku na poziomie CSD Zmniejszenie opłat transgranicznych w CSD Redukcja opłat transgranicznych na poziomie custodiana Depozyt Custodian Gdy spojrzymy się na oszczędności wynikające z wprwoadzenia T2S to będą one wynikały z oszcżędności uzyskanych przez depozyty oraz uczestników –custodianów. W depozytach będziemy mieli gownie efekty ekonomii skali wynikjące z jednej plkatformy u custodianów oszczędności będą wynikały z mniejszych kosztów pośerdnictwa, mniejszej liczby interfejsów oraz niższegoi kosztu utrzymywania zabezpoieczewń oraz uzyskiwania płynności. Planowane zmiany mogą dać oszczędności od 7-18% zależnie od modelu biznesowego danego uczestnika T2S. Przewidywana redukcja kosztów transakcyjnych od 7-18%

7 Presja konkurencyjna po uruchomieniu T2S
Wzrost konkurencji ze strony: zagranicznych depozytów Większa transparentność opłat rozrachunkowych Konkurencja o zagranicznych uczestników rynku zagranicznych izb rozliczeniowych zmniejszenie barier dostępu do krajowej infrastruktury (bezpośredni dostęp techniczny do T2S) wykorzystanie efektów skali z działalności na wielu rynkach zagranicznych giełd i MTF-ów wykorzystanie efektów skali w działalności na wielu rynkach niższe marże, łatwiejszy dostęp do rozrachunku, presja konsolidacyjna T2S niewątpliwie przyniesie wzrost konkurencji, do czego zmierzają wszystkei europejskie incijatywy. Czy należy się bać konkurencji? - Większy wzrost GDP zwiększy atrakcyjność polskiego rynku 70-60% transakcji dokonywaych przez Polskich inwestorów – sprzyja utrzymaniu płynności. Polskie spółki małe pod względem kapitalizacji, mniejsza płynność, mniejsze zainteresowanie dużych graczy, działającychj n aplatformach typu MTF, Brak możliwości stosowania algorytmic trading. To ogranicza szanse udanej ekspansji ze strony platform zachodnich. Należy jednak generowac wartośc dodana dla uczestników w innych obszarach zwiąanych z lokalną działalnością, między innymi ze względu Generalna zasada jest jednak tak, im większa skala działania na róznych rynkach tym większe korzyści dla danego uczestnika. Z tego względu można się spodziewać dalszej konsolidajci w branży. Rozrachunek transgraniczny polskich inwestorów działających za granicą zagranicznych inwestorów działających w Polsce MTF-y W T2S zyskują podmioty działające na wielu rynkach. Giełda Dostęp inwestorów do rynków o najwięksszej płynności - dual-listing zagrożony.

8 Zagrożenia dla depozytów
Presja na obniżenie marży za rozrachunek w związku z outsourcingiem rozrachunku na T2S Utrata części potencjalnych uczestników jako rezultat konsolidacji aktywów w wybranych przez uczestników depozytach Możliwość internalizacji transakcji przez inne depozyty w przypadku migracji części płynności na inne platformy obrotu (MTF-y) Poniesienie kosztów adaptacji do systemu T2S Komunikacja - nowe instrukcje i komunikaty Nowa struktura kont Aktualizacja baz danych Nowy harmonogram rozrachunku w RTGS i sesji wsadowej (rozrachunek nocny) Odpisy niezamortyzowanych inwestycji po wejściu na platformę T2S Strategie działania depozytów: kompleksowe świadczenie usług na wielu rynkach zagranicznych, możliwość specjalizacji w nowych niszach biznesowych dla specyficznych grup klientów KE widzi pozytywne skutki T2S z punktu widzenia makro. Dużo zmian jednak będzie dokonywało się w skali mikro. Częściowo nastąpi zmiana modelu biznesowego depozytów i lokalnych custodianów. Obnizenie marży. Dwa składniki opłat: opłąta z T2S jawna i znana dla wszytskich, marża narzucana prze depozyty za usługi dodane: monitorownaie rorachunku, help desk, ???. Końcowe opłaty będą widoczne dla wszystkich. Konkurebcja depozytów o inwestorów zagranicznych działających na innych rynkach.. Oni będą mogli wybierać sobie depozyt prze który będą mogli być rolziczani. Gdyby MTF-y odniosły sukces wowczas istnieje możliwośc internalizacji trasnakcji w depozytach zagranicznych bez dokonywania rozrachunku w depozycie macierzystym. Depozytu ponoszą koszty dostsowań do systemu. Głowne staretgie działania to obecnośc na wielu rynkach lub specjalizacja i obsługa likalnych klientów zgodnie z ich potrzebami.

