Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Kołodziej Główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Kołodziej Główny."— Zapis prezentacji:

1 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Kołodziej Główny Specjalista Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania w ramach VI konkursu GIS

2 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria dostępu i selekcji Oceny wniosku odbywa się w oparciu o określone w Regulaminie kryteria dostępu i selekcji. Kryteria dostępu - kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Kryterium selekcji - instrument rankingowy - ocena według kryterium selekcji dokonywana jest z wykorzystaniem wskaźnika efektywności kosztowej DGC. Wynik oceny w tym zakresie determinuje miejsce na liście rankingowej. Dotyczy tylko projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach wszystkich kryteriów dostępu.

3 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria formalne 1.Wniosek jest złożony w terminie. – wniosek i uzupełnienia złożone w terminach wymaganych Regulaminem konkursu; 2.Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony w języku polskim. 3.Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki do oceny techniczno-ekologicznej i finansowej. -wszystkie wymagane załączniki określono w Załączniku nr 2 do Regulaminu VI Konkursu; -wymogi formalne – Rozdział II Regulaminu VI Konkursu:

4 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria formalne – cd. Wymogi formalne oceniane w ramach ww. kryterium 3 – określone w Rozdziale II Regulaminu VI Konkursu, są to przede wszystkim: Wniosek podpisany przez osoby uprawnione, zawiera wszystkie strony, wypełnione wszystkie pola we wniosku, wniosek wypełniony na komputerze, złożono tożsamą wersję elektroniczną na CD, podpisy osoby reprezentującej wnioskodawcę na wszystkich stronach wniosku oraz na załącznikach, pieczęcie imienne i firmowe, dokumenty potwierdzone za zgodność, wniosek w formacie A4, umieszczony w odpowiednio opisanym segregatorze, dokumenty spięte, uporządkowane, załączona lista wszystkich składanych dokumentów, w przypadku uzupełnień – należy powołać się na nr wniosku, każdy załącznik poprzedzony kartą informacyjną z numerem i tytułem (ewentualnie – z adnotacją nie dotyczy), projekt grupowy – wnioski podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera, załączniki do wniosku sporządzone przez partnerów – osoby upoważnione do reprezentacji partnerów; wersja elektroniczna – pliki uporządkowane, nie mogą być skompresowane, nazwy – bez skrótów i polskich znaków, pliki dotyczące wniosku, załączników – również w wersji edytowalnej, obrazy mapy, tabele finansowe – w formacie wskazanym w Regulaminie, nośnik – opisany.

5 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria formalne –cd. 4.Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne. 5.Rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z ust. 7.5 programu priorytetowego –Czy tytuł i opis projektu w jasny i niebudzący wątpliwości sposób obrazuje faktyczne zadanie lub realizację pewnego etapu większego przedsięwzięcia? –Czy funkcja budynku/budynków jest zgodna z listą budynków określonych w pkt. 7.5.1) programu priorytetowego? –Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z typami/rodzajami przedsięwzięć wskazanych w pkt. 7.5.2) i 7.5.3) programu priorytetowego? 6.Wnioskodawca mieści się w kategorii Beneficjenci- ust. 7.4 programu priorytetowego.

6 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria formalne – cd. 7.Koszty zgodne z katalogiem Kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 9 programu priorytetowego. – Czy okres realizacji projektu i ponoszenia kosztów kwalifikowanych są zgodne z zapisami Regulaminu VI konkursu - okres realizacji projektu - 01.01.2009 - 30.09.2015 r.; okres kwalifikowalności kosztów - 01.01.2009 - 31.12.2015 r.? – Czy koszty kwalifikowane są zgodne z katalogiem "kosztów kwalifikowanych" wskazanych we wniosku dotacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w pkt. 9.1 programu priorytetowego w przypadku wniosku o pożyczkę? – Czy analiza podmiotu i jego działalności nie budzi wątpliwości w kontekście obowiązku zastosowania przepisów pomocy publicznej (w przypadku projektu grupowego dotyczy wszystkich uczestników w projekcie grupowym)?

