Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T2S - Szanse i korzyści oraz T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T2S - Szanse i korzyści oraz T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 T2S - Szanse i korzyści oraz T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 4 marca 2010 r.

2 Korzyści dla inwestorów i emitentów Zagraniczni i krajowi inwestorzy Niższe koszty rozrachunku transgranicznego Zwiększenie wolumenów obrotów inwestorów zagranicznych na rynkach lokalnych obniżenie barier i kosztu dostępu do rozrachunku zagranicznych instrumentów finansowych możliwość stosowania różnych strategii inwestycyjnych dzięki szybkim transferom papierów pomiędzy rynkami Większe możliwości dywersyfikacji i alokacji inwestycji Większe zaangażowanie inwestorów zagranicznych w IPO Emitenci (duzi i średni) Wyższa płynność i lepsza wycena dużych spółek ze względu na szerszy dostęp do zagranicznych inwestorów Niższe koszty pozyskiwania kapitału w ramach ofert publicznych Łatwiejszy dostęp do informacji o strukturze akjonariuszy Swoboda wyboru depozytu centralnego dla rejestracji emisji (SLD) 2

3 Korzyści dla Depozytów z wejścia na platformę T2S Nowe rozwiązania funkcjonalne zwiększające wartość dla uczestników depozytów Jedna platforma rozrachunkowa z dostępem do rynków europejskich (efekty ekonomii skali) Bezpośredni dostęp krajowych depozytów do wszystkich papierów wartościowych rozliczanych w T2S Zintegrowane konta depozytowe i pieniężne na jednej platformie Szeroki zakres funkcjonalności rozwiązań T2S: scentralizowane konta pieniężne optymalizacja rozrachunku, zarządzanie płynnością, Harmonizacja procedur i mechanizmów rozrachunku, wymuszone ograniczanie rozwiązań specyficznych dla danego rynku struktura kont depozytowych i pieniężnych struktura komunikatów i instrukcji Harmonizacja harmonogramu dnia rozrachunkowego 3

4 Szanse i biznesowe korzyści dla depozytów Brak konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych w przyszłości na rozwój własnych systemów informatycznych Zwiększenie dostępności krajowego rynku papierów wartościowych dla inwestorów zagranicznych poprzez integrację z paneuropejską infrastrukturą rozrachunkową Możliwość realizacji rozrachunku przez krajowe depozyty jako investors CSD w euro lub innych walutach dopuszczonych na T2S w stosunku do papierów zdeponowanych w innych Depozytach Niższe koszty tworzenia i utrzymywania linków operacyjnych z zagranicznymi depozytami, dzięki umiejscowieniu na wspólnej platformie T2S kont depozytów europejskich Możliwość świadczenia usług pośrednictwa depozytom z regionu znajdującym się poza platformą T2S 4

5 Korzyści dla uczestników depozytów Zmniejszenie barier dostępu do rynków zagranicznych dla: dużych banków depozytariuszy ze względu na bezpośredni dostęp do T2 i redukcję liczby pośredników w rozrachunku transgranicznym lokalnych banków powierniczych za pośrednictwem lokalnych depozytów Większe oszczędności dla banków działających na wielu rynkach: niższy koszt rozrachunku transgranicznego, w tym opłaty CSD niższy koszt uzyskiwania płynności i utrzymywania zabezpieczeń skutkujący mniejszą liczbą zawieszonych transakcji skonsolidowany dostęp do puli papierów wartościowych uczestników z różnych rynków przeznaczonych na zabezpieczenie w T2S scentralizowany rozrachunek pieniężny na jednym koncie dedykowanym na T2S dla operacji na różnych rynkach Wykonywanie rozrachunku DvP i FoP z wielu rynków równocześnie w jednym systemie Zmniejszenie kosztów działalności back-office mniejsza liczba interfejsów jednolite raporty zharmonizowany jeden proces rozrachunku dla wszystkich rynków T2S 5