9 Zagrożenia dla uczestników
Presja na zmniejszenie opłat związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych Możliwość ograniczenia zapotrzebowania ze strony gloablnych depozytariuszy na usługi pośrednictwa na rynku lokalnym Ryzyko ograniczenia działalności lokalnych oddziałów dużych zagranicznych banków do przekazywania instrukcji do centrali ze względu na bezpośredni dostęp do T2S. Strategie działania dla lokalnych uczestników: rozszerzenie świadczenia usług na wybrane rynki zagraniczne, specjalizacja w usługach typu: custody, rozliczeniach, dostarczaniu płynności i innych usługach Istnieje niebezpieczeństwo dla lokalnych custodianów nie działających na rynkach zagraniczncyh, że ich wartośc dodana zostanie obnizona ze względu na T2S i drasttyczny spadek opłat rozrachunku. Takie depozytu nie będą w stanei uitrzymac się bez rozwijania nowej działalności lub wchodzenia na nowe rynki. Lokalni custodiani, bea mogli być dalej klientami globalnych depozytariuszy, jeżeli będą obsługiwali kilka rynków zagranicznych. Istnieje też ryzykow przypadku duzych banków posiadających dostep bezposerdni do t2s, że instrukcje rozrachunkowe z rynku OTC będą kierowane do centrali, która ma połaczenie techniczne z T2S. Wówczas zmniejszy się rola tych poddziałow w rozliczaniu trasnakcji na rynku lokalnym. Pozstaje dla nich zatem specjalizacji w innych usługach pozarozrachunkowymi.

10 T2S a szybszy rozwój gospodarki
Wzrost konkurencji w sferze usług pozarozrachunkowych Niższe ogólne koszty transakcyjne Większa płynność rynków i niższe spready Niższe koszty pozyskiwania kapitału przez emitentów Szybszy wzrost PKB

11 Dylematy rynku polskiego
Czy wejść na platformę T2S czy pozostać poza tą platformą? Fakty: 29 depozytów jest sygnatariuszami MoU – masa krytyczna Zainteresowanie projektem dużych banków globalnych Doświadczenia Eurosystemu z wdrożenia platformy TARGET 2 do obsługi rozrachunków pieniężnych w euro. Wizja KE integracji Europy na wzór USA w celu zwiększenia przepływów kapitałowych i zwiększenia tempa wzrostu gospodarki europejskiej Czy wejść na T2S przed czy po wstąpieniu Polski do strefy euro? Inwestycje w system infrastruktury płatniczej (NBP) Obecnie ograniczone zapotrzebowanie na obsługę rozrachunku trans- granicznego w Polsce, który stanowi największą wartość dodaną T2S W strategii konkurencji istnieje pojęcie przewagi konkurencyjnej dla tych, którzy wchodzą na dany rynek jako pierwsi. Pierwszych graczy jest trudno dogonić, ze względu na tworzoną markę jak i zebrane doświadczenia rynkowe. Stojąc z boku, nie zdobywamy doświadczenia, nie rozwijamy się tak szybko jak inni, z którymi tracimy relacje. Jest to ewidentne zagrożenie. Do czasu podpisania umowy ramowej mamy czas na wypracowanie własnego stanowiska, rozpoznanie zagrożeń, rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia zmian do naszych strategii działania. Konsekwencje braku przystąpienia do T2S – wyższe koszty transgranizcne, Brak zainteresowania inwestorów zagranicznych tworzeniem centrum regionalnego migracja płynności na inne tańsze rynki z mniejszymi barierami dostępu. Pytanie na które powinniśmy sobie odpowiedziec w ciągu najbliższych kilku miesiećy to czy powinniśmy wstąpic przed podpisaniem euro z walutą krajową, czy też czekać na podpisanie euro. Ograniczone zapotrzbownaie teraz daje większe marże depozytowi gdy się nie wchodzi.jednak ze względu na konkurencjezagraniczną może należy rzoważyć inne rozwiązanie.

12 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, Warszawa


Pobierz ppt "T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google