7 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria formalne – cd. 8.Rodzaj i wysokość planowanego dofinansowania są zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w ust. 7.1- 7.3 programu priorytetowego w części dotyczącej dotacji. – Czy wnioskowana forma i wielkość dofinansowania jest zgodna z wymaganiami wskazanymi w programie priorytetowym pkt. 7.1 i 7.2? – Czy koszt całkowity przedsięwzięcia jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w Programie Priorytetowym pkt. 7.3.3) - powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych - powyżej 5 mln zł)? – Czy dofinansowanie jest zgodne z ust. 7.3.4) programu priorytetowego (nie obejmuje zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ 9.3 lub innych programów NFOŚiGW)? – Czy przedsięwzięcie jest zgodne z par. 2 pkt. 3 Regulaminu konkursu (zadanie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku) ?

8 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – c.d. 9.Zastosowano nowe urządzenia. 10.Wybrany wariant realizacji – rozwiązanie wybrane w oparciu o analizę opcji, podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania. – Czy audyt wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 43, poz. 346 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego? Czy zakres audytu jest zgodny z wymaganiami? – Czy zakres audytu jest zgodny z wymaganiami zał. nr 1 do programu priorytetowego określonymi w załączniku nr 6 do Regulaminu, czy uwzględnia analizę opcji z wyborem optymalnego wariantu realizacji przedsięwzięcia?

9 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – c.d. cd. kryterium 10 - Wybrany wariant realizacji – rozwiązanie wybrane w oparciu o analizę opcji, podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania. – w przypadku przedsięwzięć rozpoczętych przed rozpoczęciem naboru wniosków, dla których optymalny zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie audytów energetycznych wykonanych od 01.01.2009 r. do 19.03.2009 r. tj. do ostatniego dnia przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących sporządzania audytu energetycznego, o ile przedłożono wraz z wnioskiem audyty energetyczne wykonane w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy - czy złożono skorygowane audyty energetyczne w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania przed i po modernizacji, obliczone w oparciu o obowiązujące na dzień opracowania wniosku przepisy i normy?. Czy korekty do audytów przedłożono w formie stosownego aneksu/erraty do audytu?

10 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – c.d. cd. kryterium 10 - Wybrany wariant realizacji – rozwiązanie wybrane w oparciu o analizę opcji, podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania. – Czy w obliczeniach dotyczących opłacalności zastosowania OZE zastosowano rzetelne i uzasadnione założenia i zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346) (dotyczące konieczności stosowania wariantowości przy określaniu wariantu optymalnego)? – Czy zakres rzeczowy przedsięwzięcia wskazany we wniosku i HRF jest zgodny z wariantem optymalnym wynikającym z załączonych audytów energetycznych?

11 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. 11.Wykonalność techniczna (w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania). –Czy zastosowana technologia zapewnia trwałość rzeczową inwestycji (przez min. 5 lat) (dobrana jest w sposób adekwatny do celów przedsięwzięcia, sprawdzona, przewidziano wszystkie elementy przedsięwzięcia, umożliwiające uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego)? –Czy harmonogram realizacji inwestycji jest akceptowalny – odpowiedni dla realizacji przedsięwzięcia (przedstawiono prawidłowy plan wdrożenia i eksploatacji projektu, planowany okres realizacji inwestycji jest realistyczny, tj. czy umożliwia terminowe zakończenie przedsięwzięcia)?

12 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. 12.Efekt ekologiczny (w tym: wiarygodność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia i możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia). – Czy efekt ekologiczny oszacowano poprawnie - czy przyjęte w audytach założenia i wykonane na ich podstawie obliczenia, oraz uzyskane wyniki są wiarygodne i poprawne? – Czy obliczenie efektu jest zgodne z Regulaminem Konkursu? – Czy w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło (tj. roczne obliczeniowe zużycie energii) uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego o minimum 40% dla całego przedsięwzięcie i czy roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynków ulega zmniejszeniu nie mniej niż o 30%? – W przypadku uwzględnienia w projekcie modernizacji źródeł ciepła, czy produkcja energii wynika z audytów, przy uwzględnieniu wiarygodnych założeń i obliczeń dotyczących ilości zużytego paliwa, jego wartości opałowej oraz sprawności wytwarzania?