6 Źródła oszczędności na platformie T2S 6 Redukcja liczby platform do rozrachunku na poziomie CSD Efekt ekonomii skali na poziomie CSD Redukcja kosztów pośrednictwa, utrzymywania zabezpieczeń i back-office Zmniejszenie opłat transgranicznych w CSD Redu kcja opłat transgranicznych na poziomie custodiana Przewidywana redukcja kosztów transakcyjnych od 7-18% Custodian Depozyt

7 Presja konkurencyjna po uruchomieniu T2S Wzrost konkurencji ze strony: zagranicznych depozytów Większa transparentność opłat rozrachunkowych Konkurencja o zagranicznych uczestników rynku zagranicznych izb rozliczeniowych zmniejszenie barier dostępu do krajowej infrastruktury (bezpośredni dostęp techniczny do T2S) wykorzystanie efektów skali z działalności na wielu rynkach zagranicznych giełd i MTF-ów wykorzystanie efektów skali w działalności na wielu rynkach niższe marże, łatwiejszy dostęp do rozrachunku, presja konsolidacyjna 7

8 Zagrożenia dla depozytów Presja na obniżenie marży za rozrachunek w związku z outsourcingiem rozrachunku na T2S Utrata części potencjalnych uczestników jako rezultat konsolidacji aktywów w wybranych przez uczestników depozytach Możliwość internalizacji transakcji przez inne depozyty w przypadku migracji części płynności na inne platformy obrotu (MTF-y) Poniesienie kosztów adaptacji do systemu T2S Komunikacja - nowe instrukcje i komunikaty Nowa struktura kont Aktualizacja baz danych Nowy harmonogram rozrachunku w RTGS i sesji wsadowej (rozrachunek nocny) Odpisy niezamortyzowanych inwestycji po wejściu na platformę T2S Strategie działania depozytów: kompleksowe świadczenie usług na wielu rynkach zagranicznych, możliwość specjalizacji w nowych niszach biznesowych dla specyficznych grup klientów 8

9 Zagrożenia dla uczestników Presja na zmniejszenie opłat związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych Możliwość ograniczenia zapotrzebowania ze strony gloablnych depozytariuszy na usługi pośrednictwa na rynku lokalnym Ryzyko ograniczenia działalności lokalnych oddziałów dużych zagranicznych banków do przekazywania instrukcji do centrali ze względu na bezpośredni dostęp do T2S. 9 Strategie działania dla lokalnych uczestników: rozszerzenie świadczenia usług na wybrane rynki zagraniczne, specjalizacja w usługach typu: custody, rozliczeniach, dostarczaniu płynności i innych usługach

10 T2S a szybszy rozwój gospodarki Wzrost konkurencji w sferze usług pozarozrachunkowych Niższe ogólne koszty transakcyjne Większa płynność rynków i niższe spready Niższe koszty pozyskiwania kapitału przez emitentów Szybszy wzrost PKB 10

11 Dylematy rynku polskiego Czy wejść na platformę T2S czy pozostać poza tą platformą? Fakty: 29 depozytów jest sygnatariuszami MoU – masa krytyczna Zainteresowanie projektem dużych banków globalnych Doświadczenia Eurosystemu z wdrożenia platformy TARGET 2 do obsługi rozrachunków pieniężnych w euro. Wizja KE integracji Europy na wzór USA w celu zwiększenia przepływów kapitałowych i zwiększenia tempa wzrostu gospodarki europejskiej Czy wejść na T2S przed czy po wstąpieniu Polski do strefy euro? Inwestycje w system infrastruktury płatniczej (NBP) Obecnie ograniczone zapotrzebowanie na obsługę rozrachunku trans- granicznego w Polsce, który stanowi największą wartość dodaną T2S 11

12 www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl 12


Pobierz ppt "T2S - Szanse i korzyści oraz T2S - Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google