13 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. 13.Analiza kosztów (w tym: nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oszacowane w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założenia). – Czy uwzględniono poprawnie/wszystkie wymagane kategorie kosztów kwalifikowanych (zarówno we wniosku o dotację jak i we wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem różnic w katalogach kosztów kwalifikowanych)? – Czy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zostały określone poprawnie? – Czy koszty wskazane do sfinansowania ze środków NFOŚiGW dotyczą kosztów planowanych do poniesienia po dniu złożenia wniosku? – Czy okres eksploatacji (amortyzacja) dla poszczególnych środków trwałych wytworzonych w trakcie realizacji projektu został określony poprawnie i umożliwia zapewnienie 5-letniego okresu trwałości (od daty zakończenia projektu)?

14 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. 14.Uwarunkowania rynkowe (w tym: prawidłowa ocena potencjału źródła energii odnawialnej, możliwość pozyskania surowców i produkcji energii) –Czy w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii przyjęto prawidłowe założenia odnośnie potencjału wybranego źródła/źródeł energii odnawialnej właściwego dla lokalizacji (np. warunki nasłonecznienia, możliwość zapewnienia dostaw paliwa odnawialnego) w czasie 5-letniego okresu trwałości projektu? –Czy przedstawiono prawidłowy bilans energetyczny dla instalowanych lub modernizowanych źródeł energii? 15.Struktura instytucjonalna i aspekty formalno-prawne (w tym: przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub posiadanie pozwolenia/pozwoleń na budowę dotyczących wszystkich elementów inwestycji (o ile są wymagane))

15 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. cd. kryterium 15 Struktura instytucjonalna i aspekty formalno-prawne (…) – Czy przedstawiona przez wnioskodawcę struktura własnościowa i forma prawna, relacje kontraktowe są przejrzyste i nie budzą wątpliwości w kontekście zaliczenia do katalogu beneficjentów (pkt. 7.4 programu)? – Czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w okresie realizacji projektu oraz w trakcie 5-letniego okresu trwałości projektu? – Jeżeli zakres przedstawionego pozwolenia dotyczył planowanego do wykonania w 1 roku zakresu inwestycji - czy wnioskodawca przedstawił harmonogram otrzymania pozostałych pozwoleń? – Czy wnioskodawca przedłożył kopię wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, odpowiadające minimum zakresowi rzeczowemu przedsięwzięcia planowanego do realizacji w pierwszym roku, a na pozostałe lata przedstawił tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania dokumentacji na poszczególne budynki? – Czy wnioskodawca otrzymał pozwolenie konserwatora zabytków (dotyczy pierwszego roku realizacji przedsięwzięcia, na pozostałe lata tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania dokumentacji na poszczególne budynki)? Czy podane w zestawieniu tabelarycznym orientacyjne terminy uzyskiwania dokumentacji uwzględniają wymóg uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków dla całego zakresu przedsięwzięcia oraz ostatecznych pozwoleń na budowę (dotyczy budynków, dla których wymagane jest ww. pozwolenie konserwatora) przed pierwszą planowaną wypłatą środków?

16 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryteria merytoryczne – cd. 16.Struktura finansowa (w tym: wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczeń) akceptowalna dla NFOŚiGW. Ważne: Zgodnie z zapisami programu priorytetowego przedsięwzięcie musi spełniać wymagania odnośnie termomodernizacji budynków opisane w zał. 1 do programu priorytetowego, stanowiącym załącznikiem nr 6 do Regulaminu pn. Wymagania dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne dofinansowywane w ramach programu

17 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryterium selekcji Kryterium selekcji stanowi instrument rankingowy. Miarą selekcji jest efektywność kosztowa - wskaźnik DGC. Metodyka obliczania wskaźnika DGC określona jest w załączniku nr 2 do programu priorytetowego.

18 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Kołodziej Główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google